Logo Vinacorp

VN-Index :   +2.42
763.68   (+0.32%)
GTGD :   159.5 tỷ VNĐ
HNX-Index :   +0.23
101.10   (+0.23%)
GTGD :   31.0 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   -0.02
54.11   (-0.03%)
GTGD :   21.6 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +3.47
741.67   (+0.47%)
GTGD :   59.6 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   +0.23
186.14   (+0.12%)
GTGD :   9.1 tỷ VNĐ
Danh sách công ty Sàn HNX
Thị trường
VN-Index +2.42 763.68 (+0.32%)
HNX-Index +0.23 101.10 (+0.23%)
UPCOM-Index -0.02 54.11 (-0.03%)
VN30-Index +3.47 741.67 (+0.47%)
HNX30-Index +0.23 186.14 (+0.12%)

USD/VND

GBP 31,504.25 -335.44 -1.06% 32,009.8 -335.44
EUR 24,814.87 -140.31 -0.57% 25,111.93 -140.31
USD 22,300 40 0.18% 22,370 40