Bạn chưa có cổ phiếu theo dõi nào! Nhấn [+] để thêm.
Thêm mã
  • VN-Index 950.89 -1.45 (-0.15%)
  • HNX-Index 106.11 -0.01 (-0.01%)
  • UPCOM-Index 55.24 -0.15 (-0.27%)
Lịch sử giao dịch
Ngày GD không hưởng quyền Ngày đăng ký cuối cùng Ngày thực hiện Mã CK Sàn Nội dung sự kiện Giá hiện tại
19/02/2019 20/02/2019 19/02/2019 VMC HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 19 -0.20 (-1.05%)
19/02/2019 20/02/2019 19/02/2019 VCP UPCOM Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 37 +0.50 (+1.37%)
19/02/2019 20/02/2019 19/02/2019 VTM UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 0 -21.80 (0%)
19/02/2019 20/02/2019 19/02/2019 VPH HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 5 -0.10 (-1.95%)
19/02/2019 20/02/2019 19/02/2019 VTM UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 0 -21.80 (0%)
19/02/2019 20/02/2019 19/02/2019 NDN HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 12 -0.30 (-2.46%)
19/02/2019 20/02/2019 19/02/2019 IDC UPCOM Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 21 0 (0%)
19/02/2019 20/02/2019 30/03/2019 GDT HOSE ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2018 41 +0.50 (+1.23%)
19/02/2019 20/02/2019 19/02/2019 HKP UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 13 +1.20 (+9.23%)
19/02/2019 20/02/2019 19/02/2019 CMX HOSE ĐHCĐ thường niên năm 2019 16 -0.60 (-3.66%)
18/02/2019 19/02/2019 18/02/2019 VAV UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 41 -0.30 (-0.74%)
18/02/2019 19/02/2019 28/02/2019 PGI HOSE Tạm ứng cổ tức năm 2018 (1.200 đ/cp) 18 +0.60 (+3.33%)
18/02/2019 SAM HOSE Giao dịch 7.250.560 cp niêm yết bổ sung 7 0 (0%)
18/02/2019 19/02/2019 18/02/2019 PEG Tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 0 0 (0%)
18/02/2019 19/02/2019 12/03/2019 ECI HNX Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, trả cổ tức bằng tiền mặt (1.400 đ/cp) 15 +1.30 (+8.61%)
18/02/2019 19/02/2019 18/02/2019 BCM UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 23 -0.10 (-0.44%)
18/02/2019 19/02/2019 18/02/2019 TSJ UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 19 -18.60 (-100.00%)
18/02/2019 19/02/2019 18/02/2019 PHC HOSE Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 14 0 (0%)
18/02/2019 18/02/2019 18/02/2019 S33 UPCOM Hủy ĐKGD 26 0 (0%)
18/02/2019 18/02/2019 18/02/2019 HDP UPCOM Giao dịch 335.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung 15 +1.50 (+10.34%)
18/02/2019 19/02/2019 18/02/2019 PLP HOSE Trả cổ tức 2017 (tỷ lệ 10:1), bán ưu đãi (tỷ lệ 1:1) 12 -0.10 (-0.82%)
15/02/2019 18/02/2019 15/02/2019 CTB HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 35 0 (0%)
15/02/2019 18/02/2019 15/02/2019 SEB HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 31 0 (0%)
15/02/2019 18/02/2019 15/02/2019 NHT UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 47 -2 (-4.26%)
15/02/2019 18/02/2019 13/03/2019 MTV UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 14 +1.80 (+13.04%)
15/02/2019 18/02/2019 15/02/2019 MPT HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 4 -0.10 (-2.50%)
15/02/2019 18/02/2019 15/02/2019 DNL UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 13 +0.80 (+6.25%)
15/02/2019 18/02/2019 15/02/2019 TLT UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 11 0 (0%)
14/02/2019 VC7 HNX Giao dịch đầu tiên 10.999.670 cổ phiếu niêm yết bổ sung 9 +0.20 (+2.15%)
15/02/2019 18/02/2019 04/03/2019 ACS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 15 -14.50 (-100.00%)
15/02/2019 18/02/2019 06/04/2019 CFC UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 22 -21.60 (-100.00%)
14/02/2019 15/02/2019 14/02/2019 CRE HOSE Trả cổ tức năm 2018 (tỷ lệ 100:15), thưởng cp (100:45) 29 +0.50 (+1.75%)
14/02/2019 14/02/2019 14/02/2019 BOT UPCOM Giao dịch 40.000.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 16 +2.10 (+13.04%)
14/02/2019 14/02/2019 14/02/2019 MTP UPCOM Giao dịch 2.600.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung 11 -10.50 (-100.00%)
14/02/2019 15/02/2019 14/02/2019 TCS HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 7 0 (0%)
14/02/2019 15/02/2019 14/02/2019 DTC UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 20 -0.20 (-1.02%)
14/02/2019 TIX HOSE Giao dịch 3.600.000 cp niêm yết bổ sung 34 +0.50 (+1.49%)
14/02/2019 15/02/2019 27/02/2019 VCG HNX trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 25 +0.10 (+0.40%)
14/02/2019 15/02/2019 15/03/2019 HTL HOSE Chi trả cổ tức năm 2017 (2.000 đ/cp) 18 -1.30 (-7.37%)
14/02/2019 15/02/2019 14/02/2019 TCW UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 19 -0.90 (-4.66%)
13/02/2019 14/02/2019 27/02/2019 ITD HOSE Thanh toán cổ tức đợt cuối năm 2017 (500 đ/cp) 11 +0.20 (+1.87%)
13/02/2019 14/02/2019 13/02/2019 E1VFVN30 HOSE Đại hội nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2018 15 0 (0%)
13/02/2019 14/02/2019 13/02/2019 SFN HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 34 +2 (+5.88%)
13/02/2019 14/02/2019 27/02/2019 PSD HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500 đ/cp) 14 +0.20 (+1.41%)
13/02/2019 13/02/2019 13/02/2019 TTR UPCOM Hủy ĐKGD cổ phiếu 12 +1.50 (+12.82%)
13/02/2019 14/02/2019 13/02/2019 QNS UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 43 -0.10 (-0.23%)
13/02/2019 14/02/2019 28/02/2019 SBD UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 12 +0.90 (+7.56%)
13/02/2019 14/02/2019 28/03/2019 TRA HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 70 -0.10 (-0.14%)
01/02/2019 01/02/2019 CII HOSE Niêm yết bổ sung 3.000.000 cp 23 -0.50 (-2.18%)
11/02/2019 12/02/2019 19/04/2019 EVE HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 16 -0.20 (-1.27%)
01/02/2019 INN HNX Giao dịch đầu tiên 720.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung 29 0 (0%)
11/02/2019 12/02/2019 06/03/2019 BMF UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 48 -47.60 (-100.00%)
12/02/2019 13/02/2019 12/02/2019 DP3 HNX Bán ưu đãi (tỷ lệ 8:1) 69 +1.40 (+2.04%)
12/02/2019 13/02/2019 12/02/2019 HTM UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 8 -0.10 (-1.19%)
12/02/2019 13/02/2019 12/02/2019 LCW UPCOM Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 10 0 (0%)
12/02/2019 13/02/2019 12/02/2019 PSB UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 3 +0.10 (+2.94%)
12/02/2019 13/02/2019 12/02/2019 POS UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 10 +0.90 (+9.18%)
01/02/2019 11/02/2019 01/02/2019 VIE HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 19 +1.70 (+9.09%)
11/02/2019 12/02/2019 11/02/2019 QTP UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 9 -0.20 (-2.25%)
12/02/2019 13/02/2019 01/03/2019 VCR HNX Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 5 +0.10 (+2.00%)
11/02/2019 12/02/2019 11/02/2019 NAW UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 16 -15.80 (-100.00%)
11/02/2019 12/02/2019 22/03/2019 GTA HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 14 +0.60 (+4.17%)
11/02/2019 LCG HOSE Giao dịch 22.000.000 cp niêm yết bổ sung 9 -0.10 (-1.11%)
11/02/2019 12/02/2019 20/02/2019 STC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.300 đ/cp) 18 -1.90 (-10.80%)
11/02/2019 12/02/2019 11/02/2019 CPC HNX Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 34 -34 (-100.00%)
11/02/2019 12/02/2019 11/02/2019 S55 HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 25 -0.50 (-2.00%)
30/01/2019 30/01/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 200.000 ccq niêm yết bổ sung 15 0 (0%)
11/02/2019 12/02/2019 20/02/2019 HU3 HOSE Trả cổ tức đợt cuối năm 2017 (1.000 đ/cp) 10 +0.30 (+3.06%)
11/02/2019 12/02/2019 11/02/2019 XHC UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 15 -15.40 (-100.00%)
11/02/2019 12/02/2019 01/03/2019 CKD UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 15 -0.50 (-3.38%)
11/02/2019 12/02/2019 11/02/2019 PVT HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 18 0 (0%)
11/02/2019 12/02/2019 20/03/2019 SED HNX Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 17 -0.20 (-1.21%)
01/02/2019 11/02/2019 01/02/2019 VT8 UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 17 -17 (-100.00%)
01/02/2019 11/02/2019 09/03/2019 CAT UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 13 +0.50 (+4.00%)
31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019 DPP UPCOM Giao dịch 1.014.563 cổ phiếu niêm yết bổ sung 11 -1.60 (-14.55%)
31/01/2019 01/02/2019 31/01/2019 PAN HOSE Ngày GDKHQ thưởng cp (tỷ lệ 4:1) 39 +0.50 (+1.27%)
30/01/2019 30/01/2019 TIX HOSE Niêm yết bổ sung 3.600.000 cp 34 +0.50 (+1.49%)
30/01/2019 30/01/2019 SSI HOSE Niêm yết bổ sung 10.000.000 cp 27 -0.30 (-1.12%)
29/01/2019 29/01/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 300.000 ccq niêm yết bổ sung 15 0 (0%)
30/01/2019 31/01/2019 30/01/2019 MIG UPCOM Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 14 -0.10 (-0.74%)
29/01/2019 30/01/2019 28/02/2019 MKP UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp), bán ưu đãi 40.000 đ/cp (tỷ lệ 100:20) 49 -1 (-2.04%)
01/02/2019 11/02/2019 01/02/2019 LDG HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 14 -0.40 (-2.79%)
31/01/2019 01/02/2019 20/02/2019 HMC HOSE Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 (1.000 đ/cp) 18 +0.40 (+2.19%)
30/01/2019 31/01/2019 27/03/2019 TNB UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 6 +0.30 (+4.84%)
29/01/2019 29/01/2019 STG HOSE Niêm yết bổ sung 12.815.478 cp 18 +0.30 (+1.68%)
29/01/2019 29/01/2019 SAM HOSE Niêm yết bổ sung 7.250.560 cp 7 0 (0%)
29/01/2019 30/01/2019 14/02/2019 PIS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (700đ/cp) 11 -11.20 (-100.00%)
29/01/2019 30/01/2019 28/02/2019 CC4 UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 10 -1 (-10.53%)
30/01/2019 31/01/2019 30/01/2019 TPP HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 11 +1 (+8.93%)
30/01/2019 30/01/2019 30/01/2019 USD Giao dịch 5.600.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 0 0 (0%)
30/01/2019 31/01/2019 20/02/2019 SGD HNX Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 9 -0.90 (-10.00%)
29/01/2019 30/01/2019 29/01/2019 SDG HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 23 0 (0%)
29/01/2019 30/01/2019 29/01/2019 SP2 UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 9 -1.20 (-14.12%)
29/01/2019 30/01/2019 19/02/2019 TID UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 20 +0.50 (+2.51%)
29/01/2019 30/01/2019 01/03/2019 TBC HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 26 +0.30 (+1.14%)
29/01/2019 30/01/2019 20/02/2019 VCA UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 12 -0.10 (-0.83%)
29/01/2019 30/01/2019 22/03/2019 RCD UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 22 +0.30 (+1.35%)
29/01/2019 30/01/2019 28/02/2019 MKP UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp), phát hành cổ phiếu (tỷ lệ 20%) 49 -1 (-2.04%)
28/01/2019 28/01/2019 VCB HOSE Niêm yết bổ sung 111.108.873 cp 59 -0.90 (-1.52%)
25/01/2019 SHE HNX Giao dịch đầu tiên 5.000.000 cổ phiếu niêm yết 17 +0.70 (+4.14%)
25/01/2019 25/01/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 400.000 ccq niêm yết bổ sung 15 0 (0%)
29/01/2019 30/01/2019 29/01/2019 PXA UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 2 0 (0%)
25/01/2019 28/01/2019 02/03/2019 BVG UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 2 -0.20 (-12.50%)
24/01/2019 24/01/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 200.000 ccq niêm yết bổ sung 15 0 (0%)
25/01/2019 28/01/2019 25/01/2019 TEG HOSE Bán ưu đãi (tỷ lệ 1.000:514) 7 0 (0%)
23/01/2019 23/01/2019 MWG HOSE Niêm yết 12.729.511 cp phát hành thêm 86 +0.40 (+0.46%)
23/01/2019 23/01/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 300.000 ccq niêm yết bổ sung 15 0 (0%)
28/01/2019 28/01/2019 28/01/2019 FOC UPCOM Giao dịch 702.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung 137 -0.30 (-0.22%)
25/01/2019 28/01/2019 25/01/2019 VIB UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần thứ 1 trong năm 2019 18 +0.10 (+0.56%)
28/01/2019 HTN HOSE Giao dịch 3.749.924 cp niêm yết bổ sung 23 -0.30 (-1.33%)
22/01/2019 22/01/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 1.600.000 ccq niêm yết bổ sung 15 0 (0%)
28/01/2019 29/01/2019 28/01/2019 KVC HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 1 0 (0%)
25/01/2019 28/01/2019 16/02/2019 DSC UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 14 0 (0%)
21/01/2019 21/01/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 1.100.000 ccq niêm yết bổ sung 15 0 (0%)
28/01/2019 NVL HOSE Giao dịch 22.670.000 cp niêm yết bổ sung 58 -0.40 (-0.70%)
25/01/2019 25/01/2019 25/01/2019 TOW Giao dịch 5.318.800 cổ phiếu đăng ký giao dịch 0 0 (0%)
28/01/2019 HBC HOSE Giao dịch 1.300.000 cp niêm yết bổ sung 19 -0.10 (-0.54%)
25/01/2019 25/01/2019 25/01/2019 TLI UPCOM Giao dịch 3.000.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 24 +6.80 (+28.33%)
28/01/2019 28/01/2019 28/01/2019 CSC HNX Đã phát hành 500.000 cổ phiếu ESOP 17 +0.70 (+4.14%)
28/01/2019 29/01/2019 28/01/2019 MWG HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 86 +0.40 (+0.46%)
27/01/2019 HPX HOSE Giao dịch 27.496.320 cp niêm yết bổ sung 24 -0.40 (-1.68%)
25/01/2019 28/01/2019 14/02/2019 VCI HOSE Tạm ứng cổ tức năm 2018 (700 đ/cp) 37 -0.90 (-2.41%)
24/01/2019 24/01/2019 24/01/2019 DWS Giao dịch 25.918.130 cổ phiếu đăng ký giao dịch 0 0 (0%)
18/01/2019 21/01/2019 06/03/2019 LCD HNX Trả cổ tức năm 2017 (600 đ/cp) 8 -7.50 (-100.00%)
24/01/2019 VPH HOSE Giao dịch 9.224.727 cp niêm yết bổ sung 5 -0.10 (-1.95%)
18/01/2019 18/01/2019 VPH HOSE Niêm yết bổ sung 9.224.727 cp 5 -0.10 (-1.95%)
18/01/2019 18/01/2019 HTN HOSE Niêm yết bổ sung 3.749.924 cp 23 -0.30 (-1.33%)
17/01/2019 17/01/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 400.000 ccq niêm yết bố sung 15 0 (0%)
21/01/2019 21/01/2019 21/01/2019 DXL UPCOM Giao dịch 1.000.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung 3 -2.90 (-100.00%)
23/01/2019 24/01/2019 31/01/2019 NTL HOSE Chi trả cổ tức năm 2017 (1.000 đ/cp) 19 +1 (+5.21%)
25/01/2019 28/01/2019 26/04/2019 EIB HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 18 -0.10 (-0.56%)
21/01/2019 DIH HNX Giao dịch đầu tiên 2.732.686 cổ phiếu niêm yết bổ sung 31 +2.80 (+8.92%)
17/01/2019 17/01/2019 HBC HOSE Niêm yết bổ sung 1.300.000 cp 19 -0.10 (-0.54%)
17/01/2019 17/01/2019 HPX HOSE Niêm yết bổ sung 27.496.320 cp 24 -0.40 (-1.68%)
18/01/2019 21/01/2019 30/01/2019 DPH UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.200đ/cp) 20 -0.50 (-2.50%)
18/01/2019 21/01/2019 31/01/2019 NBT UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 6 -6.40 (-100.00%)
16/01/2019 16/01/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 100.000 ccq niêm yết bổ sung 15 0 (0%)
16/01/2019 17/01/2019 16/01/2019 VGS HNX Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 100:12) 12 +0.10 (+0.83%)
16/01/2019 17/01/2019 16/01/2019 SRA HNX Bán ưu đãi giá 10.000 đ/cp (tỷ lệ 1:8) 19 +1.70 (+8.95%)
25/01/2019 28/01/2019 25/01/2019 DXG HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 25 -0.10 (-0.40%)
25/01/2019 28/01/2019 25/01/2019 VC1 HNX Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 17 +1.50 (+8.77%)
23/01/2019 24/01/2019 31/01/2019 SDT HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (600 đ/cp) 5 0 (0%)
21/01/2019 21/01/2019 21/01/2019 CTR UPCOM Giao dịch 4.711.702 cổ phiếu niêm yết bổ sung 19 0 (0%)
18/01/2019 18/01/2019 18/01/2019 LBC UPCOM Giao dịch 410.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung 12 0 (0%)
18/01/2019 18/01/2019 18/01/2019 PBT UPCOM Giao dịch 17.522.284 cổ phiếu đăng ký giao dịch 24 +3.10 (+13.03%)
15/01/2019 15/01/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 500.000 ccq niêm yết bổ sung 15 0 (0%)
17/01/2019 18/01/2019 17/01/2019 NS3 UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 27 -0.80 (-2.93%)
16/01/2019 17/01/2019 28/01/2019 DGC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 43 -0.60 (-1.40%)
23/01/2019 24/01/2019 23/01/2019 SMT HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 24 -23.70 (-100.00%)
23/01/2019 24/01/2019 23/01/2019 BTR UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 8 -7.80 (-100.00%)
22/01/2019 23/01/2019 22/01/2019 SD1 UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 2 -2 (-100.00%)
22/01/2019 23/01/2019 28/02/2019 SSC HOSE Tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 (2.000 đ/cp) 67 0 (0%)
18/01/2019 21/01/2019 06/03/2019 LCD HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (600 đ/cp) 8 -7.50 (-100.00%)
17/01/2019 18/01/2019 31/01/2019 C47 HOSE Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018 (1.000 đ/cp) 15 0 (0%)
17/01/2019 17/01/2019 17/01/2019 TVH Giao dịch 4.004.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 0 0 (0%)
16/01/2019 THI HOSE ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 39 +1 (+2.56%)
16/01/2019 17/01/2019 16/01/2019 SRA HNX Bán ưu đãi (tỷ lệ 1:8) 19 +1.70 (+8.95%)
16/01/2019 17/01/2019 16/01/2019 VGS HNX Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 1000:120) 12 +0.10 (+0.83%)
16/01/2019 MWG HOSE Giao dịch 6.181.084 cp niêm yết bổ sung 86 +0.40 (+0.46%)
15/01/2019 15/01/2019 NVL HOSE Niêm yết bổ sung 22.670.000 cp 58 -0.40 (-0.70%)
14/01/2019 POW HOSE Giao dịch 2.341.871.600 cp niêm yết bổ sung 17 -0.10 (-0.60%)
15/01/2019 16/01/2019 25/01/2019 MH3 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (6.600đ/cp) 34 0 (0%)
18/12/2018 15/01/2019 SZC HOSE Giao dịch lần đầu 100.000.000 cp 12 0 (0%)
15/01/2019 15/01/2019 15/01/2019 AMS UPCOM Giao dịch 10.000.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung 8 0 (0%)
15/01/2019 16/01/2019 30/01/2019 SMN HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 10 +0.20 (+2.00%)
15/01/2019 16/01/2019 15/01/2019 KOS UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 23 -0.50 (-2.16%)
15/01/2019 16/01/2019 18/01/2019 LIC UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 6 0 (0%)
15/01/2019 16/01/2019 28/01/2019 YTC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.100đ/cp) 42 -5.90 (-14.05%)
14/01/2019 VHE HNX Giao dịch đầu tiên 8.800.000 cổ phiếu niêm yết 30 +0.50 (+1.68%)
11/01/2019 11/01/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 300.000 ccq niêm yết bổ sung 15 0 (0%)
14/01/2019 15/01/2019 28/01/2019 FDT HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 50 -50.40 (-100.00%)
14/01/2019 15/01/2019 14/01/2019 WTC UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 4 0 (0%)
14/01/2019 POW HOSE Giao dịch 2.341.871.600 cp niêm yết bổ sung 17 -0.10 (-0.60%)
14/01/2019 15/01/2019 25/01/2019 FOC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (5.000đ/cp) 137 -0.30 (-0.22%)
10/01/2019 10/01/2019 E1VFVN30 HOSE Thay đổi niêm yết 500.000 ccq 15 0 (0%)
14/01/2019 15/01/2019 29/01/2019 SPM HOSE Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 (1.000 đ/cp) 13 +0.40 (+2.97%)
11/01/2019 14/01/2019 25/01/2019 TPS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (4.000đ/cp) 45 -7.90 (-17.52%)
14/01/2019 15/01/2019 19/02/2019 HU1 HOSE Trả cổ tức năm 2017 (1.600 đ/cp) 12 +0.60 (+5.22%)
14/01/2019 15/01/2019 14/01/2019 SHS HNX Trả cổ tức bằng cp (tỷ lệ 4:1), bán ưu đãi (tỷ lệ 3:2) 11 0 (0%)
14/01/2019 15/01/2019 14/01/2019 SBT HOSE Tạm ứng cổ tức niên độ 2016 - 2017 (tỷ lệ 100:6) 21 +0.30 (+1.42%)
14/01/2019 HSG HOSE ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2018-2019 8 +0.10 (+1.30%)
14/01/2019 15/01/2019 31/01/2019 DTN UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (800đ/cp) 5 0 (0%)
14/01/2019 15/01/2019 14/01/2019 BTN UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 6 +0.80 (+12.50%)
11/01/2019 14/01/2019 25/01/2019 BTU UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (700đ/cp) 11 +0.20 (+1.89%)
09/01/2019 09/01/2019 E1VFVN30 HOSE Thay đổi niêm yết 600.000 ccq 15 0 (0%)
10/01/2019 11/01/2019 31/01/2019 SD5 HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500 đ/cp) 6 +0.10 (+1.67%)
10/01/2019 10/01/2019 10/01/2019 HTM UPCOM Giao dịch 143.982.900 cổ phiếu niêm yết bổ sung 8 -0.10 (-1.19%)
08/01/2019 08/01/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 400.000 ccq niêm yết bổ sung 15 0 (0%)
09/01/2019 09/01/2019 09/01/2019 VIH UPCOM Giao dịch 2.800.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung 11 0 (0%)
07/01/2019 07/01/2019 07/01/2019 DXL UPCOM Giao dịch 1.000.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung 3 -2.90 (-100.00%)
09/01/2019 09/01/2019 09/01/2019 GLC UPCOM Giao dịch 10.500.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 12 +1.50 (+12.82%)
10/01/2019 11/01/2019 10/01/2019 SJE HNX Bán ưu đãi (tỷ lệ 10:6) 26 +0.20 (+0.78%)
09/01/2019 10/01/2019 25/01/2019 BSH UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 24 +0.10 (+0.41%)
09/01/2019 10/01/2019 20/02/2019 NDP UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (800đ/cp) 24 -4.10 (-17.30%)
08/01/2019 09/01/2019 21/01/2019 TTD UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.100đ/cp) 62 +1.50 (+2.42%)
10/01/2019 11/01/2019 07/03/2019 POT HNX Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, trả cổ tức bằng tiền mặt (500 đ/cp) 16 +0.10 (+0.63%)
11/01/2019 14/01/2019 25/01/2019 VWS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (700đ/cp) 19 +2.40 (+12.97%)
11/01/2019 VID HOSE Giao dịch 2.551.172 cp niêm yết bổ sung 5 +0.20 (+3.72%)
11/01/2019 14/01/2019 11/01/2019 PXL UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 3 +0.10 (+3.23%)
11/01/2019 14/01/2019 30/01/2019 TV4 HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (500 đ/cp) 18 +0.30 (+1.69%)
11/01/2019 14/01/2019 11/01/2019 BMI HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 21 +0.10 (+0.48%)
11/01/2019 14/01/2019 28/01/2019 HNP UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.700đ/cp) 26 -26.20 (-100.00%)
10/01/2019 11/01/2019 15/02/2019 FCM HOSE ĐHCĐ thường niên năm 2019 7 +0.10 (+1.47%)
10/01/2019 11/01/2019 24/01/2019 TIP HOSE Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 (1.500 đ/cp) 16 0 (0%)
10/01/2019 DPM HOSE ĐHĐCĐ bất thường 23 -0.30 (-1.30%)
08/01/2019 09/01/2019 21/01/2019 DXV HOSE Chi trả cổ tức năm 2017 (300 đ/cp) 4 +0.20 (+5.45%)
09/01/2019 10/01/2019 25/01/2019 HMH HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (800đ/cp) 11 0 (0%)
09/01/2019 10/01/2019 17/01/2019 ICG HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (600đ/cp) 9 -0.80 (-8.70%)
09/01/2019 10/01/2019 09/01/2019 LMC UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 10 +0.40 (+4.04%)
09/01/2019 10/01/2019 21/01/2019 DRL HOSE Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2018 (2.000 đ/cp) 51 +0.40 (+0.79%)
09/01/2019 10/01/2019 25/01/2019 BST HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 43 +3.80 (+8.94%)
04/01/2019 07/01/2019 21/01/2019 MDN Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.200đ/cp) 0 0 (0%)
04/01/2019 07/01/2019 15/01/2019 EAD UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 8 -1.40 (-16.67%)
08/01/2019 09/01/2019 21/01/2019 A32 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp) 25 -2 (-8.00%)
08/01/2019 09/01/2019 18/01/2019 DHP HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 10 0 (0%)
08/01/2019 09/01/2019 29/01/2019 MPC UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường 48 -0.50 (-1.05%)
08/01/2019 09/01/2019 08/01/2019 VKD UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 13 -1.20 (-9.60%)
07/01/2019 08/01/2019 07/01/2019 BHN HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 83 +0.40 (+0.48%)
04/01/2019 07/01/2019 30/01/2019 TRA HOSE Tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2018 (2.000 đ/cp) 70 -0.10 (-0.14%)
04/01/2019 07/01/2019 04/01/2019 VEF UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 90 -0.20 (-0.22%)
04/01/2019 07/01/2019 23/01/2019 SMA HOSE Tạm ứng cổ tức năm 2018 (300 đ/cp) 13 +0.10 (+0.80%)
02/01/2019 02/01/2019 SFI HOSE Niêm yết bổ sung 590.007 cp 29 +0.20 (+0.70%)
02/01/2019 02/01/2019 PAN HOSE Niêm yết bổ sung 2.500.000 cp 39 +0.50 (+1.27%)
04/01/2019 07/01/2019 28/01/2019 CTR UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường 19 0 (0%)
04/01/2019 07/01/2019 04/01/2019 NNG UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 7 +0.20 (+2.99%)
04/01/2019 07/01/2019 04/01/2019 TC6 HNX Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 6 -0.20 (-3.45%)
03/01/2019 04/01/2019 17/01/2019 RCL HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (700đ/cp) 25 -2.70 (-10.76%)
03/01/2019 04/01/2019 03/01/2019 SVN HNX Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 1 -1.10 (-100.00%)
03/01/2019 04/01/2019 18/01/2019 PSL UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (5.000đ/cp) 26 -1.90 (-7.42%)
03/01/2019 04/01/2019 03/01/2019 PIT HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 6 +0.36 (+6.47%)
02/01/2019 03/01/2019 18/01/2019 DSN HOSE ĐHCĐ thường niên năm 2019, trả cổ tức đợt 1/2018 (3.600 đ/cp) 62 +0.20 (+0.32%)
02/01/2019 03/01/2019 16/01/2019 PCN HNX Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 8 +0.50 (+5.95%)
28/12/2018 02/01/2019 22/02/2019 HVG HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 5 0 (0%)
28/12/2018 02/01/2019 14/01/2019 PNJ HOSE Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018 (800 đ/cp) 97 -0.50 (-0.52%)
28/12/2018 02/01/2019 25/01/2019 SIV UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp) 50 0 (0%)
28/12/2018 02/01/2019 28/12/2018 PVL HNX Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 2 +0.10 (+5.56%)
28/12/2018 02/01/2019 28/12/2018 NQN UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 6 -1.10 (-17.46%)
28/12/2018 02/01/2019 25/01/2019 HAM UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (700đ/cp) 17 -2.30 (-13.53%)
28/12/2018 02/01/2019 28/12/2018 HFT UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 10 -1.50 (-15.00%)
24/12/2018 28/12/2018 DHC HOSE Giao dịch 6.891.780 cp niêm yết bổ sung 31 +0.10 (+0.33%)
28/12/2018 02/01/2019 14/01/2019 SED HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.600đ/cp) 17 -0.20 (-1.21%)
28/12/2018 02/01/2019 17/01/2019 HMS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 29 +3.70 (+12.85%)
27/12/2018 28/12/2018 27/12/2018 TNW UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 8 +0.70 (+8.43%)
27/12/2018 28/12/2018 27/12/2018 LPB UPCOM Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 5%), phát hành cổ phiếu (tỷ lệ 26,69%) 9 -0.10 (-1.14%)
27/12/2018 TPB HOSE Giao dịch 184.747.131 cp niêm yết bổ sung 21 -0.10 (-0.47%)
27/12/2018 28/12/2018 21/01/2019 PVM UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (67đ/cp) 10 0 (0%)
27/12/2018 28/12/2018 28/02/2019 BVS HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (700đ/cp) 12 -0.10 (-0.84%)
27/12/2018 28/12/2018 14/01/2019 QNS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 43 -0.10 (-0.23%)
27/12/2018 27/12/2018 VID HOSE Niêm yết bổ sung 2.551.172 cp 5 +0.20 (+3.72%)
27/12/2018 28/12/2018 23/01/2019 BAX HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000đ/cp) 27 0 (0%)
27/12/2018 28/12/2018 25/01/2019 CDN HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (200đ/cp) 18 0 (0%)
27/12/2018 28/12/2018 10/01/2019 HLB UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (5.000đ/cp) 78 0 (0%)
27/12/2018 28/12/2018 15/01/2019 NSG UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 13 -12.30 (-96.09%)
27/12/2018 28/12/2018 22/01/2019 CLX UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (300đ/cp) 10 0 (0%)
27/12/2018 28/12/2018 22/01/2019 NTC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (10.000đ/cp) 93 +0.10 (+0.11%)
27/12/2018 28/12/2018 25/01/2019 NBP HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 13 +1.20 (+9.09%)
26/12/2018 26/12/2018 VNG HOSE Niêm yết bổ sung 3.985.925 cp 22 0 (0%)
27/12/2018 TNA HOSE Giao dịch 17.023.120 cp niêm yết bổ sung 12 0 (0%)
27/12/2018 28/12/2018 16/01/2019 THI HOSE ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 39 +1 (+2.56%)
27/12/2018 28/12/2018 15/01/2019 BWS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 32 0 (0%)
27/12/2018 28/12/2018 23/01/2019 QHD HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp) 16 -1.30 (-8.13%)
27/12/2018 28/12/2018 27/12/2018 SJ1 HNX Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 20 +1 (+5.00%)
27/12/2018 28/12/2018 29/03/2019 PHP HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (400đ/cp) 11 0 (0%)
27/12/2018 28/12/2018 28/02/2019 VNM HOSE Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018 (1.000 đ/cp) 140 +0.80 (+0.57%)
27/12/2018 28/12/2018 28/02/2019 BWE HOSE Tạm ứng cổ tức năm 2018 (700 đ/cp) và tham dự ĐHĐCĐTN 2019 25 -0.30 (-1.19%)
26/12/2018 PHC HOSE Giao dịch 2.500.599 cp niêm yết bổ sung 14 0 (0%)
26/12/2018 VRE HOSE Giao dịch 427.739.677 cp niêm yết bổ sung 31 -0.60 (-1.94%)
25/12/2018 25/12/2018 E1VFVN30 HOSE Thay đổi niêm yết 100.000 ccq 15 0 (0%)
26/12/2018 TMS HOSE Giao dịch 4.318.509 cp niêm yết bổ sung 27 0 (0%)
26/12/2018 27/12/2018 26/12/2018 GEG UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 17 -0.10 (-0.60%)
26/12/2018 27/12/2018 18/01/2019 WSB UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000đ/cp) 47 +0.80 (+1.71%)
26/12/2018 27/12/2018 28/01/2019 HPI UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 15 +1.90 (+12.84%)
26/12/2018 27/12/2018 26/12/2018 TVB HOSE Nán ưu đãi (tỷ lệ 2:1) 21 -0.20 (-0.96%)
26/12/2018 27/12/2018 11/01/2019 DNN UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (900đ/cp) 7 -3.90 (-58.21%)
25/12/2018 25/12/2018 TNA HOSE Niêm yết bổ sung 512.009 cp 12 0 (0%)
25/12/2018 26/12/2018 25/12/2018 DLD UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 14 +1.80 (+12.95%)
25/12/2018 25/12/2018 TPB HOSE Niêm yết bổ sung 184.747.131 cp 21 -0.10 (-0.47%)
25/12/2018 26/12/2018 25/12/2018 DCM HOSE ĐHCĐ bất thường năm 2018 9 -0.10 (-1.10%)
25/12/2018 26/12/2018 25/12/2018 AME HNX Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 10%), phát hành cổ phiếu (tỷ lệ 100%) 15 0 (0%)
25/12/2018 26/12/2018 25/12/2018 HKT HNX Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 3 -0.20 (-8.00%)
25/12/2018 26/12/2018 30/01/2019 BTP HOSE Tạm ứng cổ tức năm 2018 (500 đ/cp) 13 -0.40 (-2.97%)
24/12/2018 24/12/2018 E1VFVN30 HOSE Thay đổi niêm yết 2.900.000 ccq 15 0 (0%)
25/12/2018 26/12/2018 20/02/2019 TBC HOSE Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 (1.500 đ/cp) 26 +0.30 (+1.14%)
25/12/2018 25/12/2018 25/12/2018 BMG Giao dịch 5.292.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 0 0 (0%)
25/12/2018 26/12/2018 25/12/2018 SID UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 18 0 (0%)
25/12/2018 26/12/2018 25/12/2018 ANT UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 7 0 (0%)
25/12/2018 26/12/2018 11/01/2019 VCG HNX Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 25 +0.10 (+0.40%)
24/12/2018 24/12/2018 KSB HOSE Niêm yết bổ sung 2.300.000 cp 26 -0.60 (-2.29%)
24/12/2018 24/12/2018 DHC HOSE Niêm yết bổ sung 6.891.780 cp 31 +0.10 (+0.33%)
24/12/2018 25/12/2018 11/01/2019 SDN HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (800đ/cp) 38 +3.40 (+9.04%)
21/12/2018 21/12/2018 PNJ HOSE niêm yết bổ sung 4.863.658 cp 97 -0.50 (-0.52%)
24/12/2018 25/12/2018 25/01/2019 SBT HOSE Tạm ứng cổ tức 2017 - 2018 (400 đ/cp) 21 +0.30 (+1.42%)
24/12/2018 25/12/2018 15/01/2019 SVI HOSE ĐHCĐ bất thường năm 2018 50 0 (0%)
24/12/2018 25/12/2018 08/01/2019 HDG HOSE Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 (1.000 đ/cp) 37 0 (0%)
24/12/2018 CEE HOSE ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 17 +0.20 (+1.21%)
24/12/2018 25/12/2018 10/01/2019 DVC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (700đ/cp) 9 +1.10 (+12.36%)
18/12/2018 24/12/2018 NVL HOSE Giao dịch 320.746 cp niêm yết bổ sung 58 -0.40 (-0.70%)
24/12/2018 24/12/2018 24/12/2018 S99 HNX Giao dịch 1.941.575 cổ phiếu niêm yết bổ sung 8 +0.40 (+5.19%)
24/12/2018 25/12/2018 24/12/2018 MTA UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường 2 +0.10 (+6.25%)
24/12/2018 25/12/2018 21/01/2019 HFB UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (450đ/cp) 5 -3.20 (-65.31%)
24/12/2018 25/12/2018 21/01/2019 C12 UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2018 14 +0.80 (+5.80%)
24/12/2018 25/12/2018 10/01/2019 DNC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 25 -2.70 (-10.89%)
24/12/2018 25/12/2018 24/12/2018 BSR UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 14 0 (0%)
02/01/2018 21/12/2018 MWG HOSE Giao dịch 9.222.648 cp niêm yết bổ sung 86 +0.40 (+0.46%)
21/12/2018 TTF HOSE Giao dịch 70.000.000 cp niêm yết bổ sung 3 0 (0%)
21/12/2018 24/12/2018 08/01/2019 ITD HOSE Tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 (500 đ/cp), lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 11 +0.20 (+1.87%)
21/12/2018 24/12/2018 21/12/2018 MHL HNX Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 6 +0.30 (+4.69%)
21/12/2018 24/12/2018 22/01/2019 TRC HOSE Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 (1.500 đ/cp) 23 +0.30 (+1.31%)
21/12/2018 24/12/2018 26/02/2019 DPR HOSE Tạm ứng cổ tức năm 2018 (4.000 đ/cp) 38 +0.20 (+0.53%)
21/12/2018 24/12/2018 04/01/2019 COM HOSE Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018 (4.000 đ/cp) 54 +1 (+1.85%)
21/12/2018 24/12/2018 21/12/2018 SJF HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 4 +0.10 (+2.34%)
20/12/2018 21/12/2018 07/01/2019 SBH UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp) 26 +0.20 (+0.77%)
20/12/2018 21/12/2018 15/03/2019 CPC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 34 -34 (-100.00%)
27/12/2018 28/12/2018 27/12/2018 STG HOSE Trả cổ tức năm 2017 (tỷ lệ 100:15) 18 +0.30 (+1.68%)
20/12/2018 20/12/2018 20/12/2018 TIG HNX Giao dịch 5.407.027 cổ phiếu niêm yết bổ sung 2 +0.10 (+4.35%)
20/12/2018 20/12/2018 20/12/2018 PPG UPCOM Hủy ĐKGD cổ phiếu của Công ty 1 -1.10 (-100.00%)
20/12/2018 20/12/2018 20/12/2018 BSR UPCOM Giao dịch 2.691.400 cổ phiếu niêm yết bổ sung 14 0 (0%)
20/12/2018 20/12/2018 20/12/2018 VMC HNX Giao dịch 10.000.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung 19 -0.20 (-1.05%)
19/12/2018 19/12/2018 TNA HOSE Niêm yết bổ sung 17.023.120 cp 12 0 (0%)
19/12/2018 20/12/2018 27/12/2018 CKD UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 15 -0.50 (-3.38%)
18/12/2018 18/12/2018 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 200.000 ccp niêm yết bổ sung 15 0 (0%)
20/12/2018 20/12/2018 20/12/2018 LTG UPCOM Giao dịch 13.432.190 cổ phiếu niêm yết bổ sung 23 0 (0%)
20/12/2018 21/12/2018 20/12/2018 ORS HNX Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 3 +0.20 (+6.67%)
19/12/2018 20/12/2018 07/01/2019 SLS HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (3.000đ/cp) 46 +1.80 (+3.88%)
19/12/2018 20/12/2018 28/12/2018 BSA UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (400đ/cp), trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 20%) 17 -0.10 (-0.60%)
19/12/2018 20/12/2018 28/12/2018 CTB HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp) 35 0 (0%)
19/12/2018 20/12/2018 19/12/2018 SAM HOSE Trả cổ tức năm 2017 (tỷ lệ 100:3) 7 0 (0%)
19/12/2018 20/12/2018 19/12/2018 CRE HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 29 +0.50 (+1.75%)
17/12/2018 17/12/2018 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 4.300.000 ccq niêm yết bổ sung 15 0 (0%)
18/12/2018 18/12/2018 NVL HOSE Niêm yết bổ sung 320.746 cp niêm yết bổ sung 58 -0.40 (-0.70%)
18/12/2018 18/12/2018 18/12/2018 GDW HNX Giao dịch 9.500.000 cổ phiếu niêm yết 17 +0.80 (+4.71%)
18/12/2018 18/12/2018 18/12/2018 DNC HNX Giao dịch 948.428 cổ phiếu niêm yết bổ sung 25 -2.70 (-10.89%)
18/12/2018 19/12/2018 18/12/2018 EVF UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 5 -0.10 (-2.04%)
18/12/2018 18/12/2018 18/12/2018 VTK UPCOM Giao dịch 4.159.905 cổ phiếu đăng ký giao dịch 19 +0.40 (+2.11%)
18/12/2018 19/12/2018 18/12/2018 SHN HNX Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 5%) 10 -0.20 (-2.11%)
18/12/2018 19/12/2018 10/01/2019 GLT HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 48 -5.20 (-10.95%)
18/12/2018 19/12/2018 28/12/2018 VNS HOSE Trả cổ tức đợt 2 năm 2017 (800 đ/cp) 15 -0.90 (-5.90%)
18/12/2018 18/12/2018 18/12/2018 DDG HNX Giao dịch 12.000.000 cổ phiếu niêm yết 20 -0.30 (-1.53%)
18/12/2018 19/12/2018 10/01/2019 HTC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (300đ/cp) 30 +0.30 (+1.02%)
18/12/2018 19/12/2018 28/12/2018 TVP UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 18 -3.20 (-17.49%)
18/12/2018 TLD HOSE ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 7 0 (0%)
17/12/2018 17/12/2018 PHC HOSE Niêm yết bổ sung 2.500.599 cp niêm yết bổ sung 14 0 (0%)
17/12/2018 18/12/2018 28/12/2018 D11 HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 15 +1.20 (+8.05%)
14/12/2018 14/12/2018 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 6.200.000 ccq niêm yết bổ sung 15 0 (0%)
17/12/2018 18/12/2018 26/12/2018 NQN UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (412đ/cp) 6 -1.10 (-17.46%)
17/12/2018 18/12/2018 28/12/2018 VNG HOSE Tạm ứng cổ tức năm 2018 (500 đ/cp) 22 0 (0%)
17/12/2018 18/12/2018 17/12/2018 BCB Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 0 0 (0%)
17/12/2018 IDI HOSE Giao dịch 16.343.749 cp niêm yết bổ sung 9 0 (0%)
17/12/2018 18/12/2018 18/01/2019 C47 HOSE Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 (1.000 đ/cp) 15 0 (0%)
17/12/2018 18/12/2018 28/12/2018 CDP UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (900đ/cp) 15 +1.80 (+12.16%)
14/12/2018 17/12/2018 14/12/2018 QBR UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 10 0 (0%)
14/12/2018 MWG HOSE Giao dịch 107.597.146 cp niêm yết bổ sung 86 +0.40 (+0.46%)
14/12/2018 17/12/2018 28/12/2018 LG9 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 10 0 (0%)
14/12/2018 17/12/2018 28/12/2018 NFC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (800đ/cp) 5 -4.60 (-100.00%)
14/12/2018 17/12/2018 28/12/2018 ISH UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (600đ/cp) 16 -2.70 (-16.98%)
14/12/2018 17/12/2018 14/12/2018 DGC HNX Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 43 -0.60 (-1.40%)
14/12/2018 17/12/2018 14/12/2018 NVL HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 58 -0.40 (-0.70%)
14/12/2018 17/12/2018 24/12/2018 XHC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000đ/cp) 15 -15.40 (-100.00%)
14/12/2018 17/12/2018 28/12/2018 LAI UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.200đ/cp) 9 -9.20 (-100.00%)
14/12/2018 NAF HOSE Giao dịch 3.299.782 cp niêm yết bổ sung 16 -0.10 (-0.64%)
13/12/2018 14/12/2018 13/12/2018 MST HNX Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 14%) 5 -0.10 (-2.17%)
13/12/2018 13/12/2018 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 6.200.000 ccq niêm yết bổ sung 15 0 (0%)
14/12/2018 17/12/2018 25/12/2018 ND2 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 22 -0.50 (-2.27%)
14/12/2018 14/12/2018 14/12/2018 ILA UPCOM Giao dịch 1.999.993 cổ phiếu niêm yết bổ sung 3 +0.20 (+6.25%)
14/12/2018 HPX HOSE Giao dịch 22.499.985 cp niêm yết bổ sung 24 -0.40 (-1.68%)
13/12/2018 14/12/2018 28/12/2018 HLY HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (700đ/cp) 18 +0.10 (+0.57%)
13/12/2018 14/12/2018 25/12/2018 PAC HOSE Trả cổ tức đợt 2 năm 2018 (700 đ/cp) 37 0 (0%)
13/12/2018 14/12/2018 28/12/2018 ICN UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp) 62 +8 (+13.01%)
13/12/2018 14/12/2018 29/03/2019 PHR HOSE Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 (1.500 đ/cp) 38 +0.60 (+1.57%)
13/12/2018 14/12/2018 20/12/2018 TTE HOSE Chi trả cổ tức năm 2017 (600 đ/cp) 9 -0.70 (-7.55%)
13/12/2018 14/12/2018 28/12/2018 HVT HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (3.500đ/cp) 51 +0.50 (+0.98%)
13/12/2018 13/12/2018 13/12/2018 MIG UPCOM Giao dịch 4.000.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung 14 -0.10 (-0.74%)
13/12/2018 14/12/2018 02/01/2019 HC3 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 26 -4.10 (-15.77%)
11/12/2018 11/12/2018 TMS HOSE Niêm yết bổ sung 4.318.509 cp 27 0 (0%)
12/12/2018 12/12/2018 VRE HOSE Niêm yết bổ sung 427.739.677 cp 31 -0.60 (-1.94%)
13/12/2018 14/12/2018 27/12/2018 GDT HOSE Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018 (1.500 đ/cp) 41 +0.50 (+1.23%)
13/12/2018 14/12/2018 28/12/2018 DRC HOSE Tạm ứng cổ tức năm 2018 (300 đ/cp) 22 -0.10 (-0.46%)
13/12/2018 14/12/2018 27/12/2018 UIC HOSE Tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2018 (1.400 đ/cp) 36 +0.50 (+1.39%)
13/12/2018 14/12/2018 18/01/2019 KBE UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 18 -17.50 (-100.00%)
11/12/2018 11/12/2018 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 2.400.000 ccq niêm yết bổ sung 15 0 (0%)
13/12/2018 14/12/2018 25/12/2018 VEC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 5 -0.10 (-1.92%)
13/12/2018 14/12/2018 28/12/2018 DBM UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.200 đ/cp) 20 +2.60 (+12.87%)
13/12/2018 14/12/2018 26/12/2018 BRR UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (250đ/cp) 8 0 (0%)
12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 GKM HNX Giao dịch 675.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung 15 -0.10 (-0.67%)
12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 TID UPCOM Giao dịch 200.000.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 20 +0.50 (+2.51%)
12/12/2018 PIT HOSE ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 6 +0.36 (+6.47%)
12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 KLB UPCOM Giao dịch 23.695.796 cổ phiếu niêm yết bổ sung 10 -0.10 (-1.00%)
12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 IFC UPCOM Giao dịch 6.000.000 cổ phiếu ĐKGD bổ sung 7 +0.40 (+5.97%)
12/12/2018 13/12/2018 12/12/2018 NTC UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 93 +0.10 (+0.11%)
11/12/2018 12/12/2018 15/05/2019 TMW UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (3.000đ/cp) 15 0 (0%)
10/12/2018 10/12/2018 10/12/2018 C4G UPCOM Giao dịch 100.000.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 9 -0.10 (-1.11%)
11/12/2018 12/12/2018 25/12/2018 MDG HOSE Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 (500 đ/cp) 12 -0.90 (-7.63%)
11/12/2018 12/12/2018 20/12/2018 D2D HOSE Chi tạm ứng cổ tức năm 2018 (1.500 đ/cp) 76 -4.30 (-5.69%)
11/12/2018 12/12/2018 11/12/2018 MH3 UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 34 0 (0%)
11/12/2018 12/12/2018 25/12/2018 CAV HOSE Tạm ứng cổ tức năm 2018 (1.500 đ/cp) 60 -3.20 (-5.35%)
11/12/2018 12/12/2018 11/12/2018 HKP UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 13 +1.20 (+9.23%)
11/12/2018 12/12/2018 28/12/2018 PPC HOSE Tạm ứng cổ tức năm 2018 (1.500 đ/cp) 24 -0.10 (-0.42%)
11/12/2018 12/12/2018 26/12/2018 MSH HOSE Tạm ứng cổ tức năm 2018 (4.000 đ/cp) 51 -0.40 (-0.79%)
11/12/2018 12/12/2018 27/12/2018 VAF HOSE Chi trả tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2018 (500 đ/cp) 10 -0.60 (-6.06%)
10/12/2018 11/12/2018 10/01/2019 ONE HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (800đ/cp) 4 -0.10 (-2.38%)
10/12/2018 11/12/2018 10/12/2018 VTJ HNX Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 4 0 (0%)
10/12/2018 11/12/2018 20/12/2018 HSL HOSE Tạm ứng cổ tức năm 2018 (600 đ/cp) 11 -0.20 (-1.90%)
10/12/2018 11/12/2018 26/12/2018 LIX HOSE Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 (3.000 đ/cp) 45 0 (0%)
10/12/2018 11/12/2018 20/12/2018 BFC HOSE Tạm ứng cổ tức năm 2018 (2.000 đ/cp) 23 +0.10 (+0.44%)
10/12/2018 GDT HOSE Giao dịch 324.136 cp 41 +0.50 (+1.23%)
10/12/2018 10/12/2018 10/12/2018 INN HNX Giao dịch 6.480.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung 29 0 (0%)
10/12/2018 10/12/2018 10/12/2018 CIA HNX Giao dịch 1.500.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung 19 +0.30 (+1.62%)
10/12/2018 10/12/2018 10/12/2018 FOC UPCOM Giao dịch 14.085.336 cổ phiếu đăng ký giao dịch 137 -0.30 (-0.22%)
10/12/2018 11/12/2018 25/12/2018 PDN HOSE Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 (1.000 đ/cp) 70 -0.80 (-1.14%)
10/12/2018 NSC HOSE Giao dịch 2.291.988 cp niêm yết bổ sung 91 -2.50 (-2.75%)
10/12/2018 11/12/2018 21/12/2018 KHP HOSE Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 (300 đ/cp) 10 -0.10 (-1.00%)
26/11/2018 10/12/2018 TTE HOSE Giao dịch lần đầu 28.490.400 cp 9 -0.70 (-7.55%)
07/12/2018 07/12/2018 07/12/2018 GDW HNX Hủy ĐKGD cổ phiếu 17 +0.80 (+4.71%)
07/12/2018 07/12/2018 IDI HOSE Niêm yết bổ sung 16.343.749 cp 9 0 (0%)
07/12/2018 07/12/2018 NAF HOSE Niêm yết bổ sung 3.299.782 cp 16 -0.10 (-0.64%)
07/12/2018 07/12/2018 MWG HOSE Niêm yết bổ sung 107.597.146 cp 86 +0.40 (+0.46%)
07/12/2018 10/12/2018 24/12/2018 SRC HOSE Tạm ứng cổ tức năm 2018 (300 đ/cp) 18 +0.60 (+3.34%)
07/12/2018 10/12/2018 28/12/2018 HNR UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 12 -8 (-66.67%)
07/12/2018 10/12/2018 07/12/2018 TPB HOSE Trả cổ tức 2017 (tỷ lệ 10.000:838), thưởng cp (tỷ lệ 100.000:19.735 cp) 21 -0.10 (-0.47%)
07/12/2018 07/12/2018 07/12/2018 HUT HNX Giao dịch 17.573.052 cổ phiếu niêm yết bổ sung 4 0 (0%)
07/12/2018 10/12/2018 28/12/2018 BMP HOSE Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 (1.500 đ/cp) 51 +0.20 (+0.40%)
07/12/2018 10/12/2018 07/12/2018 TTZ HNX Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 10 +0.10 (+1.01%)
07/12/2018 10/12/2018 25/12/2018 HNI UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000đ/cp) 36 +3.90 (+10.99%)
06/12/2018 07/12/2018 RDP HOSE Giao dịch 5.656.786 cp niêm yết bổ sung 11 0 (0%)
07/12/2018 10/12/2018 07/12/2018 SJD HOSE Chi trả cổ tức năm 2017 (4.500 đ/cp) 21 0 (0%)
07/12/2018 10/12/2018 20/12/2018 VHC HOSE Tạm ứng cổ tức năm 2018 (2.000 đ/cp) 96 +3.10 (+3.24%)
07/12/2018 10/12/2018 20/12/2018 SMB HOSE Chi tạm ứng cổ tức năm 2018 (2.000 đ/cp) 33 +0.20 (+0.61%)
05/12/2018 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 300.000 ccq niêm yết bổ sung 15 0 (0%)
07/12/2018 10/12/2018 27/12/2018 DAE HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.600đ/cp) 16 0 (0%)
07/12/2018 10/12/2018 07/12/2018 FTI UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 3 -2.50 (-100.00%)
05/12/2018 06/12/2018 05/12/2018 IDV HNX Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 100:15) 30 +0.50 (+1.69%)
07/12/2018 10/12/2018 28/12/2018 HND UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 11 +0.70 (+6.48%)
06/12/2018 TPB HOSE Giao dịch 116.842.075 cp niêm yết bổ sung 21 -0.10 (-0.47%)
06/12/2018 07/12/2018 07/01/2019 XDH Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000đ/cp) 0 0 (0%)
06/12/2018 06/12/2018 06/12/2018 GVR UPCOM Giao dịch 28.813.371 cổ phiếu niêm yết bổ sung 10 0 (0%)
05/12/2018 05/12/2018 HPX HOSE Niêm yết bổ sung 22.499.985 cp 24 -0.40 (-1.68%)
06/12/2018 07/12/2018 17/12/2018 VCS HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 65 0 (0%)
03/12/2018 03/12/2018 03/12/2018 KLB UPCOM Chấp thuận niêm yết bổ sung 23.695.796 cổ phiếu 10 -0.10 (-1.00%)
05/12/2018 05/12/2018 05/12/2018 BWS UPCOM Giao dịch 3.000.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung 32 0 (0%)
03/12/2018 04/12/2018 03/12/2018 CTF HOSE Bán ưu đãi 10.000 đ/cp tỷ lệ 10:12 26 0 (0%)
05/12/2018 06/12/2018 25/12/2018 VPS HOSE Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2018 (600 đ/cp) 11 -0.60 (-5.71%)
03/12/2018 03/12/2018 TPB HOSE Niêm yết bổ sung 116.842.075 cp 21 -0.10 (-0.47%)
06/12/2018 07/12/2018 26/12/2018 LAS HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (700đ/cp) 10 0 (0%)
06/12/2018 07/12/2018 25/12/2018 CSV HOSE Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018 (1.000 đ/cp) 29 0 (0%)
05/12/2018 06/12/2018 12/12/2018 AMV HNX Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 34 -0.20 (-0.59%)
05/12/2018 06/12/2018 24/12/2018 GHC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.500đ/cp) 31 0 (0%)
05/12/2018 06/12/2018 20/12/2018 BBC HOSE Chi trả cổ tức còn lại năm 2017 (200 đ/cp) 68 +1.70 (+2.51%)
05/12/2018 06/12/2018 05/12/2018 IDV HNX Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 15%) 30 +0.50 (+1.69%)
05/12/2018 06/12/2018 21/12/2018 CNC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000đ/cp) 20 -0.40 (-2.04%)
05/12/2018 GMC HOSE ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 42 -1.50 (-3.58%)
05/12/2018 06/12/2018 05/12/2018 PTX UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 6 -6 (-100.00%)
05/12/2018 06/12/2018 26/12/2018 SZL HOSE Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 (1.000 đ/cp) 32 +0.80 (+2.47%)
04/12/2018 05/12/2018 21/12/2018 VAF HOSE Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 (500 đ/cp) 10 -0.60 (-6.06%)
04/12/2018 05/12/2018 20/12/2018 DVP HOSE Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 (2.500 đ/cp) 40 +0.10 (+0.25%)
04/12/2018 05/12/2018 28/12/2018 SFG HOSE Tạm ứng năm 2018 (800 đ/cp) 13 +0.20 (+1.50%)
04/12/2018 05/12/2018 04/12/2018 CSC HNX Trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 100%) 17 +0.70 (+4.14%)
04/12/2018 05/12/2018 19/12/2018 NLG HOSE Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 (197 đ/cp) 27 -0.20 (-0.74%)
03/12/2018 BTT HOSE Giao dịch 621.297 cp niêm yết bổ sung 34 -0.30 (-0.89%)
03/12/2018 04/12/2018 03/12/2018 CTF HOSE Bán ưu đãi (tỷ lệ 1:1.2) 26 0 (0%)
29/11/2018 29/11/2018 E1VFVN30 HOSE Thay đổi niêm yết 100.000 ccq 15 0 (0%)
03/12/2018 04/12/2018 03/12/2018 KDM HNX Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2018 4 0 (0%)
03/12/2018 SFI HOSE Giao dịch 535.153 cp niêm yết bổ sung 29 +0.20 (+0.70%)
30/11/2018 03/12/2018 17/12/2018 HTN HOSE Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền (1.500 đ/cp) và cổ phiếu (tỷ lệ 100:15) 23 -0.30 (-1.33%)
30/11/2018 03/12/2018 24/12/2018 CEE HOSE ĐHĐCĐ Bất thường năm 2018 17 +0.20 (+1.21%)
30/11/2018 03/12/2018 14/12/2018 RTB UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 12 +1.50 (+12.93%)
22/11/2018 30/11/2018 NLG HOSE Giao dịch 27.560.355 cp niêm yết bổ sung 27 -0.20 (-0.74%)
20/11/2018 30/11/2018 HVH HOSE Ngày giao dịch lần đầu 20.000.000 cp 20 0 (0%)
30/11/2018 03/12/2018 12/12/2018 GND UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (700đ/cp) 24 +3 (+12.35%)
30/11/2018 SCR HOSE Giao dịch 22.188.881 cp niêm yết bổ sung 8 +0.10 (+1.28%)
29/11/2018 30/11/2018 29/11/2018 PIS UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 11 -11.20 (-100.00%)
29/11/2018 30/11/2018 13/12/2018 KHA UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (11.000đ/cp) 47 +0.80 (+1.70%)
29/11/2018 30/11/2018 24/12/2018 GAS HOSE ĐHCĐ bất thường năm 2018 94 +1.50 (+1.60%)
29/11/2018 30/11/2018 18/12/2018 TST HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (391đ/cp) 7 +0.20 (+2.70%)
29/11/2018 30/11/2018 25/12/2018 NNC HOSE Chi tạm ứng cổ tức năm 2018 (4.000 đ/cp) 52 -0.30 (-0.58%)
29/11/2018 30/11/2018 27/12/2018 SNZ UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (300đ/cp) 12 +0.70 (+5.83%)
29/11/2018 30/11/2018 28/12/2018 VCP UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp) 37 +0.50 (+1.37%)
28/11/2018 29/11/2018 28/11/2018 NHH UPCOM Trả cổ phiếu thưởng (tỷ lệ 100%), phát hành cổ phiếu ( tỷ lệ 65:38) 36 0 (0%)
29/11/2018 30/11/2018 17/12/2018 NWT UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (200đ/cp) 6 -5.80 (-96.67%)
29/11/2018 30/11/2018 21/12/2018 HCM HOSE Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 (600 đ/cp) 51 +0.60 (+1.18%)
20/11/2018 28/11/2018 MSH HOSE Ngày GD đầu tiên 47.628.000 cp 51 -0.40 (-0.79%)
28/11/2018 28/11/2018 NSC HOSE Niêm yết bổ sung 2.291.988 cp 91 -2.50 (-2.75%)
28/11/2018 29/11/2018 13/12/2018 ADP UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (400đ/cp) 28 +3.60 (+12.95%)
28/11/2018 29/11/2018 22/01/2019 HPP UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp) 38 -0.20 (-0.52%)
28/11/2018 29/11/2018 17/12/2018 UDC HOSE Trả cổ tức năm 2017 (100 đ/cp) 5 +0.20 (+4.35%)
28/11/2018 29/11/2018 17/12/2018 DOP UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 15 -2.70 (-17.65%)
28/11/2018 28/11/2018 28/11/2018 PTM UPCOM Hủy niêm yết cổ phiếu của Công ty 4 -0.60 (-17.14%)
28/11/2018 29/11/2018 20/12/2018 NBT UPCOM Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 6 -6.40 (-100.00%)
27/11/2018 28/11/2018 14/12/2018 VGP HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 21 +1.50 (+7.04%)
27/11/2018 28/11/2018 05/12/2018 ACL HOSE Trả cổ tức đợt 1 năm 2018 (2.000 đ/cp) 41 -0.10 (-0.24%)
27/11/2018 POM HOSE Giao dịch 55.895.001 cp niêm yết bổ sung 8 -0.30 (-3.66%)
27/11/2018 28/11/2018 27/11/2018 LTG UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 23 0 (0%)
27/11/2018 28/11/2018 07/12/2018 CHS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (840đ/cp) 10 +1 (+10.53%)
27/11/2018 28/11/2018 14/12/2018 TUG UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 7 -0.40 (-6.06%)
27/11/2018 28/11/2018 27/11/2018 BCG HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 6 0 (0%)
27/11/2018 28/11/2018 27/11/2018 IDC UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 21 0 (0%)
21/11/2018 22/11/2018 21/11/2018 VC7 HNX Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 100%) 9 +0.20 (+2.15%)
20/11/2018 20/11/2018 TDG HOSE Niêm yết bổ sung 3.870.000 cp 3 0 (0%)
19/11/2018 20/11/2018 20/12/2018 CLC HOSE Tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 (1.000 đ/cp) 35 +0.50 (+1.43%)
22/11/2018 22/11/2018 22/11/2018 PDT UPCOM Giao dịch 773.526 cổ phiếu đăng ký giao dịch 11 +0.30 (+2.73%)
21/11/2018 22/11/2018 21/11/2018 PVG HNX Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 8 -0.10 (-1.22%)
21/11/2018 22/11/2018 05/12/2018 LHC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000đ/cp) 62 0 (0%)
21/11/2018 22/11/2018 21/11/2018 SID UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 18 0 (0%)
19/11/2018 19/11/2018 POM HOSE Niêm yết bổ sung 55.895.001 cp 8 -0.30 (-3.66%)
19/11/2018 20/11/2018 25/12/2018 SGC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp) 93 +6 (+6.45%)
20/11/2018 21/11/2018 03/12/2018 MPY UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (700đ/cp) 11 0 (0%)
20/11/2018 21/11/2018 08/12/2018 CTG HOSE ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 21 -0.10 (-0.48%)
20/11/2018 21/11/2018 06/12/2018 PTG UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000đ/cp) 3 -1.50 (-60.00%)
20/11/2018 DAG HOSE Giao dịch 2.466.394 cp niêm yết bổ sung 7 0 (0%)
20/11/2018 FCN HOSE Giao dịch 4.491.616 cp niêm yết bổ sung 15 -0.10 (-0.68%)
20/11/2018 21/11/2018 18/12/2018 TLD HOSE ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 7 0 (0%)
19/11/2018 20/11/2018 19/11/2018 MWG HOSE Chi trả cổ tức (tỷ lệ 3:1) 86 +0.40 (+0.46%)
19/11/2018 20/11/2018 06/12/2018 PIV UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 1 -0.10 (-10.00%)
19/11/2018 20/11/2018 29/11/2018 AGX UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 30 -1.10 (-3.69%)
19/11/2018 20/11/2018 19/11/2018 VT8 UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 17 -17 (-100.00%)
19/11/2018 20/11/2018 17/12/2018 TCI UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 6 +0.40 (+6.67%)
15/11/2018 15/11/2018 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 1.000.000 ccq niêm yết bổ sung 15 0 (0%)
16/11/2018 16/11/2018 16/11/2018 MDN Giao dịch 10.935.584 cổ phiếu đăng ký giao dịch 0 0 (0%)
19/11/2018 20/11/2018 19/11/2018 SWC UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 16 +0.60 (+3.80%)
16/11/2018 19/11/2018 16/11/2018 VIB UPCOM Trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 41,13%) 18 +0.10 (+0.56%)
16/11/2018 19/11/2018 12/12/2018 PIT HOSE ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 6 +0.36 (+6.47%)
16/11/2018 19/11/2018 16/11/2018 IBC HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 24 0 (0%)
07/11/2018 16/11/2018 VHM HOSE Giao dịch 669.902.368 cp niêm yết bổ sung 81 -0.70 (-0.86%)
16/11/2018 19/11/2018 10/12/2018 SDC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 14 -12.50 (-92.59%)
16/11/2018 19/11/2018 05/12/2018 CTR UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp), trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 10%) 19 0 (0%)
15/11/2018 16/11/2018 15/11/2018 PDV UPCOM Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 18%) 5 +0.50 (+11.11%)
15/11/2018 DLG HOSE Giao dịch 14.251.905 cp niêm yết bổ sung 1 0 (0%)
15/11/2018 15/11/2018 15/11/2018 PPP HNX Giao dịch 2.000.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung 10 +0.80 (+8.25%)
15/11/2018 16/11/2018 30/11/2018 BTW HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (700đ/cp) 13 -1.40 (-10.69%)
15/11/2018 16/11/2018 26/11/2018 NRC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000 đ/cp) 35 -0.50 (-1.45%)
15/11/2018 16/11/2018 15/11/2018 YEG HOSE Thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2018 236 -0.90 (-0.38%)
15/11/2018 16/11/2018 15/11/2018 BDC UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 9 -1.30 (-14.13%)
15/11/2018 16/11/2018 28/11/2018 KTL UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (700đ/cp) 15 -1 (-6.67%)
15/11/2018 16/11/2018 15/11/2018 CMV HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 18 +0.50 (+2.78%)
15/11/2018 16/11/2018 15/11/2018 DBD HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 40 -0.50 (-1.24%)
15/11/2018 16/11/2018 30/11/2018 SNC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (700đ/cp) 15 +1 (+6.62%)
14/11/2018 15/11/2018 26/11/2018 VIB UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 18 +0.10 (+0.56%)
14/11/2018 15/11/2018 18/12/2018 GTS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (400đ/cp) 8 -1 (-12.20%)
14/11/2018 15/11/2018 14/11/2018 VHH UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 7 +2 (+27.40%)
14/11/2018 15/11/2018 10/12/2018 SPH UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 15 -13.40 (-89.93%)
14/11/2018 15/11/2018 30/11/2018 CT3 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (800 đồng/cổ phiếu) 9 -0.30 (-3.45%)
14/11/2018 15/11/2018 14/11/2018 CAN HNX Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2018 35 +2.40 (+6.88%)
14/11/2018 15/11/2018 25/03/2019 DBT HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (800đ/cp) 12 0 (0%)
14/11/2018 15/11/2018 28/11/2018 LBM HOSE Tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 1 năm 2018 (1.500 đ/cp) 30 -2.25 (-7.44%)
14/11/2018 15/11/2018 05/12/2018 GMC HOSE ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 42 -1.50 (-3.58%)
14/11/2018 15/11/2018 30/11/2018 GND UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 24 +3 (+12.35%)
14/11/2018 15/11/2018 14/11/2018 PWS UPCOM Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 118:75) 8 -0.60 (-7.50%)
14/11/2018 15/11/2018 29/11/2018 VIR UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (600đ/cp) 10 -9.10 (-93.81%)
14/11/2018 15/11/2018 05/12/2018 TDB UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.400 đồng/cp) 39 -0.20 (-0.52%)
13/11/2018 14/11/2018 13/11/2018 MIG UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 14 -0.10 (-0.74%)
13/11/2018 14/11/2018 14/01/2019 HSG HOSE ĐHĐCĐ thường niên niên độ tài chính 2018-2019 8 +0.10 (+1.30%)
13/11/2018 14/11/2018 14/12/2018 TCH HOSE ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 21 +0.80 (+3.81%)
13/11/2018 14/11/2018 13/11/2018 MIG UPCOM Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 5%) 14 -0.10 (-0.74%)
13/11/2018 14/11/2018 13/11/2018 EVS UPCOM Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 67%) 10 -0.10 (-1.02%)
13/11/2018 14/11/2018 13/11/2018 HLE UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 10 -10 (-100.00%)
13/11/2018 14/11/2018 21/11/2018 MCT UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (400đ/cp) 16 -15.80 (-97.53%)
12/11/2018 12/11/2018 FCN HOSE Niêm yết bổ sung 4.491.646 cp 15 -0.10 (-0.68%)
12/11/2018 12/11/2018 12/11/2018 GEG UPCOM Giao dịch 97.091.275 cổ phiếu niêm yết bổ sung 17 -0.10 (-0.60%)
12/11/2018 12/11/2018 12/11/2018 TDP UPCOM Giao dịch 25.000.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 16 +1.50 (+9.43%)
12/11/2018 12/11/2018 12/11/2018 DC4 HNX Giao dịch 1.000.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung 12 +0.90 (+7.56%)
12/11/2018 12/11/2018 12/11/2018 C69 HNX Giao dịch 5.000.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung 5 +0.10 (+2.00%)
12/11/2018 13/11/2018 12/11/2018 GSP HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 14 0 (0%)
12/11/2018 12/11/2018 12/11/2018 BAB UPCOM Giao dịch 50.000.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung 21 -0.10 (-0.49%)
12/11/2018 13/11/2018 14/12/2018 BSP UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đồng/cổ phiếu) 19 0 (0%)
12/11/2018 13/11/2018 07/12/2018 NBP HNX Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 13 +1.20 (+9.09%)
12/11/2018 13/11/2018 29/11/2018 BTP HOSE ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 và trả cổ tức (1.090 đ/cp) 13 -0.40 (-2.97%)
12/11/2018 13/11/2018 05/12/2018 WTN UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 10 -10 (-100.00%)
24/10/2018 12/11/2018 Ngày GD đầu tiên 25.000.000 cp 0 0 (0%)
12/11/2018 13/11/2018 12/11/2018 BDT UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 11 +0.30 (+2.86%)
09/11/2018 12/11/2018 05/12/2018 NSS Trả cổ tức bằng tiền mặt (10.000đ/cp) 0 0 (0%)
09/11/2018 09/11/2018 09/11/2018 TPP HNX Giao dịch 4.240.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung 11 +1 (+8.93%)
09/11/2018 09/11/2018 DAG HOSE Niêm yết bổ sung 2.466.394 cp 7 0 (0%)
08/11/2018 08/11/2018 VPD HOSE Niêm yết bổ sung 4.096.531 cp 15 0 (0%)
09/11/2018 12/11/2018 09/11/2018 ASM HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 9 0 (0%)
09/11/2018 12/11/2018 30/11/2018 NDN HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đồng/cổ phiếu) 12 -0.30 (-2.46%)
09/11/2018 SBV HOSE ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 12 +0.60 (+5.22%)
09/11/2018 12/11/2018 09/11/2018 PSL UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 26 -1.90 (-7.42%)
09/11/2018 12/11/2018 27/11/2018 SHX UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 7 +0.90 (+12.16%)
09/11/2018 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 5.000.000 ccq 15 0 (0%)
09/11/2018 12/11/2018 09/11/2018 NHH UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 36 0 (0%)
09/11/2018 12/11/2018 30/11/2018 DRH HOSE ĐHCĐ bất thường năm 2018 9 -0.40 (-4.26%)
07/11/2018 07/11/2018 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 2.000.000 ccq niêm yết bổ sung 15 0 (0%)
08/11/2018 09/11/2018 08/11/2018 TMW UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 15 0 (0%)
08/11/2018 09/11/2018 19/11/2018 USC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (460đ/cp) 10 -9.50 (-95.00%)
08/11/2018 08/11/2018 DLG HOSE Niêm yết bổ sung 14.251.905 cp 1 0 (0%)
08/11/2018 09/11/2018 08/11/2018 ASA HNX Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 1 -0.70 (-100.00%)
08/11/2018 09/11/2018 28/11/2018 IDI HOSE Trả cổ tức còn lại năm 2017 (tỷ lệ 100:9), tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 (1.100 đ/cp) 9 0 (0%)
08/11/2018 09/11/2018 08/11/2018 DBT HNX Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 12 0 (0%)
07/11/2018 08/11/2018 10/12/2018 VIB UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (498đ/cp) 18 +0.10 (+0.56%)
28/11/2017 08/11/2018 TLG HOSE Giao dịch 750.000 cp niêm yết bổ sung 62 +0.30 (+0.48%)
07/11/2018 08/11/2018 29/11/2018 AAM HOSE Tạm ứng cổ tức năm 2018 (500 đ/cp) 13 +0.10 (+0.75%)
07/11/2018 07/11/2018 VHM HOSE Niêm yết bổ sung 669.902.368 cp 81 -0.70 (-0.86%)
08/11/2018 09/11/2018 28/11/2018 LTG UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000đ/cp), trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 20%) 23 0 (0%)
08/11/2018 09/11/2018 29/11/2018 C32 HOSE Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 (1.200 đ/cp) 28 -0.30 (-1.07%)
08/11/2018 09/11/2018 29/11/2018 PNC HOSE Tạm ứng cổ tức năm 2018 (2.000 đ/cp) 24 +1.20 (+5.00%)
08/11/2018 09/11/2018 08/11/2018 PRO UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 15 -15.10 (-100.00%)
08/11/2018 09/11/2018 08/11/2018 VFC UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 33 +4.20 (+12.57%)
07/11/2018 GIL HOSE Giao dịch 5.151.237 cp niêm yết bổ sung 41 -0.40 (-0.98%)
07/11/2018 08/11/2018 07/11/2018 NAF HOSE Trả cổ tức năm 2016 (tỷ lệ 10:1) 16 -0.10 (-0.64%)
07/11/2018 08/11/2018 07/11/2018 AMS UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 8 0 (0%)
07/11/2018 08/11/2018 07/11/2018 VNG HOSE Lấy ý kiến CĐ bằng văn bản 22 0 (0%)
07/11/2018 HSL HOSE Giao dịch 3.149.956 cp niêm yết bổ sung 11 -0.20 (-1.90%)
07/11/2018 08/11/2018 26/11/2018 SBL UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 19 -3.30 (-17.19%)
07/11/2018 08/11/2018 07/11/2018 FSC UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường 11 -11.20 (-100.00%)
06/11/2018 07/11/2018 28/11/2018 SEA UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (200đ/cp) 13 -0.10 (-0.78%)
06/11/2018 07/11/2018 06/11/2018 CC4 UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 10 -1 (-10.53%)
06/11/2018 07/11/2018 06/11/2018 STG HOSE Lấy ý kiến CĐ bằng văn bản 18 +0.30 (+1.68%)
06/11/2018 06/11/2018 06/11/2018 DSG UPCOM Giao dịch 22.000.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung 16 -16.10 (-100.00%)
25/10/2018 06/11/2018 CMG HOSE Giao dịch 4.713.257 cp niêm yết bổ sung 28 -0.10 (-0.35%)
02/11/2018 02/11/2018 PAN HOSE Niêm yết bổ sung 13.400.000 cp 39 +0.50 (+1.27%)
02/11/2018 02/11/2018 E1VFVN30 HOSE Thay đổi niêm yết 1.500.000 ccq 15 0 (0%)
02/11/2018 05/11/2018 02/11/2018 HUT HNX Trả cổ tức năm 2017 (500đ/cp), bằng cổ phiếu (tỷ lệ 100:7) 4 0 (0%)
06/11/2018 07/11/2018 07/12/2018 PAI UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (300đ/cp) 10 0 (0%)
05/11/2018 06/11/2018 05/11/2018 LSS HOSE ĐHCĐ thường niên 6 0 (0%)
05/11/2018 05/11/2018 05/11/2018 YBC UPCOM Giao dịch 3.162.570 cổ phiếu niêm yết bổ sung 21 -21.30 (-100.00%)
05/11/2018 05/11/2018 05/11/2018 ACB HNX Giao dịch 162.673.713 cổ phiếu niêm yết bổ sung 30 +0.10 (+0.33%)
05/11/2018 TLD HOSE Giao dịch 719.788 cp niêm yết bổ sung 7 0 (0%)
05/11/2018 06/11/2018 05/11/2018 KHS HNX Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 11 -0.30 (-2.68%)
05/11/2018 05/11/2018 05/11/2018 PEG Giao dịch 231.898.919 cổ phiếu đăng ký giao dịch 0 0 (0%)
05/11/2018 05/11/2018 05/11/2018 DIH HNX Giao dịch 262.334 cổ phiếu niêm yết bổ sung 31 +2.80 (+8.92%)
02/11/2018 05/11/2018 02/11/2018 BPW Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 0 0 (0%)
02/11/2018 05/11/2018 15/11/2018 L12 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (600đ/cp) 6 +1.60 (+28.57%)
02/11/2018 05/11/2018 28/11/2018 COM HOSE ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 54 +1 (+1.85%)
01/11/2018 CTS HOSE Giao dịch 8.783.640 cp niêm yết bổ sung 9 -0.10 (-1.11%)
02/11/2018 05/11/2018 02/11/2018 DXG HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 25 -0.10 (-0.40%)
02/11/2018 03/11/2018 02/11/2018 GKM HNX Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 5%) 15 -0.10 (-0.67%)
02/11/2018 05/11/2018 23/11/2018 LLM UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (600đ/cp) 20 +0.40 (+2.00%)
01/11/2018 01/11/2018 E1VFVN30 HOSE Thay đổi niêm yết 2.700.000 cp 15 0 (0%)
02/11/2018 05/11/2018 02/11/2018 HUT HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp), trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 7%) 4 0 (0%)
02/11/2018 05/11/2018 02/11/2018 VGS HNX Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 12 +0.10 (+0.83%)
02/11/2018 05/11/2018 02/11/2018 CMT HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 8 -0.20 (-2.63%)
02/11/2018 CII HOSE Giao dịch 993.600 cp 23 -0.50 (-2.18%)
01/11/2018 01/11/2018 01/11/2018 FHS UPCOM Giao dịch 9.108.277 cổ phiếu đăng ký giao dịch 28 -4.30 (-15.52%)
01/11/2018 ITD HOSE Giao dịch 675.270 cổ phiếu 11 +0.20 (+1.87%)
01/11/2018 02/11/2018 01/11/2018 TVP UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 18 -3.20 (-17.49%)
01/11/2018 01/11/2018 01/11/2018 M10 UPCOM Giao dịch 11.340.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung 19 -0.10 (-0.53%)
01/11/2018 02/11/2018 19/11/2018 MST HNX Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 5 -0.10 (-2.17%)
01/11/2018 02/11/2018 01/11/2018 PXC UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 0 0 (0%)
01/11/2018 02/11/2018 14/11/2018 KHA UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp) 47 +0.80 (+1.70%)
01/11/2018 02/11/2018 01/11/2018 BLF HNX Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 3 -3.40 (-100.00%)
01/11/2018 02/11/2018 20/11/2018 VNI UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2018 10 +0.70 (+7.00%)
01/11/2018 02/11/2018 01/11/2018 HPX HOSE Trả cổ tức năm 2017 (tỷ lệ 100:15) 24 -0.40 (-1.68%)
01/11/2018 02/11/2018 01/11/2018 SD3 UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 2 -0.10 (-4.17%)
30/10/2018 30/10/2018 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 500.000 ccq niêm yết bổ sung 15 0 (0%)
30/10/2018 31/10/2018 30/10/2018 PVS HNX Trả cổ tức đợt cuối năm 2017 (500đ/cp) và bằng cổ phiếu (tỷ lệ 100:7) 19 0 (0%)
01/11/2018 02/11/2018 16/11/2018 PGS HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 35 0 (0%)
01/11/2018 02/11/2018 17/01/2019 TIX HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 34 +0.50 (+1.49%)
01/11/2018 02/11/2018 26/11/2018 VLG UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (700đ/cp) 5 +0.10 (+1.96%)
31/10/2018 01/11/2018 24/11/2018 C47 HOSE ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 15 0 (0%)
31/10/2018 VPH HOSE Giao dịch 1.220.000 cp niêm yết bổ sung 5 -0.10 (-1.95%)
31/10/2018 01/11/2018 31/10/2018 VRE HOSE Thưởng cp (tỷ lệ 1.000:225) 31 -0.60 (-1.94%)
31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 APP HNX Giao dịch 220.462 cổ phiếu niêm yết bổ sung 5 +0.20 (+4.17%)
31/10/2018 01/11/2018 21/11/2018 CRC HOSE Trả cổ tức năm 2017 (500 đ/cp) 17 +0.80 (+4.73%)
31/10/2018 01/11/2018 15/11/2018 DHT HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 40 0 (0%)
31/10/2018 01/11/2018 31/10/2018 TAW UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 23 -22.70 (-100.00%)
31/10/2018 01/11/2018 16/11/2018 NHV UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần II năm 2018 14 -12 (-86.33%)
31/10/2018 01/11/2018 29/11/2018 GMX HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp) 24 +1 (+4.17%)
30/10/2018 DCL HOSE Giao dịch 500.000 cp niêm yết bổ sung 11 +0.10 (+0.91%)
29/10/2018 30/10/2018 12/11/2018 TSJ UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.153 đ/cp) 19 -18.60 (-100.00%)
30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018 NSS Giao dịch 10.263.942 cổ phiếu đăng ký giao dịch 0 0 (0%)
30/10/2018 HDG HOSE Giao dịch 18.983.956 cp niêm yết bổ sung 37 0 (0%)
26/10/2018 26/10/2018 VPH HOSE Niêm yết bổ sung 1.220.000 cp 5 -0.10 (-1.95%)
30/10/2018 31/10/2018 30/10/2018 PVS HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp), trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 7%) 19 0 (0%)
30/10/2018 31/10/2018 15/11/2018 SBT HOSE ĐHCĐ thường niên niên độ 2017-2018 21 +0.30 (+1.42%)
30/10/2018 31/10/2018 30/10/2018 TIG HNX Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 7%) 2 +0.10 (+4.35%)
29/10/2018 30/10/2018 29/10/2018 VTL HNX Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 20%) 30 -30 (-100.00%)
25/10/2018 25/10/2018 CMG HOSE Niêm yết bổ sung 4.713.257 cp 28 -0.10 (-0.35%)
25/10/2018 25/10/2018 CTS HOSE Niêm yết bổ sung 8.783.640 cp 9 -0.10 (-1.11%)
29/10/2018 30/10/2018 22/11/2018 TDC HOSE Trả cổ tức năm 2017 (1.100 đ/cp) 8 +0.10 (+1.29%)
25/10/2018 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 2.000.000 ccq niêm yết bổ sung 15 0 (0%)
29/10/2018 30/10/2018 29/10/2018 DNC HNX Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 19%), trả cổ phiếu thưởng (tỷ lệ 11%) 25 -2.70 (-10.89%)
29/10/2018 30/10/2018 16/11/2018 SMA HOSE Tạm ứng cổ tức năm 2018 (500 đ/cp) 13 +0.10 (+0.80%)
29/10/2018 29/10/2018 29/10/2018 DGC HNX Giao dịch 57.794.936 cổ phiếu niêm yết bổ sung 43 -0.60 (-1.40%)
29/10/2018 30/10/2018 29/10/2018 TVA UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 15 -15 (-100.00%)
29/10/2018 30/10/2018 29/10/2018 TCK UPCOM Tham dự họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 5 -4.60 (-100.00%)
29/10/2018 30/10/2018 22/11/2018 VPK HOSE ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 3 +0.20 (+6.80%)
29/10/2018 30/10/2018 15/11/2018 HPD UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.800đ/cp) 18 -18 (-100.00%)
28/10/2018 BCG HOSE Giao dịch 3.000.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung 6 0 (0%)
26/10/2018 29/10/2018 12/11/2018 CEN UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 15 -0.20 (-1.34%)
25/10/2018 26/10/2018 09/11/2018 VTE UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (200đ/cp) 7 -0.20 (-3.08%)
26/10/2018 29/10/2018 26/10/2018 PHC HOSE Trả cổ tức năm 2017 (tỷ lệ 100:12) 14 0 (0%)
26/10/2018 29/10/2018 18/11/2018 MPT HNX Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 4 -0.10 (-2.50%)
26/10/2018 FSC UPCOM Hủy niêm yết cổ phiếu của Công ty 11 -11.20 (-100.00%)
26/10/2018 29/10/2018 26/10/2018 KSD HNX Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 4 -0.10 (-2.38%)
25/10/2018 26/10/2018 15/11/2018 HAB UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (400đ/cp) 28 +8 (+28.57%)
24/10/2018 24/10/2018 HSL HOSE Niêm yết bổ sung 3.149.956 cp 11 -0.20 (-1.90%)
24/10/2018 24/10/2018 KDH HOSE Niêm yết bổ sung 6.800.000 cp 31 +0.90 (+2.88%)
25/10/2018 25/10/2018 25/10/2018 MSR UPCOM Giao dịch 179.861.794 cổ phiếu niêm yết bổ sung 20 -0.30 (-1.53%)
25/10/2018 26/10/2018 14/11/2018 VTX UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 20 +2.50 (+12.25%)
23/10/2018 23/10/2018 E1VFVN30 HOSE Thay đổi niêm yết 2.500.000 ccq 15 0 (0%)
25/10/2018 25/10/2018 25/10/2018 MAC HNX Giao dịch 720.456 cổ phiếu niêm yết bổ sung 7 -0.20 (-2.78%)
25/10/2018 26/10/2018 15/11/2018 DAH HOSE Trả cổ tức năm 2017 (600 đ/cp) 6 0 (0%)
25/10/2018 26/10/2018 25/10/2018 HTR UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 10 -10 (-100.00%)
25/10/2018 26/10/2018 02/11/2018 ITS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (80đ/cp) 2 +0.10 (+4.35%)
24/10/2018 24/10/2018 24/10/2018 VCP UPCOM Giao dịch 11.399.998 cổ phiếu niêm yết bổ sung 37 +0.50 (+1.37%)
24/10/2018 25/10/2018 24/10/2018 ORS HNX Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 3 +0.20 (+6.67%)
05/10/2018 24/10/2018 TDM HOSE Giao dịch lần đầu 81.200.000 cp trên HSX 22 +0.40 (+1.83%)
23/10/2018 23/10/2018 GIL HOSE Niêm yết bổ sung 5.151.237 cp 41 -0.40 (-0.98%)
24/10/2018 25/10/2018 24/10/2018 SGC HNX Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 93 +6 (+6.45%)
24/10/2018 25/10/2018 22/11/2018 VLC UPCOM Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018, trả cổ tức bằng tiền mặt (1.300đ/cp) 19 +1.60 (+8.42%)
24/10/2018 25/10/2018 30/11/2018 DPR HOSE Chi trả cổ tức đợt 3/2017 (3.000 đ/cp) 38 +0.20 (+0.53%)
24/10/2018 25/10/2018 24/10/2018 TNA HOSE Thưởng cp (100:139) 12 0 (0%)
24/10/2018 17/10/2018 05/11/2018 S4A HOSE Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018 (1.600 đ/cp) 28 0 (0%)
23/10/2018 24/10/2018 23/10/2018 SCR HOSE Trả cổ tức bằng cp (tỷ lệ 100:7) 8 +0.10 (+1.28%)
23/10/2018 24/10/2018 09/11/2018 CEG UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (250đ/cp) 8 -7.80 (-100.00%)
23/10/2018 23/10/2018 23/10/2018 A32 UPCOM Giao dịch 6.800.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 25 -2 (-8.00%)
23/10/2018 24/10/2018 23/10/2018 PCT HNX Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 9 -0.90 (-10.47%)
23/10/2018 24/10/2018 08/11/2018 SVL UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (400đ/cp) 19 0 (0%)
22/10/2018 PC1 HOSE Giao dịch 17.611.522 cp niêm yết bổ sung 25 +0.10 (+0.41%)
22/10/2018 22/10/2018 22/10/2018 NHT UPCOM Giao dịch 1.367.709 cổ phiếu niêm yết bổ sung 47 -2 (-4.26%)
22/10/2018 KDH HOSE Giao dịch 8.400.151 cp niêm yết bổ sung 31 +0.90 (+2.88%)
22/10/2018 22/10/2018 VPB HOSE Niêm yết bổ sung 33.695.094 cp 21 0 (0%)
22/10/2018 22/10/2018 22/10/2018 MTP UPCOM Giao dịch 998.367 cổ phiếu niêm yết bổ sung 11 -10.50 (-100.00%)
22/10/2018 23/10/2018 22/10/2018 CBS UPCOM Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 10 0 (0%)
22/10/2018 23/10/2018 20/11/2018 DC1 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp), trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 10%), bán ưu đãi (tỷ lệ 10:9) 9 0 (0%)
22/10/2018 23/10/2018 22/11/2018 THB HNX Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 9 0 (0%)
22/10/2018 23/10/2018 26/11/2018 HEJ UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (750đ/cp) 15 -15 (-100.00%)
19/10/2018 19/10/2018 LDG HOSE Niêm yết bổ sung 1.865.000 cp 14 -0.40 (-2.79%)
22/10/2018 23/10/2018 23/11/2018 HFT UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 10 -1.50 (-15.00%)
22/10/2018 22/10/2018 22/10/2018 XDH Giao dịch 7.800.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 0 0 (0%)
22/10/2018 23/10/2018 22/10/2018 RDP HOSE Trả cổ tức năm 2017 (tỷ lệ 100:20) 11 0 (0%)
22/10/2018 23/10/2018 22/10/2018 T12 UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 28 0 (0%)
19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018 BLW OTC Giao dịch 11.168.800 cổ phiếu đăng ký giao dịch 0 0 (0%)
19/10/2018 22/10/2018 20/11/2018 VOC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.300đ/cp) 15 -0.10 (-0.67%)
19/10/2018 22/10/2018 09/11/2018 RBC UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 15 -14.60 (-100.00%)
19/10/2018 22/10/2018 09/11/2018 SBV HOSE ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 12 +0.60 (+5.22%)
19/10/2018 19/10/2018 TLD HOSE Niêm yết bổ sung 719.788 cp 7 0 (0%)
19/10/2018 22/10/2018 08/11/2018 IN4 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 57 -1 (-1.75%)
19/10/2018 22/10/2018 19/10/2018 X20 HNX Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 10 -0.90 (-9.09%)
19/10/2018 22/10/2018 31/10/2018 TMS HOSE Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền (1.500 đ/cp) và cổ phiếu (tỷ lệ 100:10) 27 0 (0%)
19/10/2018 22/10/2018 19/10/2018 HHR UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 5 -5.40 (-100.00%)
18/10/2018 19/10/2018 31/10/2018 NDX HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 15 -0.10 (-0.67%)
17/10/2018 17/10/2018 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 1.000.000 ccq niêm yết bổ sung 15 0 (0%)
18/10/2018 19/10/2018 30/10/2018 TCT HOSE Trả cổ tức đợt 2 năm 2017 (300 đ/cp) 62 +1.20 (+1.94%)
18/10/2018 19/10/2018 31/10/2018 TL4 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (700đ/cp) 8 -0.30 (-4.00%)
18/10/2018 19/10/2018 31/10/2018 TV4 HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (3.682đ/cp) 18 +0.30 (+1.69%)
18/10/2018 19/10/2018 15/11/2018 PPS HNX ĐHĐCĐ bất thường năm 2018, trả cổ tức bằng tiền mặt (1.200đ/cp) 7 0 (0%)
04/10/2018 18/10/2018 Giao dịch lần đầu 13.000.000 cp 0 0 (0%)
18/10/2018 19/10/2018 18/10/2018 PMP HNX Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 15 -0.30 (-1.97%)
18/10/2018 AAA HOSE Giao dịch 4.000.000 cp niêm yết bổ sung 15 -0.10 (-0.65%)
17/10/2018 17/10/2018 HDG HOSE Niêm yết bổ sung 18.983.956 cp 37 0 (0%)
17/10/2018 18/10/2018 29/10/2018 BSH UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 24 +0.10 (+0.41%)
17/10/2018 18/10/2018 20/11/2018 DP3 HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (3.000đ/cp) 69 +1.40 (+2.04%)
17/10/2018 18/10/2018 17/10/2018 TSB HNX Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 8 -8.30 (-100.00%)
17/10/2018 18/10/2018 17/10/2018 S99 HNX Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 5%) 8 +0.40 (+5.19%)
17/10/2018 LCG HOSE Giao dịch 1.750.044 cp niêm yết bổ sung 9 -0.10 (-1.11%)
17/10/2018 18/10/2018 28/12/2018 CTI HOSE Thanh toán cổ tức đợt cuối năm 2017 (800 đ/cp) 26 -0.30 (-1.15%)
17/10/2018 NKG HOSE Giao dịch 30.000.000 cp niêm yết bổ sung 8 +0.10 (+1.31%)
17/10/2018 18/10/2018 31/10/2018 TFC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (300đ/cp) 8 +0.60 (+7.50%)
17/10/2018 17/10/2018 17/10/2018 DSP UPCOM Giao dịch 118.684.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 11 +0.10 (+0.91%)
17/10/2018 17/10/2018 17/10/2018 CKA UPCOM Giao dịch 3.286.404 cổ phiếu đăng ký giao dịch 15 +1.90 (+12.58%)
17/10/2018 18/10/2018 17/10/2018 BTN UPCOM Trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 50%) 6 +0.80 (+12.50%)
17/10/2018 18/10/2018 10/11/2018 MPC UPCOM Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 48 -0.50 (-1.05%)
17/10/2018 18/10/2018 08/11/2018 DNH UPCOM Đại hội cổ đông bất thường 27 +0.20 (+0.74%)
16/10/2018 17/10/2018 31/10/2018 SAB HOSE Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 (1.500 đ/cp) 238 +0.40 (+0.17%)
16/10/2018 17/10/2018 31/10/2018 PTT UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 3 0 (0%)
12/10/2018 15/10/2018 26/10/2018 SRT UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 4 -0.40 (-10.00%)
16/10/2018 17/10/2018 16/11/2018 HLG HOSE Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 9 0 (0%)
16/10/2018 17/10/2018 31/10/2018 MQN UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trả cổ tức bằng tiền mặt (2.500đ./cp) 46 +0.40 (+0.87%)
16/10/2018 KDH HOSE Giao dịch 19.391.036 cp niêm yết bổ sung 31 +0.90 (+2.88%)
16/10/2018 17/10/2018 31/10/2018 DSS UPCOM Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 7 -7 (-100.00%)
15/10/2018 16/10/2018 15/10/2018 TDG HOSE Trả cổ tức năm 2016 và 2017 (tỷ lệ 10:3) 3 0 (0%)
15/10/2018 16/10/2018 08/11/2018 CGP UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 11 +0.60 (+5.71%)
15/10/2018 16/10/2018 30/10/2018 PNT UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 6 0 (0%)
15/10/2018 15/10/2018 15/10/2018 DM7 Giao dịch 15.411.100 cổ phiếu đăng ký giao dịch 0 0 (0%)
15/10/2018 16/10/2018 15/10/2018 TLG HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 62 +0.30 (+0.48%)
13/10/2018 DCL HOSE Giao dịch 10.059.480 cổ phiếu niêm yết bổ sung 11 +0.10 (+0.91%)
11/10/2018 11/10/2018 11/10/2018 KDH HOSE Phát hành 6.800.000 cp ESOP 31 +0.90 (+2.88%)
11/10/2018 11/10/2018 E1VFVN30 HOSE Thay đổi niêm yết 900.000 ccq 15 0 (0%)
12/10/2018 15/10/2018 12/10/2018 ILA UPCOM Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 20%) 3 +0.20 (+6.25%)
12/10/2018 15/10/2018 26/10/2018 SMC HOSE Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 (600 đ/cp) 16 -0.10 (-0.64%)
12/10/2018 15/10/2018 05/11/2018 NDP UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 24 -4.10 (-17.30%)
12/10/2018 15/10/2018 26/10/2018 SAS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (800đ/cp) 24 +0.10 (+0.42%)
12/10/2018 15/10/2018 30/10/2018 ITD HOSE Chi trả cổ tức đợt 2/2017 (900 đ/cp) 11 +0.20 (+1.87%)
12/10/2018 LMH HOSE Giao dịch lần đầu 23.300.000 cp 11 +0.20 (+1.85%)
12/10/2018 15/10/2018 15/11/2018 VLF UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 1 -0.90 (-100.00%)
12/10/2018 15/10/2018 24/10/2018 FCN HOSE Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền (500 đ/cp) và cổ phiếu (tỷ lệ 100:5) 15 -0.10 (-0.68%)
11/10/2018 11/10/2018 KDH HOSE Niêm yết bổ sung 19.391.036 cp 31 +0.90 (+2.88%)
10/10/2018 10/10/2018 E1VFVN30 HOSE Thay đổi niêm yết 2.000.000 ccq 15 0 (0%)
12/10/2018 15/10/2018 26/10/2018 SDH UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 1 -0.10 (-9.09%)
11/10/2018 12/10/2018 26/10/2018 SHA HOSE Chi trả cổ tức năm 2017 (1.000 đ/cp) 6 +0.10 (+1.71%)
11/10/2018 12/10/2018 11/10/2018 THR UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 8 0 (0%)
11/10/2018 12/10/2018 02/11/2018 VET UPCOM Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 114 -1 (-0.88%)
11/10/2018 12/10/2018 11/10/2018 CMV HOSE Trả cổ tức còn lại năm 2017, tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 (1.000 đ/cp) 18 +0.50 (+2.78%)
11/10/2018 12/10/2018 09/11/2018 AMS UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trả cổ tức bằng tiền mặt (300đ/cp) 8 0 (0%)
11/10/2018 12/10/2018 25/10/2018 DCD UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 8 0 (0%)
11/10/2018 12/10/2018 11/10/2018 DPP UPCOM Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 11 -1.60 (-14.55%)
11/10/2018 12/10/2018 11/10/2018 MIE UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 10 0 (0%)
11/10/2018 TLG HOSE Giao dịch 15.166.597 cp niêm yết bổ sung 62 +0.30 (+0.48%)
11/10/2018 12/10/2018 22/10/2018 HMH HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 11 0 (0%)
11/10/2018 12/10/2018 31/10/2018 TNW UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (650đ/cp) 8 +0.70 (+8.43%)
10/10/2018 11/10/2018 25/10/2018 HT1 HOSE Trả cổ tức năm 2017 (1.500 đ/cp) 16 +0.60 (+3.80%)
10/10/2018 10/10/2018 10/10/2018 BCM UPCOM Giao dịch 1.307.300 cổ phiếu niêm yết bổ sung 23 -0.10 (-0.44%)
10/10/2018 11/10/2018 10/10/2018 NVB HNX Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 9 -0.10 (-1.16%)
10/10/2018 10/10/2018 10/10/2018 DKP Giao dịch 3.003.910 cổ phiếu đăng ký giao dịch 0 0 (0%)
10/10/2018 AAA HOSE ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 15 -0.10 (-0.65%)
10/10/2018 10/10/2018 10/10/2018 VSE UPCOM Giao dịch đầu tiên 8.937.250 cổ phiếu đăng ký giao dịch 9 -1.50 (-16.13%)
10/10/2018 11/10/2018 25/10/2018 HLD HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (3.000đ/cp) 13 -0.10 (-0.75%)
09/10/2018 09/10/2018 AAA HOSE Niêm yết bổ sung 4.000.000 cp 15 -0.10 (-0.65%)
09/10/2018 10/10/2018 24/10/2018 HCT HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (600đ/cp) 23 -23.40 (-100.00%)
08/10/2018 08/10/2018 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 1.500.000 ccq niêm yết bổ sung 15 0 (0%)
09/10/2018 10/10/2018 18/10/2018 MDA Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 0 0 (0%)
09/10/2018 10/10/2018 09/10/2018 VEF UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 90 -0.20 (-0.22%)
09/10/2018 10/10/2018 02/11/2018 WSB UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000đ/cp) 47 +0.80 (+1.71%)
09/10/2018 10/10/2018 13/10/2018 MAC HNX Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 7 -0.20 (-2.78%)
09/10/2018 10/10/2018 31/10/2018 HAN UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (600đ/cp) 10 -10 (-100.00%)
09/10/2018 10/10/2018 26/10/2018 TXM HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (600đ/cp) 9 -0.20 (-2.35%)
09/10/2018 10/10/2018 31/10/2018 VPD HOSE Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền (1.000 đ/cp), bằng cp (tỷ lệ 100:4) 15 0 (0%)
05/10/2018 05/10/2018 DXG HOSE Niêm yết bổ sung 75.000.000 cp 25 -0.10 (-0.40%)
08/10/2018 09/10/2018 08/10/2018 VHM HOSE Trả cổ tức năm 2018 (tỷ lệ 1.000:250) 81 -0.70 (-0.86%)
08/10/2018 08/10/2018 08/10/2018 MCH UPCOM Giao dịch 79.555.519 cổ phiếu niêm yết bổ sung 110 +0.80 (+0.73%)
08/10/2018 GEX HOSE Giao dịch 67.760.000 cp niêm yết bổ sung 23 0 (0%)
08/10/2018 09/10/2018 08/10/2018 CVN HNX Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 16 +0.90 (+5.59%)
08/10/2018 08/10/2018 08/10/2018 MVN UPCOM Giao dịch đầu tiên 5.420.900 cổ phiếu đăng ký giao dịch 11 0 (0%)
08/10/2018 SMC HOSE Giao dịch 12.992.399 cp niêm yết bổ sung 16 -0.10 (-0.64%)
08/10/2018 09/10/2018 21/10/2018 KSQ HNX Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 1 0 (0%)
08/10/2018 09/10/2018 08/10/2018 POM HOSE Trả cổ tức năm 2017 (tỷ lệ 10:3) 8 -0.30 (-3.66%)
08/10/2018 09/10/2018 25/10/2018 PAC HOSE Trả cổ tức đợt 1 năm 2018 (800 đ/cp) 37 0 (0%)
08/10/2018 09/10/2018 22/10/2018 BMS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (600đ/cp) 6 0 (0%)
04/10/2018 04/10/2018 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 1.600.000 chứng chỉ quỹ niêm yết bổ sung 15 0 (0%)
08/10/2018 08/10/2018 08/10/2018 TTZ HNX Giao dịch 360.445 cổ phiếu niêm yết bổ sung 10 +0.10 (+1.01%)
08/10/2018 08/10/2018 08/10/2018 DCR Giao dịch 6.500.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 0 0 (0%)
05/10/2018 05/10/2018 05/10/2018 ART HNX Giao dịch 59.662.526 cổ phiếu niêm yết bổ sung 2 -0.10 (-4.35%)
05/10/2018 08/10/2018 19/10/2018 HHN UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (225đ/cp) 7 -6.80 (-100.00%)
05/10/2018 08/10/2018 26/10/2018 DSG UPCOM Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 16 -16.10 (-100.00%)
05/10/2018 VNM HOSE Giao dịch 290.234.364 cp niêm yết bổ sung 140 +0.80 (+0.57%)
05/10/2018 08/10/2018 05/10/2018 PVX HNX Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 1 +0.10 (+10.00%)
03/10/2018 03/10/2018 VCI HOSE Niêm yết bổ sung 1.000.000 cp 37 -0.90 (-2.41%)
03/10/2018 03/10/2018 TLG HOSE Niêm yết bổ sung 15.166.597 cp 62 +0.30 (+0.48%)
05/10/2018 08/10/2018 25/10/2018 VCB HOSE Trả cổ tức năm 2017 (800 đ/cp) 59 -0.90 (-1.52%)
05/10/2018 08/10/2018 26/10/2018 S33 UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên cho năm tài chính kết thúc ngày 30/6/2018 26 0 (0%)
05/10/2018 08/10/2018 24/10/2018 VNY UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 6 -5.70 (-100.00%)
05/10/2018 08/10/2018 05/10/2018 BID HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 33 +0.80 (+2.41%)
05/10/2018 08/10/2018 05/10/2018 VT8 UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 17 -17 (-100.00%)
04/10/2018 05/10/2018 25/10/2018 BBS HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 12 -11.70 (-100.00%)
04/10/2018 05/10/2018 18/10/2018 HNT UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (240đ/cp) 4 -4.10 (-100.00%)
02/10/2018 02/10/2018 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 1.000.000 ccq niêm yết bổ sung 15 0 (0%)
04/10/2018 05/10/2018 04/10/2018 AAV HNX Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 15%) 10 0 (0%)
04/10/2018 05/10/2018 05/11/2018 TMT HOSE Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 8 0 (0%)
04/10/2018 05/10/2018 19/10/2018 SSI HOSE Trả cổ tức năm 2017 (1.000 đ/cp) 27 -0.30 (-1.12%)
03/10/2018 04/10/2018 03/10/2018 MTP UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 11 -10.50 (-100.00%)
04/10/2018 05/10/2018 16/10/2018 TMG UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp) 53 +6.90 (+13.02%)
02/10/2018 03/10/2018 29/10/2018 TBD UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.250đ/cp) 129 -1 (-0.78%)
02/10/2018 03/10/2018 02/10/2018 ART HNX Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 2 -0.10 (-4.35%)
02/10/2018 03/10/2018 10/10/2018 FOX UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 50 -0.10 (-0.20%)
12/09/2018 03/10/2018 PHC HOSE Giao dịch lần đầu 20.839.956 cp 14 0 (0%)
03/10/2018 03/10/2018 03/10/2018 EPC Giao dịch đầu tiên 5.692.500 cổ phiếu đăng ký giao dịch 0 0 (0%)
03/10/2018 03/10/2018 03/10/2018 MBN Giao dịch đầu tiên 5.750.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 0 0 (0%)
03/10/2018 04/10/2018 03/10/2018 DLG HOSE Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 (tỷ lệ 100:5) 1 0 (0%)
03/10/2018 NLG HOSE Giao dịch 1.680.616 cp niêm yết bổ sung 27 -0.20 (-0.74%)
03/10/2018 04/10/2018 22/10/2018 PVC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (280đ/cp) 7 0 (0%)
03/10/2018 04/10/2018 03/10/2018 VNF HNX Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 19 -2.10 (-10.88%)
03/10/2018 04/10/2018 03/10/2018 HHA UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 – triệu tập lần 2 67 -8.80 (-13.21%)
03/10/2018 03/10/2018 03/10/2018 DTD HNX Giao dịch 2.000.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung 12 +0.20 (+1.64%)
03/10/2018 04/10/2018 18/10/2018 VMD HOSE Chi trả cổ tức năm 2017 (2.000 đ/cp) 19 +0.20 (+1.05%)
02/10/2018 02/10/2018 02/10/2018 SHS HNX Giao dịch 5.395.674 cổ phiếu niêm yết bổ sung 11 0 (0%)
02/10/2018 03/10/2018 19/10/2018 NSC HOSE Trả cổ tức lần 2 năm 2017 (tỷ lệ 20:3) 91 -2.50 (-2.75%)
02/10/2018 03/10/2018 02/10/2018 LCC UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 3 -3.10 (-100.00%)
01/10/2018 01/10/2018 01/10/2018 TA9 HNX Giao dịch 1.369.977 cổ phiếu niêm yết bổ sung 8 +0.40 (+4.88%)
20/09/2018 01/10/2018 SMA HOSE Giao dịch 2.901.499 cp niêm yết bổ sung 13 +0.10 (+0.80%)
01/10/2018 PC1 HOSE Giao dịch 17.317.452 cp niêm yết bổ sung 25 +0.10 (+0.41%)
01/10/2018 01/10/2018 01/10/2018 VSA HNX Giao dịch 1.281.492 cổ phiếu niêm yết bổ sung 19 +1.30 (+7.03%)
01/10/2018 02/10/2018 19/10/2018 VIT HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp) 14 +0.10 (+0.74%)
01/10/2018 02/10/2018 15/10/2018 BRR UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (400đ/cp) 8 0 (0%)
01/10/2018 02/10/2018 01/10/2018 SBT HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 21 +0.30 (+1.42%)
01/10/2018 02/10/2018 01/10/2018 STT UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 7 -1 (-14.29%)
01/10/2018 02/10/2018 01/10/2018 TDM HOSE Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 22 +0.40 (+1.83%)
01/10/2018 02/10/2018 01/10/2018 SHN HNX Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 10 -0.20 (-2.11%)
29/09/2018 HID HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2018 2 0 (0%)
27/09/2018 27/09/2018 VNM HOSE Niêm yết bổ sung 290.234.364 cp 140 +0.80 (+0.57%)
28/09/2018 28/09/2018 28/09/2018 ART HNX Giao dịch 37.259.983 cổ phiếu niêm yết 2 -0.10 (-4.35%)
28/09/2018 01/10/2018 16/10/2018 UPC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.200đ/cp) 12 -0.30 (-2.56%)
28/09/2018 01/10/2018 16/10/2018 HBW UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (520đ/cp) 86 -85 (-99.42%)
28/09/2018 01/10/2018 16/10/2018 DCH UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.063đ/cp) 7 -5.80 (-84.06%)
28/09/2018 01/10/2018 22/10/2018 DBH UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (270đ/cp) 10 -9.70 (-97.00%)
28/09/2018 01/10/2018 09/10/2018 NBP HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.020đ/cp) 13 +1.20 (+9.09%)
28/09/2018 CII HOSE Giao dịch 6.400 cp niêm yết bổ sung 23 -0.50 (-2.18%)
28/09/2018 28/09/2018 28/09/2018 PTX UPCOM Giao dịch 448.457 cổ phiếu niêm yết bổ sung 6 -6 (-100.00%)
28/09/2018 01/10/2018 28/09/2018 SPB UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 37 -37.20 (-100.00%)
27/09/2018 28/09/2018 10/10/2018 NNB UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (54.96đ/cp) 10 0 (0%)
26/09/2018 26/09/2018 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 500.000 ccq niêm yết bổ sung 15 0 (0%)
27/09/2018 JVC HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2018 3 0 (0%)
27/09/2018 28/09/2018 18/10/2018 ST8 HOSE Trả cổ tức năm 2018 (1.500 đ/cp) 18 -0.40 (-2.22%)
27/09/2018 27/09/2018 27/09/2018 MPC UPCOM Giao dịch 1.537.150 cổ phiếu niêm yết bổ sung 48 -0.50 (-1.05%)
27/09/2018 28/09/2018 27/09/2018 DAG HOSE Trả cổ tức năm 2017 (500 đ/cp), thưởng cp (tỷ lệ 20:1) 7 0 (0%)
27/09/2018 28/09/2018 27/09/2018 BTP HOSE Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 13 -0.40 (-2.97%)
27/09/2018 28/09/2018 25/10/2018 KPF HOSE Chi cổ tức năm 2016, 2017 (1.000 đ/cp) 32 -0.10 (-0.31%)
27/09/2018 27/09/2018 27/09/2018 TRS UPCOM Đã thu hồi 3.700 CP ESOP 63 +8.20 (+12.97%)
25/09/2018 26/09/2018 25/09/2018 CTP HNX Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 100:10) 4 0 (0%)
27/09/2018 28/09/2018 11/10/2018 IKH UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (450đ/cp) 11 -10.20 (-96.23%)
27/09/2018 28/09/2018 15/10/2018 SEA UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 13 -0.10 (-0.78%)
27/09/2018 28/09/2018 22/10/2018 HTV HOSE Chi trả cổ tức năm 2017 (1.200 đ/cp) 16 +0.90 (+5.52%)
26/09/2018 27/09/2018 23/10/2018 VLB UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 31 0 (0%)
26/09/2018 TGG HOSE Giao dịch 1.299.990 cp niêm yết bổ sung 3 +0.20 (+6.90%)
26/09/2018 26/09/2018 26/09/2018 PBP HNX Giao dịch 489.745 cổ phiếu niêm yết bổ sung 14 -1.30 (-9.56%)
26/09/2018 27/09/2018 26/09/2018 PNC HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 24 +1.20 (+5.00%)
04/07/2018 26/09/2018 Giao dịch lần đầu 17.000.000 ccq 0 0 (0%)
26/09/2018 27/09/2018 08/10/2018 BLN UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (230đ/cp) 7 -7.10 (-97.26%)
26/09/2018 27/09/2018 10/10/2018 THG HOSE Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 (1.200 đ/cp) 34 0 (0%)
26/09/2018 HII HOSE ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 14 0 (0%)
24/09/2018 24/09/2018 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 700.000 ccq niêm yết bổ sung 15 0 (0%)
25/09/2018 26/09/2018 25/09/2018 CTP HNX Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 10%) 4 0 (0%)
24/09/2018 25/09/2018 24/09/2018 TV2 HNX Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 5%) 123 -0.40 (-0.33%)
25/09/2018 25/09/2018 25/09/2018 VGI UPCOM Giao dịch đầu tiên 2.243.811.200 cổ phiếu đăng ký giao dịch 18 -0.30 (-1.65%)
25/09/2018 PHC HOSE Hủy niêm yết cổ phiếu của Công ty 14 0 (0%)
25/09/2018 25/09/2018 25/09/2018 NGC HNX Giao dịch 299.910 cổ phiếu niêm yết bổ sung 10 -1.10 (-10.78%)
25/09/2018 26/09/2018 11/10/2018 CI5 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 8 +0.90 (+11.11%)
25/09/2018 26/09/2018 25/09/2018 HFS Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 0 0 (0%)
25/09/2018 26/09/2018 27/10/2018 PAN HOSE ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 39 +0.50 (+1.27%)
25/09/2018 26/09/2018 25/09/2018 TTF HOSE ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 3 0 (0%)
25/09/2018 26/09/2018 10/10/2018 ADP UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (400đ/cp) 28 +3.60 (+12.95%)
24/09/2018 24/09/2018 SMC HOSE Niêm yết bổ sung 12.992.399 cp 16 -0.10 (-0.64%)
24/09/2018 25/09/2018 24/09/2018 ALV HNX Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 3 0 (0%)
24/09/2018 24/09/2018 24/09/2018 BCP UPCOM Giao dịch 1.960.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung 9 -0.20 (-2.35%)
24/09/2018 24/09/2018 NLG HOSE Niêm yết bổ sung 1.680.616 cp 27 -0.20 (-0.74%)
24/09/2018 24/09/2018 24/09/2018 MBG HNX Giao dịch 1.040.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung 4 +0.30 (+7.14%)
24/09/2018 25/09/2018 22/10/2018 VDL HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 29 -29 (-100.00%)
24/09/2018 25/09/2018 10/10/2018 CSC HNX Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 17 +0.70 (+4.14%)
24/09/2018 25/09/2018 31/10/2018 MVC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 10 +0.30 (+3.00%)
12/09/2018 24/09/2018 TVS HOSE Giao dịch 5.631.334 cp niêm yết bổ sung 14 -0.30 (-2.11%)
24/09/2018 24/09/2018 24/09/2018 ART HNX Hủy ĐKGD cổ phiếu của Công ty Cổ phần phần Chứng khoán Artex 2 -0.10 (-4.35%)
24/09/2018 25/09/2018 19/10/2018 PME HOSE ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 57 -0.10 (-0.18%)
22/09/2018 MCP HOSE ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 26 +1 (+3.85%)
21/09/2018 21/09/2018 GMD HOSE Niêm yết bổ sung 8.648.000 cp 27 -0.10 (-0.37%)
20/09/2018 21/09/2018 05/10/2018 CTT HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (900đ/cp) 8 +0.70 (+8.86%)
21/09/2018 21/09/2018 21/09/2018 DVW UPCOM Giao dịch 670.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung 18 -18.20 (-100.00%)
21/09/2018 TCD HOSE Giao dịch 3.796.158 cp niêm yết bổ sung 15 +0.50 (+3.36%)
21/09/2018 21/09/2018 PC1 HOSE Niêm yết 17.317.452 cp niêm yết bổ sung 25 +0.10 (+0.41%)
21/09/2018 24/09/2018 04/10/2018 PCN HNX Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 8 +0.50 (+5.95%)
21/09/2018 21/09/2018 21/09/2018 SJ1 HNX Giao dịch 1.126.456 cổ phiếu niêm yết bổ sung 20 +1 (+5.00%)
21/09/2018 DIG HOSE Giao dịch 14.289.964 cp niêm yết bổ sung 17 -0.10 (-0.60%)
21/09/2018 24/09/2018 24/10/2018 DAR UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.300đ/cp) 14 -11.90 (-83.80%)
21/09/2018 24/09/2018 10/10/2018 KDH HOSE Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền (500 đ/cp), bằng cp (100:5) 31 +0.90 (+2.88%)
21/09/2018 24/09/2018 10/10/2018 HU6 UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018, trả cổ tức bằng tiền mặt (1.800đ.cp) 5 -0.80 (-15.69%)
20/09/2018 20/09/2018 SMA HOSE Niêm yết 2.901.499 cp niêm yết bổ sung 13 +0.10 (+0.80%)
20/09/2018 21/09/2018 28/09/2018 ICC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (5.800đ/cp) 52 -0.90 (-1.73%)
20/09/2018 21/09/2018 04/10/2018 HAD HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (8.000đ/cp) 23 -0.10 (-0.44%)
20/09/2018 20/09/2018 20/09/2018 DNP HNX Giao dịch 37.999.263 cổ phiếu niêm yết bổ sung 14 0 (0%)
20/09/2018 21/09/2018 22/10/2018 ACV UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (900đ/cp) 87 +1.20 (+1.38%)
20/09/2018 21/09/2018 28/09/2018 NT2 HOSE Tạm ứng cổ tức năm 2018 (1.500 đ/cp) 29 0 (0%)
18/09/2018 18/09/2018 TCD HOSE Niêm yết bổ sung 3.796.158 cp 15 +0.50 (+3.36%)
18/09/2018 18/09/2018 DIG HOSE Niêm yết bổ sung 14.289.964 cp 17 -0.10 (-0.60%)
19/09/2018 19/09/2018 19/09/2018 VJC HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 121 -2.10 (-1.73%)
17/09/2018 18/09/2018 28/09/2018 GMD HOSE Chi trả cổ tức năm 2017 (1.500 đ/cp) 27 -0.10 (-0.37%)
18/09/2018 18/09/2018 DRH HOSE Niêm yết bổ sung 2.200.000 cp 9 -0.40 (-4.26%)
17/09/2018 17/09/2018 TGG HOSE Niêm yết bổ sung 1.299.990 cp 3 +0.20 (+6.90%)
19/09/2018 20/09/2018 04/10/2018 DC2 HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (800đ/cp) 7 -7.40 (-100.00%)
20/09/2018 21/09/2018 05/10/2018 MEL HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ.cp) 9 -8.70 (-100.00%)
20/09/2018 LDG HOSE Giao dịch 53.500.294 cp niêm yết bổ sung 14 -0.40 (-2.79%)
20/09/2018 21/09/2018 04/10/2018 VNF HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 19 -2.10 (-10.88%)
20/09/2018 21/09/2018 20/09/2018 HAT HNX Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 37 0 (0%)
20/09/2018 21/09/2018 20/09/2018 SPP HNX Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 10%), trả cổ phiếu thưởng (tỷ lệ 35%) 4 0 (0%)
20/09/2018 21/09/2018 10/10/2018 SNZ UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (700đ/cp) 12 +0.70 (+5.83%)
19/09/2018 KSB HOSE Giao dịch 4.679.882 cp niêm yết bổ sung 26 -0.60 (-2.29%)
19/09/2018 20/08/2018 19/09/2018 BHT UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 3 +0.30 (+11.11%)
19/09/2018 20/09/2018 19/09/2018 HSL HOSE Trả cổ tức năm 2016 và năm 2017 (tỷ lệ 4:1) 11 -0.20 (-1.90%)
19/09/2018 20/09/2018 18/10/2018 HCC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (3.000đ/cp) 14 0 (0%)
19/09/2018 20/09/2018 19/09/2018 SJE HNX Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 26 +0.20 (+0.78%)
19/09/2018 20/09/2018 30/10/2018 PVO UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trả cổ tức bằng tiền mặt (200đ/cp) 5 0 (0%)
19/09/2018 20/09/2018 19/09/2018 SPM HOSE Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 13 +0.40 (+2.97%)
19/09/2018 20/09/2018 19/09/2018 HDB HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 30 -0.40 (-1.32%)
18/09/2018 19/09/2018 18/09/2018 LBC UPCOM Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 37.6%) 12 0 (0%)
18/09/2018 19/09/2018 18/09/2018 GIL HOSE Trả cổ tức đợt 2 năm 2017 (tỷ lệ 100:37) 41 -0.40 (-0.98%)
18/09/2018 19/09/2018 10/10/2018 CE1 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 8 -6.50 (-86.67%)
17/09/2018 18/09/2018 28/09/2018 CMG HOSE Trả cổ tức bằng tiền (800 đ/cp), bằng cp (tỷ lệ 100:7) 28 -0.10 (-0.35%)
17/09/2018 18/09/2018 04/10/2018 SFN HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (700đ/cp) 34 +2 (+5.88%)
14/09/2018 17/09/2018 28/09/2018 SVC HOSE Chi trả cổ tức năm 2017 (1.200 đ/cp) 45 +1.20 (+2.65%)
14/09/2018 17/09/2018 15/10/2018 C47 HOSE Chi trả cổ tức năm 2017 (1.000 đ/cp) 15 0 (0%)
14/09/2018 17/09/2018 10/10/2018 PIA UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 25 -0.90 (-3.60%)
13/09/2018 13/09/2018 KSB HOSE Niêm yết bổ sung 4.679.882 cp 26 -0.60 (-2.29%)
13/09/2018 13/09/2018 DTA HOSE Niêm yết bổ sung 2.200.000 cp 7 0 (0%)
14/09/2018 17/09/2018 09/10/2018 DVH UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 14 -14 (-100.00%)
14/09/2018 17/09/2018 29/09/2018 AAV HNX Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 10 0 (0%)
06/12/2017 14/09/2018 VPB HOSE Giao dịch 164.714.380 cp niêm yết bổ sung 21 0 (0%)
14/09/2018 17/09/2018 17/10/2018 DNW UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (400đ/cp) 12 -0.50 (-4.17%)
14/09/2018 17/09/2018 30/11/2018 HCD HOSE Trả cổ tức đợt 2 năm 2017 (500 đ/cp) 6 -0.10 (-1.75%)
14/09/2018 17/09/2018 05/10/2018 SVH UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 13 -13.30 (-100.00%)
14/09/2018 FGL UPCOM Giao dịch đầu tiên 6.481.323 cổ phiếu đăng ký giao dịch 10 -10 (-100.00%)
14/09/2018 17/09/2018 14/09/2018 LIC UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 6 0 (0%)
14/09/2018 17/09/2018 14/09/2018 KLB UPCOM Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 5%), trả cổ phiếu thưởng (tỷ lệ 3%) 10 -0.10 (-1.00%)
13/09/2018 13/09/2018 GEX HOSE Niêm yết 67.760.000 cp niêm yết bổ sung 23 0 (0%)
13/09/2018 14/09/2018 05/10/2018 HEM UPCOM Tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 15 -1.20 (-8.05%)
13/09/2018 14/09/2018 24/09/2018 CSV HOSE Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 (1.000 đ/cp) 29 0 (0%)
13/09/2018 14/09/2018 25/09/2018 RTB UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (700đ/cp) 12 +1.50 (+12.93%)
13/09/2018 14/09/2018 28/09/2018 MDF UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (400đ/cp) 5 -5.20 (-101.96%)
13/09/2018 14/09/2018 01/10/2018 VAV UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 41 -0.30 (-0.74%)
13/09/2018 BDC UPCOM Giao dịch đầu tiên 21.735.900 cổ phiếu đăng ký giao dịch 9 -1.30 (-14.13%)
13/09/2018 EVG HOSE Giao dịch 30.000.000 cp niêm yết bổ sung 3 0 (0%)
13/09/2018 14/09/2018 01/10/2018 HAM UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (700đ/cp) 17 -2.30 (-13.53%)
13/09/2018 14/09/2018 10/10/2018 SSC HOSE ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 67 0 (0%)
13/09/2018 14/09/2018 13/09/2018 HSA UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2018 29 -0.10 (-0.35%)
10/09/2018 10/09/2018 10/09/2018 NGC HNX Chấp thuận niêm yết bổ sung 299.910 cổ phiếu 10 -1.10 (-10.78%)
02/11/2017 12/09/2018 TAC HOSE giao dịch 1.613.316 cp niêm yết bổ sung 28 +0.30 (+1.06%)
12/09/2018 13/09/2018 28/09/2018 QHW UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.200đ/cp) 16 0 (0%)
12/09/2018 13/09/2018 03/10/2018 PCC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 14 0 (0%)
12/09/2018 13/09/2018 12/09/2018 TTT HNX Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 49 -3 (-6.12%)
12/09/2018 13/09/2018 12/09/2018 HTT HOSE ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 2 0 (0%)
12/09/2018 13/09/2018 28/09/2018 SJE HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.100đ/cp) 26 +0.20 (+0.78%)
05/09/2018 12/09/2018 TVB HOSE Giao dịch 1.171.560 cp niêm yết bổ sung 21 -0.20 (-0.96%)
12/09/2018 13/09/2018 25/09/2018 VMS HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (300đ/cp) 5 -0.20 (-4.00%)
12/09/2018 HTK UPCOM Giao dịch đầu tiên 1.458.710 cổ phiếu đăng ký giao dịch 11 -10.50 (-100.00%)
27/08/2018 11/09/2018 TEG HOSE Giao dịch 1.439.858 cp niêm yết bổ sung 7 0 (0%)
11/09/2018 12/09/2018 11/09/2018 TLD HOSE Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2017 (tỷ lệ 100:4) 7 0 (0%)
11/09/2018 12/09/2018 01/10/2018 ALT HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (800đ/cp) 12 -1.10 (-8.87%)
07/09/2018 07/09/2018 YEG HOSE Niêm yết bổ sung 3.910.000 cp 236 -0.90 (-0.38%)
11/09/2018 SGR HOSE Giao dịch 5.939.929 cp niêm yết bổ sung 20 -0.05 (-0.25%)
11/09/2018 12/09/2018 19/09/2018 AFX UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 3 -0.10 (-3.23%)
11/09/2018 NDT UPCOM Giao dịch đầu tiên 13.600.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 7 -0.40 (-5.71%)
11/09/2018 NHA HNX Giao dịch đầu tiên 250.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung 8 -0.10 (-1.33%)
11/09/2018 12/09/2018 11/09/2018 EVS UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 10 -0.10 (-1.02%)
11/09/2018 12/09/2018 11/09/2018 KLF HNX Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 2 0 (0%)
10/09/2018 11/09/2018 10/10/2018 VET UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trả cổ tức bằng tiền mặt (4.136đ/cp) 114 -1 (-0.88%)
10/09/2018 11/09/2018 26/09/2018 SEB HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 31 0 (0%)
10/09/2018 10/09/2018 10/09/2018 NAC UPCOM Giao dịch 135.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung 12 -11.80 (-100.00%)
10/09/2018 11/09/2018 12/10/2018 CJC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.050đ/cp) 21 -2.30 (-11.11%)
10/09/2018 11/09/2018 20/09/2018 VE2 HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 12 -11.90 (-100.00%)
07/09/2018 PIV UPCOM Giao dịch đầu tiên 17.3243.942 cổ phiếu đăng ký giao dịch 1 -0.10 (-10.00%)
07/09/2018 SJF HOSE Giao dịch 13.200.000 cp niêm yết bổ sung 4 +0.10 (+2.34%)
06/09/2018 06/09/2018 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 300.000 ccq niêm yết bố sung 15 0 (0%)
07/09/2018 10/09/2018 25/09/2018 HU4 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (3.400đ/cp) 7 +0.40 (+5.56%)
07/09/2018 10/09/2018 07/09/2018 CTS HOSE Trả cổ tức năm 2017 (tỷ lệ 100:9) 9 -0.10 (-1.11%)
07/09/2018 10/09/2018 28/09/2018 SBM UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 30 0 (0%)
07/09/2018 10/09/2018 08/10/2018 BLI UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (297đ/cp) 7 +0.30 (+4.41%)
07/09/2018 10/09/2018 10/10/2018 EMS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.200đ/cp) 40 +2 (+5.00%)
07/09/2018 10/09/2018 21/09/2018 VFG HOSE Tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 (1.000 đ/cp), giao dịch 713.106 cp niêm yết bổ sung 39 +0.50 (+1.30%)
07/09/2018 10/09/2018 07/09/2018 BTT HOSE Trả cổ tức đợt 2 năm 2017 và đợt 1 năm 2018 (1.700 đ/cp) 34 -0.30 (-0.89%)
07/09/2018 10/09/2018 07/09/2018 LIG HNX Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 5 +0.40 (+8.33%)
06/09/2018 07/09/2018 06/09/2018 C92 HNX Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 8 +0.40 (+5.06%)
06/09/2018 06/09/2018 AAM HOSE Niêm yết bổ sung 2.700.319 cp 13 +0.10 (+0.75%)
06/09/2018 07/09/2018 20/09/2018 CAP HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000đ/cp) 40 +1 (+2.51%)
05/09/2018 05/09/2018 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 1.500.000 ccq niêm yết bổ sung 15 0 (0%)
06/09/2018 07/09/2018 26/09/2018 NNC HOSE Chi cổ tức còn lại của các năm trước và từ quỹ đầu tư phát triển chuyển sang (7.000 đ/cp) 52 -0.30 (-0.58%)
29/08/2018 06/09/2018 FLC HOSE Giao dịch 27.300.446 cp niêm yết bổ sung 5 0 (0%)
06/09/2018 NMK UPCOM Giao dịch 200.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung 12 +1.50 (+12.10%)
06/09/2018 07/09/2018 06/09/2018 ACB HNX Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 15%) 30 +0.10 (+0.33%)
06/09/2018 07/09/2018 10/10/2018 BPC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp) 15 0 (0%)
06/09/2018 07/09/2018 06/09/2018 HRT UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 3 0 (0%)
06/09/2018 07/09/2018 17/09/2018 DQC HOSE Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 (1.500 đ/cp) 28 +0.20 (+0.73%)
06/09/2018 PMG HOSE Giao dịch 4.949.847 cp niêm yết bổ sung 20 0 (0%)
05/09/2018 06/09/2018 17/09/2018 DRL HOSE Tạm ứng cổ tức năm 2018 (1.500 đ/cp) 51 +0.40 (+0.79%)
05/09/2018 06/09/2018 05/09/2018 EFI UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 4 -4.40 (-100.00%)
05/09/2018 DGL UPCOM Hủy niêm yết cổ phiếu của CTCP Hóa chất Đức Giang - Lào Cai 40 0 (0%)
05/09/2018 06/09/2018 17/09/2018 HNF UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 54 -63.40 (-117.63%)
05/09/2018 TCI UPCOM Giao dịch đầu tiên 36.000.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 6 +0.40 (+6.67%)
05/09/2018 06/09/2018 19/09/2018 VJC HOSE Tạm ứng cổ tức năm 2018 (2.000 đ/cp) 121 -2.10 (-1.73%)
05/09/2018 06/09/2018 20/09/2018 QNW UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (158đ/cp) 9 0 (0%)
04/09/2018 04/09/2018 SGR HOSE Niêm yết bổ sung 5.939.929 cp 20 -0.05 (-0.25%)
05/09/2018 06/09/2018 21/09/2018 RAL HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 (2.500 đ/cp) 86 +3.90 (+4.53%)
05/09/2018 06/09/2018 20/09/2018 AUM UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (113đ/cp) 11 0 (0%)
05/09/2018 06/09/2018 26/09/2018 KST HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.600đ/cp) 17 +1.30 (+7.47%)
05/09/2018 06/09/2018 19/09/2018 HJS HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 21 +0.10 (+0.48%)
10/08/2018 05/09/2018 CRE HOSE Giao dịch lần đầu 50.000.000 cp 29 +0.50 (+1.75%)
05/09/2018 GGS UPCOM Giao dịch 810.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung 10 -10 (-100.00%)
05/09/2018 06/09/2018 26/09/2018 VNM HOSE Tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 (2.000 đ/cp), thưởng cp (tỷ lệ 5:1) 140 +0.80 (+0.57%)
31/08/2018 31/08/2018 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 2.300.000 ccq niêm yết bổ sung 15 0 (0%)
04/09/2018 05/09/2018 27/09/2018 NAP HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (800đ/cp) 11 -11.20 (-100.00%)
04/09/2018 05/09/2018 05/10/2018 POS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (800đ/cp) 10 +0.90 (+9.18%)
04/09/2018 05/09/2018 05/10/2018 BXH HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (800đ/cp) 12 -12.10 (-100.00%)
04/09/2018 05/09/2018 04/09/2018 ICN UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 62 +8 (+13.01%)
04/09/2018 05/09/2018 04/10/2018 SMT HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.200đ/cp) 24 -23.70 (-100.00%)
04/09/2018 05/09/2018 21/09/2018 DLT UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.400đ/cp) 7 -6.90 (-100.00%)
04/09/2018 05/09/2018 25/09/2018 DPC HNX Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 42 -4.60 (-10.93%)
04/09/2018 05/09/2018 17/09/2018 HVX HOSE Chi trả cổ tức năm 2017 (300 đ/cp) 4 +0.24 (+6.38%)
04/09/2018 05/09/2018 04/09/2018 SCJ HNX Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 5 -0.50 (-10.00%)
04/09/2018 05/09/2018 02/10/2018 BMF UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018 48 -47.60 (-100.00%)
04/09/2018 05/09/2018 04/09/2018 HII HOSE ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 14 0 (0%)
31/08/2018 NDN HNX Giao dịch 5.795.404 cổ phiếu niêm yết bổ sung 12 -0.30 (-2.46%)
31/08/2018 04/09/2018 26/09/2018 IHK UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.450đ/cp) 12 -11.50 (-100.00%)
31/08/2018 04/09/2018 28/09/2018 QLT UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.264đ/cp) 11 0 (0%)
31/08/2018 TGG HOSE ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 3 +0.20 (+6.90%)
30/08/2018 31/08/2018 19/10/2018 GEG UPCOM ĐHĐCĐ bất thường năm 2018, trả cổ tức (1.000đ/cp), bán ưu đãi (tỷ lệ 1:1) giá 10.000 đ/cp 17 -0.10 (-0.60%)
30/08/2018 31/08/2018 30/08/2018 MAC HNX Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 100:5) 7 -0.20 (-2.78%)
31/08/2018 B82 UPCOM Giao dịch đầu tiên 5.000.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 1 -1 (-100.00%)
31/08/2018 04/09/2018 31/08/2018 TVB HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 21 -0.20 (-0.96%)
31/08/2018 04/09/2018 14/09/2018 HWS UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trả cổ tức bằng tiền mặt (300đ/cp) 9 +0.40 (+4.44%)
30/08/2018 31/08/2018 30/08/2018 MAC HNX Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 5%) 7 -0.20 (-2.78%)
29/08/2018 29/08/2018 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 3.300.000 ccq niêm yết bổ sung 15 0 (0%)
30/08/2018 31/08/2018 19/10/2018 GEG UPCOM ĐHĐCĐ bất thường năm 2018, trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp), phát hành cổ phiếu (tỷ lệ 100%) 17 -0.10 (-0.60%)
30/08/2018 BIO Giao dịch đầu tiên 8.562.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 0 0 (0%)
30/08/2018 31/08/2018 17/09/2018 VGT UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (400đ/cp) 12 -0.20 (-1.69%)
30/08/2018 31/08/2018 08/09/2018 AMC HNX Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 22 +0.40 (+1.86%)
29/08/2018 29/08/2018 FLC HOSE Niêm yết bổ sung 27.300.446 cp 5 0 (0%)
30/08/2018 31/08/2018 10/09/2018 CDN HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 18 0 (0%)
30/08/2018 31/08/2018 30/08/2018 SAF HNX Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 53 0 (0%)
30/08/2018 31/08/2018 06/09/2018 HNG HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 16 +0.20 (+1.27%)
29/08/2018 30/08/2018 28/09/2018 PSP UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 6 +0.20 (+3.28%)
30/08/2018 31/08/2018 20/09/2018 BDW UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (350đ/cp) 11 0 (0%)
30/08/2018 PIV UPCOM Hủy niêm yết cổ phiếu của Công ty 1 -0.10 (-10.00%)
30/08/2018 31/08/2018 28/09/2018 NCT HOSE Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 (4.000 đ/cp) 71 +1.60 (+2.25%)
30/08/2018 31/08/2018 30/08/2018 HCM HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 51 +0.60 (+1.18%)
30/08/2018 31/08/2018 30/08/2018 JVC HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 3 0 (0%)
30/08/2018 31/08/2018 30/08/2018 MSR UPCOM Trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu 20 -0.30 (-1.53%)
30/08/2018 31/08/2018 30/08/2018 TLG HOSE Trả cổ tức 2017 (1.000 đ/cp), thưởng cp (tỷ lệ 10:3) 62 +0.30 (+0.48%)
29/08/2018 CTD HOSE Giao dịch 2.339.540 cp niêm yết bổ sung 140 +2.20 (+1.58%)
29/08/2018 30/08/2018 30/11/2018 CTF HOSE Chi trả cổ tức năm 2017 (1.000 đ/cp) 26 0 (0%)
29/08/2018 30/08/2018 14/09/2018 NBP HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp) 13 +1.20 (+9.09%)
29/08/2018 30/08/2018 11/09/2018 VNE HOSE Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 (500 đ/cp) 4 0 (0%)
29/08/2018 30/08/2018 25/09/2018 ISH UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp) 16 -2.70 (-16.98%)
29/08/2018 30/08/2018 29/08/2018 HND UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 11 +0.70 (+6.48%)
29/08/2018 30/08/2018 19/09/2018 G36 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (548đ/cp) 5 0 (0%)
29/08/2018 VCW UPCOM Giao dịch đầu tiên 25.000.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung 35 +1.10 (+3.18%)
29/08/2018 30/08/2018 14/09/2018 VNL HOSE Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 (700 đ/cp) 17 0 (0%)
29/08/2018 30/08/2018 20/09/2018 NHC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 33 +1 (+3.03%)
29/08/2018 30/08/2018 10/09/2018 SDU HNX Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 9 -0.90 (-10.00%)
28/08/2018 28/08/2018 SJF HOSE Niêm yết bổ sung 13.200.000 cp 4 +0.10 (+2.34%)
27/08/2018 28/08/2018 20/09/2018 KIP UPCOM Trả cổ tức năm 2017 (1.500đ/cp), bán ưu đãi tỷ lệ 100:72.54 giá 15.000 đ/cp 45 -45 (-100.00%)
27/08/2018 27/08/2018 VFG HOSE Niêm yết bổ sung 713.106 cp 39 +0.50 (+1.30%)
27/08/2018 27/08/2018 TEG HOSE Niêm yết bổ sung 1.439.858 cp 7 0 (0%)
28/08/2018 28/08/2018 PMG HOSE Niêm yết bổ sung 4.949.847 cp 20 0 (0%)
28/08/2018 HU1 HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 12 +0.60 (+5.22%)
28/08/2018 29/08/2018 28/08/2018 DIH HNX Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 9%) 31 +2.80 (+8.92%)
27/08/2018 28/08/2018 27/08/2018 AMS UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 8 0 (0%)
27/08/2018 28/08/2018 28/09/2018 CEO HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 13 -0.10 (-0.75%)
24/08/2018 24/08/2018 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 300.000 ccq niêm yết bổ sung 15 0 (0%)
27/08/2018 28/08/2018 27/08/2018 SLS HNX Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 46 +1.80 (+3.88%)
27/08/2018 28/08/2018 13/09/2018 COM HOSE Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 (1.000 đ/cp) 54 +1 (+1.85%)
27/08/2018 28/08/2018 27/08/2018 ILA UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018 3 +0.20 (+6.25%)
27/08/2018 SBD UPCOM Giao dịch 899.906 cổ phiếu niêm yết bổ sung 12 +0.90 (+7.56%)
27/08/2018 28/08/2018 27/08/2018 KTS HNX Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 20 -0.10 (-0.50%)
27/08/2018 28/08/2018 28/09/2018 LCG HOSE Trả cổ tức năm 2017 (700 đ/cp) 9 -0.10 (-1.11%)
27/08/2018 28/08/2018 27/08/2018 SAS UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 24 +0.10 (+0.42%)
27/08/2018 28/08/2018 27/09/2018 HPI UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018 15 +1.90 (+12.84%)
27/08/2018 28/08/2018 27/08/2018 MCP HOSE ĐHĐCĐ bất thường năm 2018, trả cổ tức (1.200 đ/cp) 26 +1 (+3.85%)
27/08/2018 28/08/2018 12/09/2018 VSC HOSE Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 (1.000 đ/cp) 44 -0.50 (-1.13%)
27/08/2018 28/08/2018 27/08/2018 MCH UPCOM Trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 15%) 110 +0.80 (+0.73%)
27/08/2018 28/08/2018 25/09/2018 FT1 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (3.500đ/cp) 41 0 (0%)
24/08/2018 27/08/2018 24/08/2018 VAV UPCOM Trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 100%) 41 -0.30 (-0.74%)
23/08/2018 24/08/2018 14/09/2018 GLT HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.700đ/cp) 48 -5.20 (-10.95%)
24/08/2018 27/08/2018 24/08/2018 M10 UPCOM Trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 60%) 19 -0.10 (-0.53%)
27/08/2018 28/08/2018 20/09/2018 KIP UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp), phát hành cổ phiếu (tỷ lệ 100:72.54) 45 -45 (-100.00%)
27/08/2018 28/08/2018 25/10/2018 GAS HOSE Tạm ứng cổ tức năm 2018 (2.000 đ/cp) 94 +1.50 (+1.60%)
24/08/2018 27/08/2018 07/09/2018 NTC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (6.000đ/cp) 93 +0.10 (+0.11%)
24/08/2018 MHC HOSE Giao dịch 4.908.686 cp niêm yết bổ sung 5 0 (0%)
24/08/2018 27/08/2018 25/09/2018 ACE UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.500đ/cp) 22 -1 (-4.55%)
23/08/2018 KOS UPCOM Giao dịch 62.250.000 CP niêm yết bổ sung 23 -0.50 (-2.16%)
24/08/2018 27/08/2018 24/08/2018 ASD UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 5 -5.20 (-100.00%)
23/08/2018 24/08/2018 30/08/2018 HAD HNX Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 23 -0.10 (-0.44%)
23/08/2018 VCI HOSE Giao dịch 41.999.890 cp niêm yết bổ sung 37 -0.90 (-2.41%)
23/08/2018 24/08/2018 17/09/2018 SNC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 15 +1 (+6.62%)
23/08/2018 24/08/2018 18/09/2018 VNC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 42 +0.20 (+0.48%)
23/08/2018 24/08/2018 23/08/2018 CER UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 11 0 (0%)
23/08/2018 24/08/2018 04/09/2018 HST HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt 6 -6.20 (-100.00%)
22/08/2018 23/08/2018 22/08/2018 APP HNX Trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 5%) 5 +0.20 (+4.17%)
22/08/2018 23/08/2018 06/09/2018 SDX UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 7 -6.80 (-100.00%)
20/08/2018 21/08/2018 12/09/2018 BED HNX Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 23 -23 (-100.00%)
22/08/2018 TIE HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2018 6 -0.45 (-7.44%)
22/08/2018 23/08/2018 11/09/2018 NAS UPCOM Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường 28 -0.90 (-3.21%)
22/08/2018 23/08/2018 06/09/2018 PVT HOSE Trả cổ tức 2018 (1.000 đ/cp), lấy ý kiến CĐ bằng văn bản 18 0 (0%)
22/08/2018 23/08/2018 12/09/2018 DCM HOSE Chi trả cổ tức năm 2017 (900 đ/cp) 9 -0.10 (-1.10%)
21/08/2018 22/08/2018 10/09/2018 GMC HOSE Chi trả cổ tức đợt 1 năm 2018 (1.500 đ/cp) 42 -1.50 (-3.58%)
21/08/2018 22/08/2018 31/08/2018 INN HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp), trả cổ phiếu thưởng (tỷ lệ 10:3), phát hành cổ phiếu (tỷ lệ 10:3) 29 0 (0%)
21/08/2018 22/08/2018 21/08/2018 KAC HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 14 -1.80 (-12.68%)
21/08/2018 22/08/2018 21/08/2018 SSG UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 2 -1.60 (-100.00%)
21/08/2018 22/08/2018 31/08/2018 DMC HOSE Trả cổ tức còn lại năm 2017 (1.000 đ/cp) 75 +2.90 (+3.87%)
20/08/2018 21/08/2018 27/08/2018 TVA UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (800đ/cp) 15 -15 (-100.00%)
20/08/2018 20/08/2018 CRC HOSE Giao dịch lần đầu 15.000.000 cp 17 +0.80 (+4.73%)
20/08/2018 21/08/2018 20/08/2018 TTZ HNX Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 5%) 10 +0.10 (+1.01%)
20/08/2018 20/08/2018 ART HNX Giao dịch 6.209.983 cổ phiếu ĐKGD bổ sung 2 -0.10 (-4.35%)
20/08/2018 20/08/2018 SEB HNX Giao dịch đầu tiên 11.999.969 cổ phiếu niêm yết bổ sung 31 0 (0%)
20/08/2018 21/08/2018 12/09/2018 CC4 UPCOM Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 10 -1 (-10.53%)
20/08/2018 BSA UPCOM Giao dịch đầu tiên 38.022.382 cổ phiếu đăng ký giao dịch 17 -0.10 (-0.60%)
20/08/2018 21/08/2018 27/08/2018 BWS UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 32 0 (0%)
20/08/2018 BSI HOSE Giao dịch 3.336.209 cp niêm yết bổ sung 12 -0.65 (-4.98%)
20/08/2018 VJC HOSE Giao dịch 90.268.050 cp niêm yết bổ sung 121 -2.10 (-1.73%)
20/08/2018 21/08/2018 30/08/2018 NAG HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 5 -0.10 (-1.92%)
15/08/2018 NHA HNX Chấp thuận niêm yết bổ sung 250.000 cổ phiếu 8 -0.10 (-1.33%)
17/08/2018 20/08/2018 05/09/2018 KHW UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (226đ/cp) 25 0 (0%)
17/08/2018 20/08/2018 12/09/2018 MRF UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (400đ/cp) 22 -2 (-9.09%)
15/08/2018 15/08/2018 VCI HOSE Niêm yết bổ sung 41.999.890 cp 37 -0.90 (-2.41%)
17/08/2018 PIA UPCOM Giao dịch 900.000 cổ phiếu ĐKGD bổ sung 25 -0.90 (-3.60%)
17/08/2018 20/08/2018 17/08/2018 VMC HNX Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 19 -0.20 (-1.05%)
17/08/2018 20/08/2018 17/08/2018 VC3 HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 23 -0.30 (-1.32%)
17/08/2018 20/08/2018 18/10/2018 NST HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (400đ/cp) 20 +0.40 (+2.01%)
17/08/2018 20/08/2018 05/09/2018 V12 HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.200đ/cp) 12 +0.10 (+0.87%)
17/08/2018 20/08/2018 20/09/2018 MH3 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000đ/cp) 34 0 (0%)
17/08/2018 20/08/2018 17/08/2018 T12 UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 28 0 (0%)
14/08/2018 14/08/2018 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 300.000 ccq niêm yết bổ sung 15 0 (0%)
15/08/2018 15/08/2018 OPC HOSE Niêm yết bổ sung 1.265.584 cp 49 +3.20 (+6.53%)
16/08/2018 16/08/2018 KSH HOSE Giao dịch 29.456.175 cp niêm yết bổ sung 1 -0.10 (-8.33%)
16/08/2018 17/08/2018 31/08/2018 FPT HOSE Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 (1.000 đ/cp) 44 0 (0%)
16/08/2018 17/08/2018 05/09/2018 TA6 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (788đ/cp) 6 +0.40 (+7.27%)
16/08/2018 17/08/2018 14/09/2018 MCC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (700đ/cp) 13 -13 (-100.00%)
13/08/2018 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 700.000 ccq niêm yết bổ sung 15 0 (0%)
16/08/2018 17/08/2018 16/08/2018 GEX HOSE Trả cổ tức 2017 (1.000 đ/cp), thưởng cp (tỷ lệ 5:1) 23 0 (0%)
16/08/2018 17/08/2018 16/08/2018 CCI HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 12 0 (0%)
15/08/2018 15/08/2018 TNG HNX Giao dịch 8.222.889 cổ phiếu niêm yết bổ sung 19 -0.20 (-1.06%)
15/08/2018 15/08/2018 CHP HOSE Giao dịch 12.598.994 cp niêm yết bổ sung 23 0 (0%)
15/08/2018 MBB HOSE Giao dịch 344.946.018 cp niêm yết bổ sung 22 -0.10 (-0.45%)
15/08/2018 16/08/2018 30/08/2018 NQB UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (82đ/cp) 10 -9.80 (-100.00%)
15/08/2018 OGC HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 lần 3 4 0 (0%)
15/08/2018 16/08/2018 12/09/2018 TDT HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.200đ/cp) 12 -0.20 (-1.71%)
14/08/2018 14/08/2018 PSD HNX Giao dịch 4.252.767 cổ phiếu niêm yết bổ sung 14 +0.20 (+1.41%)
14/08/2018 15/08/2018 14/08/2018 DIG HOSE Trả cổ tức năm 2017 (tỷ lệ 100:6) 17 -0.10 (-0.60%)
14/08/2018 15/08/2018 27/08/2018 PMC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 59 0 (0%)
14/08/2018 15/08/2018 04/09/2018 PND UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 8 -7.70 (-96.25%)
14/08/2018 15/08/2018 14/08/2018 FLC HOSE Trả cổ tức năm 2017 (tỷ lệ 100:4) 5 0 (0%)
10/08/2018 10/08/2018 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 300.000 ccq niêm yết bổ sung 15 0 (0%)
13/08/2018 14/08/2018 30/08/2018 NQT UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (295đ/cp) 9 -9 (-100.00%)
14/08/2018 15/08/2018 14/08/2018 SMA HOSE Trả cổ tức năm 2017 (tỷ lệ 100:18) 13 +0.10 (+0.80%)
13/08/2018 14/08/2018 30/08/2018 TMX HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (750đ/cp) 9 0 (0%)
13/08/2018 14/08/2018 24/08/2018 CTD HOSE Trả cổ tức năm 2017 (5.000 đ/cp) 140 +2.20 (+1.58%)
13/08/2018 14/08/2018 13/08/2018 CTN UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 1 -0.50 (-100.00%)
13/08/2018 14/08/2018 05/09/2018 KCE UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp) 18 -17.50 (-100.00%)
10/08/2018 10/08/2018 HC3 UPCOM Giao dịch 1.552.729 cổ phiếu niêm yết bổ sung 26 -4.10 (-15.77%)
10/08/2018 13/08/2018 28/08/2018 DCF UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 8 +0.50 (+6.25%)
10/08/2018 HDC HOSE Giao dịch 5.352.341 cp niêm yết bổ sung 14 0 (0%)
10/08/2018 13/08/2018 15/08/2018 VGS HNX Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 12 +0.10 (+0.83%)
10/08/2018 13/08/2018 10/08/2018 TV2 HNX Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 123 -0.40 (-0.33%)
10/08/2018 10/08/2018 HSA UPCOM Giao dịch 4.762.846 cổ phiếu niêm yết bổ sung 29 -0.10 (-0.35%)
10/08/2018 MCH UPCOM Giao dịch 5.240.827 cp niêm yết bổ sung 110 +0.80 (+0.73%)
10/08/2018 13/08/2018 24/08/2018 SMB HOSE Chi trả cổ tức còn lại năm 2017 (1.500 đ/cp) 33 +0.20 (+0.61%)
10/08/2018 13/08/2018 10/08/2018 PAN HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 39 +0.50 (+1.27%)
10/08/2018 GDT HOSE Giao dịch 1.484.716 cp niêm yết bổ sung 41 +0.50 (+1.23%)
10/08/2018 ILC UPCOM Giao dịch đầu tiên 6.100.391 cổ phiếu đăng ký giao dịch 2 -0.10 (-5.26%)
10/08/2018 13/08/2018 31/08/2018 ISG UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 2 -1.90 (-100.00%)
10/08/2018 TLH HOSE Giao dịch 9.148.308 cp niêm yết bổ sung 5 -0.10 (-2.02%)
09/08/2018 10/08/2018 20/09/2018 HAF UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (150đ/cp) 23 -1.80 (-7.69%)
09/08/2018 10/08/2018 30/08/2018 SUM Trả cổ tức bằng tiền mặt (620đ/cp) 0 0 (0%)
09/08/2018 10/08/2018 09/08/2018 VNG HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 22 0 (0%)
09/08/2018 10/08/2018 15/10/2018 HIG UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 6 -0.50 (-8.33%)
09/08/2018 10/08/2018 09/08/2018 CMI HNX Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 1 0 (0%)
09/08/2018 10/08/2018 04/09/2018 KDC HOSE Chi trả cổ tức năm 2017 (1.600 đ/cp) 21 -0.20 (-0.96%)
09/08/2018 10/08/2018 07/09/2018 VGC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (950đ/cp) 20 +0.30 (+1.48%)
09/08/2018 10/08/2018 09/08/2018 TA9 HNX Trả cổ phiếu thưởng (tỷ lệ 1000:124) 8 +0.40 (+4.88%)
09/08/2018 10/08/2018 16/08/2018 CEN UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 15 -0.20 (-1.34%)
09/08/2018 10/08/2018 09/08/2018 TGG HOSE Trả cổ tức năm 2017 (tỷ lệ 100:5) 3 +0.20 (+6.90%)
09/08/2018 10/08/2018 09/08/2018 KTU UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 14 -13.80 (-100.00%)
09/08/2018 10/08/2018 09/08/2018 CMT HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 8 -0.20 (-2.63%)
09/08/2018 10/08/2018 04/09/2018 SGS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.800đ/cp) 24 +1.60 (+6.81%)
09/08/2018 VPG HOSE Giao dịch 2.999.993 cp niêm yết bổ sung 22 0 (0%)
09/08/2018 10/08/2018 22/08/2018 VTL HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (700đ/cp) 30 -30 (-100.00%)
09/08/2018 10/08/2018 28/08/2018 CAG HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (193đ/cp) 118 -117.80 (-100.00%)
09/08/2018 C32 HOSE Giao dịch 1.366.153 cp niêm yết bổ sung 28 -0.30 (-1.07%)
08/08/2018 09/08/2018 31/08/2018 VEA UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (370đ/cp) 48 -1.90 (-4.00%)
08/08/2018 09/08/2018 08/08/2018 TCD HOSE Trả cổ tức năm 2017 (tỷ lệ 100:10) 15 +0.50 (+3.36%)
08/08/2018 VHG HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2018 lần 2 0 0 (0%)
07/08/2018 07/08/2018 BSI HOSE Niêm yết bổ sung 3.336.209 cp 12 -0.65 (-4.98%)
07/08/2018 07/08/2018 MHC HOSE Niêm yết bổ sung 4.908.686 cp 5 0 (0%)
08/08/2018 09/08/2018 08/08/2018 PBP HNX Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 100:12) 14 -1.30 (-9.56%)
08/08/2018 BMS UPCOM Giao dịch đầu tiên 50.000.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 6 0 (0%)
08/08/2018 09/08/2018 08/08/2018 PC1 HOSE Trả cổ tức năm 2017 (tỷ lệ 100:15) 25 +0.10 (+0.41%)
08/08/2018 CTD HOSE Giao dịch 1.053.000 cp niêm yết bổ sung 140 +2.20 (+1.58%)
08/08/2018 09/08/2018 24/08/2018 PNJ HOSE Tạm ứng đợt 1 năm 2018 (1.000 đ/cp) 97 -0.50 (-0.52%)
08/08/2018 SKG HOSE Giao dịch 9.595.519 cp niêm yết bổ sung 15 0 (0%)
08/08/2018 09/08/2018 24/08/2018 SDV UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp) 17 -0.10 (-0.57%)
07/08/2018 08/08/2018 07/08/2018 HDG HOSE Thưởng cp (100:15), bán ưu đãi (100:10) 37 0 (0%)
06/08/2018 06/08/2018 FMC HOSE Niêm yết bổ sung 1.200.000 cp 31 -1 (-3.26%)
08/08/2018 09/08/2018 25/08/2018 TTR UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2018 12 +1.50 (+12.82%)
08/08/2018 MCF HNX Giao dịch 2.777.838 cổ phiếu niêm yết bổ sung 12 -0.20 (-1.69%)
08/08/2018 09/08/2018 10/09/2018 FCM HOSE ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 7 +0.10 (+1.47%)
08/08/2018 09/08/2018 08/08/2018 HVA HNX Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 2 -0.20 (-11.11%)
08/08/2018 DRH HOSE Giao dịch 9.799.933 cp niêm yết bổ sung 9 -0.40 (-4.26%)
08/08/2018 TTB HOSE Hủy niêm yết cổ phiếu của Công ty 23 -0.10 (-0.43%)
07/08/2018 08/08/2018 30/08/2018 SC5 HOSE Trả cổ tức năm 2017 (2.000 đ/cp) 24 -1.80 (-7.44%)
07/08/2018 08/08/2018 07/08/2018 KSB HOSE Trả cổ tức còn lại năm 2017 bằng tiền (800 đ/cp) và bằng cổ phiếu (tỷ lệ 10:1) 26 -0.60 (-2.29%)
07/08/2018 08/08/2018 12/09/2018 CMW UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (462đ/cp) 13 -13 (-100.00%)
07/08/2018 HAH HOSE Giao dịch 14.274.933 cp niêm yết bổ sung 14 -0.30 (-2.19%)
07/08/2018 VIC HOSE Giao dịch 553.913.276 cp niêm yết bổ sung 112 -0.90 (-0.80%)
07/08/2018 08/08/2018 30/08/2018 SHG UPCOM Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 3 -2.60 (-100.00%)
07/08/2018 08/08/2018 30/08/2018 DPR HOSE Chi trả cổ tức đợt 2/2017 (2.000 đ/cp) 38 +0.20 (+0.53%)
07/08/2018 08/08/2018 23/08/2018 NBT UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (250đ/cp), trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 100:5) 6 -6.40 (-100.00%)
07/08/2018 08/08/2018 07/08/2018 BT6 UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 1 -0.10 (-7.69%)
07/08/2018 EVF UPCOM Giao dịch đầu tiên 250.000.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 5 -0.10 (-2.04%)
07/08/2018 08/08/2018 07/08/2018 HSA UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 29 -0.10 (-0.35%)
06/08/2018 07/08/2018 13/08/2018 VET UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 114 -1 (-0.88%)
03/08/2018 E1VFVN30 HOSE Thay đổi niêm yết 3.000.000 ccq 15 0 (0%)
06/08/2018 07/08/2018 06/08/2018 DLT UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 7 -6.90 (-100.00%)
06/08/2018 07/08/2018 31/08/2018 BSL UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (800đ/cp) 11 0 (0%)
06/08/2018 07/08/2018 20/08/2018 BTD UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 14 0 (0%)
06/08/2018 07/08/2018 22/08/2018 GDT HOSE Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 (2.000 đ/cp) 41 +0.50 (+1.23%)
03/08/2018 06/08/2018 24/08/2018 TTJ UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.200đ/cp) 32 +0.50 (+1.57%)
03/08/2018 VFG HOSE Giao dịch 7.130.166 cp niêm yết bổ sung 39 +0.50 (+1.30%)
02/08/2018 02/08/2018 E1VFVN30 HOSE Thay đổi niêm yết 1.200.000 ccq 15 0 (0%)
03/08/2018 SCS HOSE Giao dịch 49.985.700 cp niêm yết bổ sung 146 -0.40 (-0.27%)
03/08/2018 VNY UPCOM Giao dịch đầu tiên 8.250.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 6 -5.70 (-100.00%)
03/08/2018 GEX HOSE Giao dịch 72.000.000 cp niêm yết bổ sung 23 0 (0%)
03/08/2018 06/08/2018 18/08/2018 TA3 UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 10 -10 (-100.00%)
03/08/2018 06/08/2018 28/08/2018 HGM HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp) 40 0 (0%)
03/08/2018 06/08/2018 13/08/2018 DRI UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 7 -0.10 (-1.45%)
03/08/2018 06/08/2018 03/08/2018 MBG HNX Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 20:1) 4 +0.30 (+7.14%)
03/08/2018 06/08/2018 03/08/2018 HBW UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 86 -85 (-99.42%)
27/06/2018 03/08/2018 SMB HOSE Giao dịch lần đầu 29.846.648 cp 33 +0.20 (+0.61%)
03/08/2018 PTB HOSE Giao dịch 16.199.693 cp niêm yết bổ sung 61 0 (0%)
02/08/2018 02/08/2018 CHP HOSE Niêm yết bổ sung 12.598.994 cp 23 0 (0%)
02/08/2018 02/08/2018 HDC HOSE Niêm yết bổ sung 5.352.341 cp 14 0 (0%)
02/08/2018 02/08/2018 HAH HOSE Niêm yết bổ sung 14.274.933 cp 14 -0.30 (-2.19%)
03/08/2018 06/08/2018 26/08/2018 PXL UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 3 +0.10 (+3.23%)
03/08/2018 NED UPCOM Giao dịch 4.245.246 cổ phiếu niêm yết bổ sung 12 +1.50 (+13.04%)
02/08/2018 03/08/2018 31/08/2018 BVH HOSE Trả cổ tức năm tài chính 2017 (1.000 đ/cp) 96 -0.80 (-0.84%)
02/08/2018 FIC UPCOM Giao dịch đầu tiên 127.000.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 11 +1.10 (+10.28%)
02/08/2018 03/08/2018 17/08/2018 C36 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 14 0 (0%)
02/08/2018 03/08/2018 21/08/2018 HTC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (300đ/cp) 30 +0.30 (+1.02%)
02/08/2018 03/08/2018 22/08/2018 BAX HNX Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 27 0 (0%)
02/08/2018 APF UPCOM Giao dịch 1.960.600 cp niêm yết bổ sung 32 +1 (+3.13%)
02/08/2018 UEM UPCOM Giao dịch 548.100 cp niêm yết bổ sung 36 -36 (-100.00%)
02/08/2018 03/08/2018 17/08/2018 ASP HOSE Chi trả cổ tức năm 2017 (600 đ/cp) 7 +0.30 (+4.48%)
01/08/2018 01/08/2018 MBB HOSE Niêm yết bổ sung 344.946.018 cp 22 -0.10 (-0.45%)
01/08/2018 01/08/2018 VJC HOSE Niêm yết bổ sung 90.268.050 cp 121 -2.10 (-1.73%)
31/07/2018 31/07/2018 GDT HOSE Niêm yết bổ sung 1.484.716 cp 41 +0.50 (+1.23%)
01/08/2018 02/08/2018 08/08/2018 TVC HNX Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 13 -0.10 (-0.76%)
01/08/2018 02/08/2018 20/08/2018 HCS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (912 đ/cp) 7 -6.90 (-100.00%)
01/08/2018 02/08/2018 20/08/2018 FSC UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường 11 -11.20 (-100.00%)
01/08/2018 02/08/2018 08/08/2018 HAG HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 5 0 (0%)
01/08/2018 SGN HOSE Giao dịch 23.995.952 cp niêm yết bổ sung 137 +0.50 (+0.37%)
01/08/2018 EVS UPCOM Giao dịch đầu tiên 60.000.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 10 -0.10 (-1.02%)
01/08/2018 02/08/2018 01/08/2018 DTD HNX Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 10%) 12 +0.20 (+1.64%)
30/07/2018 TNG HNX Chấp thuận niêm yết bổ sung 8.222.889 cổ phiếu 19 -0.20 (-1.06%)
31/07/2018 01/08/2018 14/08/2018 SZE UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (700đ/cp) 7 -0.10 (-1.35%)
31/07/2018 01/08/2018 18/08/2018 DSC UPCOM Tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 14 0 (0%)
30/07/2018 30/07/2018 VPG HOSE Niêm yết bổ sung 2.999.993 cp 22 0 (0%)
31/07/2018 31/07/2018 TLH HOSE Niêm yết bổ sung 9.148.308 cp 5 -0.10 (-2.02%)
31/07/2018 01/08/2018 20/08/2018 PGD HOSE Trả cổ tức năm 2017 (3.000 đ/cp) 36 -0.10 (-0.28%)
31/07/2018 01/08/2018 14/08/2018 NAU Trả cổ tức bằng tiền mặt (72đ/cp) 0 0 (0%)
31/07/2018 01/08/2018 31/07/2018 PNC HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 24 +1.20 (+5.00%)
31/07/2018 01/08/2018 10/08/2018 ABT HOSE Trả cổ tức đợt 1/2018 (3.000 đ/cp) 45 -0.50 (-1.11%)
31/07/2018 01/08/2018 31/07/2018 PMG HOSE Trả cổ tức năm 2017 (tỷ lệ 100:15) 20 0 (0%)
31/07/2018 01/08/2018 16/08/2018 PMJ UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.350đ/cp) 10 0 (0%)
31/07/2018 01/08/2018 04/09/2018 EME UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000đ/cp) 70 -70 (-100.00%)
31/07/2018 01/08/2018 07/08/2018 BSG UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trả cổ tức bằng tiền mặt (100đ/cp) 10 +1.10 (+11.22%)
30/07/2018 31/07/2018 04/08/2018 SVH UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 13 -13.30 (-100.00%)
30/07/2018 31/07/2018 04/08/2018 SDN HNX Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 38 +3.40 (+9.04%)
30/07/2018 31/07/2018 30/07/2018 VTG UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 8 -7.80 (-100.00%)
30/07/2018 31/07/2018 16/08/2018 KTC UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 27 -26.70 (-100.00%)
30/07/2018 HLS UPCOM Giao dịch 1.087.957cp niêm yết bổ sung 31 +3.90 (+12.66%)
30/07/2018 31/07/2018 31/08/2018 DHG HOSE Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 (1.000 đ/cp) 93 +4.20 (+4.52%)
30/07/2018 31/07/2018 31/08/2018 PHP HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (600đ/cp) 11 0 (0%)
30/07/2018 31/07/2018 20/08/2018 L10 HOSE Trả cổ tức 2017 (1.000 đ/cp) 22 -1.60 (-7.37%)
27/07/2018 27/07/2018 C32 HOSE Niêm yết bổ sung 1.366.153 cp 28 -0.30 (-1.07%)
30/07/2018 VDS HOSE Giao dịch 9.099.906 cp niêm yết bổ sung 8 +0.10 (+1.31%)
30/07/2018 31/07/2018 20/08/2018 EVE HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 16 -0.20 (-1.27%)
30/07/2018 31/07/2018 30/07/2018 KSA HOSE ĐHCĐ thường niên năm 2018 0 -0.02 (-4.17%)
27/07/2018 30/07/2018 27/07/2018 TAW UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 23 -22.70 (-100.00%)
27/07/2018 30/07/2018 09/08/2018 YTC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.100đ/cp) 42 -5.90 (-14.05%)
26/07/2018 26/07/2018 VIC HOSE Niêm yết bổ sung 553.913.276 cp 112 -0.90 (-0.80%)
27/07/2018 30/07/2018 15/08/2018 VEC UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 5 -0.10 (-1.92%)
27/07/2018 IBC HOSE ĐHĐCĐ bất thường 2018 24 0 (0%)
27/07/2018 27/07/2018 VPB HOSE Giao dịch 925.649.857 cp niêm yết bổ sung 21 0 (0%)
27/07/2018 30/07/2018 10/08/2018 QNS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 43 -0.10 (-0.23%)
27/07/2018 30/07/2018 20/08/2018 SPC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 19 +2.40 (+12.97%)
27/07/2018 30/07/2018 27/07/2018 RLC UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 10 -10 (-100.00%)
27/07/2018 HWS UPCOM Giao dịch đầu tiên 87.600.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 9 +0.40 (+4.44%)
27/07/2018 30/07/2018 16/08/2018 RTH UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (800đ/cp) 6 -5.20 (-86.67%)
27/07/2018 30/07/2018 15/08/2018 LCW UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (8.6đ/cp) 10 0 (0%)
27/07/2018 VIX HNX Giao dịch 7.360.003 cp niêm yết bổ sung 9 +0.10 (+1.15%)
27/07/2018 30/07/2018 27/07/2018 VRE HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 31 -0.60 (-1.94%)
27/07/2018 30/07/2018 16/08/2018 VSA HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000đ/cp), thưởng cổ phiếu (tỷ lệ 10:1) 19 +1.30 (+7.03%)
27/07/2018 30/07/2018 16/08/2018 IN4 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (4.000đ/cp) 57 -1 (-1.75%)
26/07/2018 26/07/2018 SKG HOSE Niêm yết bổ sung 9.595.519 cp 15 0 (0%)
25/07/2018 25/07/2018 VFG HOSE Niêm yết bổ sung 7.130.166 cp 39 +0.50 (+1.30%)
25/07/2018 25/07/2018 PTB HOSE Niêm yết bổ sung 16.199.693 cp 61 0 (0%)
26/07/2018 26/07/2018 GEX HOSE Niêm yết bổ sung 72.000.000 cp 23 0 (0%)
26/07/2018 27/07/2018 06/08/2018 PTD HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 18 -0.50 (-2.86%)
26/07/2018 27/07/2018 26/07/2018 VHM HOSE Lấy ý kiến CĐ bằng văn bản 81 -0.70 (-0.86%)
26/07/2018 27/07/2018 09/08/2018 BDG UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp) 38 +4.90 (+12.86%)
26/07/2018 27/07/2018 10/08/2018 TVS HOSE Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền (600 đ/cp), bằng cp (tỷ lệ 100:9), thưởng cp (tỷ lệ 100:1) 14 -0.30 (-2.11%)
26/07/2018 CII HOSE Giao dịch 236.858 cp niêm yết bổ sung 23 -0.50 (-2.18%)
26/07/2018 CDO UPCOM ĐHĐCĐ thường niên 2018 lần 2 1 +0.10 (+9.09%)
26/07/2018 27/07/2018 14/08/2018 VKC HNX Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 5 +0.10 (+1.85%)
26/07/2018 27/07/2018 26/07/2018 SAS UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 24 +0.10 (+0.42%)
26/07/2018 HBD UPCOM Giao dịch đầu tiên 476.100 cổ phiếu niêm yết bổ sung 16 +2 (+12.66%)
26/07/2018 FRC UPCOM Giao dịch đầu tiên 3.000.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 16 -15.30 (-95.63%)
25/07/2018 26/07/2018 20/11/2018 TVW UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (160đ/cp) 19 -18.30 (-98.92%)
25/07/2018 NLG HOSE Giao dịch 21.224.257 cp niêm yết bổ sung 27 -0.20 (-0.74%)
25/07/2018 TCB HOSE Giao dịch 2.331.061.440 cp niêm yết bổ sung 27 -0.10 (-0.37%)
25/07/2018 26/07/2018 25/07/2018 CIP UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 34 -34.30 (-100.00%)
25/07/2018 26/07/2018 25/07/2018 VIG HNX Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 1 0 (0%)
25/07/2018 26/07/2018 15/08/2018 PTP UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (900đ/cp) 10 -10 (-100.00%)
25/07/2018 26/07/2018 08/08/2018 TTD UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.100 đ/cp) 62 +1.50 (+2.42%)
25/07/2018 26/07/2018 08/08/2018 SB1 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (600đ/cp) 15 -14.50 (-100.00%)
25/07/2018 THG HOSE Giao dịch 1.199.862 cp niêm yết bổ sung 34 0 (0%)
24/07/2018 25/07/2018 10/08/2018 INC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt ( 600đ/cp) 6 +0.20 (+3.13%)
24/07/2018 25/07/2018 24/07/2018 DLD UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018 14 +1.80 (+12.95%)
24/07/2018 25/07/2018 06/08/2018 BRC HOSE Trả cổ tức năm 2017 (900 đ/cp) 9 -1.04 (-11.42%)
24/07/2018 25/07/2018 15/08/2018 DHN UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 11 +0.50 (+4.55%)
24/07/2018 25/07/2018 14/08/2018 SZL HOSE Chi trả cổ tức đợt 2/2017 (1.500 đ/cp) 32 +0.80 (+2.47%)
24/07/2018 FPT HOSE Giao dịch 80.021.000 cp niêm yết bổ sung (4 đợt: 24/07/2018, 05/04/2019, 06/04/2020, 05/04/2021) 44 0 (0%)
24/07/2018 NKG HOSE Giao dịch 51.999.868 cp niêm yết bổ sung 8 +0.10 (+1.31%)
24/07/2018 25/07/2018 13/08/2018 CAN HNX Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 35 +2.40 (+6.88%)
24/07/2018 25/07/2018 24/07/2018 DVW UPCOM Trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 5:2) 18 -18.20 (-100.00%)
02/07/2018 24/07/2018 HPX HOSE Giao dịch lần đầu 150.000.000 cp 24 -0.40 (-1.68%)
23/07/2018 24/07/2018 08/08/2018 SMA HOSE Thanh toán cổ tức năm 2017 (470 đ/cp) 13 +0.10 (+0.80%)
23/07/2018 24/07/2018 14/08/2018 LBC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.100đ/cp) 12 0 (0%)
23/07/2018 MPC UPCOM Giao dịch 68.462.850 cổ phiếu niêm yết bổ sung 48 -0.50 (-1.05%)
23/07/2018 24/07/2018 23/07/2018 HU1 HOSE ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 12 +0.60 (+5.22%)
23/07/2018 24/07/2018 06/08/2018 BWS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.200đ/cp) 32 0 (0%)
23/07/2018 24/07/2018 23/07/2018 TNA HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 12 0 (0%)
23/07/2018 24/07/2018 06/08/2018 EMG UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp) 26 -26.20 (-100.00%)
20/07/2018 20/07/2018 VPB HOSE Niêm yết bổ sung 925.649.857 cp 21 0 (0%)
20/07/2018 20/07/2018 TCB HOSE Niêm yết bổ sung 2.331.061.440 cp 27 -0.10 (-0.37%)
20/07/2018 20/07/2018 VDS HOSE Niêm yết bổ sung 9.099.906 cp 8 +0.10 (+1.31%)
20/07/2018 23/07/2018 20/07/2018 MTP UPCOM Trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu ( tỷ lệ 33.33%) 11 -10.50 (-100.00%)
20/07/2018 23/07/2018 01/08/2018 VTJ HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (550đ/cp) 4 0 (0%)
20/07/2018 23/07/2018 02/08/2018 SGH HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (600đ/cp) 68 -68 (-100.00%)
20/07/2018 23/07/2018 10/08/2018 LWS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (460.079đ/cp) 10 0 (0%)
20/07/2018 23/07/2018 20/07/2018 TEG HOSE Trả cổ tức năm 2017 (tỷ lệ 100:8), lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 7 0 (0%)
20/07/2018 23/07/2018 20/07/2018 HAM UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 17 -2.30 (-13.53%)
20/07/2018 23/07/2018 20/07/2018 TGG HOSE ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 3 +0.20 (+6.90%)
20/07/2018 23/07/2018 20/07/2018 SJF HOSE Trả cổ tức năm 2017 (tỷ lệ 5:1) 4 +0.10 (+2.34%)
20/07/2018 HKB HNX Họp ĐHĐCĐ thường niên lấn 2 năm 2018 1 0 (0%)
18/07/2018 18/07/2018 CII HOSE Niêm yết bổ sung 236.858 cp 23 -0.50 (-2.18%)
19/07/2018 20/07/2018 31/07/2018 HSM UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 12 0 (0%)
18/07/2018 18/07/2018 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 5.100.000 ccq niêm yết bổ sung 15 0 (0%)
19/07/2018 20/07/2018 20/08/2018 BMD UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (630đ/cp) 5 -5.10 (-100.00%)
19/07/2018 20/07/2018 20/09/2018 SGR HOSE Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền (1.000 đ/cp), bằng cp (tỷ lệ 100:15) 20 -0.05 (-0.25%)
19/07/2018 20/07/2018 30/07/2018 SMB HOSE Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp) 33 +0.20 (+0.61%)
19/07/2018 20/07/2018 10/08/2018 VLP UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (800đ/cp) 2 -2.40 (-100.00%)
19/07/2018 20/07/2018 06/08/2018 CDR UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (800đ/cp) 7 -6.90 (-100.00%)
19/07/2018 20/07/2018 19/07/2018 AME HNX Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 15 0 (0%)
19/07/2018 20/07/2018 19/07/2018 SCI HNX Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 10%) 7 -0.70 (-9.72%)
19/07/2018 20/07/2018 15/08/2018 IJC HOSE Trả cổ tức năm 2017 (1.000 đ/cp) 8 0 (0%)
19/07/2018 20/07/2018 19/07/2018 ART HNX Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 20%), bán ưu đãi (tỷ lệ 1:3.5) 2 -0.10 (-4.35%)
17/07/2018 17/07/2018 E1VFVN30 HOSE Thay đổi niêm yết 600.000 chứng chỉ quỹ 15 0 (0%)
18/07/2018 TTB HOSE Giao dịch 4.256.969 cổ phiếu niêm yết bổ sung 23 -0.10 (-0.43%)
18/07/2018 19/07/2018 18/07/2018 NVL HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 58 -0.40 (-0.70%)
18/07/2018 PHR HOSE Giao dịch 54.199.198 cp niêm yết bổ sung 38 +0.60 (+1.57%)
18/07/2018 19/07/2018 18/07/2018 SBM UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2018 30 0 (0%)
18/07/2018 19/07/2018 18/07/2018 TSJ UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 19 -18.60 (-100.00%)
18/07/2018 19/07/2018 18/07/2018 HHA UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 67 -8.80 (-13.21%)
18/07/2018 18/07/2018 PNJ HOSE Giao dịch 54.037.290 cp niêm yết bổ sung 97 -0.50 (-0.52%)
18/07/2018 SHI HOSE Giao dịch 3.194.931 cp niêm yết bổ sung 9 0 (0%)
18/07/2018 19/07/2018 08/08/2018 LGL HOSE Trả cổ tức năm 2017 (1.000 đ/cp) 8 0 (0%)
18/07/2018 HBW UPCOM Giao dịch đầu tiên 6.679.289 cổ phiếu đăng ký giao dịch 86 -85 (-99.42%)
17/07/2018 17/07/2018 THG HOSE Niêm yết bổ sung 1.199.862 cp 34 0 (0%)
17/07/2018 18/07/2018 17/07/2018 NGC HNX Trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 100:1.5) 10 -1.10 (-10.78%)
17/07/2018 18/07/2018 08/08/2018 KDF UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.400đ/cp) 18 0 (0%)
17/07/2018 18/07/2018 02/08/2018 SBL UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 19 -3.30 (-17.19%)
17/07/2018 18/07/2018 17/07/2018 VCP UPCOM Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 1:0.2) 37 +0.50 (+1.37%)
17/07/2018 18/07/2018 07/08/2018 KHW UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (720đ/cp) 25 0 (0%)
17/07/2018 18/07/2018 05/08/2018 PID UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 6 -6.30 (-100.00%)
17/07/2018 18/07/2018 22/08/2018 TIE HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 6 -0.45 (-7.44%)
16/07/2018 16/07/2018 FPT HOSE Niêm yết bổ sung 80.021.111 cp 44 0 (0%)
16/07/2018 17/07/2018 31/07/2018 TRC HOSE Trả cổ tức năm 2017 (2.300 đ/cp) 23 +0.30 (+1.31%)
16/07/2018 17/07/2018 16/07/2018 NHV UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018 14 -12 (-86.33%)
16/07/2018 PME HOSE Giao dịch 9.784.125 cp niêm yết bổ sung 57 -0.10 (-0.18%)
16/07/2018 17/07/2018 07/08/2018 DSS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt ( 750đ/cp) 7 -7 (-100.00%)
16/07/2018 17/07/2018 16/07/2018 CLG HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 3 0 (0%)
16/07/2018 VCI HOSE giao dịch 16.800.000 cp niêm yết bổ sung 37 -0.90 (-2.41%)
16/07/2018 PNJ HOSE giao dịch 9.827.457 cp niêm yết bổ sung 97 -0.50 (-0.52%)
16/07/2018 NKG HOSE giao dịch 948.545 cp niêm yết bổ sung 8 +0.10 (+1.31%)
16/07/2018 CNC UPCOM Giao dịch 1.893.968 cổ phiếu niêm yết bổ sung 20 -0.40 (-2.04%)
13/07/2018 13/07/2018 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 1.700.000 ccq niêm yết bổ sung 15 0 (0%)
15/07/2018 PXI HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 2 0 (0%)
13/07/2018 13/07/2018 BVH HOSE Niêm yết bổ sung 20.415.000 cp 96 -0.80 (-0.84%)
13/07/2018 16/07/2018 09/08/2018 BVS HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (700đ/cp) 12 -0.10 (-0.84%)
13/07/2018 16/07/2018 30/07/2018 NT2 HOSE Trả cổ tức bằng tiền (tỷ lệ 2.792 cp) 29 0 (0%)
13/07/2018 16/07/2018 13/07/2018 ITS UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 2 +0.10 (+4.35%)
13/07/2018 13/07/2018 NKG HOSE Niêm yết bổ sung 51.999.868 cp 8 +0.10 (+1.31%)
13/07/2018 16/07/2018 31/07/2018 VSI HOSE Trả cổ tức năm 2017 (2.500 đ/cp) 28 +1.80 (+6.47%)
13/07/2018 16/07/2018 13/07/2018 SDP HNX Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 2 -1.60 (-100.00%)
13/07/2018 16/07/2018 30/07/2018 CKV HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (900đ/cp) 21 +1.80 (+8.70%)
13/07/2018 16/07/2018 13/08/2018 VLB UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (750đ/cp) 31 0 (0%)
12/07/2018 12/07/2018 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 500.000 ccq niêm yết bổ sung 15 0 (0%)
04/07/2018 13/07/2018 HPG HOSE Giao dịch 606.828.166 cp niêm yết bổ sung 32 +0.60 (+1.90%)
13/07/2018 16/07/2018 13/07/2018 VC7 HNX Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 9 +0.20 (+2.15%)
13/07/2018 16/07/2018 26/07/2018 CVH UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (668đ/cp) 13 0 (0%)
13/07/2018 LDG HOSE Giao dịch 28.791.648 cp niêm yết bổ sung 14 -0.40 (-2.79%)
13/07/2018 16/07/2018 27/07/2018 HLE UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (650đ/cp) 10 -10 (-100.00%)
13/07/2018 16/07/2018 25/07/2018 HLB UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (5.000đ/cp) 78 0 (0%)
13/07/2018 16/07/2018 31/07/2018 UPH UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (300đ/cp) 20 -20 (-100.00%)
13/07/2018 16/07/2018 13/07/2018 FLC HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 5 0 (0%)
12/07/2018 13/07/2018 31/07/2018 TTV UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.090đ/cp) 10 -10 (-100.00%)
12/07/2018 13/07/2018 26/07/2018 MLC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (738,503đ/cp) 10 0 (0%)
12/07/2018 13/07/2018 12/07/2018 DS3 HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt ( 700đ/cp) 4 0 (0%)
12/07/2018 13/07/2018 24/07/2018 VCS HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 65 0 (0%)
12/07/2018 13/07/2018 15/08/2018 DNE UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.804đ/cp) 8 0 (0%)
11/07/2018 11/07/2018 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 1.200.000 ccq niêm yết bổ sung 15 0 (0%)
12/07/2018 13/07/2018 06/08/2018 PJS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 12 +0.60 (+4.88%)
12/07/2018 IMP HOSE Giao dịch 6.443.008 cp niêm yết bổ sung 50 0 (0%)
12/07/2018 CVT HOSE Giao dịch 8.466.984 cp niêm yết bổ sung 23 -0.10 (-0.44%)
12/07/2018 ITD HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2018 11 +0.20 (+1.87%)
12/07/2018 TCM HOSE Giao dịch 2.576.226 cp niêm yết bổ sung 28 -0.80 (-2.82%)
10/07/2018 10/07/2018 PME HOSE Niêm yết bổ sung 9.784.125 cp 57 -0.10 (-0.18%)
10/07/2018 10/07/2018 JVC HOSE Niêm yết bổ sung 54.037.290 cp 3 0 (0%)
10/07/2018 10/07/2018 PHR HOSE Niêm yết bổ sung 54.199.189 cp 38 +0.60 (+1.57%)
10/07/2018 10/07/2018 PNJ HOSE Niêm yết bổ sung 54.037.290 cp 97 -0.50 (-0.52%)
11/07/2018 CTI HOSE 11/07/2018: GD 1.200.000 cp, 11/07/2019: GD 400.000 cp, 11/07/2020: GD 400.000 cp 26 -0.30 (-1.15%)
10/07/2018 10/07/2018 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 700.000 ccq niêm yết bổ sung 15 0 (0%)
11/07/2018 12/07/2018 31/07/2018 WSB UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000đ/cp) 47 +0.80 (+1.71%)
11/07/2018 12/07/2018 20/07/2018 BSH UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000đ/cp) 24 +0.10 (+0.41%)
11/07/2018 12/07/2018 24/07/2018 SCS HOSE Trả cổ tức bằng tiền mặt (3.000đ/cp) 146 -0.40 (-0.27%)
11/07/2018 12/07/2018 11/07/2018 PAI UPCOM Tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 10 0 (0%)
11/07/2018 12/07/2018 11/07/2018 SBD UPCOM Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 10%) 12 +0.90 (+7.56%)
11/07/2018 12/07/2018 27/07/2018 VGV UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (360đ/cp) 12 -0.20 (-1.74%)
11/07/2018 12/07/2018 28/07/2018 IBC HOSE ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 (lần 1) 24 0 (0%)
10/07/2018 10/07/2018 SHI HOSE Niêm yết bổ sung 3.194.931 cp 9 0 (0%)
11/07/2018 12/07/2018 11/07/2018 SGS UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 24 +1.60 (+6.81%)
11/07/2018 12/07/2018 15/08/2018 ICI UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (300đ/cp) 8 -8.30 (-100.00%)
11/07/2018 NAF HOSE Giao dịch 3.000.000 cp niêm yết bổ sung 16 -0.10 (-0.64%)
11/07/2018 12/07/2018 26/07/2018 BCE HOSE Trả cổ tức năm 2017 (800 đ/cp) 6 +0.10 (+1.60%)
11/07/2018 12/07/2018 02/08/2018 HFB UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 5 -3.20 (-65.31%)
10/07/2018 11/07/2018 20/07/2018 TLD HOSE Trả cổ tức năm 2017 (400 đ/cp) 7 0 (0%)
10/07/2018 11/07/2018 27/07/2018 VCI HOSE Lấy ý kiến CĐ, trả cổ tức 2017 (1.000 đ/cp), thưởng cp (tỷ lệ 10:3.5) 37 -0.90 (-2.41%)
10/07/2018 S55 HNX Giao dịch 4.009.651 cổ phiếu niêm yết bổ sung 25 -0.50 (-2.00%)
10/07/2018 LGL HOSE Giao dịch 15.403.316 cp niêm yết bổ sung 8 0 (0%)
09/07/2018 10/07/2018 31/07/2018 VCG HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (400đ/cp) 25 +0.10 (+0.40%)
06/07/2018 06/07/2018 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 2.700.000 ccq niêm yết bổ sung 15 0 (0%)
10/07/2018 11/07/2018 09/08/2018 PVM UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trả cổ tức năm 2018 (350đ/cp) 10 0 (0%)
09/07/2018 10/07/2018 06/08/2018 DC4 HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (600 đ/cp) 12 +0.90 (+7.56%)
09/07/2018 10/07/2018 30/07/2018 EVG HOSE Trả cổ tức năm 2017 (500 đ/cp) 3 0 (0%)
09/07/2018 10/07/2018 09/07/2018 EVG HOSE Thực hiện quyền mua cp (tỷ lệ 1:1) 3 0 (0%)
09/07/2018 10/07/2018 31/07/2018 VE3 HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.300đ/cp) 10 +0.30 (+3.09%)
05/07/2018 05/07/2018 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 200.000 ccq niêm yết bổ sung 15 0 (0%)
09/07/2018 10/07/2018 09/07/2018 TAG UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 35 -34.90 (-100.00%)
09/07/2018 10/07/2018 18/07/2018 LMI UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp) 11 +0.50 (+4.76%)
09/07/2018 10/07/2018 28/07/2018 GTH UPCOM Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 12 -12.20 (-100.00%)
06/07/2018 06/07/2018 LDG HOSE Niêm yết bổ sung 28.791.648 cp 14 -0.40 (-2.79%)
06/07/2018 STW UPCOM Giao dịch đầu tiên 15.863.133 cổ phiếu đăng ký giao dịch 7 -6.90 (-100.00%)
06/07/2018 09/07/2018 27/07/2018 VSM HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt ( tỷ lệ 1000đ/cp) 12 +0.90 (+7.56%)
06/07/2018 STT UPCOM Hủy niêm yết cổ phiếu 7 -1 (-14.29%)
06/07/2018 HSG HOSE Giao dịch 34.993.645 cp niêm yết bổ sung 8 +0.10 (+1.30%)
05/07/2018 05/07/2018 LGL HOSE Niêm yết 15.403.316 cp niêm yết bổ sung 8 0 (0%)
06/07/2018 09/07/2018 06/07/2018 MBB HOSE Trả cổ tức đợt 2/2017 (tỷ lệ 100:5), thưởng cp (tỷ lệ 100:14) 22 -0.10 (-0.45%)
06/07/2018 SCR HOSE Giao dịch 73.161.370 cp niêm yết bổ sung 8 +0.10 (+1.28%)
04/07/2018 04/07/2018 E1VFVN30 HOSE Thay đổi niêm yết 1.700.000 ccq 15 0 (0%)
06/07/2018 09/07/2018 31/07/2018 BSQ UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 23 +0.10 (+0.44%)
06/07/2018 09/07/2018 06/07/2018 TPB HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 21 -0.10 (-0.47%)
06/07/2018 09/07/2018 18/07/2018 SMC HOSE Trả cổ tức đợt cuối năm 2017 bằng tiền (500 đ/cp), bằng cp (tỷ lệ 10:3) 16 -0.10 (-0.64%)
05/07/2018 06/07/2018 05/07/2018 TCB HOSE Thưởng cp (tỷ lệ 1:2) 27 -0.10 (-0.37%)
04/07/2018 04/07/2018 HPG HOSE Niêm yết bổ sung 606.828.166 cp 32 +0.60 (+1.90%)
05/07/2018 06/07/2018 06/08/2018 TCH HOSE Chi trả cổ tức năm 2017 (850 đ/cp) 21 +0.80 (+3.81%)
05/07/2018 06/07/2018 20/07/2018 NUE UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (794đ/cp) 8 +0.90 (+12.00%)
05/07/2018 06/07/2018 05/07/2018 HAV UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 3 +0.20 (+6.67%)
05/07/2018 MVY UPCOM Giao dịch 2.000.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung 9 +1.10 (+12.79%)
05/07/2018 06/07/2018 20/07/2018 PND UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt ( 300đ/cp) 8 -7.70 (-96.25%)
04/07/2018 05/07/2018 04/07/2018 DNP HNX Trả cổ tức (tỷ lệ 100:12.997), bán ưu đãi (tỷ lệ 100:42.992) 14 0 (0%)
04/07/2018 05/07/2018 02/08/2018 DHA HOSE Trả cổ tức còn lại năm 2018, tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 (2.000 đ/cp) 33 +0.50 (+1.49%)
04/07/2018 05/07/2018 25/07/2018 VTV HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000đ/cp) 11 -0.10 (-0.95%)
04/07/2018 CMG HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2018 28 -0.10 (-0.35%)
04/07/2018 05/07/2018 04/07/2018 NMK UPCOM Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 8%) 12 +1.50 (+12.10%)
04/07/2018 05/07/2018 16/07/2018 X20 HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.200đ/cp) 10 -0.90 (-9.09%)
04/07/2018 HII HOSE Giao dịch 14.250.000 cp niêm yết bổ sung 14 0 (0%)
04/07/2018 PEQ UPCOM Giao dịch 848.610 cổ phiếu niêm yết bổ sung 36 +4.60 (+12.89%)
03/07/2018 04/07/2018 16/07/2018 BSD UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (3.000 đ/cp) 43 -38.50 (-89.53%)
03/07/2018 04/07/2018 24/07/2018 ACV UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018. 87 +1.20 (+1.38%)
03/07/2018 04/07/2018 20/07/2018 VXB HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.050 đ/cp) 12 -12 (-100.00%)
03/07/2018 04/07/2018 16/07/2018 HU3 HOSE Trả cổ tức năm 2017 (2.000 đ/cp) 10 +0.30 (+3.06%)
03/07/2018 04/07/2018 24/07/2018 MTV UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.600đ/cp) 14 +1.80 (+13.04%)
03/07/2018 HBC HOSE Giao dịch 64.924.220 cp niêm yết bổ sung 19 -0.10 (-0.54%)
03/07/2018 04/07/2018 03/07/2018 DRH HOSE Thưởng cp (tỷ lệ 10:2) 9 -0.40 (-4.26%)
03/07/2018 04/07/2018 18/07/2018 BRS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.400đ/cp) 12 -12.40 (-100.00%)
03/07/2018 04/07/2018 03/07/2018 VIB UPCOM Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 18 +0.10 (+0.56%)
02/07/2018 03/07/2018 10/07/2018 C47 HOSE Lấy ý kiến CĐ bằng văn bản 15 0 (0%)
02/07/2018 VT8 UPCOM Giao dịch 2.375.512 cổ phiếu niêm yết bổ sung 17 -17 (-100.00%)
02/07/2018 02/07/2018 IMP HOSE Niêm yết 6.443.008 cp niêm yết bổ sung 50 0 (0%)
02/07/2018 NVL HOSE Giao dịch 33.459.554 cp niêm yết bổ sung 58 -0.40 (-0.70%)
02/07/2018 MSN HOSE Giao dịch 5.775.574 cp niêm yết bổ sung 85 -1.30 (-1.53%)
02/07/2018 03/07/2018 02/07/2018 VPG HOSE GDKHQ trả cổ tức năm 2017 (tỷ lệ 100:15) 22 0 (0%)
02/07/2018 FTS HOSE Giao dịch 9.936.736 cp niêm yết bổ sung 17 -0.20 (-1.17%)
29/06/2018 SMA HOSE ĐHĐCĐ 2018 13 +0.10 (+0.80%)
29/06/2018 02/07/2018 29/06/2018 IVS HNX Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 11 -0.10 (-0.90%)
29/06/2018 02/07/2018 29/06/2018 NHT UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 47 -2 (-4.26%)
29/06/2018 EMC HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2018 11 +0.70 (+6.54%)
29/06/2018 02/07/2018 21/07/2018 SAB HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 238 +0.40 (+0.17%)
29/06/2018 VSI HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 28 +1.80 (+6.47%)
29/06/2018 02/07/2018 29/06/2018 VJC HOSE Trả cổ tức còn lại năm 2017 (tỷ lệ 100:20) 121 -2.10 (-1.73%)
29/06/2018 02/07/2018 27/07/2018 MHC HOSE Trả cổ tức năm 2017 và năm 2016 bằng tiền (500 đ/cp), bằng cp (tỷ lệ 100:15) 5 0 (0%)
29/06/2018 SPM HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 13 +0.40 (+2.97%)
13/06/2018 29/06/2018 TVB HOSE Giao dịch lần đầu 15.020.000 cp 21 -0.20 (-0.96%)
29/06/2018 02/07/2018 29/06/2018 VNA UPCOM Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 1 +0.10 (+9.09%)
29/06/2018 02/07/2018 29/06/2018 VCW UPCOM Trả cổ phiếu thưởng (tỷ lệ 2:1) 35 +1.10 (+3.18%)
29/06/2018 02/07/2018 16/07/2018 CDG UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 15 -15 (-100.00%)
29/06/2018 NHA HNX Giao dịch đầu tiên 2.041.528 cổ phiếu niêm yết bổ sung 8 -0.10 (-1.33%)
31/05/2018 29/06/2018 VPI HOSE Giao dịch lần đầu 160.000.000 cp 41 +0.20 (+0.49%)
29/06/2018 02/07/2018 20/07/2018 BHK UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.200 đ/cp) 12 -12 (-100.00%)
29/06/2018 NAU Giao dịch đầu tiên 3.669.999 cổ phiếu đăng ký giao dịch 0 0 (0%)
29/06/2018 CCM UPCOM Hủy niêm yết 6.199.900 cổ phiếu 28 -27.30 (-98.56%)
29/06/2018 02/07/2018 12/07/2018 TNP UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (800đ/cp) 9 -9 (-100.00%)
28/06/2018 28/06/2018 SCR HOSE Niêm yết bổ sung 73.161.370 cp 8 +0.10 (+1.28%)
28/06/2018 28/06/2018 NAF HOSE Niêm yết bổ sung 3.000.000 cp 16 -0.10 (-0.64%)
28/06/2018 29/06/2018 28/06/2018 HHG HNX Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 21%) 2 0 (0%)
27/06/2018 27/06/2018 CVT HOSE Niêm yết bổ sung 8.466.984 cp 23 -0.10 (-0.44%)
28/06/2018 29/06/2018 09/07/2018 XLV UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 12 -11 (-91.67%)
27/06/2018 27/06/2018 HSG HOSE Niêm yết bổ sung 34.993.645 cp 8 +0.10 (+1.30%)
28/06/2018 29/06/2018 25/07/2018 GAS HOSE Chi trả cổ tức đợt 3/2017 (2.000 đ/cp) 94 +1.50 (+1.60%)
27/06/2018 27/06/2018 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 200.000 ccq niêm yết bổ sung 15 0 (0%)
28/06/2018 29/06/2018 30/07/2018 HFS Trả cổ tức bằng tiền mặt (300đ/cp) 0 0 (0%)
28/06/2018 29/06/2018 06/06/2018 PTS HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (700đ/cp) 5 -0.50 (-9.26%)
28/06/2018 SGH HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 68 -68 (-100.00%)
28/06/2018 29/06/2018 16/07/2018 APP HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (300đ/cp) 5 +0.20 (+4.17%)
28/06/2018 29/06/2018 28/06/2018 VIC HOSE Trả cổ tức năm 2017 (tỷ lệ 1.000:210) 112 -0.90 (-0.80%)
28/06/2018 29/06/2018 25/07/2018 SEP UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.544,6đ/cp) 10 0 (0%)
28/06/2018 29/06/2018 28/06/2018 TLH HOSE Trả cổ tức năm 2017 (tỷ lệ 10:1) 5 -0.10 (-2.02%)
28/06/2018 29/06/2018 28/06/2018 PXI HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 2 0 (0%)
28/06/2018 29/06/2018 28/06/2018 TRS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (3.000 đ/cp) 63 +8.20 (+12.97%)
28/06/2018 29/06/2018 30/07/2018 TSG UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.100đ/cp) 12 -11.90 (-100.00%)
28/06/2018 29/06/2018 12/07/2018 ADP UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (600đ/cp) 28 +3.60 (+12.95%)
28/06/2018 29/06/2018 12/07/2018 S55 HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 25 -0.50 (-2.00%)
28/06/2018 29/06/2018 10/07/2018 CKD UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000 đ/cp) 15 -0.50 (-3.38%)
27/06/2018 28/06/2018 27/06/2018 HDC HOSE Trả cổ tức bằng cp (tỷ lệ 100:12) 14 0 (0%)
27/06/2018 28/06/2018 09/07/2018 DSV UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (750đ/cp) 8 -7.60 (-100.00%)
27/06/2018 28/06/2018 17/07/2018 DNH UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (800đ/cp) 27 +0.20 (+0.74%)
27/06/2018 VGC HNX Giao dịch đầu tiên 241.985.262 cổ phiếu niêm yết bổ sung 20 +0.30 (+1.48%)
27/06/2018 28/06/2018 27/06/2018 PTB HOSE Trả cổ tức bằng cp (tỷ lệ 10:5), trả cổ tức bằng tiền (1.000 đ/cp) 61 0 (0%)
25/06/2018 VT8 UPCOM Chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 2.375.512 cổ phiếu 17 -17 (-100.00%)
25/06/2018 25/06/2018 MSN HOSE Niêm yết bổ sung 5.775.574 cp 85 -1.30 (-1.53%)
25/06/2018 25/06/2018 NVL HOSE Niêm yết bổ sung 52.500.000 cp 58 -0.40 (-0.70%)
26/06/2018 26/06/2018 HII HOSE Niêm yết bổ sung 14.250.000 cp 14 0 (0%)
18/06/2018 27/06/2018 DXG HOSE Giao dịch 39.378.726 cp niêm yết bổ sung 25 -0.10 (-0.40%)
27/06/2018 PTH UPCOM Giao dịch đầu tiên của 349.503 cổ phiếu ĐKGD bổ sung 24 -23.90 (-100.00%)
27/06/2018 28/06/2018 30/07/2018 VFR UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt ( 1.200 đ/cp) 5 -4.50 (-100.00%)
27/06/2018 28/06/2018 10/07/2018 THT HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (700 đ/cp) 9 +0.10 (+1.10%)
26/06/2018 27/06/2018 16/07/2018 PIC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 13 +0.30 (+2.38%)
26/06/2018 GMD HOSE Giao dịch 108.844.676 cp niêm yết bổ sung 27 -0.10 (-0.37%)
19/06/2018 26/06/2018 YEG HOSE Giao dịch lần đầu 27.369.968 cp 236 -0.90 (-0.38%)
19/06/2018 26/06/2018 SAV HOSE Giao dịch 613.275 cp niêm yết bổ sung 9 0 (0%)
25/06/2018 26/06/2018 25/06/2018 TNG HNX Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 5:1) 19 -0.20 (-1.06%)
25/06/2018 26/06/2018 25/06/2018 NDN HNX Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 15%) 12 -0.30 (-2.46%)
25/06/2018 26/06/2018 10/07/2018 DRC HOSE Trả cổ tức còn lại năm 2017 (800 đ/cp) 22 -0.10 (-0.46%)
25/06/2018 AAV HNX Giao dịch đầu tiên 12.500.000 cổ phiếu niêm yết 10 0 (0%)
25/06/2018 26/06/2018 10/07/2018 CMP UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500 đ/cp) 10 0 (0%)
25/06/2018 26/06/2018 27/07/2018 BIC HOSE Trả cổ tức năm 2017 (700 đ/cp) 25 -0.30 (-1.18%)
25/06/2018 26/06/2018 10/07/2018 PAC HOSE Trả cổ tức đợt 3 năm 2017 (3.000 đ/cp) 37 0 (0%)
25/06/2018 26/06/2018 25/06/2018 VHG HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 0 0 (0%)
25/06/2018 26/06/2018 25/06/2018 VFG HOSE Thưởng cp (tỷ lệ 10:3) 39 +0.50 (+1.30%)
25/06/2018 26/06/2018 25/06/2018 DHM HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 5 0 (0%)
25/06/2018 26/06/2018 24/07/2018 FBC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (3.000đ/cp) 11 -10.80 (-100.00%)
25/06/2018 26/06/2018 24/07/2018 PLX HOSE Trả cổ tức năm 2017 (3.000 đ/cp) 57 0 (0%)
22/06/2018 25/06/2018 22/06/2018 SEB HNX Trả cổ phiếu thưởng (tỷ lệ 60%) 31 0 (0%)
22/06/2018 25/06/2018 22/06/2018 TVB HOSE Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 1000:78) 21 -0.20 (-0.96%)
23/06/2018 HQC HOSE ĐHCĐ thường niên năm 2018 1 0 (0%)
22/06/2018 KTC UPCOM Giao dịch đầu tiên 36.473.833 cổ phiếu đăng ký giao dịch 27 -26.70 (-100.00%)
22/06/2018 TV1 UPCOM Giao dịch đầu tiên 26.691.319 cổ phiếu đăng ký giao dịch 17 +2.10 (+12.07%)
21/06/2018 21/06/2018 TCM HOSE Niêm yết bổ sung 2.576.226 cp 28 -0.80 (-2.82%)
21/06/2018 21/06/2018 FTS HOSE Niêm yết bổ sung 9.936.736 cp 17 -0.20 (-1.17%)
21/06/2018 21/06/2018 HBC HOSE Niêm yết bổ sung 64.924.220 cp 19 -0.10 (-0.54%)
22/06/2018 25/06/2018 22/06/2018 SEB HNX Trả cổ phiếu thưởng (tỷ lệ 60%) 31 0 (0%)
22/06/2018 25/06/2018 22/06/2018 TVB HOSE Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 7.8%) 21 -0.20 (-0.96%)
21/06/2018 22/06/2018 05/07/2018 HC3 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp), trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 100:10) 26 -4.10 (-15.77%)
22/06/2018 25/06/2018 22/06/2018 SSN UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 11 -1.60 (-15.24%)
22/06/2018 25/06/2018 10/07/2018 HVT HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.500 đ/cp) 51 +0.50 (+0.98%)
22/06/2018 25/06/2018 09/07/2018 DCL HOSE Trả cổ tức bằng tiền năm 2017 (500 đ/cp) 11 +0.10 (+0.91%)
05/06/2018 22/06/2018 TMS HOSE Giao dịch 8.637.656 cp niêm yết bổ sung 27 0 (0%)
22/06/2018 25/06/2018 22/06/2018 ONW UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 15 0 (0%)
22/06/2018 25/06/2018 22/06/2018 VT8 UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 17 -17 (-100.00%)
22/06/2018 25/06/2018 16/07/2018 NET HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500 đ/cp) 28 -0.20 (-0.72%)
21/06/2018 22/06/2018 05/07/2018 HC3 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp), trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 10%) 26 -4.10 (-15.77%)
21/06/2018 22/06/2018 25/07/2018 HMS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 29 +3.70 (+12.85%)
22/06/2018 BBC HOSE ĐHĐCĐ thường niên cho năm 2018 68 +1.70 (+2.51%)
22/06/2018 VPK HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2018 3 +0.20 (+6.80%)
22/06/2018 25/06/2018 11/07/2018 GND UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (900 đ/cp) 24 +3 (+12.35%)
22/06/2018 25/06/2018 22/06/2018 IPA UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 13 -2.30 (-17.56%)
22/06/2018 25/06/2018 25/07/2018 SAL UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (9,37 đ/cp) 9 -9 (-100.00%)
22/06/2018 25/06/2018 20/07/2018 MIM HNX trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 13 -13.30 (-100.00%)
21/06/2018 22/06/2018 06/07/2018 YRC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (750 đ/cp) 9 -7.90 (-91.86%)
21/06/2018 22/06/2018 05/07/2018 TV3 HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 37 -2.90 (-7.82%)
21/06/2018 22/06/2018 21/06/2018 PVR UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 1 -0.20 (-14.29%)
21/06/2018 21/06/2018 HID HOSE Giao dịch 947.677 cp niêm yết bổ sung 2 0 (0%)
21/06/2018 22/06/2018 05/07/2018 CHP HOSE Trả cổ tức còn lại năm 2017 bằng tiền (600 đ/cp), bằng cp (tỷ lệ 10:1) 23 0 (0%)
21/06/2018 FRT HOSE Giao dịch 28.000.000 cp niêm yết bổ sung 64 -1.50 (-2.34%)
21/06/2018 22/06/2018 09/07/2018 NBR UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (800 đ/cp) 9 -9 (-100.00%)
21/06/2018 22/06/2018 06/07/2018 RAT UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500 đ/cp) 7 -7 (-100.00%)
21/06/2018 22/06/2018 11/07/2018 CSM HOSE Trả cổ tức năm 2017 (400 đ/cp) 15 +0.10 (+0.67%)
12/06/2018 20/06/2018 PTB HOSE Giao dịch 5.183.554 cp niêm yết bổ sung 61 0 (0%)
20/06/2018 21/06/2018 05/07/2018 HDB HOSE Trả cổ tức đợt 1/2017 (1.300 đ/cp) 30 -0.40 (-1.32%)
20/06/2018 21/06/2018 23/07/2018 PIA UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.800đ/cp), trả cổ tức bằng cp (tỷ lệ 30%) 25 -0.90 (-3.60%)
20/06/2018 21/06/2018 20/06/2018 PSD HNX Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 20%) 14 +0.20 (+1.41%)
20/06/2018 VPI HOSE Hủy niêm yết 160.000.000 cổ phiếu 41 +0.20 (+0.49%)
19/06/2018 20/06/2018 29/06/2018 KMT HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (700 đ/cp) 8 -8.20 (-100.00%)
19/06/2018 20/06/2018 19/06/2018 C36 UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 14 0 (0%)
19/06/2018 20/06/2018 02/07/2018 HTR UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (750 đ/cp) 10 -10 (-100.00%)
19/06/2018 20/06/2018 13/07/2018 AGM HOSE Trả cổ tức năm 2017 (500 đ/cp) 11 0 (0%)
19/06/2018 20/06/2018 05/07/2018 CAP HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.700 đ/cp) 40 +1 (+2.51%)
19/06/2018 20/06/2018 19/06/2018 HFC UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 14 -13.50 (-100.00%)
19/06/2018 20/06/2018 23/07/2018 SID UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (600 đ/cp) 18 0 (0%)
19/06/2018 20/06/2018 16/07/2018 SKG HOSE Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền (1.500 đ/cp) và cổ phiếu (tỷ lệ 5:1) 15 0 (0%)
19/06/2018 20/06/2018 29/06/2018 D2D HOSE Chi cổ tức năm 2017 (3.000 đ/cp) 76 -4.30 (-5.69%)
18/06/2018 18/06/2018 E1VFVN30 HOSE Thay đổi niêm yết 800.000 chứng chỉ quỹ 15 0 (0%)
19/06/2018 20/06/2018 02/07/2018 TVP UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 18 -3.20 (-17.49%)
19/06/2018 20/06/2018 18/07/2018 BDF UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 11 0 (0%)
19/06/2018 20/06/2018 20/07/2018 PSN UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500 đ/cp) 9 -8.50 (-100.00%)
19/06/2018 20/06/2018 10/07/2018 BFC HOSE Trả cổ tức đợt cuối năm 2017 (1.500 đ/cp) 23 +0.10 (+0.44%)
19/06/2018 20/06/2018 12/07/2018 ITD HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 11 +0.20 (+1.87%)
19/06/2018 20/06/2018 05/07/2018 SRC HOSE Trả cổ tức còn lại năm 2017 (200 đ/cp) 18 +0.60 (+3.34%)
19/06/2018 20/06/2018 10/07/2018 LKW UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500 đ/cp) 17 +1.40 (+8.14%)
19/06/2018 AGP UPCOM Giao dịch đầu tiên của 2.221.387 cổ phiếu ĐKGD bổ sung 25 +2.20 (+8.80%)
19/06/2018 20/06/2018 19/06/2018 PEN HNX Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 7 +0.60 (+8.33%)
19/06/2018 20/06/2018 31/07/2018 VC2 HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 14 -1.50 (-11.11%)
19/06/2018 19/06/2018 SAV HOSE Niêm yết bổ sung 613.275 cp 9 0 (0%)
18/06/2018 19/06/2018 18/06/2018 BSI HOSE Trả cổ tức còn lại năm 2017 (tỷ lệ 1000:31) 12 -0.65 (-4.98%)
18/06/2018 18/06/2018 DXG HOSE Niêm yết bổ sung 39.378.726 cp 25 -0.10 (-0.40%)
18/06/2018 19/06/2018 18/06/2018 TCK UPCOM Tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 5 -4.60 (-100.00%)
18/06/2018 19/06/2018 05/07/2018 AST HOSE Thanh toán cổ tức còn lại năm 2017 (2.000 đ/cp) 68 -0.40 (-0.59%)
18/06/2018 19/06/2018 18/06/2018 NT2 HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 29 0 (0%)
18/06/2018 19/06/2018 18/06/2018 NDX HNX Trả cổ tức bằng cp (tỷ lệ 1:0,15) 15 -0.10 (-0.67%)
18/06/2018 19/06/2018 18/06/2018 VPB HOSE Trả cổ tức năm 2017 bằng cp (tỷ lệ 100.000:30.217), thưởng cp (tỷ lệ 1.000:316) 21 0 (0%)
18/06/2018 19/06/2018 18/06/2018 THG HOSE Trả cổ tức năm 2017 (tỷ lệ 10:1) 34 0 (0%)
18/06/2018 19/06/2018 19/07/2018 C32 HOSE Trả cổ tức đợt 2/2017 (1.200 đ/cp), thưởng cp (tỷ lệ 10:1) 28 -0.30 (-1.07%)
18/06/2018 19/06/2018 18/06/2018 VIS HOSE ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 24 -1 (-4.17%)
18/06/2018 AAA HOSE Giao dịch 83.599.988 cp niêm yết bổ sung 15 -0.10 (-0.65%)
18/06/2018 19/06/2018 18/06/2018 VDS HOSE Trả cổ tức năm 2017 (tỷ lệ 100:10) 8 +0.10 (+1.31%)
15/06/2018 18/06/2018 29/06/2018 C71 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 10 +0.20 (+1.96%)
15/06/2018 18/06/2018 29/06/2018 VC1 HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.200 đ/cp) 17 +1.50 (+8.77%)
15/06/2018 DHT HNX Giao dịch đầu tiên 6.281.081 cổ phiếu niêm yết bổ sung 40 0 (0%)
15/06/2018 18/06/2018 18/07/2018 SBV HOSE Thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2017 (1.500 đ/cp) 12 +0.60 (+5.22%)
15/06/2018 VFG HOSE Giao dịch 600.000 cp niêm yết bổ sung 39 +0.50 (+1.30%)
15/06/2018 DIC HOSE ĐHĐCĐTN 2018 3 0 (0%)
15/06/2018 18/06/2018 04/07/2018 TA9 HNX trả cổ tức bằng tiền mặt (500 đ/cp) 8 +0.40 (+4.88%)
15/06/2018 18/06/2018 15/06/2018 WTN UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 10 -10 (-100.00%)
15/06/2018 CEN UPCOM Giao dịch đầu tiên 1.309.200 cổ phiếu đăng ký giao dịch 15 -0.20 (-1.34%)
15/06/2018 TCH HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2018 21 +0.80 (+3.81%)
15/06/2018 18/06/2018 29/06/2018 DHT HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 40 0 (0%)
15/06/2018 18/06/2018 09/07/2018 NNT UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.200 đ/cp) 13 -13.20 (-100.00%)
15/06/2018 18/06/2018 15/06/2018 DCH UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 7 -5.80 (-84.06%)
15/06/2018 18/06/2018 15/06/2018 YBC UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 21 -21.30 (-100.00%)
15/06/2018 18/06/2018 15/06/2018 HKT HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 3 -0.20 (-8.00%)
15/06/2018 18/06/2018 28/06/2018 MCH UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (4.500 đ/cp) 110 +0.80 (+0.73%)
15/06/2018 VID HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2018 5 +0.20 (+3.72%)
15/06/2018 18/06/2018 15/06/2018 PRO UPCOM Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 15 -15.10 (-100.00%)
15/06/2018 18/06/2018 15/06/2018 AMP UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 19 -19 (-100.00%)
15/06/2018 18/06/2018 15/06/2018 GLT HNX Tham dự Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên 2018 48 -5.20 (-10.95%)
15/06/2018 FOX UPCOM Giao dịch đầu tiên của 75.376.465 cổ phiếu ĐKGD bổ sung 50 -0.10 (-0.20%)
15/06/2018 MLS UPCOM Giao dịch đầu tiên 4.000.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 18 -18.10 (-100.00%)
15/06/2018 NQN UPCOM Giao dịch đầu tiên 40.295.178 cổ phiếu đăng ký giao dịch 6 -1.10 (-17.46%)
15/06/2018 18/06/2018 04/07/2018 VIF UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 16 -0.30 (-1.88%)
24/05/2018 15/06/2018 DBD HOSE Ngày giao dịch đầu tiên 52.379.000 cp 40 -0.50 (-1.24%)
15/06/2018 18/06/2018 15/06/2018 SON UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 9 +1.10 (+12.09%)
15/06/2018 18/06/2018 26/06/2018 LAI UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.200 đ/cp) 9 -9.20 (-100.00%)
15/06/2018 18/06/2018 29/06/2018 PGS HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (800 đ/cp) 35 0 (0%)
14/06/2018 15/06/2018 27/06/2018 SHP HOSE Trả cổ tức năm 2017 (1.700 đ/cp) 23 0 (0%)
14/06/2018 CDN HNX Giao dịch đầu tiên 33.000.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung 18 0 (0%)
14/06/2018 15/06/2018 29/06/2018 SFG HOSE Trả cổ tức lần 2 năm 2017 (600 đ/cp) 13 +0.20 (+1.50%)
14/06/2018 15/06/2018 28/06/2018 DPM HOSE Trả cổ tức đợt 2 năm 2017 (1.000 đ/cp) 23 -0.30 (-1.30%)
14/06/2018 15/06/2018 20/07/2018 TYA HOSE Trả cổ tức năm 2017 (2.700 đ/cp) 11 -0.40 (-3.62%)
14/06/2018 15/06/2018 02/07/2018 HAS HOSE Chi trả cổ tức lần 2 năm 2017 (500 đ/cp) 9 -0.70 (-7.92%)
14/06/2018 15/06/2018 14/06/2018 TS4 HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 7 0 (0%)
14/06/2018 15/06/2018 14/06/2018 KDM HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 4 0 (0%)
14/06/2018 15/06/2018 20/07/2018 VTX UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.200 đ/cp) 20 +2.50 (+12.25%)
14/06/2018 15/06/2018 28/06/2018 DPM HOSE Chi trả cổ tức đợt 2/2017 (1.000 đ/cp) 23 -0.30 (-1.30%)
14/06/2018 15/06/2018 27/08/2018 VCM HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.800 đ/cp) 20 +0.20 (+1.00%)
14/06/2018 15/06/2018 31/07/2018 PHR HOSE Trả cổ tức năm 2017 (2.300 đ/cp) và thưởng cp (tỷ lệ 3:2) 38 +0.60 (+1.57%)
14/06/2018 15/06/2018 16/07/2018 PTI HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.200 đ/cp) 16 0 (0%)
14/06/2018 15/06/2018 27/06/2018 DTG UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (300 đ/cp) 21 +2 (+9.52%)
14/06/2018 15/06/2018 28/06/2018 PMP HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.700 đ/cp) 15 -0.30 (-1.97%)
14/06/2018 15/06/2018 14/06/2018 PVI HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.800 đ/cp) 33 +0.20 (+0.60%)
14/06/2018 15/06/2018 29/06/2018 NTW UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000 đ/cp) 24 +2.20 (+9.17%)
14/06/2018 15/06/2018 27/06/2018 GMX HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 24 +1 (+4.17%)
14/06/2018 15/06/2018 06/07/2018 PDN HOSE Trả cổ tức đợt 2 năm 2017 (1.500 đ/cp) 70 -0.80 (-1.14%)
14/06/2018 15/06/2018 05/07/2018 TRA HOSE Tham dự ĐHCĐ bất thường 2018, trả cổ tức còn lại năm 2017 (1.000 đ/cp) 70 -0.10 (-0.14%)
14/06/2018 15/06/2018 10/07/2018 HAT HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000 đ/cp) 37 0 (0%)
14/06/2018 15/06/2018 29/06/2018 BSP UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000 đ/cp) 19 0 (0%)
14/06/2018 15/06/2018 14/06/2018 PNJ HOSE Thưởng cp (tỷ lệ 2:1) 97 -0.50 (-0.52%)
14/06/2018 15/06/2018 14/06/2018 GDT HOSE Trả cổ tức đợt cuối năm 2017 (tỷ lệ 10:1) 41 +0.50 (+1.23%)
14/06/2018 15/06/2018 13/07/2018 STK HOSE Trả cổ tức năm 2017 (8