Logo Vinacorp

VN-Index :   -0.94
740.97   (-0.13%)
GTGD :   1,557.7 tỷ VNĐ
HNX-Index :   -0.09
93.37   (-0.10%)
GTGD :   221.9 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   -0.06
57.33   (-0.11%)
GTGD :   105.7 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +0.18
716.58   (+0.03%)
GTGD :   498.2 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   -0.79
173.66   (-0.45%)
GTGD :   106.5 tỷ VNĐ
Danh sách công ty Sàn HNX
Thị trường
VN-Index -0.94 740.97 (-0.13%)
HNX-Index -0.09 93.37 (-0.10%)
UPCOM-Index -0.06 57.33 (-0.11%)
VN30-Index +0.18 716.58 (+0.03%)
HNX30-Index -0.79 173.66 (-0.45%)

USD/VND

GBP 31,504.25 -335.44 -1.06% 32,009.8 -335.44
EUR 24,814.87 -140.31 -0.57% 25,111.93 -140.31
USD 22,300 40 0.18% 22,370 40