Logo Vinacorp

VN-Index :   -5.01
767.51   (-0.65%)
GTGD :   3,747.1 tỷ VNĐ
HNX-Index :   -0.71
98.02   (-0.72%)
GTGD :   488.3 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   -0.21
56.75   (-0.36%)
GTGD :   94.0 tỷ VNĐ
VN30-Index :   -5.73
755.07   (-0.75%)
GTGD :   1,427.2 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   -1.67
178.74   (-0.93%)
GTGD :   278.6 tỷ VNĐ
Danh sách công ty Sàn HOSE
Thị trường
VN-Index -5.01 767.51 (-0.65%)
HNX-Index -0.71 98.02 (-0.72%)
UPCOM-Index -0.21 56.75 (-0.36%)
VN30-Index -5.73 755.07 (-0.75%)
HNX30-Index -1.67 178.74 (-0.93%)

USD/VND

GBP 31,504.25 -335.44 -1.06% 32,009.8 -335.44
EUR 24,814.87 -140.31 -0.57% 25,111.93 -140.31
USD 22,300 40 0.18% 22,370 40