Bạn chưa có cổ phiếu theo dõi nào! Nhấn [+] để thêm.
Thêm mã
  • VN-Index 900.93 -4.45 (-0.49%)
  • HNX-Index 101.20 -1.27 (-1.24%)
  • UPCOM-Index 51.24 -0.22 (-0.42%)
Lịch sử giao dịch
Ngày GD không hưởng quyền Ngày đăng ký cuối cùng Ngày thực hiện Mã CK Sàn Nội dung sự kiện Giá hiện tại
15/11/2018 16/11/2018 15/11/2018 PDV UPCOM Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 18%) 4 -4.30 (-100.00%)
15/11/2018 DLG HOSE Giao dịch 14.251.905 cp niêm yết bổ sung 2 -0.04 (-1.99%)
15/11/2018 15/11/2018 15/11/2018 PPP HNX Giao dịch 2.000.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung 7 0 (0%)
15/11/2018 16/11/2018 30/11/2018 BTW HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (700đ/cp) 13 +1.20 (+9.09%)
15/11/2018 16/11/2018 26/11/2018 NRC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000 đ/cp) 43 +0.10 (+0.23%)
15/11/2018 16/11/2018 15/11/2018 YEG HOSE Thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2018 301 +9 (+2.99%)
15/11/2018 16/11/2018 15/11/2018 BDC UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 9 -1.10 (-12.09%)
15/11/2018 16/11/2018 28/11/2018 KTL UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (700đ/cp) 18 -0.10 (-0.55%)
15/11/2018 16/11/2018 15/11/2018 CMV HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 18 0 (0%)
15/11/2018 16/11/2018 15/11/2018 DBD HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 40 +0.55 (+1.38%)
15/11/2018 16/11/2018 30/11/2018 SNC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (700đ/cp) 12 -0.50 (-4.17%)
14/11/2018 15/11/2018 26/11/2018 VIB UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 27 +0.10 (+0.37%)
14/11/2018 15/11/2018 18/12/2018 GTS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (400đ/cp) 9 +1.10 (+12.64%)
14/11/2018 15/11/2018 14/11/2018 VHH UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 5 -5.30 (-98.15%)
14/11/2018 15/11/2018 10/12/2018 SPH UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 15 -13.40 (-89.93%)
14/11/2018 15/11/2018 30/11/2018 CT3 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (800 đồng/cổ phiếu) 9 -8.20 (-91.11%)
14/11/2018 15/11/2018 14/11/2018 CAN HNX Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2018 25 -25 (-100.00%)
14/11/2018 15/11/2018 25/03/2019 DBT HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (800đ/cp) 13 +0.50 (+3.85%)
14/11/2018 15/11/2018 28/11/2018 LBM HOSE Tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 1 năm 2018 (1.500 đ/cp) 33 +1.10 (+3.34%)
14/11/2018 15/11/2018 05/12/2018 GMC HOSE ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 45 +1.75 (+3.89%)
14/11/2018 15/11/2018 30/11/2018 GND UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 21 +1 (+4.76%)
14/11/2018 15/11/2018 14/11/2018 PWS UPCOM Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 118:75) 9 -1.60 (-17.39%)
14/11/2018 15/11/2018 29/11/2018 VIR UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (600đ/cp) 10 -9.10 (-93.81%)
14/11/2018 15/11/2018 05/12/2018 TDB UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.400 đồng/cp) 37 -36 (-96.26%)
13/11/2018 14/11/2018 13/11/2018 MIG UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 13 -0.10 (-0.80%)
13/11/2018 14/11/2018 14/01/2019 HSG HOSE ĐHĐCĐ thường niên niên độ tài chính 2018-2019 8 -0.34 (-4.47%)
13/11/2018 14/11/2018 14/12/2018 TCH HOSE ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 20 +0.05 (+0.25%)
13/11/2018 14/11/2018 13/11/2018 MIG UPCOM Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 5%) 13 -0.10 (-0.80%)
13/11/2018 14/11/2018 13/11/2018 EVS UPCOM Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 67%) 11 0 (0%)
13/11/2018 14/11/2018 13/11/2018 HLE UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 10 -10 (-100.00%)
13/11/2018 14/11/2018 21/11/2018 MCT UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (400đ/cp) 16 -15.80 (-97.53%)
12/11/2018 12/11/2018 FCN HOSE Niêm yết bổ sung 4.491.646 cp 15 -0.05 (-0.34%)
12/11/2018 12/11/2018 12/11/2018 GEG UPCOM Giao dịch 97.091.275 cổ phiếu niêm yết bổ sung 14 +0.20 (+1.41%)
12/11/2018 12/11/2018 12/11/2018 TDP UPCOM Giao dịch 25.000.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 17 -17.10 (-100.00%)
12/11/2018 12/11/2018 12/11/2018 DC4 HNX Giao dịch 1.000.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung 9 -9.30 (-100.00%)
12/11/2018 12/11/2018 12/11/2018 C69 HNX Giao dịch 5.000.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung 5 -0.50 (-10.64%)
12/11/2018 13/11/2018 12/11/2018 GSP HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 14 +0.05 (+0.37%)
12/11/2018 12/11/2018 12/11/2018 BAB UPCOM Giao dịch 50.000.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung 21 +0.10 (+0.49%)
12/11/2018 13/11/2018 14/12/2018 BSP UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đồng/cổ phiếu) 22 -21.70 (-100.00%)
12/11/2018 13/11/2018 07/12/2018 NBP HNX Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 13 -0.40 (-3.13%)
12/11/2018 13/11/2018 29/11/2018 BTP HOSE ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 và trả cổ tức (1.090 đ/cp) 11 +0.10 (+0.87%)
12/11/2018 13/11/2018 05/12/2018 WTN UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 11 -11 (-100.00%)
24/10/2018 12/11/2018 Ngày GD đầu tiên 25.000.000 cp 0 0 (0%)
12/11/2018 13/11/2018 12/11/2018 BDT UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 12 -11.90 (-100.00%)
09/11/2018 12/11/2018 05/12/2018 NSS Trả cổ tức bằng tiền mặt (10.000đ/cp) 0 0 (0%)
09/11/2018 09/11/2018 09/11/2018 TPP HNX Giao dịch 4.240.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung 16 -15.80 (-100.00%)
09/11/2018 09/11/2018 DAG HOSE Niêm yết bổ sung 2.466.394 cp 6 +0.01 (+0.16%)
08/11/2018 08/11/2018 VPD HOSE Niêm yết bổ sung 4.096.531 cp 15 +0.50 (+3.45%)
09/11/2018 12/11/2018 09/11/2018 ASM HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 11 -0.10 (-0.94%)
09/11/2018 12/11/2018 30/11/2018 NDN HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đồng/cổ phiếu) 12 -0.60 (-5.13%)
09/11/2018 SBV HOSE ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 15 -1.05 (-7.09%)
09/11/2018 12/11/2018 09/11/2018 PSL UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 38 -37.50 (-100.00%)
09/11/2018 12/11/2018 27/11/2018 SHX UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 5 -5 (-100.00%)
09/11/2018 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 5.000.000 ccq 15 -0.37 (-2.36%)
09/11/2018 12/11/2018 09/11/2018 NHH UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 79 -79.30 (-100.25%)
09/11/2018 12/11/2018 30/11/2018 DRH HOSE ĐHCĐ bất thường năm 2018 12 -0.40 (-3.28%)
07/11/2018 07/11/2018 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 2.000.000 ccq niêm yết bổ sung 15 -0.37 (-2.36%)
08/11/2018 09/11/2018 08/11/2018 TMW UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 14 -14 (-100.00%)
08/11/2018 09/11/2018 19/11/2018 USC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (460đ/cp) 10 -9.50 (-95.00%)
08/11/2018 08/11/2018 DLG HOSE Niêm yết bổ sung 14.251.905 cp 2 -0.04 (-1.99%)
08/11/2018 09/11/2018 08/11/2018 ASA HNX Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 1 -0.70 (-100.00%)
08/11/2018 09/11/2018 28/11/2018 IDI HOSE Trả cổ tức còn lại năm 2017 (tỷ lệ 100:9), tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 (1.100 đ/cp) 12 -0.20 (-1.67%)
08/11/2018 09/11/2018 08/11/2018 DBT HNX Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 13 +0.50 (+3.85%)
07/11/2018 08/11/2018 10/12/2018 VIB UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (498đ/cp) 27 +0.10 (+0.37%)
28/11/2017 08/11/2018 TLG HOSE Giao dịch 750.000 cp niêm yết bổ sung 70 +1 (+1.44%)
07/11/2018 08/11/2018 29/11/2018 AAM HOSE Tạm ứng cổ tức năm 2018 (500 đ/cp) 13 +0.05 (+0.39%)
07/11/2018 07/11/2018 VHM HOSE Niêm yết bổ sung 669.902.368 cp 76 -0.10 (-0.13%)
08/11/2018 09/11/2018 28/11/2018 LTG UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000đ/cp), trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 20%) 27 0 (0%)
08/11/2018 09/11/2018 29/11/2018 C32 HOSE Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 (1.200 đ/cp) 28 +0.20 (+0.71%)
08/11/2018 09/11/2018 29/11/2018 PNC HOSE Tạm ứng cổ tức năm 2018 (2.000 đ/cp) 16 0 (0%)
08/11/2018 09/11/2018 08/11/2018 PRO UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 12 -14.20 (-120.34%)
08/11/2018 09/11/2018 08/11/2018 VFC UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 17 -17.10 (-100.00%)
07/11/2018 GIL HOSE Giao dịch 5.151.237 cp niêm yết bổ sung 39 +0.70 (+1.82%)
07/11/2018 08/11/2018 07/11/2018 NAF HOSE Trả cổ tức năm 2016 (tỷ lệ 10:1) 12 -0.25 (-2.15%)
07/11/2018 08/11/2018 07/11/2018 AMS UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 8 0 (0%)
07/11/2018 08/11/2018 07/11/2018 VNG HOSE Lấy ý kiến CĐ bằng văn bản 19 -0.10 (-0.53%)
07/11/2018 HSL HOSE Giao dịch 3.149.956 cp niêm yết bổ sung 17 -0.10 (-0.58%)
07/11/2018 08/11/2018 26/11/2018 SBL UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 21 -20.80 (-100.00%)
07/11/2018 08/11/2018 07/11/2018 FSC UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường 11 -11.20 (-100.00%)
06/11/2018 07/11/2018 28/11/2018 SEA UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (200đ/cp) 14 +0.50 (+3.70%)
06/11/2018 07/11/2018 06/11/2018 CC4 UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 11 -10.50 (-100.00%)
06/11/2018 07/11/2018 06/11/2018 STG HOSE Lấy ý kiến CĐ bằng văn bản 20 +0.30 (+1.52%)
06/11/2018 06/11/2018 06/11/2018 DSG UPCOM Giao dịch 22.000.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung 14 -14 (-100.00%)
25/10/2018 06/11/2018 CMG HOSE Giao dịch 4.713.257 cp niêm yết bổ sung 19 -0.20 (-1.06%)
02/11/2018 02/11/2018 PAN HOSE Niêm yết bổ sung 13.400.000 cp 45 -0.10 (-0.22%)
02/11/2018 02/11/2018 E1VFVN30 HOSE Thay đổi niêm yết 1.500.000 ccq 15 -0.37 (-2.36%)
02/11/2018 05/11/2018 02/11/2018 HUT HNX Trả cổ tức năm 2017 (500đ/cp), bằng cổ phiếu (tỷ lệ 100:7) 4 +0.10 (+2.33%)
06/11/2018 07/11/2018 07/12/2018 PAI UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (300đ/cp) 10 0 (0%)
05/11/2018 06/11/2018 05/11/2018 LSS HOSE ĐHCĐ thường niên 7 +0.15 (+2.07%)
05/11/2018 05/11/2018 05/11/2018 YBC UPCOM Giao dịch 3.162.570 cổ phiếu niêm yết bổ sung 21 +2.70 (+12.68%)
05/11/2018 05/11/2018 05/11/2018 ACB HNX Giao dịch 162.673.713 cổ phiếu niêm yết bổ sung 28 -0.70 (-2.54%)
05/11/2018 TLD HOSE Giao dịch 719.788 cp niêm yết bổ sung 7 -0.09 (-1.30%)
05/11/2018 06/11/2018 05/11/2018 KHS HNX Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 11 -10.60 (-100.00%)
05/11/2018 05/11/2018 05/11/2018 PEG Giao dịch 231.898.919 cổ phiếu đăng ký giao dịch 0 0 (0%)
05/11/2018 05/11/2018 05/11/2018 DIH HNX Giao dịch 262.334 cổ phiếu niêm yết bổ sung 18 -17.60 (-100.00%)
02/11/2018 05/11/2018 02/11/2018 BPW Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 0 0 (0%)
02/11/2018 05/11/2018 15/11/2018 L12 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (600đ/cp) 4 -3.50 (-100.00%)
02/11/2018 05/11/2018 28/11/2018 COM HOSE ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 58 -0.10 (-0.17%)
01/11/2018 CTS HOSE Giao dịch 8.783.640 cp niêm yết bổ sung 11 -0.50 (-4.76%)
02/11/2018 05/11/2018 02/11/2018 DXG HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 25 -0.15 (-0.60%)
02/11/2018 03/11/2018 02/11/2018 GKM HNX Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 5%) 14 0 (0%)
02/11/2018 05/11/2018 23/11/2018 LLM UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (600đ/cp) 19 +1.30 (+6.88%)
01/11/2018 01/11/2018 E1VFVN30 HOSE Thay đổi niêm yết 2.700.000 cp 15 -0.37 (-2.36%)
02/11/2018 05/11/2018 02/11/2018 HUT HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp), trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 7%) 4 +0.10 (+2.33%)
02/11/2018 05/11/2018 02/11/2018 VGS HNX Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 9 -0.20 (-2.17%)
02/11/2018 05/11/2018 02/11/2018 CMT HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 7 +0.13 (+1.78%)
02/11/2018 CII HOSE Giao dịch 993.600 cp 25 +0.05 (+0.20%)
01/11/2018 01/11/2018 01/11/2018 FHS UPCOM Giao dịch 9.108.277 cổ phiếu đăng ký giao dịch 33 -0.20 (-0.61%)
01/11/2018 ITD HOSE Giao dịch 675.270 cổ phiếu 11 -0.30 (-2.80%)
01/11/2018 02/11/2018 01/11/2018 TVP UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 19 -19.40 (-100.00%)
01/11/2018 01/11/2018 01/11/2018 M10 UPCOM Giao dịch 11.340.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung 19 -0.10 (-0.53%)
01/11/2018 02/11/2018 19/11/2018 MST HNX Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 6 0 (0%)
01/11/2018 02/11/2018 01/11/2018 PXC UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 0 0 (0%)
01/11/2018 02/11/2018 14/11/2018 KHA UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp) 35 -2.80 (-7.95%)
01/11/2018 02/11/2018 01/11/2018 BLF HNX Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 3 -3.40 (-100.00%)
01/11/2018 02/11/2018 20/11/2018 VNI UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2018 9 +0.40 (+4.44%)
01/11/2018 02/11/2018 01/11/2018 HPX HOSE Trả cổ tức năm 2017 (tỷ lệ 100:15) 28 +0.50 (+1.82%)
01/11/2018 02/11/2018 01/11/2018 SD3 UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 2 -2.10 (-100.00%)
30/10/2018 30/10/2018 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 500.000 ccq niêm yết bổ sung 15 -0.37 (-2.36%)
30/10/2018 31/10/2018 30/10/2018 PVS HNX Trả cổ tức đợt cuối năm 2017 (500đ/cp) và bằng cổ phiếu (tỷ lệ 100:7) 18 -0.50 (-2.75%)
01/11/2018 02/11/2018 16/11/2018 PGS HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 31 0 (0%)
01/11/2018 02/11/2018 17/01/2019 TIX HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 27 +1.35 (+5.09%)
01/11/2018 02/11/2018 26/11/2018 VLG UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (700đ/cp) 5 0 (0%)
31/10/2018 01/11/2018 24/11/2018 C47 HOSE ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 20 -0.10 (-0.51%)
31/10/2018 VPH HOSE Giao dịch 1.220.000 cp niêm yết bổ sung 6 +0.31 (+4.95%)
31/10/2018 01/11/2018 31/10/2018 VRE HOSE Thưởng cp (tỷ lệ 1.000:225) 30 -0.15 (-0.50%)
31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 APP HNX Giao dịch 220.462 cổ phiếu niêm yết bổ sung 8 -7.80 (-100.00%)
31/10/2018 01/11/2018 21/11/2018 CRC HOSE Trả cổ tức năm 2017 (500 đ/cp) 19 +1.20 (+6.47%)
31/10/2018 01/11/2018 15/11/2018 DHT HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 41 -0.10 (-0.24%)
31/10/2018 01/11/2018 31/10/2018 TAW UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 17 -17.30 (-100.00%)
31/10/2018 01/11/2018 16/11/2018 NHV UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần II năm 2018 13 -10.10 (-75.94%)
31/10/2018 01/11/2018 29/11/2018 GMX HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp) 23 -23 (-100.00%)
30/10/2018 DCL HOSE Giao dịch 500.000 cp niêm yết bổ sung 10 +0.24 (+2.46%)
29/10/2018 30/10/2018 12/11/2018 TSJ UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.153 đ/cp) 9 -7.80 (-86.67%)
30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018 NSS Giao dịch 10.263.942 cổ phiếu đăng ký giao dịch 0 0 (0%)
30/10/2018 HDG HOSE Giao dịch 18.983.956 cp niêm yết bổ sung 32 +0.10 (+0.31%)
26/10/2018 26/10/2018 VPH HOSE Niêm yết bổ sung 1.220.000 cp 6 +0.31 (+4.95%)
30/10/2018 31/10/2018 30/10/2018 PVS HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp), trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 7%) 18 -0.50 (-2.75%)
30/10/2018 31/10/2018 15/11/2018 SBT HOSE ĐHCĐ thường niên niên độ 2017-2018 23 +0.35 (+1.54%)
30/10/2018 31/10/2018 30/10/2018 TIG HNX Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 7%) 3 +0.10 (+4.00%)
29/10/2018 30/10/2018 29/10/2018 VTL HNX Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 20%) 18 -17.50 (-100.00%)
25/10/2018 25/10/2018 CMG HOSE Niêm yết bổ sung 4.713.257 cp 19 -0.20 (-1.06%)
25/10/2018 25/10/2018 CTS HOSE Niêm yết bổ sung 8.783.640 cp 11 -0.50 (-4.76%)
29/10/2018 30/10/2018 22/11/2018 TDC HOSE Trả cổ tức năm 2017 (1.100 đ/cp) 7 +0.20 (+2.70%)
25/10/2018 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 2.000.000 ccq niêm yết bổ sung 15 -0.37 (-2.36%)
29/10/2018 30/10/2018 29/10/2018 DNC HNX Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 19%), trả cổ phiếu thưởng (tỷ lệ 11%) 26 +0.10 (+0.38%)
29/10/2018 30/10/2018 16/11/2018 SMA HOSE Tạm ứng cổ tức năm 2018 (500 đ/cp) 15 -1 (-6.67%)
29/10/2018 29/10/2018 29/10/2018 DGC HNX Giao dịch 57.794.936 cổ phiếu niêm yết bổ sung 47 +0.20 (+0.43%)
29/10/2018 30/10/2018 29/10/2018 TVA UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 15 +0.20 (+1.33%)
29/10/2018 30/10/2018 29/10/2018 TCK UPCOM Tham dự họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 5 -4.60 (-100.00%)
29/10/2018 30/10/2018 22/11/2018 VPK HOSE ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 4 +0.28 (+6.38%)
29/10/2018 30/10/2018 15/11/2018 HPD UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.800đ/cp) 16 -15.90 (-100.00%)
28/10/2018 BCG HOSE Giao dịch 3.000.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung 6 +0.10 (+1.69%)
26/10/2018 29/10/2018 12/11/2018 CEN UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 20 -1.30 (-6.40%)
25/10/2018 26/10/2018 09/11/2018 VTE UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (200đ/cp) 6 -5.90 (-100.00%)
26/10/2018 29/10/2018 26/10/2018 PHC HOSE Trả cổ tức năm 2017 (tỷ lệ 100:12) 14 -0.05 (-0.36%)
26/10/2018 29/10/2018 18/11/2018 MPT HNX Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 5 +0.40 (+8.33%)
26/10/2018 FSC UPCOM Hủy niêm yết cổ phiếu của Công ty 11 -11.20 (-100.00%)
26/10/2018 29/10/2018 26/10/2018 KSD HNX Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 7 +0.50 (+7.69%)
25/10/2018 26/10/2018 15/11/2018 HAB UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (400đ/cp) 20 -20.10 (-100.00%)
24/10/2018 24/10/2018 HSL HOSE Niêm yết bổ sung 3.149.956 cp 17 -0.10 (-0.58%)
24/10/2018 24/10/2018 KDH HOSE Niêm yết bổ sung 6.800.000 cp 30 +0.15 (+0.50%)
25/10/2018 25/10/2018 25/10/2018 MSR UPCOM Giao dịch 179.861.794 cổ phiếu niêm yết bổ sung 21 +0.10 (+0.48%)
25/10/2018 26/10/2018 14/11/2018 VTX UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 10 +0.10 (+1.02%)
23/10/2018 23/10/2018 E1VFVN30 HOSE Thay đổi niêm yết 2.500.000 ccq 15 -0.37 (-2.36%)
25/10/2018 25/10/2018 25/10/2018 MAC HNX Giao dịch 720.456 cổ phiếu niêm yết bổ sung 7 +0.10 (+1.43%)
25/10/2018 26/10/2018 15/11/2018 DAH HOSE Trả cổ tức năm 2017 (600 đ/cp) 6 -0.07 (-1.22%)
25/10/2018 26/10/2018 25/10/2018 HTR UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 10 -10 (-100.00%)
25/10/2018 26/10/2018 02/11/2018 ITS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (80đ/cp) 3 0 (0%)
24/10/2018 24/10/2018 24/10/2018 VCP UPCOM Giao dịch 11.399.998 cổ phiếu niêm yết bổ sung 32 -0.70 (-2.19%)
24/10/2018 25/10/2018 24/10/2018 ORS HNX Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 3 -3.30 (-100.00%)
05/10/2018 24/10/2018 TDM HOSE Giao dịch lần đầu 81.200.000 cp trên HSX 19 +0.25 (+1.29%)
23/10/2018 23/10/2018 GIL HOSE Niêm yết bổ sung 5.151.237 cp 39 +0.70 (+1.82%)
24/10/2018 25/10/2018 24/10/2018 SGC HNX Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 80 -79.50 (-100.00%)
24/10/2018 25/10/2018 22/11/2018 VLC UPCOM Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018, trả cổ tức bằng tiền mặt (1.300đ/cp) 20 -20 (-100.00%)
24/10/2018 25/10/2018 30/11/2018 DPR HOSE Chi trả cổ tức đợt 3/2017 (3.000 đ/cp) 33 -0.05 (-0.15%)
24/10/2018 25/10/2018 24/10/2018 TNA HOSE Thưởng cp (100:139) 14 +0.05 (+0.36%)
24/10/2018 17/10/2018 05/11/2018 S4A HOSE Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018 (1.600 đ/cp) 28 +1.20 (+4.32%)
23/10/2018 24/10/2018 23/10/2018 SCR HOSE Trả cổ tức bằng cp (tỷ lệ 100:7) 8 -0.05 (-0.65%)
23/10/2018 24/10/2018 09/11/2018 CEG UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (250đ/cp) 8 -7.80 (-97.50%)
23/10/2018 23/10/2018 23/10/2018 A32 Giao dịch 6.800.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 0 0 (0%)
23/10/2018 24/10/2018 23/10/2018 PCT HNX Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 7 0 (0%)
23/10/2018 24/10/2018 08/11/2018 SVL UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (400đ/cp) 19 0 (0%)
22/10/2018 PC1 HOSE Giao dịch 17.611.522 cp niêm yết bổ sung 22 -0.50 (-2.33%)
22/10/2018 22/10/2018 22/10/2018 NHT UPCOM Giao dịch 1.367.709 cổ phiếu niêm yết bổ sung 44 -44 (-100.00%)
22/10/2018 KDH HOSE Giao dịch 8.400.151 cp niêm yết bổ sung 30 +0.15 (+0.50%)
22/10/2018 22/10/2018 VPB HOSE Niêm yết bổ sung 33.695.094 cp 20 -0.35 (-1.76%)
22/10/2018 22/10/2018 22/10/2018 MTP UPCOM Giao dịch 998.367 cổ phiếu niêm yết bổ sung 12 -11.50 (-100.00%)
22/10/2018 23/10/2018 22/10/2018 CBS UPCOM Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 10 -9.60 (-100.00%)
22/10/2018 23/10/2018 20/11/2018 DC1 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp), trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 10%), bán ưu đãi (tỷ lệ 10:9) 10 -9.50 (-100.00%)
22/10/2018 23/10/2018 22/11/2018 THB HNX Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 12 -0.50 (-4.17%)
22/10/2018 23/10/2018 26/11/2018 HEJ UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (750đ/cp) 12 -11.90 (-100.00%)
19/10/2018 19/10/2018 LDG HOSE Niêm yết bổ sung 1.865.000 cp 17 +0.45 (+2.72%)
22/10/2018 23/10/2018 23/11/2018 HFT UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 41 -41.40 (-100.00%)
22/10/2018 22/10/2018 22/10/2018 XDH Giao dịch 7.800.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 0 0 (0%)
22/10/2018 23/10/2018 22/10/2018 RDP HOSE Trả cổ tức năm 2017 (tỷ lệ 100:20) 13 +0.35 (+2.70%)
22/10/2018 23/10/2018 22/10/2018 T12 UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 28 0 (0%)
19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018 BLW OTC Giao dịch 11.168.800 cổ phiếu đăng ký giao dịch 0 0 (0%)
19/10/2018 22/10/2018 20/11/2018 VOC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.300đ/cp) 16 -0.30 (-1.85%)
19/10/2018 22/10/2018 09/11/2018 RBC UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 15 -14.60 (-100.00%)
19/10/2018 22/10/2018 09/11/2018 SBV HOSE ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 15 -1.05 (-7.09%)
19/10/2018 19/10/2018 TLD HOSE Niêm yết bổ sung 719.788 cp 7 -0.09 (-1.30%)
19/10/2018 22/10/2018 08/11/2018 IN4 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 59 -59 (-100.00%)
19/10/2018 22/10/2018 19/10/2018 X20 HNX Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 13 -12.60 (-100.00%)
19/10/2018 22/10/2018 31/10/2018 TMS HOSE Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền (1.500 đ/cp) và cổ phiếu (tỷ lệ 100:10) 22 -0.55 (-2.46%)
19/10/2018 22/10/2018 19/10/2018 HHR UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 5 -5.40 (-100.00%)
18/10/2018 19/10/2018 31/10/2018 NDX HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 13 -0.10 (-0.78%)
17/10/2018 17/10/2018 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 1.000.000 ccq niêm yết bổ sung 15 -0.37 (-2.36%)
18/10/2018 19/10/2018 30/10/2018 TCT HOSE Trả cổ tức đợt 2 năm 2017 (300 đ/cp) 57 -0.10 (-0.18%)
18/10/2018 19/10/2018 31/10/2018 TL4 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (700đ/cp) 7 -7.30 (-100.00%)
18/10/2018 19/10/2018 31/10/2018 TV4 HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (3.682đ/cp) 18 0 (0%)
18/10/2018 19/10/2018 15/11/2018 PPS HNX ĐHĐCĐ bất thường năm 2018, trả cổ tức bằng tiền mặt (1.200đ/cp) 8 +0.20 (+2.63%)
04/10/2018 18/10/2018 Giao dịch lần đầu 13.000.000 cp 0 0 (0%)
18/10/2018 19/10/2018 18/10/2018 PMP HNX Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 15 -15.10 (-100.00%)
18/10/2018 AAA HOSE Giao dịch 4.000.000 cp niêm yết bổ sung 14 -0.05 (-0.35%)
17/10/2018 17/10/2018 HDG HOSE Niêm yết bổ sung 18.983.956 cp 32 +0.10 (+0.31%)
17/10/2018 18/10/2018 29/10/2018 BSH UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 32 -31.90 (-100.00%)
17/10/2018 18/10/2018 20/11/2018 DP3 HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (3.000đ/cp) 82 +0.10 (+0.12%)
17/10/2018 18/10/2018 17/10/2018 TSB HNX Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 9 -9.20 (-100.00%)
17/10/2018 18/10/2018 17/10/2018 S99 HNX Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 5%) 6 0 (0%)
17/10/2018 LCG HOSE Giao dịch 1.750.044 cp niêm yết bổ sung 9 -0.10 (-1.18%)
17/10/2018 18/10/2018 28/12/2018 CTI HOSE Thanh toán cổ tức đợt cuối năm 2017 (800 đ/cp) 25 +0.10 (+0.40%)
17/10/2018 NKG HOSE Giao dịch 30.000.000 cp niêm yết bổ sung 8 -0.03 (-0.37%)
17/10/2018 18/10/2018 31/10/2018 TFC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (300đ/cp) 5 +0.30 (+5.77%)
17/10/2018 17/10/2018 17/10/2018 DSP UPCOM Giao dịch 118.684.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 12 +0.50 (+4.24%)
17/10/2018 17/10/2018 17/10/2018 CKA UPCOM Giao dịch 3.286.404 cổ phiếu đăng ký giao dịch 17 -16.60 (-100.00%)
17/10/2018 18/10/2018 17/10/2018 BTN UPCOM Trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 50%) 9 +0.60 (+7.06%)
17/10/2018 18/10/2018 10/11/2018 MPC UPCOM Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 48 +0.50 (+1.05%)
17/10/2018 18/10/2018 08/11/2018 DNH UPCOM Đại hội cổ đông bất thường 21 +0.30 (+1.43%)
16/10/2018 17/10/2018 31/10/2018 SAB HOSE Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 (1.500 đ/cp) 243 +5.40 (+2.22%)
16/10/2018 17/10/2018 31/10/2018 PTT UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 9 0 (0%)
12/10/2018 15/10/2018 26/10/2018 SRT UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 4 -4.40 (-100.00%)
16/10/2018 17/10/2018 16/11/2018 HLG HOSE Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 9 -0.40 (-4.71%)
16/10/2018 17/10/2018 31/10/2018 MQN UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trả cổ tức bằng tiền mặt (2.500đ./cp) 41 +0.70 (+1.72%)
16/10/2018 KDH HOSE Giao dịch 19.391.036 cp niêm yết bổ sung 30 +0.15 (+0.50%)
16/10/2018 17/10/2018 31/10/2018 DSS UPCOM Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 7 -7 (-100.00%)
15/10/2018 16/10/2018 15/10/2018 TDG HOSE Trả cổ tức năm 2016 và 2017 (tỷ lệ 10:3) 4 -0.16 (-3.93%)
15/10/2018 16/10/2018 08/11/2018 CGP UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 10 -9.70 (-102.11%)
15/10/2018 16/10/2018 30/10/2018 PNT UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 6 -6.30 (-100.00%)
15/10/2018 15/10/2018 15/10/2018 DM7 Giao dịch 15.411.100 cổ phiếu đăng ký giao dịch 0 0 (0%)
15/10/2018 16/10/2018 15/10/2018 TLG HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 70 +1 (+1.44%)
13/10/2018 DCL HOSE Giao dịch 10.059.480 cổ phiếu niêm yết bổ sung 10 +0.24 (+2.46%)
11/10/2018 11/10/2018 11/10/2018 KDH HOSE Phát hành 6.800.000 cp ESOP 30 +0.15 (+0.50%)
11/10/2018 11/10/2018 E1VFVN30 HOSE Thay đổi niêm yết 900.000 ccq 15 -0.37 (-2.36%)
12/10/2018 15/10/2018 12/10/2018 ILA UPCOM Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 20%) 4 0 (0%)
12/10/2018 15/10/2018 26/10/2018 SMC HOSE Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 (600 đ/cp) 16 -0.10 (-0.63%)
12/10/2018 15/10/2018 05/11/2018 NDP UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 30 -30 (-100.00%)
12/10/2018 15/10/2018 26/10/2018 SAS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (800đ/cp) 23 -0.20 (-0.86%)
12/10/2018 15/10/2018 30/10/2018 ITD HOSE Chi trả cổ tức đợt 2/2017 (900 đ/cp) 11 -0.30 (-2.80%)
12/10/2018 LMH HOSE Giao dịch lần đầu 23.300.000 cp 10 -0.05 (-0.50%)
12/10/2018 15/10/2018 15/11/2018 VLF UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 1 -0.90 (-100.00%)
12/10/2018 15/10/2018 24/10/2018 FCN HOSE Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền (500 đ/cp) và cổ phiếu (tỷ lệ 100:5) 15 -0.05 (-0.34%)
11/10/2018 11/10/2018 KDH HOSE Niêm yết bổ sung 19.391.036 cp 30 +0.15 (+0.50%)
10/10/2018 10/10/2018 E1VFVN30 HOSE Thay đổi niêm yết 2.000.000 ccq 15 -0.37 (-2.36%)
12/10/2018 15/10/2018 26/10/2018 SDH UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 1 -1 (-90.91%)
11/10/2018 12/10/2018 26/10/2018 SHA HOSE Chi trả cổ tức năm 2017 (1.000 đ/cp) 6 -0.01 (-0.17%)
11/10/2018 12/10/2018 11/10/2018 THR UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 8 -7.50 (-100.00%)
11/10/2018 12/10/2018 02/11/2018 VET UPCOM Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 64 -63.90 (-100.00%)
11/10/2018 12/10/2018 11/10/2018 CMV HOSE Trả cổ tức còn lại năm 2017, tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 (1.000 đ/cp) 18 0 (0%)
11/10/2018 12/10/2018 09/11/2018 AMS UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trả cổ tức bằng tiền mặt (300đ/cp) 8 0 (0%)
11/10/2018 12/10/2018 25/10/2018 DCD UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 10 -9.90 (-100.00%)
11/10/2018 12/10/2018 11/10/2018 DPP UPCOM Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 15 -14.50 (-100.00%)
11/10/2018 12/10/2018 11/10/2018 MIE UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 10 0 (0%)
11/10/2018 TLG HOSE Giao dịch 15.166.597 cp niêm yết bổ sung 70 +1 (+1.44%)
11/10/2018 12/10/2018 22/10/2018 HMH HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 12 -0.30 (-2.61%)
11/10/2018 12/10/2018 31/10/2018 TNW UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (650đ/cp) 9 -8.50 (-100.00%)
10/10/2018 11/10/2018 25/10/2018 HT1 HOSE Trả cổ tức năm 2017 (1.500 đ/cp) 14 +0.35 (+2.59%)
10/10/2018 10/10/2018 10/10/2018 BCM UPCOM Giao dịch 1.307.300 cổ phiếu niêm yết bổ sung 20 -0.20 (-1.03%)
10/10/2018 11/10/2018 10/10/2018 NVB HNX Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 10 +0.20 (+2.00%)
10/10/2018 10/10/2018 10/10/2018 DKP Giao dịch 3.003.910 cổ phiếu đăng ký giao dịch 0 0 (0%)
10/10/2018 AAA HOSE ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 14 -0.05 (-0.35%)
10/10/2018 10/10/2018 10/10/2018 VSE UPCOM Giao dịch đầu tiên 8.937.250 cổ phiếu đăng ký giao dịch 18 -21 (-120.00%)
10/10/2018 11/10/2018 25/10/2018 HLD HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (3.000đ/cp) 13 0 (0%)
09/10/2018 09/10/2018 AAA HOSE Niêm yết bổ sung 4.000.000 cp 14 -0.05 (-0.35%)
09/10/2018 10/10/2018 24/10/2018 HCT HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (600đ/cp) 23 -23.40 (-100.00%)
08/10/2018 08/10/2018 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 1.500.000 ccq niêm yết bổ sung 15 -0.37 (-2.36%)
09/10/2018 10/10/2018 18/10/2018 MDA Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 0 0 (0%)
09/10/2018 10/10/2018 09/10/2018 VEF UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 64 +0.10 (+0.16%)
09/10/2018 10/10/2018 02/11/2018 WSB UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000đ/cp) 49 -48.80 (-99.59%)
09/10/2018 10/10/2018 13/10/2018 MAC HNX Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 7 +0.10 (+1.43%)
09/10/2018 10/10/2018 31/10/2018 HAN UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (600đ/cp) 10 -8.90 (-93.68%)
09/10/2018 10/10/2018 26/10/2018 TXM HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (600đ/cp) 9 +0.10 (+1.11%)
09/10/2018 10/10/2018 31/10/2018 VPD HOSE Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền (1.000 đ/cp), bằng cp (tỷ lệ 100:4) 15 +0.50 (+3.45%)
05/10/2018 05/10/2018 DXG HOSE Niêm yết bổ sung 75.000.000 cp 25 -0.15 (-0.60%)
08/10/2018 09/10/2018 08/10/2018 VHM HOSE Trả cổ tức năm 2018 (tỷ lệ 1.000:250) 76 -0.10 (-0.13%)
08/10/2018 08/10/2018 08/10/2018 MCH UPCOM Giao dịch 79.555.519 cổ phiếu niêm yết bổ sung 90 +1.10 (+1.22%)
08/10/2018 GEX HOSE Giao dịch 67.760.000 cp niêm yết bổ sung 26 -0.20 (-0.78%)
08/10/2018 09/10/2018 08/10/2018 CVN HNX Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 14 +0.20 (+1.44%)
08/10/2018 08/10/2018 08/10/2018 MVN UPCOM Giao dịch đầu tiên 5.420.900 cổ phiếu đăng ký giao dịch 10 -10.10 (-100.00%)
08/10/2018 SMC HOSE Giao dịch 12.992.399 cp niêm yết bổ sung 16 -0.10 (-0.63%)
08/10/2018 09/10/2018 21/10/2018 KSQ HNX Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 1 -0.10 (-8.33%)
08/10/2018 09/10/2018 08/10/2018 POM HOSE Trả cổ tức năm 2017 (tỷ lệ 10:3) 10 -0.01 (-0.10%)
08/10/2018 09/10/2018 25/10/2018 PAC HOSE Trả cổ tức đợt 1 năm 2018 (800 đ/cp) 44 -0.05 (-0.11%)
08/10/2018 09/10/2018 22/10/2018 BMS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (600đ/cp) 7 -6.80 (-97.14%)
04/10/2018 04/10/2018 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 1.600.000 chứng chỉ quỹ niêm yết bổ sung 15 -0.37 (-2.36%)
08/10/2018 08/10/2018 08/10/2018 TTZ HNX Giao dịch 360.445 cổ phiếu niêm yết bổ sung 8 +0.10 (+1.32%)
08/10/2018 08/10/2018 08/10/2018 DCR Giao dịch 6.500.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 0 0 (0%)
05/10/2018 05/10/2018 05/10/2018 ART HNX Giao dịch 59.662.526 cổ phiếu niêm yết bổ sung 4 -0.10 (-2.33%)
05/10/2018 08/10/2018 19/10/2018 HHN UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (225đ/cp) 11 0 (0%)
05/10/2018 08/10/2018 26/10/2018 DSG UPCOM Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 14 -14 (-100.00%)
05/10/2018 VNM HOSE Giao dịch 290.234.364 cp niêm yết bổ sung 118 +1.50 (+1.28%)
05/10/2018 08/10/2018 05/10/2018 PVX HNX Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 1 0 (0%)
03/10/2018 03/10/2018 VCI HOSE Niêm yết bổ sung 1.000.000 cp 52 -0.30 (-0.58%)
03/10/2018 03/10/2018 TLG HOSE Niêm yết bổ sung 15.166.597 cp 70 +1 (+1.44%)
05/10/2018 08/10/2018 25/10/2018 VCB HOSE Trả cổ tức năm 2017 (800 đ/cp) 53 -0.40 (-0.75%)
05/10/2018 08/10/2018 26/10/2018 S33 UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên cho năm tài chính kết thúc ngày 30/6/2018 26 -29.30 (-112.69%)
05/10/2018 08/10/2018 24/10/2018 VNY UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 5 -5.10 (-100.00%)
05/10/2018 08/10/2018 05/10/2018 BID HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 30 -1 (-3.33%)
05/10/2018 08/10/2018 05/10/2018 VT8 UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 18 -18 (-100.00%)
04/10/2018 05/10/2018 25/10/2018 BBS HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 13 -12.50 (-100.00%)
04/10/2018 05/10/2018 18/10/2018 HNT UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (240đ/cp) 4 -4.10 (-100.00%)
02/10/2018 02/10/2018 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 1.000.000 ccq niêm yết bổ sung 15 -0.37 (-2.36%)
04/10/2018 05/10/2018 04/10/2018 AAV HNX Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 15%) 11 +0.70 (+6.25%)
04/10/2018 05/10/2018 05/11/2018 TMT HOSE Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 10 +0.20 (+2.11%)
04/10/2018 05/10/2018 19/10/2018 SSI HOSE Trả cổ tức năm 2017 (1.000 đ/cp) 28 -0.05 (-0.18%)
03/10/2018 04/10/2018 03/10/2018 MTP UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 12 -11.50 (-100.00%)
04/10/2018 05/10/2018 16/10/2018 TMG UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp) 43 -42.50 (-100.00%)
02/10/2018 03/10/2018 29/10/2018 TBD UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.250đ/cp) 71 +2 (+2.84%)
02/10/2018 03/10/2018 02/10/2018 ART HNX Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 4 -0.10 (-2.33%)
02/10/2018 03/10/2018 10/10/2018 FOX UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 51 -0.50 (-0.98%)
12/09/2018 03/10/2018 PHC HOSE Giao dịch lần đầu 20.839.956 cp 14 -0.05 (-0.36%)
03/10/2018 03/10/2018 03/10/2018 EPC Giao dịch đầu tiên 5.692.500 cổ phiếu đăng ký giao dịch 0 0 (0%)
03/10/2018 03/10/2018 03/10/2018 MBN Giao dịch đầu tiên 5.750.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 0 0 (0%)
03/10/2018 04/10/2018 03/10/2018 DLG HOSE Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 (tỷ lệ 100:5) 2 -0.04 (-1.99%)
03/10/2018 NLG HOSE Giao dịch 1.680.616 cp niêm yết bổ sung 28 -0.50 (-1.79%)
03/10/2018 04/10/2018 22/10/2018 PVC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (280đ/cp) 6 -0.20 (-3.33%)
03/10/2018 04/10/2018 03/10/2018 VNF HNX Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 24 -23.50 (-100.00%)
03/10/2018 04/10/2018 03/10/2018 HHA UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 – triệu tập lần 2 100 -100 (-100.00%)
03/10/2018 03/10/2018 03/10/2018 DTD HNX Giao dịch 2.000.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung 17 -0.20 (-1.18%)
03/10/2018 04/10/2018 18/10/2018 VMD HOSE Chi trả cổ tức năm 2017 (2.000 đ/cp) 19 -0.70 (-3.68%)
02/10/2018 02/10/2018 02/10/2018 SHS HNX Giao dịch 5.395.674 cổ phiếu niêm yết bổ sung 14 0 (0%)
02/10/2018 03/10/2018 19/10/2018 NSC HOSE Trả cổ tức lần 2 năm 2017 (tỷ lệ 20:3) 100 +2 (+2.00%)
02/10/2018 03/10/2018 02/10/2018 LCC UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 3 -3.10 (-100.00%)
01/10/2018 01/10/2018 01/10/2018 TA9 HNX Giao dịch 1.369.977 cổ phiếu niêm yết bổ sung 9 -9 (-100.00%)
20/09/2018 01/10/2018 SMA HOSE Giao dịch 2.901.499 cp niêm yết bổ sung 15 -1 (-6.67%)
01/10/2018 PC1 HOSE Giao dịch 17.317.452 cp niêm yết bổ sung 22 -0.50 (-2.33%)
01/10/2018 01/10/2018 01/10/2018 VSA HNX Giao dịch 1.281.492 cổ phiếu niêm yết bổ sung 18 -18.20 (-100.00%)
01/10/2018 02/10/2018 19/10/2018 VIT HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp) 11 -0.40 (-3.81%)
01/10/2018 02/10/2018 15/10/2018 BRR UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (400đ/cp) 8 -7.70 (-101.32%)
01/10/2018 02/10/2018 01/10/2018 SBT HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 23 +0.35 (+1.54%)
01/10/2018 02/10/2018 01/10/2018 STT UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 10 -9.50 (-100.00%)
01/10/2018 02/10/2018 01/10/2018 TDM HOSE Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 19 +0.25 (+1.29%)
01/10/2018 02/10/2018 01/10/2018 SHN HNX Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 9 -0.10 (-1.09%)
29/09/2018 HID HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2018 3 -0.02 (-0.77%)
27/09/2018 27/09/2018 VNM HOSE Niêm yết bổ sung 290.234.364 cp 118 +1.50 (+1.28%)
28/09/2018 28/09/2018 28/09/2018 ART HNX Giao dịch 37.259.983 cổ phiếu niêm yết 4 -0.10 (-2.33%)
28/09/2018 01/10/2018 16/10/2018 UPC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.200đ/cp) 12 -11.70 (-94.35%)
28/09/2018 01/10/2018 16/10/2018 HBW UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (520đ/cp) 86 -85 (-99.42%)
28/09/2018 01/10/2018 16/10/2018 DCH UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.063đ/cp) 7 -5.80 (-84.06%)
28/09/2018 01/10/2018 22/10/2018 DBH UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (270đ/cp) 10 -9.70 (-97.00%)
28/09/2018 01/10/2018 09/10/2018 NBP HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.020đ/cp) 13 -0.40 (-3.13%)
28/09/2018 CII HOSE Giao dịch 6.400 cp niêm yết bổ sung 25 +0.05 (+0.20%)
28/09/2018 28/09/2018 28/09/2018 PTX Giao dịch 448.457 cổ phiếu niêm yết bổ sung 0 0 (0%)
28/09/2018 01/10/2018 28/09/2018 SPB UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 37 -37.20 (-100.00%)
27/09/2018 28/09/2018 10/10/2018 NNB UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (54.96đ/cp) 10 0 (0%)
26/09/2018 26/09/2018 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 500.000 ccq niêm yết bổ sung 15 -0.37 (-2.36%)
27/09/2018 JVC HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2018 3 +0.08 (+2.59%)
27/09/2018 28/09/2018 18/10/2018 ST8 HOSE Trả cổ tức năm 2018 (1.500 đ/cp) 17 -0.40 (-2.38%)
27/09/2018 27/09/2018 27/09/2018 MPC UPCOM Giao dịch 1.537.150 cổ phiếu niêm yết bổ sung 48 +0.50 (+1.05%)
27/09/2018 28/09/2018 27/09/2018 DAG HOSE Trả cổ tức năm 2017 (500 đ/cp), thưởng cp (tỷ lệ 20:1) 6 +0.01 (+0.16%)
27/09/2018 28/09/2018 27/09/2018 BTP HOSE Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 11 +0.10 (+0.87%)
27/09/2018 28/09/2018 25/10/2018 KPF HOSE Chi cổ tức năm 2016, 2017 (1.000 đ/cp) 28 -0.05 (-0.18%)
27/09/2018 27/09/2018 27/09/2018 TRS UPCOM Đã thu hồi 3.700 CP ESOP 66 -66.30 (-100.00%)
25/09/2018 26/09/2018 25/09/2018 CTP HNX Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 100:10) 4 +0.10 (+2.56%)
27/09/2018 28/09/2018 11/10/2018 IKH UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (450đ/cp) 11 -10.20 (-96.23%)
27/09/2018 28/09/2018 15/10/2018 SEA UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 14 +0.50 (+3.70%)
27/09/2018 28/09/2018 22/10/2018 HTV HOSE Chi trả cổ tức năm 2017 (1.200 đ/cp) 15 -0.60 (-3.95%)
26/09/2018 27/09/2018 23/10/2018 VLB UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 33 -31 (-93.94%)
26/09/2018 TGG HOSE Giao dịch 1.299.990 cp niêm yết bổ sung 7 -0.04 (-0.59%)
26/09/2018 26/09/2018 26/09/2018 PBP HNX Giao dịch 489.745 cổ phiếu niêm yết bổ sung 13 -12.60 (-100.00%)
26/09/2018 27/09/2018 26/09/2018 PNC HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 16 0 (0%)
04/07/2018 26/09/2018 Giao dịch lần đầu 17.000.000 ccq 0 0 (0%)
26/09/2018 27/09/2018 08/10/2018 BLN UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (230đ/cp) 7 -7.10 (-97.26%)
26/09/2018 27/09/2018 10/10/2018 THG HOSE Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 (1.200 đ/cp) 28 +0.75 (+2.65%)
26/09/2018 HII HOSE ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 15 -0.05 (-0.33%)
24/09/2018 24/09/2018 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 700.000 ccq niêm yết bổ sung 15 -0.37 (-2.36%)
25/09/2018 26/09/2018 25/09/2018 CTP HNX Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 10%) 4 +0.10 (+2.56%)
24/09/2018 25/09/2018 24/09/2018 TV2 HNX Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 5%) 107 +0.50 (+0.47%)
25/09/2018 25/09/2018 25/09/2018 VGI UPCOM Giao dịch đầu tiên 2.243.811.200 cổ phiếu đăng ký giao dịch 17 0 (0%)
25/09/2018 PHC HOSE Hủy niêm yết cổ phiếu của Công ty 14 -0.05 (-0.36%)
25/09/2018 25/09/2018 25/09/2018 NGC HNX Giao dịch 299.910 cổ phiếu niêm yết bổ sung 10 -9.70 (-100.00%)
25/09/2018 26/09/2018 11/10/2018 CI5 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 6 -6.40 (-100.00%)
25/09/2018 26/09/2018 25/09/2018 HFS Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 0 0 (0%)
25/09/2018 26/09/2018 27/10/2018 PAN HOSE ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 45 -0.10 (-0.22%)
25/09/2018 26/09/2018 25/09/2018 TTF HOSE ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 4 -0.04 (-1.06%)
25/09/2018 26/09/2018 10/10/2018 ADP UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (400đ/cp) 19 -18.50 (-100.00%)
24/09/2018 24/09/2018 SMC HOSE Niêm yết bổ sung 12.992.399 cp 16 -0.10 (-0.63%)
24/09/2018 25/09/2018 24/09/2018 ALV HNX Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 2 -1.90 (-100.00%)
24/09/2018 24/09/2018 24/09/2018 BCP UPCOM Giao dịch 1.960.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung 7 -6.90 (-100.00%)
24/09/2018 24/09/2018 NLG HOSE Niêm yết bổ sung 1.680.616 cp 28 -0.50 (-1.79%)
24/09/2018 24/09/2018 24/09/2018 MBG HNX Giao dịch 1.040.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung 4 -0.20 (-4.88%)
24/09/2018 25/09/2018 22/10/2018 VDL HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 28 -28.40 (-100.00%)
24/09/2018 25/09/2018 10/10/2018 CSC HNX Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 30 0 (0%)
24/09/2018 25/09/2018 31/10/2018 MVC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 10 -9.80 (-100.00%)
12/09/2018 24/09/2018 TVS HOSE Giao dịch 5.631.334 cp niêm yết bổ sung 14 +0.20 (+1.46%)
24/09/2018 24/09/2018 24/09/2018 ART HNX Hủy ĐKGD cổ phiếu của Công ty Cổ phần phần Chứng khoán Artex 4 -0.10 (-2.33%)
24/09/2018 25/09/2018 19/10/2018 PME HOSE ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 67 -2 (-2.99%)
22/09/2018 MCP HOSE ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 23 +1 (+4.35%)
21/09/2018 21/09/2018 GMD HOSE Niêm yết bổ sung 8.648.000 cp 30 +0.60 (+2.01%)
20/09/2018 21/09/2018 05/10/2018 CTT HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (900đ/cp) 9 -8.60 (-100.00%)
21/09/2018 21/09/2018 21/09/2018 DVW UPCOM Giao dịch 670.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung 12 -12.30 (-100.00%)
21/09/2018 TCD HOSE Giao dịch 3.796.158 cp niêm yết bổ sung 13 -0.20 (-1.53%)
21/09/2018 21/09/2018 PC1 HOSE Niêm yết 17.317.452 cp niêm yết bổ sung 22 -0.50 (-2.33%)
21/09/2018 24/09/2018 04/10/2018 PCN HNX Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 5 -5.40 (-100.00%)
21/09/2018 21/09/2018 21/09/2018 SJ1 HNX Giao dịch 1.126.456 cổ phiếu niêm yết bổ sung 15 +0.40 (+2.63%)
21/09/2018 DIG HOSE Giao dịch 14.289.964 cp niêm yết bổ sung 14 +0.05 (+0.35%)
21/09/2018 24/09/2018 24/10/2018 DAR UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.300đ/cp) 14 -11.90 (-83.80%)
21/09/2018 24/09/2018 10/10/2018 KDH HOSE Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền (500 đ/cp), bằng cp (100:5) 30 +0.15 (+0.50%)
21/09/2018 24/09/2018 10/10/2018 HU6 UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018, trả cổ tức bằng tiền mặt (1.800đ.cp) 6 -6 (-96.77%)
20/09/2018 20/09/2018 SMA HOSE Niêm yết 2.901.499 cp niêm yết bổ sung 15 -1 (-6.67%)
20/09/2018 21/09/2018 28/09/2018 ICC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (5.800đ/cp) 47 -0.80 (-1.72%)
20/09/2018 21/09/2018 04/10/2018 HAD HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (8.000đ/cp) 29 +0.10 (+0.35%)
20/09/2018 20/09/2018 20/09/2018 DNP HNX Giao dịch 37.999.263 cổ phiếu niêm yết bổ sung 14 0 (0%)
20/09/2018 21/09/2018 22/10/2018 ACV UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (900đ/cp) 83 -0.20 (-0.24%)
20/09/2018 21/09/2018 28/09/2018 NT2 HOSE Tạm ứng cổ tức năm 2018 (1.500 đ/cp) 26 +0.20 (+0.78%)
18/09/2018 18/09/2018 TCD HOSE Niêm yết bổ sung 3.796.158 cp 13 -0.20 (-1.53%)
18/09/2018 18/09/2018 DIG HOSE Niêm yết bổ sung 14.289.964 cp 14 +0.05 (+0.35%)
19/09/2018 19/09/2018 19/09/2018 VJC HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 128 -0.50 (-0.39%)
17/09/2018 18/09/2018 28/09/2018 GMD HOSE Chi trả cổ tức năm 2017 (1.500 đ/cp) 30 +0.60 (+2.01%)
18/09/2018 18/09/2018 DRH HOSE Niêm yết bổ sung 2.200.000 cp 12 -0.40 (-3.28%)
17/09/2018 17/09/2018 TGG HOSE Niêm yết bổ sung 1.299.990 cp 7 -0.04 (-0.59%)
19/09/2018 20/09/2018 04/10/2018 DC2 HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (800đ/cp) 7 -7.40 (-100.00%)
20/09/2018 21/09/2018 05/10/2018 MEL HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ.cp) 9 -8.70 (-100.00%)
20/09/2018 LDG HOSE Giao dịch 53.500.294 cp niêm yết bổ sung 17 +0.45 (+2.72%)
20/09/2018 21/09/2018 04/10/2018 VNF HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 24 -23.50 (-100.00%)
20/09/2018 21/09/2018 20/09/2018 HAT HNX Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 38 0 (0%)
20/09/2018 21/09/2018 20/09/2018 SPP HNX Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 10%), trả cổ phiếu thưởng (tỷ lệ 35%) 4 +0.10 (+2.27%)
20/09/2018 21/09/2018 10/10/2018 SNZ UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (700đ/cp) 12 -12 (-100.00%)
19/09/2018 KSB HOSE Giao dịch 4.679.882 cp niêm yết bổ sung 29 -0.10 (-0.35%)
19/09/2018 20/08/2018 19/09/2018 BHT UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 3 -2.70 (-100.00%)
19/09/2018 20/09/2018 19/09/2018 HSL HOSE Trả cổ tức năm 2016 và năm 2017 (tỷ lệ 4:1) 17 -0.10 (-0.58%)
19/09/2018 20/09/2018 18/10/2018 HCC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (3.000đ/cp) 15 0 (0%)
19/09/2018 20/09/2018 19/09/2018 SJE HNX Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 25 -24.50 (-100.00%)
19/09/2018 20/09/2018 30/10/2018 PVO UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trả cổ tức bằng tiền mặt (200đ/cp) 5 0 (0%)
19/09/2018 20/09/2018 19/09/2018 SPM HOSE Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 14 -0.05 (-0.36%)
19/09/2018 20/09/2018 19/09/2018 HDB HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 29 -1.20 (-4.17%)
18/09/2018 19/09/2018 18/09/2018 LBC UPCOM Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 37.6%) 12 -12 (-100.00%)
18/09/2018 19/09/2018 18/09/2018 GIL HOSE Trả cổ tức đợt 2 năm 2017 (tỷ lệ 100:37) 39 +0.70 (+1.82%)
18/09/2018 19/09/2018 10/10/2018 CE1 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 8 -6.50 (-86.67%)
17/09/2018 18/09/2018 28/09/2018 CMG HOSE Trả cổ tức bằng tiền (800 đ/cp), bằng cp (tỷ lệ 100:7) 19 -0.20 (-1.06%)
17/09/2018 18/09/2018 04/10/2018 SFN HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (700đ/cp) 26 -2.40 (-9.16%)
14/09/2018 17/09/2018 28/09/2018 SVC HOSE Chi trả cổ tức năm 2017 (1.200 đ/cp) 44 -0.60 (-1.36%)
14/09/2018 17/09/2018 15/10/2018 C47 HOSE Chi trả cổ tức năm 2017 (1.000 đ/cp) 20 -0.10 (-0.51%)
14/09/2018 17/09/2018 10/10/2018 PIA UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 23 -23 (-100.00%)
13/09/2018 13/09/2018 KSB HOSE Niêm yết bổ sung 4.679.882 cp 29 -0.10 (-0.35%)
13/09/2018 13/09/2018 DTA HOSE Niêm yết bổ sung 2.200.000 cp 7 +0.43 (+6.30%)
14/09/2018 17/09/2018 09/10/2018 DVH UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 14 -14 (-100.00%)
14/09/2018 17/09/2018 29/09/2018 AAV HNX Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 11 +0.70 (+6.25%)
06/12/2017 14/09/2018 VPB HOSE Giao dịch 164.714.380 cp niêm yết bổ sung 20 -0.35 (-1.76%)
14/09/2018 17/09/2018 17/10/2018 DNW UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (400đ/cp) 13 -12.50 (-100.00%)
14/09/2018 17/09/2018 30/11/2018 HCD HOSE Trả cổ tức đợt 2 năm 2017 (500 đ/cp) 7 +0.22 (+3.34%)
14/09/2018 17/09/2018 05/10/2018 SVH UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 13 -13.30 (-100.00%)
14/09/2018 FGL UPCOM Giao dịch đầu tiên 6.481.323 cổ phiếu đăng ký giao dịch 10 -10 (-100.00%)
14/09/2018 17/09/2018 14/09/2018 LIC UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 6 -5.50 (-100.00%)
14/09/2018 17/09/2018 14/09/2018 KLB UPCOM Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 5%), trả cổ phiếu thưởng (tỷ lệ 3%) 10 +0.30 (+2.94%)
13/09/2018 13/09/2018 GEX HOSE Niêm yết 67.760.000 cp niêm yết bổ sung 26 -0.20 (-0.78%)
13/09/2018 14/09/2018 05/10/2018 HEM UPCOM Tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 21 -20.90 (-100.00%)
13/09/2018 14/09/2018 24/09/2018 CSV HOSE Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 (1.000 đ/cp) 30 +0.10 (+0.33%)
13/09/2018 14/09/2018 25/09/2018 RTB UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (700đ/cp) 11 -0.10 (-0.88%)
13/09/2018 14/09/2018 28/09/2018 MDF UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (400đ/cp) 5 -5.20 (-101.96%)
13/09/2018 14/09/2018 01/10/2018 VAV UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 46 -46.40 (-100.43%)
13/09/2018 BDC UPCOM Giao dịch đầu tiên 21.735.900 cổ phiếu đăng ký giao dịch 9 -1.10 (-12.09%)
13/09/2018 EVG HOSE Giao dịch 30.000.000 cp niêm yết bổ sung 3 +0.14 (+4.46%)
13/09/2018 14/09/2018 01/10/2018 HAM UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (700đ/cp) 21 -17.20 (-81.90%)
13/09/2018 14/09/2018 10/10/2018 SSC HOSE ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 53 +2.60 (+4.91%)
13/09/2018 14/09/2018 13/09/2018 HSA UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2018 26 -26.30 (-100.00%)
10/09/2018 10/09/2018 10/09/2018 NGC HNX Chấp thuận niêm yết bổ sung 299.910 cổ phiếu 10 -9.70 (-100.00%)
02/11/2017 12/09/2018 TAC HOSE giao dịch 1.613.316 cp niêm yết bổ sung 30 -0.50 (-1.67%)
12/09/2018 13/09/2018 28/09/2018 QHW UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.200đ/cp) 17 -16.80 (-100.00%)
12/09/2018 13/09/2018 03/10/2018 PCC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 14 -13.50 (-96.43%)
12/09/2018 13/09/2018 12/09/2018 TTT HNX Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 49 -1.50 (-3.09%)
12/09/2018 13/09/2018 12/09/2018 HTT HOSE ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 2 -0.03 (-1.82%)
12/09/2018 13/09/2018 28/09/2018 SJE HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.100đ/cp) 25 -24.50 (-100.00%)
05/09/2018 12/09/2018 TVB HOSE Giao dịch 1.171.560 cp niêm yết bổ sung 31 +0.20 (+0.65%)
12/09/2018 13/09/2018 25/09/2018 VMS HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (300đ/cp) 5 -0.40 (-7.55%)
12/09/2018 HTK UPCOM Giao dịch đầu tiên 1.458.710 cổ phiếu đăng ký giao dịch 11 -10.50 (-100.00%)
27/08/2018 11/09/2018 TEG HOSE Giao dịch 1.439.858 cp niêm yết bổ sung 7 0 (0%)
11/09/2018 12/09/2018 11/09/2018 TLD HOSE Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2017 (tỷ lệ 100:4) 7 -0.09 (-1.30%)
11/09/2018 12/09/2018 01/10/2018 ALT HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (800đ/cp) 13 -13.30 (-100.00%)
07/09/2018 07/09/2018 YEG HOSE Niêm yết bổ sung 3.910.000 cp 301 +9 (+2.99%)
11/09/2018 SGR HOSE Giao dịch 5.939.929 cp niêm yết bổ sung 20 +0.30 (+1.48%)
11/09/2018 12/09/2018 19/09/2018 AFX UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 3 -0.10 (-3.45%)
11/09/2018 NDT UPCOM Giao dịch đầu tiên 13.600.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 7 -7.20 (-100.00%)
11/09/2018 NHA HNX Giao dịch đầu tiên 250.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung 8 0 (0%)
11/09/2018 12/09/2018 11/09/2018 EVS UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 11 0 (0%)
11/09/2018 12/09/2018 11/09/2018 KLF HNX Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 2 -0.10 (-5.00%)
10/09/2018 11/09/2018 10/10/2018 VET UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trả cổ tức bằng tiền mặt (4.136đ/cp) 64 -63.90 (-100.00%)
10/09/2018 11/09/2018 26/09/2018 SEB HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 29 -2.60 (-8.90%)
10/09/2018 10/09/2018 10/09/2018 NAC UPCOM Giao dịch 135.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung 12 -11.80 (-100.00%)
10/09/2018 11/09/2018 12/10/2018 CJC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.050đ/cp) 20 -20 (-100.00%)
10/09/2018 11/09/2018 20/09/2018 VE2 HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 12 0 (0%)
07/09/2018 PIV UPCOM Giao dịch đầu tiên 17.3243.942 cổ phiếu đăng ký giao dịch 1 -1.30 (-92.86%)
07/09/2018 SJF HOSE Giao dịch 13.200.000 cp niêm yết bổ sung 13 +0.05 (+0.40%)
06/09/2018 06/09/2018 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 300.000 ccq niêm yết bố sung 15 -0.37 (-2.36%)
07/09/2018 10/09/2018 25/09/2018 HU4 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (3.400đ/cp) 6 0 (0%)
07/09/2018 10/09/2018 07/09/2018 CTS HOSE Trả cổ tức năm 2017 (tỷ lệ 100:9) 11 -0.50 (-4.76%)
07/09/2018 10/09/2018 28/09/2018 SBM UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 28 +0.50 (+1.79%)
07/09/2018 10/09/2018 08/10/2018 BLI UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (297đ/cp) 6 -6.30 (-100.00%)
07/09/2018 10/09/2018 10/10/2018 EMS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.200đ/cp) 38 0 (0%)
07/09/2018 10/09/2018 21/09/2018 VFG HOSE Tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 (1.000 đ/cp), giao dịch 713.106 cp niêm yết bổ sung 38 -0.30 (-0.79%)
07/09/2018 10/09/2018 07/09/2018 BTT HOSE Trả cổ tức đợt 2 năm 2017 và đợt 1 năm 2018 (1.700 đ/cp) 39 +2.50 (+6.43%)
07/09/2018 10/09/2018 07/09/2018 LIG HNX Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 4 0 (0%)
06/09/2018 07/09/2018 06/09/2018 C92 HNX Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 6 -5.80 (-100.00%)
06/09/2018 06/09/2018 AAM HOSE Niêm yết bổ sung 2.700.319 cp 13 +0.05 (+0.39%)
06/09/2018 07/09/2018 20/09/2018 CAP HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000đ/cp) 38 -0.10 (-0.27%)
05/09/2018 05/09/2018 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 1.500.000 ccq niêm yết bổ sung 15 -0.37 (-2.36%)
06/09/2018 07/09/2018 26/09/2018 NNC HOSE Chi cổ tức còn lại của các năm trước và từ quỹ đầu tư phát triển chuyển sang (7.000 đ/cp) 53 -0.10 (-0.19%)
29/08/2018 06/09/2018 FLC HOSE Giao dịch 27.300.446 cp niêm yết bổ sung 5 -0.17 (-3.10%)
06/09/2018 NMK UPCOM Giao dịch 200.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung 11 0 (0%)
06/09/2018 07/09/2018 06/09/2018 ACB HNX Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 15%) 28 -0.70 (-2.54%)
06/09/2018 07/09/2018 10/10/2018 BPC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp) 12 -1.20 (-10.17%)
06/09/2018 07/09/2018 06/09/2018 HRT UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 3 -3 (-96.77%)
06/09/2018 07/09/2018 17/09/2018 DQC HOSE Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 (1.500 đ/cp) 27 -0.25 (-0.91%)
06/09/2018 PMG HOSE Giao dịch 4.949.847 cp niêm yết bổ sung 21 -0.05 (-0.24%)
05/09/2018 06/09/2018 17/09/2018 DRL HOSE Tạm ứng cổ tức năm 2018 (1.500 đ/cp) 48 -3.40 (-7.16%)
05/09/2018 06/09/2018 05/09/2018 EFI UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 4 -4.40 (-100.00%)
05/09/2018 DGL UPCOM Hủy niêm yết cổ phiếu của CTCP Hóa chất Đức Giang - Lào Cai 40 0 (0%)
05/09/2018 06/09/2018 17/09/2018 HNF UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 55 -55.40 (-100.00%)
05/09/2018 TCI UPCOM Giao dịch đầu tiên 36.000.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 7 0 (0%)
05/09/2018 06/09/2018 19/09/2018 VJC HOSE Tạm ứng cổ tức năm 2018 (2.000 đ/cp) 128 -0.50 (-0.39%)
05/09/2018 06/09/2018 20/09/2018 QNW UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (158đ/cp) 9 0 (0%)
04/09/2018 04/09/2018 SGR HOSE Niêm yết bổ sung 5.939.929 cp 20 +0.30 (+1.48%)
05/09/2018 06/09/2018 21/09/2018 RAL HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 (2.500 đ/cp) 87 +0.30 (+0.34%)
05/09/2018 06/09/2018 20/09/2018 AUM UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (113đ/cp) 11 0 (0%)
05/09/2018 06/09/2018 26/09/2018 KST HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.600đ/cp) 18 -17.60 (-100.00%)
05/09/2018 06/09/2018 19/09/2018 HJS HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 25 0 (0%)
10/08/2018 05/09/2018 CRE HOSE Giao dịch lần đầu 50.000.000 cp 42 +0.20 (+0.48%)
05/09/2018 GGS UPCOM Giao dịch 810.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung 10 -10 (-100.00%)
05/09/2018 06/09/2018 26/09/2018 VNM HOSE Tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 (2.000 đ/cp), thưởng cp (tỷ lệ 5:1) 118 +1.50 (+1.28%)
31/08/2018 31/08/2018 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 2.300.000 ccq niêm yết bổ sung 15 -0.37 (-2.36%)
04/09/2018 05/09/2018 27/09/2018 NAP HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (800đ/cp) 11 -11.20 (-100.00%)
04/09/2018 05/09/2018 05/10/2018 POS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (800đ/cp) 9 -9.20 (-100.00%)
04/09/2018 05/09/2018 05/10/2018 BXH HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (800đ/cp) 9 -8.60 (-100.00%)
04/09/2018 05/09/2018 04/09/2018 ICN UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 45 -44.90 (-100.00%)
04/09/2018 05/09/2018 04/10/2018 SMT HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.200đ/cp) 24 -0.40 (-1.67%)
04/09/2018 05/09/2018 21/09/2018 DLT UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.400đ/cp) 6 -6 (-100.00%)
04/09/2018 05/09/2018 25/09/2018 DPC HNX Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 14 0 (0%)
04/09/2018 05/09/2018 17/09/2018 HVX HOSE Chi trả cổ tức năm 2017 (300 đ/cp) 4 +0.16 (+4.01%)
04/09/2018 05/09/2018 04/09/2018 SCJ HNX Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 4 -3.70 (-100.00%)
04/09/2018 05/09/2018 02/10/2018 BMF UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018 30 -29.60 (-100.00%)
04/09/2018 05/09/2018 04/09/2018 HII HOSE ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 15 -0.05 (-0.33%)
31/08/2018 NDN HNX Giao dịch 5.795.404 cổ phiếu niêm yết bổ sung 12 -0.60 (-5.13%)
31/08/2018 04/09/2018 26/09/2018 IHK UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.450đ/cp) 12 -12 (-100.00%)
31/08/2018 04/09/2018 28/09/2018 QLT UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.264đ/cp) 11 -11 (-100.00%)
31/08/2018 TGG HOSE ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 7 -0.04 (-0.59%)
30/08/2018 31/08/2018 19/10/2018 GEG UPCOM ĐHĐCĐ bất thường năm 2018, trả cổ tức (1.000đ/cp), bán ưu đãi (tỷ lệ 1:1) giá 10.000 đ/cp 14 +0.20 (+1.41%)
30/08/2018 31/08/2018 30/08/2018 MAC HNX Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 100:5) 7 +0.10 (+1.43%)
31/08/2018 B82 UPCOM Giao dịch đầu tiên 5.000.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 1 -1.10 (-100.00%)
31/08/2018 04/09/2018 31/08/2018 TVB HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 31 +0.20 (+0.65%)
31/08/2018 04/09/2018 14/09/2018 HWS UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trả cổ tức bằng tiền mặt (300đ/cp) 6 -5.70 (-100.00%)
30/08/2018 31/08/2018 30/08/2018 MAC HNX Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 5%) 7 +0.10 (+1.43%)
29/08/2018 29/08/2018 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 3.300.000 ccq niêm yết bổ sung 15 -0.37 (-2.36%)
30/08/2018 31/08/2018 19/10/2018 GEG UPCOM ĐHĐCĐ bất thường năm 2018, trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp), phát hành cổ phiếu (tỷ lệ 100%) 14 +0.20 (+1.41%)
30/08/2018 BIO Giao dịch đầu tiên 8.562.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 0 0 (0%)
30/08/2018 31/08/2018 17/09/2018 VGT UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (400đ/cp) 13 -0.10 (-0.79%)
30/08/2018 31/08/2018 08/09/2018 AMC HNX Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 19 -0.40 (-2.06%)
29/08/2018 29/08/2018 FLC HOSE Niêm yết bổ sung 27.300.446 cp 5 -0.17 (-3.10%)
30/08/2018 31/08/2018 10/09/2018 CDN HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 17 0 (0%)
30/08/2018 31/08/2018 30/08/2018 SAF HNX Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 60 -60 (-100.00%)
30/08/2018 31/08/2018 06/09/2018 HNG HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 16 -0.05 (-0.31%)
29/08/2018 30/08/2018 28/09/2018 PSP UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 6 0 (0%)
30/08/2018 31/08/2018 20/09/2018 BDW UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (350đ/cp) 9 -8.60 (-100.00%)
30/08/2018 PIV UPCOM Hủy niêm yết cổ phiếu của Công ty 1 -1.30 (-92.86%)
30/08/2018 31/08/2018 28/09/2018 NCT HOSE Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 (4.000 đ/cp) 72 -0.70 (-0.97%)
30/08/2018 31/08/2018 30/08/2018 HCM HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 57 +0.60 (+1.06%)
30/08/2018 31/08/2018 30/08/2018 JVC HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 3 +0.08 (+2.59%)
30/08/2018 31/08/2018 30/08/2018 MSR UPCOM Trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu 21 +0.10 (+0.48%)
30/08/2018 31/08/2018 30/08/2018 TLG HOSE Trả cổ tức 2017 (1.000 đ/cp), thưởng cp (tỷ lệ 10:3) 70 +1 (+1.44%)
29/08/2018 CTD HOSE Giao dịch 2.339.540 cp niêm yết bổ sung 146 +1 (+0.68%)
29/08/2018 30/08/2018 30/11/2018 CTF HOSE Chi trả cổ tức năm 2017 (1.000 đ/cp) 24 -0.10 (-0.42%)
29/08/2018 30/08/2018 14/09/2018 NBP HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp) 13 -0.40 (-3.13%)
29/08/2018 30/08/2018 11/09/2018 VNE HOSE Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 (500 đ/cp) 5 +0.01 (+0.21%)
29/08/2018 30/08/2018 25/09/2018 ISH UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp) 15 -14.50 (-100.00%)
29/08/2018 30/08/2018 29/08/2018 HND UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 10 -9.70 (-100.00%)
29/08/2018 30/08/2018 19/09/2018 G36 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (548đ/cp) 4 -0.10 (-2.38%)
29/08/2018 VCW UPCOM Giao dịch đầu tiên 25.000.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung 33 +0.20 (+0.60%)
29/08/2018 30/08/2018 14/09/2018 VNL HOSE Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 (700 đ/cp) 17 0 (0%)
29/08/2018 30/08/2018 20/09/2018 NHC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 36 -36 (-100.00%)
29/08/2018 30/08/2018 10/09/2018 SDU HNX Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 9 -9.30 (-100.00%)
28/08/2018 28/08/2018 SJF HOSE Niêm yết bổ sung 13.200.000 cp 13 +0.05 (+0.40%)
27/08/2018 28/08/2018 20/09/2018 KIP UPCOM Trả cổ tức năm 2017 (1.500đ/cp), bán ưu đãi tỷ lệ 100:72.54 giá 15.000 đ/cp 42 -39.90 (-95.00%)
27/08/2018 27/08/2018 VFG HOSE Niêm yết bổ sung 713.106 cp 38 -0.30 (-0.79%)
27/08/2018 27/08/2018 TEG HOSE Niêm yết bổ sung 1.439.858 cp 7 0 (0%)
28/08/2018 28/08/2018 PMG HOSE Niêm yết bổ sung 4.949.847 cp 21 -0.05 (-0.24%)
28/08/2018 HU1 HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 11 +0.70 (+6.42%)
28/08/2018 29/08/2018 28/08/2018 DIH HNX Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 9%) 18 -17.60 (-100.00%)
27/08/2018 28/08/2018 27/08/2018 AMS UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 8 0 (0%)
27/08/2018 28/08/2018 28/09/2018 CEO HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 13 -0.10 (-0.77%)
24/08/2018 24/08/2018 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 300.000 ccq niêm yết bổ sung 15 -0.37 (-2.36%)
27/08/2018 28/08/2018 27/08/2018 SLS HNX Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 62 0 (0%)
27/08/2018 28/08/2018 13/09/2018 COM HOSE Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 (1.000 đ/cp) 58 -0.10 (-0.17%)
27/08/2018 28/08/2018 27/08/2018 ILA UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018 4 0 (0%)
27/08/2018 SBD UPCOM Giao dịch 899.906 cổ phiếu niêm yết bổ sung 12 -11.50 (-100.00%)
27/08/2018 28/08/2018 27/08/2018 KTS HNX Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 16 +1.40 (+9.03%)
27/08/2018 28/08/2018 28/09/2018 LCG HOSE Trả cổ tức năm 2017 (700 đ/cp) 9 -0.10 (-1.18%)
27/08/2018 28/08/2018 27/08/2018 SAS UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 23 -0.20 (-0.86%)
27/08/2018 28/08/2018 27/09/2018 HPI UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018 11 +1.40 (+12.61%)
27/08/2018 28/08/2018 27/08/2018 MCP HOSE ĐHĐCĐ bất thường năm 2018, trả cổ tức (1.200 đ/cp) 23 +1 (+4.35%)
27/08/2018 28/08/2018 12/09/2018 VSC HOSE Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 (1.000 đ/cp) 40 -0.50 (-1.26%)
27/08/2018 28/08/2018 27/08/2018 MCH UPCOM Trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 15%) 90 +1.10 (+1.22%)
27/08/2018 28/08/2018 25/09/2018 FT1 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (3.500đ/cp) 25 -25.20 (-100.00%)
24/08/2018 27/08/2018 24/08/2018 VAV UPCOM Trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 100%) 46 -46.40 (-100.43%)
23/08/2018 24/08/2018 14/09/2018 GLT HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.700đ/cp) 61 -61 (-100.00%)
24/08/2018 27/08/2018 24/08/2018 M10 UPCOM Trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 60%) 19 -0.10 (-0.53%)
27/08/2018 28/08/2018 20/09/2018 KIP UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp), phát hành cổ phiếu (tỷ lệ 100:72.54) 42 -39.90 (-95.00%)
27/08/2018 28/08/2018 25/10/2018 GAS HOSE Tạm ứng cổ tức năm 2018 (2.000 đ/cp) 90 -3.70 (-4.10%)
24/08/2018 27/08/2018 07/09/2018 NTC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (6.000đ/cp) 78 +1.50 (+1.94%)
24/08/2018 MHC HOSE Giao dịch 4.908.686 cp niêm yết bổ sung 5 -0.05 (-0.93%)
24/08/2018 27/08/2018 25/09/2018 ACE UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.500đ/cp) 24 +0.10 (+0.42%)
23/08/2018 KOS UPCOM Giao dịch 62.250.000 CP niêm yết bổ sung 25 +0.30 (+1.22%)
24/08/2018 27/08/2018 24/08/2018 ASD UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 7 -6.50 (-100.00%)
23/08/2018 24/08/2018 30/08/2018 HAD HNX Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 29 +0.10 (+0.35%)
23/08/2018 VCI HOSE Giao dịch 41.999.890 cp niêm yết bổ sung 52 -0.30 (-0.58%)
23/08/2018 24/08/2018 17/09/2018 SNC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 12 -0.50 (-4.17%)
23/08/2018 24/08/2018 18/09/2018 VNC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 41 -41.10 (-100.00%)
23/08/2018 24/08/2018 23/08/2018 CER UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 11 0 (0%)
23/08/2018 24/08/2018 04/09/2018 HST HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt 6 -6.20 (-100.00%)
22/08/2018 23/08/2018 22/08/2018 APP HNX Trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 5%) 8 -7.80 (-100.00%)
22/08/2018 23/08/2018 06/09/2018 SDX UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 7 -6.80 (-100.00%)
20/08/2018 21/08/2018 12/09/2018 BED HNX Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 27 +2.40 (+8.79%)
22/08/2018 TIE HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2018 9 +0.55 (+5.98%)
22/08/2018 23/08/2018 11/09/2018 NAS UPCOM Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường 29 -29 (-100.00%)
22/08/2018 23/08/2018 06/09/2018 PVT HOSE Trả cổ tức 2018 (1.000 đ/cp), lấy ý kiến CĐ bằng văn bản 18 +1.15 (+6.52%)
22/08/2018 23/08/2018 12/09/2018 DCM HOSE Chi trả cổ tức năm 2017 (900 đ/cp) 10 +0.02 (+0.21%)
21/08/2018 22/08/2018 10/09/2018 GMC HOSE Chi trả cổ tức đợt 1 năm 2018 (1.500 đ/cp) 45 +1.75 (+3.89%)
21/08/2018 22/08/2018 31/08/2018 INN HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp), trả cổ phiếu thưởng (tỷ lệ 10:3), phát hành cổ phiếu (tỷ lệ 10:3) 34 -1 (-2.99%)
21/08/2018 22/08/2018 21/08/2018 KAC HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 7 +0.46 (+6.30%)
21/08/2018 22/08/2018 21/08/2018 SSG UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 2 -1.60 (-100.00%)
21/08/2018 22/08/2018 31/08/2018 DMC HOSE Trả cổ tức còn lại năm 2017 (1.000 đ/cp) 77 0 (0%)
20/08/2018 21/08/2018 27/08/2018 TVA UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (800đ/cp) 15 +0.20 (+1.33%)
20/08/2018 20/08/2018 CRC HOSE Giao dịch lần đầu 15.000.000 cp 19 +1.20 (+6.47%)
20/08/2018 21/08/2018 20/08/2018 TTZ HNX Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 5%) 8 +0.10 (+1.32%)
20/08/2018 20/08/2018 ART HNX Giao dịch 6.209.983 cổ phiếu ĐKGD bổ sung 4 -0.10 (-2.33%)
20/08/2018 20/08/2018 SEB HNX Giao dịch đầu tiên 11.999.969 cổ phiếu niêm yết bổ sung 29 -2.60 (-8.90%)
20/08/2018 21/08/2018 12/09/2018 CC4 UPCOM Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 11 -10.50 (-100.00%)
20/08/2018 BSA UPCOM Giao dịch đầu tiên 38.022.382 cổ phiếu đăng ký giao dịch 22 -0.30 (-1.36%)
20/08/2018 21/08/2018 27/08/2018 BWS UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 31 0 (0%)
20/08/2018 BSI HOSE Giao dịch 3.336.209 cp niêm yết bổ sung 12 -0.65 (-4.98%)
20/08/2018 VJC HOSE Giao dịch 90.268.050 cp niêm yết bổ sung 128 -0.50 (-0.39%)
20/08/2018 21/08/2018 30/08/2018 NAG HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 5 -5.40 (-100.00%)
15/08/2018 NHA HNX Chấp thuận niêm yết bổ sung 250.000 cổ phiếu 8 0 (0%)
17/08/2018 20/08/2018 05/09/2018 KHW UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (226đ/cp) 12 0 (0%)
17/08/2018 20/08/2018 12/09/2018 MRF UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (400đ/cp) 22 -22.10 (-100.00%)
15/08/2018 15/08/2018 VCI HOSE Niêm yết bổ sung 41.999.890 cp 52 -0.30 (-0.58%)
17/08/2018 PIA UPCOM Giao dịch 900.000 cổ phiếu ĐKGD bổ sung 23 -23 (-100.00%)
17/08/2018 20/08/2018 17/08/2018 VMC HNX Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 22 -0.10 (-0.46%)
17/08/2018 20/08/2018 17/08/2018 VC3 HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 18 -0.30 (-1.66%)
17/08/2018 20/08/2018 18/10/2018 NST HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (400đ/cp) 17 -17.10 (-100.00%)
17/08/2018 20/08/2018 05/09/2018 V12 HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.200đ/cp) 11 -11.20 (-100.00%)
17/08/2018 20/08/2018 20/09/2018 MH3 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000đ/cp) 25 -25 (-100.00%)
17/08/2018 20/08/2018 17/08/2018 T12 UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 28 0 (0%)
14/08/2018 14/08/2018 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 300.000 ccq niêm yết bổ sung 15 -0.37 (-2.36%)
15/08/2018 15/08/2018 OPC HOSE Niêm yết bổ sung 1.265.584 cp 47 -0.40 (-0.86%)
16/08/2018 16/08/2018 KSH HOSE Giao dịch 29.456.175 cp niêm yết bổ sung 2 -0.05 (-3.18%)
16/08/2018 17/08/2018 31/08/2018 FPT HOSE Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 (1.000 đ/cp) 42 +0.60 (+1.42%)
16/08/2018 17/08/2018 05/09/2018 TA6 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (788đ/cp) 6 -5.60 (-100.00%)
16/08/2018 17/08/2018 14/09/2018 MCC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (700đ/cp) 13 -12.70 (-100.00%)
13/08/2018 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 700.000 ccq niêm yết bổ sung 15 -0.37 (-2.36%)
16/08/2018 17/08/2018 16/08/2018 GEX HOSE Trả cổ tức 2017 (1.000 đ/cp), thưởng cp (tỷ lệ 5:1) 26 -0.20 (-0.78%)
16/08/2018 17/08/2018 16/08/2018 CCI HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 12 +0.30 (+2.50%)
15/08/2018 15/08/2018 TNG HNX Giao dịch 8.222.889 cổ phiếu niêm yết bổ sung 20 -0.10 (-0.51%)
15/08/2018 15/08/2018 CHP HOSE Giao dịch 12.598.994 cp niêm yết bổ sung 21 +0.20 (+0.96%)
15/08/2018 MBB HOSE Giao dịch 344.946.018 cp niêm yết bổ sung 20 -0.30 (-1.48%)
15/08/2018 16/08/2018 30/08/2018 NQB UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (82đ/cp) 11 -11 (-99.10%)
15/08/2018 OGC HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 lần 3 3 -0.01 (-0.33%)
15/08/2018 16/08/2018 12/09/2018 TDT HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.200đ/cp) 14 -0.20 (-1.45%)
14/08/2018 14/08/2018 PSD HNX Giao dịch 4.252.767 cổ phiếu niêm yết bổ sung 14 +0.90 (+6.29%)
14/08/2018 15/08/2018 14/08/2018 DIG HOSE Trả cổ tức năm 2017 (tỷ lệ 100:6) 14 +0.05 (+0.35%)
14/08/2018 15/08/2018 27/08/2018 PMC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 60 +0.10 (+0.17%)
14/08/2018 15/08/2018 04/09/2018 PND UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 8 -7.70 (-96.25%)
14/08/2018 15/08/2018 14/08/2018 FLC HOSE Trả cổ tức năm 2017 (tỷ lệ 100:4) 5 -0.17 (-3.10%)
10/08/2018 10/08/2018 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 300.000 ccq niêm yết bổ sung 15 -0.37 (-2.36%)
13/08/2018 14/08/2018 30/08/2018 NQT UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (295đ/cp) 11 -10.20 (-97.14%)
14/08/2018 15/08/2018 14/08/2018 SMA HOSE Trả cổ tức năm 2017 (tỷ lệ 100:18) 15 -1 (-6.67%)
13/08/2018 14/08/2018 30/08/2018 TMX HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (750đ/cp) 9 -9 (-100.00%)
13/08/2018 14/08/2018 24/08/2018 CTD HOSE Trả cổ tức năm 2017 (5.000 đ/cp) 146 +1 (+0.68%)
13/08/2018 14/08/2018 13/08/2018 CTN UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 1 -0.60 (-100.00%)
13/08/2018 14/08/2018 05/09/2018 KCE UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp) 17 -17 (-100.00%)
10/08/2018 10/08/2018 HC3 UPCOM Giao dịch 1.552.729 cổ phiếu niêm yết bổ sung 24 -2.30 (-9.58%)
10/08/2018 13/08/2018 28/08/2018 DCF UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 6 -6.30 (-100.00%)
10/08/2018 HDC HOSE Giao dịch 5.352.341 cp niêm yết bổ sung 14 -0.05 (-0.36%)
10/08/2018 13/08/2018 15/08/2018 VGS HNX Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 9 -0.20 (-2.17%)
10/08/2018 13/08/2018 10/08/2018 TV2 HNX Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 107 +0.50 (+0.47%)
10/08/2018 10/08/2018 HSA UPCOM Giao dịch 4.762.846 cổ phiếu niêm yết bổ sung 26 -26.30 (-100.00%)
10/08/2018 MCH UPCOM Giao dịch 5.240.827 cp niêm yết bổ sung 90 +1.10 (+1.22%)
10/08/2018 13/08/2018 24/08/2018 SMB HOSE Chi trả cổ tức còn lại năm 2017 (1.500 đ/cp) 33 +0.15 (+0.46%)
10/08/2018 13/08/2018 10/08/2018 PAN HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 45 -0.10 (-0.22%)
10/08/2018 GDT HOSE Giao dịch 1.484.716 cp niêm yết bổ sung 44 -0.20 (-0.46%)
10/08/2018 ILC HNX Giao dịch đầu tiên 6.100.391 cổ phiếu đăng ký giao dịch 4 0 (0%)
10/08/2018 13/08/2018 31/08/2018 ISG UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 2 -1.90 (-100.00%)
10/08/2018 TLH HOSE Giao dịch 9.148.308 cp niêm yết bổ sung 6 -0.05 (-0.86%)
09/08/2018 10/08/2018 20/09/2018 HAF UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (150đ/cp) 57 -57.30 (-100.00%)
09/08/2018 10/08/2018 30/08/2018 SUM Trả cổ tức bằng tiền mặt (620đ/cp) 0 0 (0%)
09/08/2018 10/08/2018 09/08/2018 VNG HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 19 -0.10 (-0.53%)
09/08/2018 10/08/2018 15/10/2018 HIG UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 8 +0.20 (+2.50%)
09/08/2018 10/08/2018 09/08/2018 CMI HNX Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 1 -1.10 (-100.00%)
09/08/2018 10/08/2018 04/09/2018 KDC HOSE Chi trả cổ tức năm 2017 (1.600 đ/cp) 26 -0.15 (-0.59%)
09/08/2018 10/08/2018 07/09/2018 VGC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (950đ/cp) 16 +0.10 (+0.64%)
09/08/2018 10/08/2018 09/08/2018 TA9 HNX Trả cổ phiếu thưởng (tỷ lệ 1000:124) 9 -9 (-100.00%)
09/08/2018 10/08/2018 16/08/2018 CEN UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 20 -1.30 (-6.40%)
09/08/2018 10/08/2018 09/08/2018 TGG HOSE Trả cổ tức năm 2017 (tỷ lệ 100:5) 7 -0.04 (-0.59%)
09/08/2018 10/08/2018 09/08/2018 KTU UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 14 -13.80 (-100.00%)
09/08/2018 10/08/2018 09/08/2018 CMT HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 7 +0.13 (+1.78%)
09/08/2018 10/08/2018 04/09/2018 SGS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.800đ/cp) 11 0 (0%)
09/08/2018 VPG HOSE Giao dịch 2.999.993 cp niêm yết bổ sung 24 +0.30 (+1.26%)
09/08/2018 10/08/2018 22/08/2018 VTL HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (700đ/cp) 18 -17.50 (-100.00%)
09/08/2018 10/08/2018 28/08/2018 CAG HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (193đ/cp) 107 -107.10 (-100.00%)
09/08/2018 C32 HOSE Giao dịch 1.366.153 cp niêm yết bổ sung 28 +0.20 (+0.71%)
08/08/2018 09/08/2018 31/08/2018 VEA UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (370đ/cp) 35 0 (0%)
08/08/2018 09/08/2018 08/08/2018 TCD HOSE Trả cổ tức năm 2017 (tỷ lệ 100:10) 13 -0.20 (-1.53%)
08/08/2018 VHG HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2018 lần 2 1 +0.01 (+1.18%)
07/08/2018 07/08/2018 BSI HOSE Niêm yết bổ sung 3.336.209 cp 12 -0.65 (-4.98%)
07/08/2018 07/08/2018 MHC HOSE Niêm yết bổ sung 4.908.686 cp 5 -0.05 (-0.93%)
08/08/2018 09/08/2018 08/08/2018 PBP HNX Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 100:12) 13 -12.60 (-100.00%)
08/08/2018 BMS UPCOM Giao dịch đầu tiên 50.000.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 7 -6.80 (-97.14%)
08/08/2018 09/08/2018 08/08/2018 PC1 HOSE Trả cổ tức năm 2017 (tỷ lệ 100:15) 22 -0.50 (-2.33%)
08/08/2018 CTD HOSE Giao dịch 1.053.000 cp niêm yết bổ sung 146 +1 (+0.68%)
08/08/2018 09/08/2018 24/08/2018 PNJ HOSE Tạm ứng đợt 1 năm 2018 (1.000 đ/cp) 94 -0.10 (-0.11%)
08/08/2018 SKG HOSE Giao dịch 9.595.519 cp niêm yết bổ sung 16 -0.05 (-0.31%)
08/08/2018 09/08/2018 24/08/2018 SDV UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp) 15 -15 (-100.00%)
07/08/2018 08/08/2018 07/08/2018 HDG HOSE Thưởng cp (100:15), bán ưu đãi (100:10) 32 +0.10 (+0.31%)
06/08/2018 06/08/2018 FMC HOSE Niêm yết bổ sung 1.200.000 cp 30 -1.35 (-4.49%)
08/08/2018 09/08/2018 25/08/2018 TTR UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2018 8 -7.80 (-100.00%)
08/08/2018 MCF HNX Giao dịch 2.777.838 cổ phiếu niêm yết bổ sung 11 -10.80 (-100.00%)
08/08/2018 09/08/2018 10/09/2018 FCM HOSE ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 6 -0.03 (-0.50%)
08/08/2018 09/08/2018 08/08/2018 HVA HNX Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 3 0 (0%)
08/08/2018 DRH HOSE Giao dịch 9.799.933 cp niêm yết bổ sung 12 -0.40 (-3.28%)
08/08/2018 TTB HOSE Hủy niêm yết cổ phiếu của Công ty 21 +0.20 (+0.97%)
07/08/2018 08/08/2018 30/08/2018 SC5 HOSE Trả cổ tức năm 2017 (2.000 đ/cp) 25 -1.40 (-5.60%)
07/08/2018 08/08/2018 07/08/2018 KSB HOSE Trả cổ tức còn lại năm 2017 bằng tiền (800 đ/cp) và bằng cổ phiếu (tỷ lệ 10:1) 29 -0.10 (-0.35%)
07/08/2018 08/08/2018 12/09/2018 CMW UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (462đ/cp) 14 -14.30 (-100.00%)
07/08/2018 HAH HOSE Giao dịch 14.274.933 cp niêm yết bổ sung 14 -0.25 (-1.85%)
07/08/2018 VIC HOSE Giao dịch 553.913.276 cp niêm yết bổ sung 95 +1.40 (+1.48%)
07/08/2018 08/08/2018 30/08/2018 SHG UPCOM Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 3 -2.60 (-100.00%)
07/08/2018 08/08/2018 30/08/2018 DPR HOSE Chi trả cổ tức đợt 2/2017 (2.000 đ/cp) 33 -0.05 (-0.15%)
07/08/2018 08/08/2018 23/08/2018 NBT UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (250đ/cp), trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 100:5) 6 -6.40 (-100.00%)
07/08/2018 08/08/2018 07/08/2018 BT6 UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 2 +0.10 (+4.17%)
07/08/2018 EVF UPCOM Giao dịch đầu tiên 250.000.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 7 0 (0%)
07/08/2018 08/08/2018 07/08/2018 HSA UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 26 -26.30 (-100.00%)
06/08/2018 07/08/2018 13/08/2018 VET UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 64 -63.90 (-100.00%)
03/08/2018 E1VFVN30 HOSE Thay đổi niêm yết 3.000.000 ccq 15 -0.37 (-2.36%)
06/08/2018 07/08/2018 06/08/2018 DLT UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 6 -6 (-100.00%)
06/08/2018 07/08/2018 31/08/2018 BSL UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (800đ/cp) 13 -12.50 (-100.00%)
06/08/2018 07/08/2018 20/08/2018 BTD UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 15 +0.50 (+3.38%)
06/08/2018 07/08/2018 22/08/2018 GDT HOSE Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 (2.000 đ/cp) 44 -0.20 (-0.46%)
03/08/2018 06/08/2018 24/08/2018 TTJ UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.200đ/cp) 28 +0.20 (+0.72%)
03/08/2018 VFG HOSE Giao dịch 7.130.166 cp niêm yết bổ sung 38 -0.30 (-0.79%)
02/08/2018 02/08/2018 E1VFVN30 HOSE Thay đổi niêm yết 1.200.000 ccq 15 -0.37 (-2.36%)
03/08/2018 SCS HOSE Giao dịch 49.985.700 cp niêm yết bổ sung 147 0 (0%)
03/08/2018 VNY UPCOM Giao dịch đầu tiên 8.250.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 5 -5.10 (-100.00%)
03/08/2018 GEX HOSE Giao dịch 72.000.000 cp niêm yết bổ sung 26 -0.20 (-0.78%)
03/08/2018 06/08/2018 18/08/2018 TA3 UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 10 -10 (-100.00%)
03/08/2018 06/08/2018 28/08/2018 HGM HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp) 42 -41.50 (-100.00%)
03/08/2018 06/08/2018 13/08/2018 DRI UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 6 0 (0%)
03/08/2018 06/08/2018 03/08/2018 MBG HNX Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 20:1) 4 -0.20 (-4.88%)
03/08/2018 06/08/2018 03/08/2018 HBW UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 86 -85 (-99.42%)
27/06/2018 03/08/2018 SMB HOSE Giao dịch lần đầu 29.846.648 cp 33 +0.15 (+0.46%)
03/08/2018 PTB HOSE Giao dịch 16.199.693 cp niêm yết bổ sung 60 -0.50 (-0.83%)
02/08/2018 02/08/2018 CHP HOSE Niêm yết bổ sung 12.598.994 cp 21 +0.20 (+0.96%)
02/08/2018 02/08/2018 HDC HOSE Niêm yết bổ sung 5.352.341 cp 14 -0.05 (-0.36%)
02/08/2018 02/08/2018 HAH HOSE Niêm yết bổ sung 14.274.933 cp 14 -0.25 (-1.85%)
03/08/2018 06/08/2018 26/08/2018 PXL UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 3 +0.10 (+3.03%)
03/08/2018 NED UPCOM Giao dịch 4.245.246 cổ phiếu niêm yết bổ sung 10 -10.20 (-100.00%)
02/08/2018 03/08/2018 31/08/2018 BVH HOSE Trả cổ tức năm tài chính 2017 (1.000 đ/cp) 98 -1 (-1.02%)
02/08/2018 FIC UPCOM Giao dịch đầu tiên 127.000.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 9 -9 (-100.00%)
02/08/2018 03/08/2018 17/08/2018 C36 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 14 0 (0%)
02/08/2018 03/08/2018 21/08/2018 HTC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (300đ/cp) 26 -25.60 (-100.00%)
02/08/2018 03/08/2018 22/08/2018 BAX HNX Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 24 -24 (-100.00%)
02/08/2018 APF UPCOM Giao dịch 1.960.600 cp niêm yết bổ sung 34 -0.10 (-0.30%)
02/08/2018 UEM UPCOM Giao dịch 548.100 cp niêm yết bổ sung 36 -36 (-100.00%)
02/08/2018 03/08/2018 17/08/2018 ASP HOSE Chi trả cổ tức năm 2017 (600 đ/cp) 6 -0.03 (-0.48%)
01/08/2018 01/08/2018 MBB HOSE Niêm yết bổ sung 344.946.018 cp 20 -0.30 (-1.48%)
01/08/2018 01/08/2018 VJC HOSE Niêm yết bổ sung 90.268.050 cp 128 -0.50 (-0.39%)
31/07/2018 31/07/2018 GDT HOSE Niêm yết bổ sung 1.484.716 cp 44 -0.20 (-0.46%)
01/08/2018 02/08/2018 08/08/2018 TVC HNX Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 13 +0.30 (+2.40%)
01/08/2018 02/08/2018 20/08/2018 HCS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (912 đ/cp) 7 -6.90 (-100.00%)
01/08/2018 02/08/2018 20/08/2018 FSC UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường 11 -11.20 (-100.00%)
01/08/2018 02/08/2018 08/08/2018 HAG HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 5 -0.01 (-0.19%)
01/08/2018 SGN HOSE Giao dịch 23.995.952 cp niêm yết bổ sung 130 -0.70 (-0.54%)
01/08/2018 EVS UPCOM Giao dịch đầu tiên 60.000.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 11 0 (0%)
01/08/2018 02/08/2018 01/08/2018 DTD HNX Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 10%) 17 -0.20 (-1.18%)
30/07/2018 TNG HNX Chấp thuận niêm yết bổ sung 8.222.889 cổ phiếu 20 -0.10 (-0.51%)
31/07/2018 01/08/2018 14/08/2018 SZE UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (700đ/cp) 8 0 (0%)
31/07/2018 01/08/2018 18/08/2018 DSC UPCOM Tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 12 -12.20 (-100.83%)
30/07/2018 30/07/2018 VPG HOSE Niêm yết bổ sung 2.999.993 cp 24 +0.30 (+1.26%)
31/07/2018 31/07/2018 TLH HOSE Niêm yết bổ sung 9.148.308 cp 6 -0.05 (-0.86%)
31/07/2018 01/08/2018 20/08/2018 PGD HOSE Trả cổ tức năm 2017 (3.000 đ/cp) 38 -0.10 (-0.26%)
31/07/2018 01/08/2018 14/08/2018 NAU Trả cổ tức bằng tiền mặt (72đ/cp) 0 0 (0%)
31/07/2018 01/08/2018 31/07/2018 PNC HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 16 0 (0%)
31/07/2018 01/08/2018 10/08/2018 ABT HOSE Trả cổ tức đợt 1/2018 (3.000 đ/cp) 44 -3.30 (-7.49%)
31/07/2018 01/08/2018 31/07/2018 PMG HOSE Trả cổ tức năm 2017 (tỷ lệ 100:15) 21 -0.05 (-0.24%)
31/07/2018 01/08/2018 16/08/2018 PMJ UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.350đ/cp) 10 -10.40 (-100.00%)
31/07/2018 01/08/2018 04/09/2018 EME UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000đ/cp) 36 -5 (-13.89%)
31/07/2018 01/08/2018 07/08/2018 BSG UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trả cổ tức bằng tiền mặt (100đ/cp) 10 -9.90 (-100.00%)
30/07/2018 31/07/2018 04/08/2018 SVH UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 13 -13.30 (-100.00%)
30/07/2018 31/07/2018 04/08/2018 SDN HNX Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 44 -4.90 (-11.09%)
30/07/2018 31/07/2018 30/07/2018 VTG UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 8 -7.80 (-100.00%)
30/07/2018 31/07/2018 16/08/2018 KTC Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 0 0 (0%)
30/07/2018 HLS UPCOM Giao dịch 1.087.957cp niêm yết bổ sung 27 -26.90 (-100.00%)
30/07/2018 31/07/2018 31/08/2018 DHG HOSE Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 (1.000 đ/cp) 82 +0.40 (+0.49%)
30/07/2018 31/07/2018 31/08/2018 PHP HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (600đ/cp) 11 -11.30 (-100.00%)
30/07/2018 31/07/2018 20/08/2018 L10 HOSE Trả cổ tức 2017 (1.000 đ/cp) 25 -1.75 (-7.00%)
27/07/2018 27/07/2018 C32 HOSE Niêm yết bổ sung 1.366.153 cp 28 +0.20 (+0.71%)
30/07/2018 VDS HOSE Giao dịch 9.099.906 cp niêm yết bổ sung 9 -0.04 (-0.42%)
30/07/2018 31/07/2018 20/08/2018 EVE HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 17 +0.10 (+0.57%)
30/07/2018 31/07/2018 30/07/2018 KSA HOSE ĐHCĐ thường niên năm 2018 0 -0.02 (-4.17%)
27/07/2018 30/07/2018 27/07/2018 TAW UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 17 -17.30 (-100.00%)
27/07/2018 30/07/2018 09/08/2018 YTC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.100đ/cp) 94 +5.80 (+6.17%)
26/07/2018 26/07/2018 VIC HOSE Niêm yết bổ sung 553.913.276 cp 95 +1.40 (+1.48%)
27/07/2018 30/07/2018 15/08/2018 VEC UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 5 -5 (-100.00%)
27/07/2018 IBC HOSE ĐHĐCĐ bất thường 2018 25 -0.10 (-0.40%)
27/07/2018 27/07/2018 VPB HOSE Giao dịch 925.649.857 cp niêm yết bổ sung 20 -0.35 (-1.76%)
27/07/2018 30/07/2018 10/08/2018 QNS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 41 -0.10 (-0.25%)
27/07/2018 30/07/2018 20/08/2018 SPC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 15 -15 (-100.00%)
27/07/2018 30/07/2018 27/07/2018 RLC UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 10 -10 (-100.00%)
27/07/2018 HWS UPCOM Giao dịch đầu tiên 87.600.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 6 -5.70 (-100.00%)
27/07/2018 30/07/2018 16/08/2018 RTH UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (800đ/cp) 6 -5.20 (-86.67%)
27/07/2018 30/07/2018 15/08/2018 LCW UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (8.6đ/cp) 10 0 (0%)
27/07/2018 VIX HNX Giao dịch 7.360.003 cp niêm yết bổ sung 10 -0.10 (-1.04%)
27/07/2018 30/07/2018 27/07/2018 VRE HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 30 -0.15 (-0.50%)
27/07/2018 30/07/2018 16/08/2018 VSA HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000đ/cp), thưởng cổ phiếu (tỷ lệ 10:1) 18 -18.20 (-100.00%)
27/07/2018 30/07/2018 16/08/2018 IN4 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (4.000đ/cp) 59 -59 (-100.00%)
26/07/2018 26/07/2018 SKG HOSE Niêm yết bổ sung 9.595.519 cp 16 -0.05 (-0.31%)
25/07/2018 25/07/2018 VFG HOSE Niêm yết bổ sung 7.130.166 cp 38 -0.30 (-0.79%)
25/07/2018 25/07/2018 PTB HOSE Niêm yết bổ sung 16.199.693 cp 60 -0.50 (-0.83%)
26/07/2018 26/07/2018 GEX HOSE Niêm yết bổ sung 72.000.000 cp 26 -0.20 (-0.78%)
26/07/2018 27/07/2018 06/08/2018 PTD HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 16 -15.90 (-100.00%)
26/07/2018 27/07/2018 26/07/2018 VHM HOSE Lấy ý kiến CĐ bằng văn bản 76 -0.10 (-0.13%)
26/07/2018 27/07/2018 09/08/2018 BDG UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp) 37 -37.20 (-100.00%)
26/07/2018 27/07/2018 10/08/2018 TVS HOSE Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền (600 đ/cp), bằng cp (tỷ lệ 100:9), thưởng cp (tỷ lệ 100:1) 14 +0.20 (+1.46%)
26/07/2018 CII HOSE Giao dịch 236.858 cp niêm yết bổ sung 25 +0.05 (+0.20%)
26/07/2018 CDO UPCOM ĐHĐCĐ thường niên 2018 lần 2 1 0 (0%)
26/07/2018 27/07/2018 14/08/2018 VKC HNX Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 5 0 (0%)
26/07/2018 27/07/2018 26/07/2018 SAS UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 23 -0.20 (-0.86%)
26/07/2018 HBD UPCOM Giao dịch đầu tiên 476.100 cổ phiếu niêm yết bổ sung 13 -13 (-100.00%)
26/07/2018 FRC UPCOM Giao dịch đầu tiên 3.000.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 16 -15.30 (-95.63%)
25/07/2018 26/07/2018 20/11/2018 TVW UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (160đ/cp) 19 -18.30 (-98.92%)
25/07/2018 NLG HOSE Giao dịch 21.224.257 cp niêm yết bổ sung 28 -0.50 (-1.79%)
25/07/2018 TCB HOSE Giao dịch 2.331.061.440 cp niêm yết bổ sung 25 -0.50 (-1.98%)
25/07/2018 26/07/2018 25/07/2018 CIP UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 26 -26.20 (-100.00%)
25/07/2018 26/07/2018 25/07/2018 VIG HNX Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 2 0 (0%)
25/07/2018 26/07/2018 15/08/2018 PTP UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (900đ/cp) 10 -10 (-100.00%)
25/07/2018 26/07/2018 08/08/2018 TTD UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.100 đ/cp) 56 -55.50 (-100.00%)
25/07/2018 26/07/2018 08/08/2018 SB1 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (600đ/cp) 11 -11.20 (-103.70%)
25/07/2018 THG HOSE Giao dịch 1.199.862 cp niêm yết bổ sung 28 +0.75 (+2.65%)
24/07/2018 25/07/2018 10/08/2018 INC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt ( 600đ/cp) 6 -6.30 (-100.00%)
24/07/2018 25/07/2018 24/07/2018 DLD UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018 11 -11.30 (-100.00%)
24/07/2018 25/07/2018 06/08/2018 BRC HOSE Trả cổ tức năm 2017 (900 đ/cp) 9 +0.07 (+0.77%)
24/07/2018 25/07/2018 15/08/2018 DHN UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 11 -10.60 (-100.00%)
24/07/2018 25/07/2018 14/08/2018 SZL HOSE Chi trả cổ tức đợt 2/2017 (1.500 đ/cp) 34 -0.10 (-0.30%)
24/07/2018 FPT HOSE Giao dịch 80.021.000 cp niêm yết bổ sung (4 đợt: 24/07/2018, 05/04/2019, 06/04/2020, 05/04/2021) 42 +0.60 (+1.42%)
24/07/2018 NKG HOSE Giao dịch 51.999.868 cp niêm yết bổ sung 8 -0.03 (-0.37%)
24/07/2018 25/07/2018 13/08/2018 CAN HNX Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 25 -25 (-100.00%)
24/07/2018 25/07/2018 24/07/2018 DVW UPCOM Trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 5:2) 12 -12.30 (-100.00%)
02/07/2018 24/07/2018 HPX HOSE Giao dịch lần đầu 150.000.000 cp 28 +0.50 (+1.82%)
23/07/2018 24/07/2018 08/08/2018 SMA HOSE Thanh toán cổ tức năm 2017 (470 đ/cp) 15 -1 (-6.67%)
23/07/2018 24/07/2018 14/08/2018 LBC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.100đ/cp) 12 -12 (-100.00%)
23/07/2018 MPC UPCOM Giao dịch 68.462.850 cổ phiếu niêm yết bổ sung 48 +0.50 (+1.05%)
23/07/2018 24/07/2018 23/07/2018 HU1 HOSE ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 11 +0.70 (+6.42%)
23/07/2018 24/07/2018 06/08/2018 BWS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.200đ/cp) 31 0 (0%)
23/07/2018 24/07/2018 23/07/2018 TNA HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 14 +0.05 (+0.36%)
23/07/2018 24/07/2018 06/08/2018 EMG UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp) 18 -16.30 (-91.57%)
20/07/2018 20/07/2018 VPB HOSE Niêm yết bổ sung 925.649.857 cp 20 -0.35 (-1.76%)
20/07/2018 20/07/2018 TCB HOSE Niêm yết bổ sung 2.331.061.440 cp 25 -0.50 (-1.98%)
20/07/2018 20/07/2018 VDS HOSE Niêm yết bổ sung 9.099.906 cp 9 -0.04 (-0.42%)
20/07/2018 23/07/2018 20/07/2018 MTP UPCOM Trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu ( tỷ lệ 33.33%) 12 -11.50 (-100.00%)
20/07/2018 23/07/2018 01/08/2018 VTJ HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (550đ/cp) 4 -4.30 (-100.00%)
20/07/2018 23/07/2018 02/08/2018 SGH HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (600đ/cp) 44 +3.70 (+8.49%)
20/07/2018 23/07/2018 10/08/2018 LWS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (460.079đ/cp) 10 0 (0%)
20/07/2018 23/07/2018 20/07/2018 TEG HOSE Trả cổ tức năm 2017 (tỷ lệ 100:8), lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 7 0 (0%)
20/07/2018 23/07/2018 20/07/2018 HAM UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 21 -17.20 (-81.90%)
20/07/2018 23/07/2018 20/07/2018 TGG HOSE ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 7 -0.04 (-0.59%)
20/07/2018 23/07/2018 20/07/2018 SJF HOSE Trả cổ tức năm 2017 (tỷ lệ 5:1) 13 +0.05 (+0.40%)
20/07/2018 HKB HNX Họp ĐHĐCĐ thường niên lấn 2 năm 2018 1 0 (0%)
18/07/2018 18/07/2018 CII HOSE Niêm yết bổ sung 236.858 cp 25 +0.05 (+0.20%)
19/07/2018 20/07/2018 31/07/2018 HSM UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 13 -13 (-100.00%)
18/07/2018 18/07/2018 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 5.100.000 ccq niêm yết bổ sung 15 -0.37 (-2.36%)
19/07/2018 20/07/2018 20/08/2018 BMD UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (630đ/cp) 6 -6 (-100.00%)
19/07/2018 20/07/2018 20/09/2018 SGR HOSE Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền (1.000 đ/cp), bằng cp (tỷ lệ 100:15) 20 +0.30 (+1.48%)
19/07/2018 20/07/2018 30/07/2018 SMB HOSE Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp) 33 +0.15 (+0.46%)
19/07/2018 20/07/2018 10/08/2018 VLP UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (800đ/cp) 2 -2.40 (-100.00%)
19/07/2018 20/07/2018 06/08/2018 CDR UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (800đ/cp) 7 -6.90 (-100.00%)
19/07/2018 20/07/2018 19/07/2018 AME HNX Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 15 -0.70 (-4.58%)
19/07/2018 20/07/2018 19/07/2018 SCI HNX Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 10%) 7 0 (0%)
19/07/2018 20/07/2018 15/08/2018 IJC HOSE Trả cổ tức năm 2017 (1.000 đ/cp) 8 -0.06 (-0.77%)
19/07/2018 20/07/2018 19/07/2018 ART HNX Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 20%), bán ưu đãi (tỷ lệ 1:3.5) 4 -0.10 (-2.33%)
17/07/2018 17/07/2018 E1VFVN30 HOSE Thay đổi niêm yết 600.000 chứng chỉ quỹ 15 -0.37 (-2.36%)
18/07/2018 TTB HOSE Giao dịch 4.256.969 cổ phiếu niêm yết bổ sung 21 +0.20 (+0.97%)
18/07/2018 19/07/2018 18/07/2018 NVL HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 71 -0.10 (-0.14%)
18/07/2018 PHR HOSE Giao dịch 54.199.198 cp niêm yết bổ sung 31 +1.65 (+5.35%)
18/07/2018 19/07/2018 18/07/2018 SBM UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2018 28 +0.50 (+1.79%)
18/07/2018 19/07/2018 18/07/2018 TSJ UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 9 -7.80 (-86.67%)
18/07/2018 19/07/2018 18/07/2018 HHA UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 100 -100 (-100.00%)
18/07/2018 18/07/2018 PNJ HOSE Giao dịch 54.037.290 cp niêm yết bổ sung 94 -0.10 (-0.11%)
18/07/2018 SHI HOSE Giao dịch 3.194.931 cp niêm yết bổ sung 6 -0.43 (-7.11%)
18/07/2018 19/07/2018 08/08/2018 LGL HOSE Trả cổ tức năm 2017 (1.000 đ/cp) 7 -0.02 (-0.28%)
18/07/2018 HBW UPCOM Giao dịch đầu tiên 6.679.289 cổ phiếu đăng ký giao dịch 86 -85 (-99.42%)
17/07/2018 17/07/2018 THG HOSE Niêm yết bổ sung 1.199.862 cp 28 +0.75 (+2.65%)
17/07/2018 18/07/2018 17/07/2018 NGC HNX Trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 100:1.5) 10 -9.70 (-100.00%)
17/07/2018 18/07/2018 08/08/2018 KDF UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.400đ/cp) 20 -0.30 (-1.50%)
17/07/2018 18/07/2018 02/08/2018 SBL UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 21 -20.80 (-100.00%)
17/07/2018 18/07/2018 17/07/2018 VCP UPCOM Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 1:0.2) 32 -0.70 (-2.19%)
17/07/2018 18/07/2018 07/08/2018 KHW UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (720đ/cp) 12 0 (0%)
17/07/2018 18/07/2018 05/08/2018 PID UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 6 -6.30 (-100.00%)
17/07/2018 18/07/2018 22/08/2018 TIE HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 9 +0.55 (+5.98%)
16/07/2018 16/07/2018 FPT HOSE Niêm yết bổ sung 80.021.111 cp 42 +0.60 (+1.42%)
16/07/2018 17/07/2018 31/07/2018 TRC HOSE Trả cổ tức năm 2017 (2.300 đ/cp) 23 -1.70 (-7.47%)
16/07/2018 17/07/2018 16/07/2018 NHV UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018 13 -10.10 (-75.94%)
16/07/2018 PME HOSE Giao dịch 9.784.125 cp niêm yết bổ sung 67 -2 (-2.99%)
16/07/2018 17/07/2018 07/08/2018 DSS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt ( 750đ/cp) 7 -7 (-100.00%)
16/07/2018 17/07/2018 16/07/2018 CLG HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 3 -0.09 (-3.41%)
16/07/2018 VCI HOSE giao dịch 16.800.000 cp niêm yết bổ sung 52 -0.30 (-0.58%)
16/07/2018 PNJ HOSE giao dịch 9.827.457 cp niêm yết bổ sung 94 -0.10 (-0.11%)
16/07/2018 NKG HOSE giao dịch 948.545 cp niêm yết bổ sung 8 -0.03 (-0.37%)
16/07/2018 CNC UPCOM Giao dịch 1.893.968 cổ phiếu niêm yết bổ sung 23 +2 (+8.70%)
13/07/2018 13/07/2018 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 1.700.000 ccq niêm yết bổ sung 15 -0.37 (-2.36%)
15/07/2018 PXI HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 3 0 (0%)
13/07/2018 13/07/2018 BVH HOSE Niêm yết bổ sung 20.415.000 cp 98 -1 (-1.02%)
13/07/2018 16/07/2018 09/08/2018 BVS HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (700đ/cp) 12 -0.30 (-2.44%)
13/07/2018 16/07/2018 30/07/2018 NT2 HOSE Trả cổ tức bằng tiền (tỷ lệ 2.792 cp) 26 +0.20 (+0.78%)
13/07/2018 16/07/2018 13/07/2018 ITS UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 3 0 (0%)
13/07/2018 13/07/2018 NKG HOSE Niêm yết bổ sung 51.999.868 cp 8 -0.03 (-0.37%)
13/07/2018 16/07/2018 31/07/2018 VSI HOSE Trả cổ tức năm 2017 (2.500 đ/cp) 22 -0.15 (-0.67%)
13/07/2018 16/07/2018 13/07/2018 SDP HNX Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 2 -1.60 (-100.00%)
13/07/2018 16/07/2018 30/07/2018 CKV HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (900đ/cp) 21 -20.90 (-100.00%)
13/07/2018 16/07/2018 13/08/2018 VLB UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (750đ/cp) 33 -31 (-93.94%)
12/07/2018 12/07/2018 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 500.000 ccq niêm yết bổ sung 15 -0.37 (-2.36%)
04/07/2018 13/07/2018 HPG HOSE Giao dịch 606.828.166 cp niêm yết bổ sung 36 -1.10 (-3.07%)
13/07/2018 16/07/2018 13/07/2018 VC7 HNX Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 9 -0.10 (-1.12%)
13/07/2018 16/07/2018 26/07/2018 CVH UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (668đ/cp) 13 0 (0%)
13/07/2018 LDG HOSE Giao dịch 28.791.648 cp niêm yết bổ sung 17 +0.45 (+2.72%)
13/07/2018 16/07/2018 27/07/2018 HLE UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (650đ/cp) 10 -10 (-100.00%)
13/07/2018 16/07/2018 25/07/2018 HLB UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (5.000đ/cp) 55 -55 (-100.00%)
13/07/2018 16/07/2018 31/07/2018 UPH UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (300đ/cp) 25 -25 (-100.00%)
13/07/2018 16/07/2018 13/07/2018 FLC HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 5 -0.17 (-3.10%)
12/07/2018 13/07/2018 31/07/2018 TTV UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.090đ/cp) 10 -10 (-100.00%)
12/07/2018 13/07/2018 26/07/2018 MLC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (738,503đ/cp) 10 0 (0%)
12/07/2018 13/07/2018 12/07/2018 DS3 HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt ( 700đ/cp) 4 0 (0%)
12/07/2018 13/07/2018 24/07/2018 VCS HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 73 +0.50 (+0.68%)
12/07/2018 13/07/2018 15/08/2018 DNE UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.804đ/cp) 7 -7 (-100.00%)
11/07/2018 11/07/2018 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 1.200.000 ccq niêm yết bổ sung 15 -0.37 (-2.36%)
12/07/2018 13/07/2018 06/08/2018 PJS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 12 -2.10 (-17.65%)
12/07/2018 IMP HOSE Giao dịch 6.443.008 cp niêm yết bổ sung 51 +1 (+1.98%)
12/07/2018 CVT HOSE Giao dịch 8.466.984 cp niêm yết bổ sung 22 +0.05 (+0.23%)
12/07/2018 ITD HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2018 11 -0.30 (-2.80%)
12/07/2018 TCM HOSE Giao dịch 2.576.226 cp niêm yết bổ sung 26 -0.40 (-1.53%)
10/07/2018 10/07/2018 PME HOSE Niêm yết bổ sung 9.784.125 cp 67 -2 (-2.99%)
10/07/2018 10/07/2018 JVC HOSE Niêm yết bổ sung 54.037.290 cp 3 +0.08 (+2.59%)
10/07/2018 10/07/2018 PHR HOSE Niêm yết bổ sung 54.199.189 cp 31 +1.65 (+5.35%)
10/07/2018 10/07/2018 PNJ HOSE Niêm yết bổ sung 54.037.290 cp 94 -0.10 (-0.11%)
11/07/2018 CTI HOSE 11/07/2018: GD 1.200.000 cp, 11/07/2019: GD 400.000 cp, 11/07/2020: GD 400.000 cp 25 +0.10 (+0.40%)
10/07/2018 10/07/2018 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 700.000 ccq niêm yết bổ sung 15 -0.37 (-2.36%)
11/07/2018 12/07/2018 31/07/2018 WSB UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000đ/cp) 49 -48.80 (-99.59%)
11/07/2018 12/07/2018 20/07/2018 BSH UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000đ/cp) 32 -31.90 (-100.00%)
11/07/2018 12/07/2018 24/07/2018 SCS HOSE Trả cổ tức bằng tiền mặt (3.000đ/cp) 147 0 (0%)
11/07/2018 12/07/2018 11/07/2018 PAI UPCOM Tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 10 0 (0%)
11/07/2018 12/07/2018 11/07/2018 SBD UPCOM Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 10%) 12 -11.50 (-100.00%)
11/07/2018 12/07/2018 27/07/2018 VGV UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (360đ/cp) 11 -11.20 (-100.00%)
11/07/2018 12/07/2018 28/07/2018 IBC HOSE ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 (lần 1) 25 -0.10 (-0.40%)
10/07/2018 10/07/2018 SHI HOSE Niêm yết bổ sung 3.194.931 cp 6 -0.43 (-7.11%)
11/07/2018 12/07/2018 11/07/2018 SGS UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 11 0 (0%)
11/07/2018 12/07/2018 15/08/2018 ICI UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (300đ/cp) 8 +0.90 (+10.84%)
11/07/2018 NAF HOSE Giao dịch 3.000.000 cp niêm yết bổ sung 12 -0.25 (-2.15%)
11/07/2018 12/07/2018 26/07/2018 BCE HOSE Trả cổ tức năm 2017 (800 đ/cp) 5 -0.06 (-1.11%)
11/07/2018 12/07/2018 02/08/2018 HFB UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 10 -10 (-100.00%)
10/07/2018 11/07/2018 20/07/2018 TLD HOSE Trả cổ tức năm 2017 (400 đ/cp) 7 -0.09 (-1.30%)
10/07/2018 11/07/2018 27/07/2018 VCI HOSE Lấy ý kiến CĐ, trả cổ tức 2017 (1.000 đ/cp), thưởng cp (tỷ lệ 10:3.5) 52 -0.30 (-0.58%)
10/07/2018 S55 HNX Giao dịch 4.009.651 cổ phiếu niêm yết bổ sung 24 -23.60 (-100.00%)
10/07/2018 LGL HOSE Giao dịch 15.403.316 cp niêm yết bổ sung 7 -0.02 (-0.28%)
09/07/2018 10/07/2018 31/07/2018 VCG HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (400đ/cp) 18 0 (0%)
06/07/2018 06/07/2018 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 2.700.000 ccq niêm yết bổ sung 15 -0.37 (-2.36%)
10/07/2018 11/07/2018 09/08/2018 PVM UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trả cổ tức năm 2018 (350đ/cp) 10 -0.10 (-0.99%)
09/07/2018 10/07/2018 06/08/2018 DC4 HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (600 đ/cp) 9 -9.30 (-100.00%)
09/07/2018 10/07/2018 30/07/2018 EVG HOSE Trả cổ tức năm 2017 (500 đ/cp) 3 +0.14 (+4.46%)
09/07/2018 10/07/2018 09/07/2018 EVG HOSE Thực hiện quyền mua cp (tỷ lệ 1:1) 3 +0.14 (+4.46%)
09/07/2018 10/07/2018 31/07/2018 VE3 HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.300đ/cp) 10 -10 (-100.00%)
05/07/2018 05/07/2018 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 200.000 ccq niêm yết bổ sung 15 -0.37 (-2.36%)
09/07/2018 10/07/2018 09/07/2018 TAG HNX Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 35 0 (0%)
09/07/2018 10/07/2018 18/07/2018 LMI UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp) 13 -12.80 (-100.00%)
09/07/2018 10/07/2018 28/07/2018 GTH UPCOM Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 9 -8.80 (-100.00%)
06/07/2018 06/07/2018 LDG HOSE Niêm yết bổ sung 28.791.648 cp 17 +0.45 (+2.72%)
06/07/2018 STW UPCOM Giao dịch đầu tiên 15.863.133 cổ phiếu đăng ký giao dịch 12 -11.50 (-100.00%)
06/07/2018 09/07/2018 27/07/2018 VSM HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt ( tỷ lệ 1000đ/cp) 11 -10.70 (-100.00%)
06/07/2018 STT UPCOM Hủy niêm yết cổ phiếu 10 -9.50 (-100.00%)
06/07/2018 HSG HOSE Giao dịch 34.993.645 cp niêm yết bổ sung 8 -0.34 (-4.47%)
05/07/2018 05/07/2018 LGL HOSE Niêm yết 15.403.316 cp niêm yết bổ sung 7 -0.02 (-0.28%)
06/07/2018 09/07/2018 06/07/2018 MBB HOSE Trả cổ tức đợt 2/2017 (tỷ lệ 100:5), thưởng cp (tỷ lệ 100:14) 20 -0.30 (-1.48%)
06/07/2018 SCR HOSE Giao dịch 73.161.370 cp niêm yết bổ sung 8 -0.05 (-0.65%)
04/07/2018 04/07/2018 E1VFVN30 HOSE Thay đổi niêm yết 1.700.000 ccq 15 -0.37 (-2.36%)
06/07/2018 09/07/2018 31/07/2018 BSQ UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 20 -0.10 (-0.51%)
06/07/2018 09/07/2018 06/07/2018 TPB HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 26 +0.05 (+0.20%)
06/07/2018 09/07/2018 18/07/2018 SMC HOSE Trả cổ tức đợt cuối năm 2017 bằng tiền (500 đ/cp), bằng cp (tỷ lệ 10:3) 16 -0.10 (-0.63%)
05/07/2018 06/07/2018 05/07/2018 TCB HOSE Thưởng cp (tỷ lệ 1:2) 25 -0.50 (-1.98%)
04/07/2018 04/07/2018 HPG HOSE Niêm yết bổ sung 606.828.166 cp 36 -1.10 (-3.07%)
05/07/2018 06/07/2018 06/08/2018 TCH HOSE Chi trả cổ tức năm 2017 (850 đ/cp) 20 +0.05 (+0.25%)
05/07/2018 06/07/2018 20/07/2018 NUE UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (794đ/cp) 8 -7.80 (-100.00%)
05/07/2018 06/07/2018 05/07/2018 HAV UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 2 -2.30 (-100.00%)
05/07/2018 MVY UPCOM Giao dịch 2.000.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung 8 +1 (+12.50%)
05/07/2018 06/07/2018 20/07/2018 PND UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt ( 300đ/cp) 8 -7.70 (-96.25%)
04/07/2018 05/07/2018 04/07/2018 DNP HNX Trả cổ tức (tỷ lệ 100:12.997), bán ưu đãi (tỷ lệ 100:42.992) 14 0 (0%)
04/07/2018 05/07/2018 02/08/2018 DHA HOSE Trả cổ tức còn lại năm 2018, tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 (2.000 đ/cp) 29 -0.20 (-0.69%)
04/07/2018 05/07/2018 25/07/2018 VTV HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000đ/cp) 10 -9.90 (-100.00%)
04/07/2018 CMG HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2018 19 -0.20 (-1.06%)
04/07/2018 05/07/2018 04/07/2018 NMK UPCOM Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 8%) 11 0 (0%)
04/07/2018 05/07/2018 16/07/2018 X20 HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.200đ/cp) 13 -12.60 (-100.00%)
04/07/2018 HII HOSE Giao dịch 14.250.000 cp niêm yết bổ sung 15 -0.05 (-0.33%)
04/07/2018 PEQ UPCOM Giao dịch 848.610 cổ phiếu niêm yết bổ sung 33 -32.60 (-100.00%)
03/07/2018 04/07/2018 16/07/2018 BSD UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (3.000 đ/cp) 43 -38.50 (-89.53%)
03/07/2018 04/07/2018 24/07/2018 ACV UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018. 83 -0.20 (-0.24%)
03/07/2018 04/07/2018 20/07/2018 VXB HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.050 đ/cp) 12 -12 (-100.00%)
03/07/2018 04/07/2018 16/07/2018 HU3 HOSE Trả cổ tức năm 2017 (2.000 đ/cp) 10 -0.10 (-1.02%)
03/07/2018 04/07/2018 24/07/2018 MTV UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.600đ/cp) 13 -12.80 (-100.00%)
03/07/2018 HBC HOSE Giao dịch 64.924.220 cp niêm yết bổ sung 19 -0.40 (-2.15%)
03/07/2018 04/07/2018 03/07/2018 DRH HOSE Thưởng cp (tỷ lệ 10:2) 12 -0.40 (-3.28%)
03/07/2018 04/07/2018 18/07/2018 BRS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.400đ/cp) 12 -12.40 (-100.00%)
03/07/2018 04/07/2018 03/07/2018 VIB UPCOM Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 27 +0.10 (+0.37%)
02/07/2018 03/07/2018 10/07/2018 C47 HOSE Lấy ý kiến CĐ bằng văn bản 20 -0.10 (-0.51%)
02/07/2018 VT8 UPCOM Giao dịch 2.375.512 cổ phiếu niêm yết bổ sung 18 -18 (-100.00%)
02/07/2018 02/07/2018 IMP HOSE Niêm yết 6.443.008 cp niêm yết bổ sung 51 +1 (+1.98%)
02/07/2018 NVL HOSE Giao dịch 33.459.554 cp niêm yết bổ sung 71 -0.10 (-0.14%)
02/07/2018 MSN HOSE Giao dịch 5.775.574 cp niêm yết bổ sung 79 -1 (-1.27%)
02/07/2018 03/07/2018 02/07/2018 VPG HOSE GDKHQ trả cổ tức năm 2017 (tỷ lệ 100:15) 24 +0.30 (+1.26%)
02/07/2018 FTS HOSE Giao dịch 9.936.736 cp niêm yết bổ sung 17 -0.20 (-1.20%)
29/06/2018 SMA HOSE ĐHĐCĐ 2018 15 -1 (-6.67%)
29/06/2018 02/07/2018 29/06/2018 IVS HNX Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 13 0 (0%)
29/06/2018 02/07/2018 29/06/2018 NHT UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 44 -44 (-100.00%)
29/06/2018 EMC HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2018 13 -0.95 (-7.25%)
29/06/2018 02/07/2018 21/07/2018 SAB HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 243 +5.40 (+2.22%)
29/06/2018 VSI HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 22 -0.15 (-0.67%)
29/06/2018 02/07/2018 29/06/2018 VJC HOSE Trả cổ tức còn lại năm 2017 (tỷ lệ 100:20) 128 -0.50 (-0.39%)
29/06/2018 02/07/2018 27/07/2018 MHC HOSE Trả cổ tức năm 2017 và năm 2016 bằng tiền (500 đ/cp), bằng cp (tỷ lệ 100:15) 5 -0.05 (-0.93%)
29/06/2018 SPM HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 14 -0.05 (-0.36%)
13/06/2018 29/06/2018 TVB HOSE Giao dịch lần đầu 15.020.000 cp 31 +0.20 (+0.65%)
29/06/2018 02/07/2018 29/06/2018 VNA UPCOM Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 1 -1.10 (-100.00%)
29/06/2018 02/07/2018 29/06/2018 VCW UPCOM Trả cổ phiếu thưởng (tỷ lệ 2:1) 33 +0.20 (+0.60%)
29/06/2018 02/07/2018 16/07/2018 CDG UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 15 -15 (-100.00%)
29/06/2018 NHA HNX Giao dịch đầu tiên 2.041.528 cổ phiếu niêm yết bổ sung 8 0 (0%)
31/05/2018 29/06/2018 VPI HOSE Giao dịch lần đầu 160.000.000 cp 43 +0.45 (+1.04%)
29/06/2018 02/07/2018 20/07/2018 BHK UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.200 đ/cp) 14 -13.80 (-100.00%)
29/06/2018 NAU Giao dịch đầu tiên 3.669.999 cổ phiếu đăng ký giao dịch 0 0 (0%)
29/06/2018 CCM UPCOM Hủy niêm yết 6.199.900 cổ phiếu 25 -4.30 (-17.06%)
29/06/2018 02/07/2018 12/07/2018 TNP UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (800đ/cp) 9 -9 (-100.00%)
28/06/2018 28/06/2018 SCR HOSE Niêm yết bổ sung 73.161.370 cp 8 -0.05 (-0.65%)
28/06/2018 28/06/2018 NAF HOSE Niêm yết bổ sung 3.000.000 cp 12 -0.25 (-2.15%)
28/06/2018 29/06/2018 28/06/2018 HHG HNX Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 21%) 2 0 (0%)
27/06/2018 27/06/2018 CVT HOSE Niêm yết bổ sung 8.466.984 cp 22 +0.05 (+0.23%)
28/06/2018 29/06/2018 09/07/2018 XLV UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 12 -11 (-91.67%)
27/06/2018 27/06/2018 HSG HOSE Niêm yết bổ sung 34.993.645 cp 8 -0.34 (-4.47%)
28/06/2018 29/06/2018 25/07/2018 GAS HOSE Chi trả cổ tức đợt 3/2017 (2.000 đ/cp) 90 -3.70 (-4.10%)
27/06/2018 27/06/2018 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 200.000 ccq niêm yết bổ sung 15 -0.37 (-2.36%)
28/06/2018 29/06/2018 30/07/2018 HFS Trả cổ tức bằng tiền mặt (300đ/cp) 0 0 (0%)
28/06/2018 29/06/2018 06/06/2018 PTS HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (700đ/cp) 5 -4.90 (-100.00%)
28/06/2018 SGH HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 44 +3.70 (+8.49%)
28/06/2018 29/06/2018 16/07/2018 APP HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (300đ/cp) 8 -7.80 (-100.00%)
28/06/2018 29/06/2018 28/06/2018 VIC HOSE Trả cổ tức năm 2017 (tỷ lệ 1.000:210) 95 +1.40 (+1.48%)
28/06/2018 29/06/2018 25/07/2018 SEP UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.544,6đ/cp) 10 -10 (-100.00%)
28/06/2018 29/06/2018 28/06/2018 TLH HOSE Trả cổ tức năm 2017 (tỷ lệ 10:1) 6 -0.05 (-0.86%)
28/06/2018 29/06/2018 28/06/2018 PXI HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 3 0 (0%)
28/06/2018 29/06/2018 28/06/2018 TRS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (3.000 đ/cp) 66 -66.30 (-100.00%)
28/06/2018 29/06/2018 30/07/2018 TSG UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.100đ/cp) 9 -8.50 (-100.00%)
28/06/2018 29/06/2018 12/07/2018 ADP UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (600đ/cp) 19 -18.50 (-100.00%)
28/06/2018 29/06/2018 12/07/2018 S55 HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 24 -23.60 (-100.00%)
28/06/2018 29/06/2018 10/07/2018 CKD UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000 đ/cp) 18 +2.20 (+12.57%)
27/06/2018 28/06/2018 27/06/2018 HDC HOSE Trả cổ tức bằng cp (tỷ lệ 100:12) 14 -0.05 (-0.36%)
27/06/2018 28/06/2018 09/07/2018 DSV UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (750đ/cp) 8 -7.50 (-100.00%)
27/06/2018 28/06/2018 17/07/2018 DNH UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (800đ/cp) 21 +0.30 (+1.43%)
27/06/2018 VGC HNX Giao dịch đầu tiên 241.985.262 cổ phiếu niêm yết bổ sung 16 +0.10 (+0.64%)
27/06/2018 28/06/2018 27/06/2018 PTB HOSE Trả cổ tức bằng cp (tỷ lệ 10:5), trả cổ tức bằng tiền (1.000 đ/cp) 60 -0.50 (-0.83%)
25/06/2018 VT8 UPCOM Chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 2.375.512 cổ phiếu 18 -18 (-100.00%)
25/06/2018 25/06/2018 MSN HOSE Niêm yết bổ sung 5.775.574 cp 79 -1 (-1.27%)
25/06/2018 25/06/2018 NVL HOSE Niêm yết bổ sung 52.500.000 cp 71 -0.10 (-0.14%)
26/06/2018 26/06/2018 HII HOSE Niêm yết bổ sung 14.250.000 cp 15 -0.05 (-0.33%)
18/06/2018 27/06/2018 DXG HOSE Giao dịch 39.378.726 cp niêm yết bổ sung 25 -0.15 (-0.60%)
27/06/2018 PTH UPCOM Giao dịch đầu tiên của 349.503 cổ phiếu ĐKGD bổ sung 17 -17.10 (-100.00%)
27/06/2018 28/06/2018 30/07/2018 VFR UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt ( 1.200 đ/cp) 6 -6 (-100.00%)
27/06/2018 28/06/2018 10/07/2018 THT HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (700 đ/cp) 8 +0.30 (+3.85%)
26/06/2018 27/06/2018 16/07/2018 PIC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 14 -13.90 (-100.00%)
26/06/2018 GMD HOSE Giao dịch 108.844.676 cp niêm yết bổ sung 30 +0.60 (+2.01%)
19/06/2018 26/06/2018 YEG HOSE Giao dịch lần đầu 27.369.968 cp 301 +9 (+2.99%)
19/06/2018 26/06/2018 SAV HOSE Giao dịch 613.275 cp niêm yết bổ sung 9 +0.40 (+4.49%)
25/06/2018 26/06/2018 25/06/2018 TNG HNX Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 5:1) 20 -0.10 (-0.51%)
25/06/2018 26/06/2018 25/06/2018 NDN HNX Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 15%) 12 -0.60 (-5.13%)
25/06/2018 26/06/2018 10/07/2018 DRC HOSE Trả cổ tức còn lại năm 2017 (800 đ/cp) 21 -0.65 (-3.08%)
25/06/2018 AAV HNX Giao dịch đầu tiên 12.500.000 cổ phiếu niêm yết 11 +0.70 (+6.25%)
25/06/2018 26/06/2018 10/07/2018 CMP UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500 đ/cp) 10 0 (0%)
25/06/2018 26/06/2018 27/07/2018 BIC HOSE Trả cổ tức năm 2017 (700 đ/cp) 23 -1.20 (-5.22%)
25/06/2018 26/06/2018 10/07/2018 PAC HOSE Trả cổ tức đợt 3 năm 2017 (3.000 đ/cp) 44 -0.05 (-0.11%)
25/06/2018 26/06/2018 25/06/2018 VHG HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 1 +0.01 (+1.18%)
25/06/2018 26/06/2018 25/06/2018 VFG HOSE Thưởng cp (tỷ lệ 10:3) 38 -0.30 (-0.79%)
25/06/2018 26/06/2018 25/06/2018 DHM HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 5 +0.08 (+1.60%)
25/06/2018 26/06/2018 24/07/2018 FBC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (3.000đ/cp) 11 -10.80 (-100.00%)
25/06/2018 26/06/2018 24/07/2018 PLX HOSE Trả cổ tức năm 2017 (3.000 đ/cp) 55 -1.50 (-2.73%)
22/06/2018 25/06/2018 22/06/2018 SEB HNX Trả cổ phiếu thưởng (tỷ lệ 60%) 29 -2.60 (-8.90%)
22/06/2018 25/06/2018 22/06/2018 TVB HOSE Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 1000:78) 31 +0.20 (+0.65%)
23/06/2018 HQC HOSE ĐHCĐ thường niên năm 2018 2 -0.03 (-1.92%)
22/06/2018 KTC Giao dịch đầu tiên 36.473.833 cổ phiếu đăng ký giao dịch 0 0 (0%)
22/06/2018 TV1 UPCOM Giao dịch đầu tiên 26.691.319 cổ phiếu đăng ký giao dịch 15 -14.30 (-95.33%)
21/06/2018 21/06/2018 TCM HOSE Niêm yết bổ sung 2.576.226 cp 26 -0.40 (-1.53%)
21/06/2018 21/06/2018 FTS HOSE Niêm yết bổ sung 9.936.736 cp 17 -0.20 (-1.20%)
21/06/2018 21/06/2018 HBC HOSE Niêm yết bổ sung 64.924.220 cp 19 -0.40 (-2.15%)
22/06/2018 25/06/2018 22/06/2018 SEB HNX Trả cổ phiếu thưởng (tỷ lệ 60%) 29 -2.60 (-8.90%)
22/06/2018 25/06/2018 22/06/2018 TVB HOSE Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 7.8%) 31 +0.20 (+0.65%)
21/06/2018 22/06/2018 05/07/2018 HC3 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp), trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 100:10) 24 -2.30 (-9.58%)
22/06/2018 25/06/2018 22/06/2018 SSN UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 9 -1.50 (-17.24%)
22/06/2018 25/06/2018 10/07/2018 HVT HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.500 đ/cp) 48 +0.40 (+0.84%)
22/06/2018 25/06/2018 09/07/2018 DCL HOSE Trả cổ tức bằng tiền năm 2017 (500 đ/cp) 10 +0.24 (+2.46%)
05/06/2018 22/06/2018 TMS HOSE Giao dịch 8.637.656 cp niêm yết bổ sung 22 -0.55 (-2.46%)
22/06/2018 25/06/2018 22/06/2018 ONW UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 15 -15.20 (-100.00%)
22/06/2018 25/06/2018 22/06/2018 VT8 UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 18 -18 (-100.00%)
22/06/2018 25/06/2018 16/07/2018 NET HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500 đ/cp) 28 -27.50 (-100.00%)
21/06/2018 22/06/2018 05/07/2018 HC3 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp), trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 10%) 24 -2.30 (-9.58%)
21/06/2018 22/06/2018 25/07/2018 HMS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 29 -28.50 (-100.00%)
22/06/2018 BBC HOSE ĐHĐCĐ thường niên cho năm 2018 75 +2.90 (+3.87%)
22/06/2018 VPK HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2018 4 +0.28 (+6.38%)
22/06/2018 25/06/2018 11/07/2018 GND UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (900 đ/cp) 21 +1 (+4.76%)
22/06/2018 25/06/2018 22/06/2018 IPA UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 17 -16.80 (-101.82%)
22/06/2018 25/06/2018 25/07/2018 SAL UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (9,37 đ/cp) 9 -9 (-100.00%)
22/06/2018 25/06/2018 20/07/2018 MIM HNX trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 25 -24.70 (-100.00%)
21/06/2018 22/06/2018 06/07/2018 YRC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (750 đ/cp) 9 -7.90 (-91.86%)
21/06/2018 22/06/2018 05/07/2018 TV3 HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 40 +3.60 (+9.02%)
21/06/2018 22/06/2018 21/06/2018 PVR UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 1 -1.50 (-115.39%)
21/06/2018 21/06/2018 HID HOSE Giao dịch 947.677 cp niêm yết bổ sung 3 -0.02 (-0.77%)
21/06/2018 22/06/2018 05/07/2018 CHP HOSE Trả cổ tức còn lại năm 2017 bằng tiền (600 đ/cp), bằng cp (tỷ lệ 10:1) 21 +0.20 (+0.96%)
21/06/2018 FRT HOSE Giao dịch 28.000.000 cp niêm yết bổ sung 68 -2.80 (-4.11%)
21/06/2018 22/06/2018 09/07/2018 NBR UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (800 đ/cp) 9 -9 (-100.00%)
21/06/2018 22/06/2018 06/07/2018 RAT UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500 đ/cp) 4 -4.40 (-100.00%)
21/06/2018 22/06/2018 11/07/2018 CSM HOSE Trả cổ tức năm 2017 (400 đ/cp) 15 -0.10 (-0.67%)
12/06/2018 20/06/2018 PTB HOSE Giao dịch 5.183.554 cp niêm yết bổ sung 60 -0.50 (-0.83%)
20/06/2018 21/06/2018 05/07/2018 HDB HOSE Trả cổ tức đợt 1/2017 (1.300 đ/cp) 29 -1.20 (-4.17%)
20/06/2018 21/06/2018 23/07/2018 PIA UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.800đ/cp), trả cổ tức bằng cp (tỷ lệ 30%) 23 -23 (-100.00%)
20/06/2018 21/06/2018 20/06/2018 PSD HNX Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 20%) 14 +0.90 (+6.29%)
20/06/2018 VPI HOSE Hủy niêm yết 160.000.000 cổ phiếu 43 +0.45 (+1.04%)
19/06/2018 20/06/2018 29/06/2018 KMT HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (700 đ/cp) 8 -8.20 (-100.00%)
19/06/2018 20/06/2018 19/06/2018 C36 UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 14 0 (0%)
19/06/2018 20/06/2018 02/07/2018 HTR UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (750 đ/cp) 10 -10 (-100.00%)
19/06/2018 20/06/2018 13/07/2018 AGM HOSE Trả cổ tức năm 2017 (500 đ/cp) 14 +0.90 (+6.29%)
19/06/2018 20/06/2018 05/07/2018 CAP HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.700 đ/cp) 38 -0.10 (-0.27%)
19/06/2018 20/06/2018 19/06/2018 HFC UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 14 -13.50 (-100.00%)
19/06/2018 20/06/2018 23/07/2018 SID UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (600 đ/cp) 15 -15.30 (-100.66%)
19/06/2018 20/06/2018 16/07/2018 SKG HOSE Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền (1.500 đ/cp) và cổ phiếu (tỷ lệ 5:1) 16 -0.05 (-0.31%)
19/06/2018 20/06/2018 29/06/2018 D2D HOSE Chi cổ tức năm 2017 (3.000 đ/cp) 68 +0.30 (+0.44%)
18/06/2018 18/06/2018 E1VFVN30 HOSE Thay đổi niêm yết 800.000 chứng chỉ quỹ 15 -0.37 (-2.36%)
19/06/2018 20/06/2018 02/07/2018 TVP UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 19 -19.40 (-100.00%)
19/06/2018 20/06/2018 18/07/2018 BDF UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 17 -15.50 (-93.94%)
19/06/2018 20/06/2018 20/07/2018 PSN UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500 đ/cp) 9 -8.50 (-100.00%)
19/06/2018 20/06/2018 10/07/2018 BFC HOSE Trả cổ tức đợt cuối năm 2017 (1.500 đ/cp) 26 +0.05 (+0.19%)
19/06/2018 20/06/2018 12/07/2018 ITD HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 11 -0.30 (-2.80%)
19/06/2018 20/06/2018 05/07/2018 SRC HOSE Trả cổ tức còn lại năm 2017 (200 đ/cp) 13 +0.05 (+0.39%)
19/06/2018 20/06/2018 10/07/2018 LKW UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500 đ/cp) 18 -17.50 (-100.00%)
19/06/2018 AGP UPCOM Giao dịch đầu tiên của 2.221.387 cổ phiếu ĐKGD bổ sung 22 -22 (-100.00%)
19/06/2018 20/06/2018 19/06/2018 PEN HNX Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 7 -6.60 (-100.00%)
19/06/2018 20/06/2018 31/07/2018 VC2 HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 12 0 (0%)
19/06/2018 19/06/2018 SAV HOSE Niêm yết bổ sung 613.275 cp 9 +0.40 (+4.49%)
18/06/2018 19/06/2018 18/06/2018 BSI HOSE Trả cổ tức còn lại năm 2017 (tỷ lệ 1000:31) 12 -0.65 (-4.98%)
18/06/2018 18/06/2018 DXG HOSE Niêm yết bổ sung 39.378.726 cp 25 -0.15 (-0.60%)
18/06/2018 19/06/2018 18/06/2018 TCK UPCOM Tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 5 -4.60 (-100.00%)
18/06/2018 19/06/2018 05/07/2018 AST HOSE Thanh toán cổ tức còn lại năm 2017 (2.000 đ/cp) 65 -0.20 (-0.31%)
18/06/2018 19/06/2018 18/06/2018 NT2 HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 26 +0.20 (+0.78%)
18/06/2018 19/06/2018 18/06/2018 NDX HNX Trả cổ tức bằng cp (tỷ lệ 1:0,15) 13 -0.10 (-0.78%)
18/06/2018 19/06/2018 18/06/2018 VPB HOSE Trả cổ tức năm 2017 bằng cp (tỷ lệ 100.000:30.217), thưởng cp (tỷ lệ 1.000:316) 20 -0.35 (-1.76%)
18/06/2018 19/06/2018 18/06/2018 THG HOSE Trả cổ tức năm 2017 (tỷ lệ 10:1) 28 +0.75 (+2.65%)
18/06/2018 19/06/2018 19/07/2018 C32 HOSE Trả cổ tức đợt 2/2017 (1.200 đ/cp), thưởng cp (tỷ lệ 10:1) 28 +0.20 (+0.71%)
18/06/2018 19/06/2018 18/06/2018 VIS HOSE ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 27 -1.85 (-6.85%)
18/06/2018 AAA HOSE Giao dịch 83.599.988 cp niêm yết bổ sung 14 -0.05 (-0.35%)
18/06/2018 19/06/2018 18/06/2018 VDS HOSE Trả cổ tức năm 2017 (tỷ lệ 100:10) 9 -0.04 (-0.42%)
15/06/2018 18/06/2018 29/06/2018 C71 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 10 -10 (-100.00%)
15/06/2018 18/06/2018 29/06/2018 VC1 HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.200 đ/cp) 14 -14 (-100.00%)
15/06/2018 DHT HNX Giao dịch đầu tiên 6.281.081 cổ phiếu niêm yết bổ sung 41 -0.10 (-0.24%)
15/06/2018 18/06/2018 18/07/2018 SBV HOSE Thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2017 (1.500 đ/cp) 15 -1.05 (-7.09%)
15/06/2018 VFG HOSE Giao dịch 600.000 cp niêm yết bổ sung 38 -0.30 (-0.79%)
15/06/2018 DIC HOSE ĐHĐCĐTN 2018 3 -0.04 (-1.32%)
15/06/2018 18/06/2018 04/07/2018 TA9 HNX trả cổ tức bằng tiền mặt (500 đ/cp) 9 -9 (-100.00%)
15/06/2018 18/06/2018 15/06/2018 WTN UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 11 -11 (-100.00%)
15/06/2018 CEN UPCOM Giao dịch đầu tiên 1.309.200 cổ phiếu đăng ký giao dịch 20 -1.30 (-6.40%)
15/06/2018 TCH HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2018 20 +0.05 (+0.25%)
15/06/2018 18/06/2018 29/06/2018 DHT HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 41 -0.10 (-0.24%)
15/06/2018 18/06/2018 09/07/2018 NNT UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.200 đ/cp) 10 -10 (-100.00%)
15/06/2018 18/06/2018 15/06/2018 DCH UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 7 -5.80 (-84.06%)
15/06/2018 18/06/2018 15/06/2018 YBC UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 21 +2.70 (+12.68%)
15/06/2018 18/06/2018 15/06/2018 HKT HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 2 +0.10 (+6.25%)
15/06/2018 18/06/2018 28/06/2018 MCH UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (4.500 đ/cp) 90 +1.10 (+1.22%)
15/06/2018 VID HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2018 7 0 (0%)
15/06/2018 18/06/2018 15/06/2018 PRO UPCOM Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 12 -14.20 (-120.34%)
15/06/2018 18/06/2018 15/06/2018 AMP UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 22 -22 (-100.00%)
15/06/2018 18/06/2018 15/06/2018 GLT HNX Tham dự Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên 2018 61 -61 (-100.00%)
15/06/2018 FOX UPCOM Giao dịch đầu tiên của 75.376.465 cổ phiếu ĐKGD bổ sung 51 -0.50 (-0.98%)
15/06/2018 MLS UPCOM Giao dịch đầu tiên 4.000.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 11 -11.30 (-100.00%)
15/06/2018 NQN UPCOM Giao dịch đầu tiên 40.295.178 cổ phiếu đăng ký giao dịch 6 -5.80 (-100.00%)
15/06/2018 18/06/2018 04/07/2018 VIF UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 14 -14.50 (-101.40%)
24/05/2018 15/06/2018 DBD HOSE Ngày giao dịch đầu tiên 52.379.000 cp 40 +0.55 (+1.38%)
15/06/2018 18/06/2018 15/06/2018 SON UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 8 -8 (-100.00%)
15/06/2018 18/06/2018 26/06/2018 LAI UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.200 đ/cp) 7 +0.90 (+13.04%)
15/06/2018 18/06/2018 29/06/2018 PGS HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (800 đ/cp) 31 0 (0%)
14/06/2018 15/06/2018 27/06/2018 SHP HOSE Trả cổ tức năm 2017 (1.700 đ/cp) 22 0 (0%)
14/06/2018 CDN HNX Giao dịch đầu tiên 33.000.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung 17 0 (0%)
14/06/2018 15/06/2018 29/06/2018 SFG HOSE Trả cổ tức lần 2 năm 2017 (600 đ/cp) 13 -0.05 (-0.38%)
14/06/2018 15/06/2018 28/06/2018 DPM HOSE Trả cổ tức đợt 2 năm 2017 (1.000 đ/cp) 19 +0.10 (+0.53%)
14/06/2018 15/06/2018 20/07/2018 TYA HOSE Trả cổ tức năm 2017 (2.700 đ/cp) 10 -0.10 (-0.96%)
14/06/2018 15/06/2018 02/07/2018 HAS HOSE Chi trả cổ tức lần 2 năm 2017 (500 đ/cp) 9 0 (0%)
14/06/2018 15/06/2018 14/06/2018 TS4 HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 8 +0.16 (+2.08%)
14/06/2018 15/06/2018 14/06/2018 KDM HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 4 +0.20 (+5.71%)
14/06/2018 15/06/2018 20/07/2018 VTX UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.200 đ/cp) 10 +0.10 (+1.02%)
14/06/2018 15/06/2018 28/06/2018 DPM HOSE Chi trả cổ tức đợt 2/2017 (1.000 đ/cp) 19 +0.10 (+0.53%)
14/06/2018 15/06/2018 27/08/2018 VCM HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.800 đ/cp) 15 +0.90 (+5.88%)
14/06/2018 15/06/2018 31/07/2018 PHR HOSE Trả cổ tức năm 2017 (2.300 đ/cp) và thưởng cp (tỷ lệ 3:2) 31 +1.65 (+5.35%)
14/06/2018 15/06/2018 16/07/2018 PTI HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.200 đ/cp) 16 -0.50 (-3.13%)
14/06/2018 15/06/2018 27/06/2018 DTG UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (300 đ/cp) 22 +2.90 (+12.95%)
14/06/2018 15/06/2018 28/06/2018 PMP HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.700 đ/cp) 15 -15.10 (-100.00%)
14/06/2018 15/06/2018 14/06/2018 PVI HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.800 đ/cp) 32 0 (0%)
14/06/2018 15/06/2018 29/06/2018 NTW UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000 đ/cp) 21 -20.70 (-100.00%)
14/06/2018 15/06/2018 27/06/2018 GMX HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 23 -23 (-100.00%)
14/06/2018 15/06/2018 06/07/2018 PDN HOSE Trả cổ tức đợt 2 năm 2017 (1.500 đ/cp) 64 -1 (-1.57%)
14/06/2018 15/06/2018 05/07/2018 TRA HOSE Tham dự ĐHCĐ bất thường 2018, trả cổ tức còn lại năm 2017 (1.000 đ/cp) 79 +0.50 (+0.64%)
14/06/2018 15/06/2018 10/07/2018 HAT HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000 đ/cp) 38 0 (0%)
14/06/2018 15/06/2018 29/06/2018 BSP UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000 đ/cp) 22 -21.70 (-100.00%)
14/06/2018 15/06/2018 14/06/2018 PNJ HOSE Thưởng cp (tỷ lệ 2:1) 94 -0.10 (-0.11%)
14/06/2018 15/06/2018 14/06/2018 GDT HOSE Trả cổ tức đợt cuối năm 2017 (tỷ lệ 10:1) 44 -0.20 (-0.46%)
14/06/2018 15/06/2018 13/07/2018 STK HOSE Trả cổ tức năm 2017 (800 đ/cp) 19 -0.20 (-1.06%)
13/06/2018 13/06/2018 E1VFVN30 HOSE Thay đổi niêm yết 3.800.000 ccq 15 -0.37 (-2.36%)
14/06/2018 15/06/2018 26/06/2018 PJC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (250 đ/cp) 37 -4 (-10.93%)
14/06/2018 15/06/2018 29/06/2018 MDC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (400 đ/cp) 5 -4.50 (-100.00%)
14/06/2018 15/06/2018 29/06/2018 TTL HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (500 đ/cp) 5 -5.40 (-100.00%)
14/06/2018 15/06/2018 05/07/2018 DVP HOSE Chi trả cổ tức đợt 2/2017 (2.000 đ/cp) 45 -0.50 (-1.12%)
14/06/2018 15/06/2018 29/06/2018 PLC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000 đ/cp) 17 0 (0%)
13/06/2018 13/06/2018 FRT HOSE Niêm yết bổ sung 28.000.000 cp 68 -2.80 (-4.11%)
13/06/2018 14/06/2018 25/06/2018 DTV UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.400 đ/cp) 18 -17.80 (-100.00%)
13/06/2018 14/06/2018 29/06/2018 VAF HOSE Trả cổ tức đợt 2 năm 2017 (700 đ/cp) 10 +0.07 (+0.73%)
13/06/2018 14/06/2018 13/06/2018 NAF HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 12 -0.25 (-2.15%)
13/06/2018 14/06/2018 13/06/2018 KTU UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 14 -13.80 (-100.00%)
12/06/2018 12/06/2018 E1VFVN30 HOSE Niêm yết bổ sung 1.500.000 ccq 15 -0.37 (-2.36%)
13/06/2018 14/06/2018 27/06/2018 KHP HOSE Trả cổ tức đợt 2 năm 2017 (100 đ/cp) 10 +0.10 (+0.98%)
13/06/2018 L14 HNX Giao dịch đầu tiên 7.499.490 cổ phiếu niêm yết bổ sung 39 +0.10 (+0.25%)
13/06/2018 PXA UPCOM Giao dịch đầu tiên 15.000.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 2 -1.80 (-100.00%)
13/06/2018 14/06/2018 13/06/2018 DGT UPCOM Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 27 -27 (-100.00%)
13/06/2018 14/06/2018 13/06/2018 SD3 UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 2 -2.10 (-100.00%)
13/06/2018 14/06/2018 13/06/2018 L44 UPCOM Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 1 -1.10 (-91.67%)
13/06/2018 QNS UPCOM Giao dịch đầu tiên của 48.761.555 cổ phiếu ĐKGD bổ sung 41 -0.10 (-0.25%)
13/06/2018 14/06/2018 13/06/2018 TOP UPCOM Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 1 0 (0%)
12/06/2018 ABR UPCOM Giao dịch đầu tiên 3.000.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 6 -5.90 (-100.00%)
12/06/2018 BBT UPCOM Giao dịch đầu tiên 6.840.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 18 -17.90 (-100.00%)
12/06/2018 13/06/2018 12/06/2018 S99 HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 6 0 (0%)
12/06/2018 12/06/2018 PTB HOSE Niêm yết bổ sung 5.183.554 cp 60 -0.50 (-0.83%)
12/06/2018 13/06/2018 12/06/2018 HNR Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 0 0 (0%)
12/06/2018 DP1 UPCOM Giao dịch đầu tiên 20.979.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 13 -13 (-100.00%)
12/06/2018 13/06/2018 12/06/2018 QNC HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 4 -0.30 (-8.57%)
12/06/2018 13/06/2018 12/06/2018 HPG HOSE Trả cổ tức năm 2017 (tỷ lệ 10:4) 36 -1.10 (-3.07%)
12/06/2018 13/06/2018 29/06/2018 SVG UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (60 đ/cp) 9 -8.90 (-98.89%)
12/06/2018 13/06/2018 12/06/2018 KAC HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 7 +0.46 (+6.30%)
12/06/2018 13/06/2018 22/06/2018 GCB UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 6 -6 (-100.00%)
12/06/2018 13/06/2018 12/06/2018 TVW UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 19 -18.30 (-98.92%)
12/06/2018 13/06/2018 29/06/2018 VC9 HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 10 -9.50 (-100.00%)
12/06/2018 13/06/2018 05/07/2018 ACC HOSE Chi trả cổ tức năm 2017 (1.800 đ/cp) 19 +0.05 (+0.27%)
11/06/2018 12/06/2018 16/07/2018 DTT HOSE Trả cổ tức năm 2017 (500 đ/cp) 10 +0.68 (+6.54%)
11/06/2018 12/06/2018 11/06/2018 MPC UPCOM Thưởng cp (tỷ lệ 1:1) 48 +0.50 (+1.05%)
11/06/2018 12/06/2018 25/06/2018 CDH UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (334 đ/cp) 6 -6 (-100.00%)
11/06/2018 BHA UPCOM Giao dịch đầu tiên của 1.000.000 cổ phiếu ĐKGD bổ sung 14 -13.50 (-100.00%)
11/06/2018 12/06/2018 11/06/2018 NKG HOSE Trả cổ tức đợt 2 năm 2017 (tỷ lệ 100:40) 8 -0.03 (-0.37%)
11/06/2018 12/06/2018 11/06/2018 VKC HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 5 0 (0%)
11/06/2018 12/06/2018 29/06/2018 TCT HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 57 -0.10 (-0.18%)
11/06/2018 12/06/2018 11/06/2018 FID HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 1 0 (0%)
11/06/2018 12/06/2018 18/06/2018 DFC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.900 đ/cp) 63 -62.80 (-100.00%)
11/06/2018 12/06/2018 11/06/2018 APF UPCOM Trả cổ tức bằng cp (tỷ lệ 20:3) 34 -0.10 (-0.30%)
11/06/2018 12/06/2018 28/06/2018 VIN UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (900 đ/cp) 11 -11.20 (-100.00%)
11/06/2018 12/06/2018 27/06/2018 DCF UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500 đ/cp) 6 -6.30 (-100.00%)
11/06/2018 12/06/2018 02/07/2018 HRB UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.500 đ/cp) 29 -29 (-100.00%)
11/06/2018 12/06/2018 22/06/2018 MDG HOSE Chi trả cổ tức còn lại năm 2017 (500 đ/cp) 11 +0.35 (+3.33%)
11/06/2018 12/06/2018 22/06/2018 HNF UPCOM Tham dự ĐHĐCĐ TN năm 2018, trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500 đ/cp) 55 -55.40 (-100.00%)
08/06/2018 08/06/2018 E1VFVN30 HOSE Thay đổi niêm yết 500.000 ccq 15 -0.37 (-2.36%)
08/06/2018 BHT UPCOM Giao dịch đầu tiên 4.565.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 3 -2.70 (-100.00%)
08/06/2018 11/06/2018 22/06/2018 MCF HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (105 đ/cp), thưởng cp (tỷ lệ 34,725%) 11 -10.80 (-100.00%)
08/06/2018 KHL UPCOM Giao dịch đầu tiên 12.000.000cổ phiếu đăng ký giao dịch 0 -0.30 (-100.00%)
08/06/2018 11/06/2018 08/06/2018 SCS HOSE Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 147 0 (0%)
08/06/2018 11/06/2018 08/06/2018 LTG UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 27 0 (0%)
08/06/2018 HNR Giao dịch đầu tiên 20.000.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 0 0 (0%)
08/06/2018 11/06/2018 08/06/2018 FTI UPCOM Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 3 -2.50 (-100.00%)
08/06/2018 08/06/2018 HID HOSE Niêm yết bổ sung 947.677 cp 3 -0.02 (-0.77%)
08/06/2018 11/06/2018 08/06/2018 VAT HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 2 0 (0%)
08/06/2018 L44 UPCOM Giao dịch đầu tiên 4.000.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 1 -1.10 (-91.67%)
08/06/2018 11/06/2018 25/06/2018 ACS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 14 -13.90 (-100.00%)
08/06/2018 DBD HOSE Hủy ĐKGD 523.790.000 cổ phiếu 40 +0.55 (+1.38%)
08/06/2018 11/06/2018 25/06/2018 HFB UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (450 đ/cp) 10 -10 (-100.00%)
08/06/2018 11/06/2018 08/06/2018 CTP HNX Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. 4 +0.10 (+2.56%)
08/06/2018 11/06/2018 25/06/2018 TSB HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (400 đ/cp) 9 -9.20 (-100.00%)
08/06/2018 11/06/2018 08/06/2018 CNT UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 4 -4.30 (-102.38%)
08/06/2018 11/06/2018 08/06/2018 PPP HNX Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 7 0 (0%)
08/06/2018 11/06/2018 08/06/2018 MPY UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 11 0 (0%)
08/06/2018 11/06/2018 08/06/2018 DS3 HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 4 0 (0%)
08/06/2018 11/06/2018 29/06/2018 KGM UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.136 đ/cp) 5 -5.30 (-100.00%)
07/06/2018 08/06/2018 07/06/2018 EME UPCOM Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 36 -5 (-13.89%)
07/06/2018 08/06/2018 20/06/2018 DCI UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (10.000 đ/cp) 3 -2.80 (-100.00%)
07/06/2018 08/06/2018 22/06/2018 HHA UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500 đ/cp) 100 -100 (-100.00%)
07/06/2018 SBH UPCOM Giao dịch đầu tiên 124.225.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 21 -20.70 (-100.00%)
07/06/2018 CIA HNX Giao dịch đầu tiên 1.599.982 cổ phiếu niêm yết bổ sung 26 -0.10 (-0.39%)
07/06/2018 08/06/2018 25/06/2018 IDV HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 29 -0.20 (-0.68%)
07/06/2018 08/06/2018 29/06/2018 VSI HOSE ĐHCĐ thường niên năm 2018 22 -0.15 (-0.67%)
07/06/2018 VRE HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2018 30 -0.15 (-0.50%)
07/06/2018 08/06/2018 28/06/2018 CPC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.100 đ/cp) 35 -0.20 (-0.58%)
06/06/2018 06/06/2018 AAA HOSE Niêm yết bổ sung 83.599.988 cp 14 -0.05 (-0.35%)
07/06/2018 08/06/2018 07/06/2018 PME HOSE Trả cổ tức năm 2017 (tỷ lệ 100:15) 67 -2 (-2.99%)
07/06/2018 08/06/2018 20/06/2018 RCD UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500 đ/cp) 16 -14.60 (-92.41%)
07/06/2018 08/06/2018 25/06/2018 T12 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (300 đ/cp) 28 0 (0%)
07/06/2018 08/06/2018 24/06/2018 RIC HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 8 +0.50 (+6.27%)
07/06/2018 08/06/2018 29/06/2018 TBC HOSE Trả cổ tức đợt 2/2017 (1.300 đ/cp) 25 0 (0%)
06/06/2018 07/06/2018 06/06/2018 KHA UPCOM Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 35 -2.80 (-7.95%)
07/06/2018 08/06/2018 07/06/2018 BTC UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. 49 -49 (-100.00%)
07/06/2018 08/06/2018 15/08/2018 QTC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.100 đ/cp) 18 -18.30 (-100.00%)
07/06/2018 08/06/2018 07/06/2018 VNI UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 9 +0.40 (+4.44%)
07/06/2018 HDP UPCOM Giao dịch đầu tiên của 614.310 cổ phiếu ĐKGD bổ sung 14 -14.40 (-100.00%)
06/06/2018 06/06/2018 E1VFVN30 HOSE Thay đổi niêm yết 1.600.000 ccq 15 -0.37 (-2.36%)
07/06/2018 08/06/2018 29/06/2018 TDH HOSE Trả cổ tức bằng tiền năm 2017 (1.000 đ/cp) 10 -0.28 (-2.85%)
07/06/2018 08/06/2018 29/06/2018 VCP UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.200 đ/cp) 32 -0.70 (-2.19%)
07/06/2018 08/06/2018 07/06/2018 SGO HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 1 -0.80 (-100.00%)
07/06/2018 08/06/2018 07/06/2018 SGH HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 44 +3.70 (+8.49%)
07/06/2018 08/06/2018 07/06/2018 PGT HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 4 -4.20 (-100.00%)
06/06/2018 07/06/2018 06/06/2018 LG9 UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 6 -6.40 (-100.00%)
06/06/2018 07/06/2018 06/06/2018 PNC HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 16 0 (0%)
06/06/2018 07/06/2018 06/06/2018 TTT HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 49 -1.50 (-3.09%)
06/06/2018 07/06/2018 15/06/2018 HEC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000 đ/cp) 29 -28.50 (-100.00%)
06/06/2018 07/06/2018 19/06/2018 IBC HOSE Chi trả cổ tức năm 2017 (1.000 đ/cp) 25 -0.10 (-0.40%)
06/06/2018 07/06/2018 06/06/2018 VGC HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 16 +0.10 (+0.64%)
06/06/2018 07/06/2018 06/06/2018 ILA UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 4 0 (0%)
06/06/2018 DVW UPCOM Giao dịch đầu tiên 1.675.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 12 -12.30 (-100.00%)
06/06/2018 07/06/2018 06/06/2018 LDG HOSE Trả cổ tức năm 2017 (tỷ lệ 100:18) 17 +0.45 (+2.72%)
06/06/2018 07/06/2018 20/06/2018 NLG HOSE Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền (189 đ/cp), bằng cổ phiếu (tỷ lệ 100:11.25) 28 -0.50 (-1.79%)
06/06/2018 07/06/2018 25/06/2018 VLW UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (600 đ/cp) 10 -10.10 (-100.00%)
05/06/2018 05/06/2018 E1VFVN30 HOSE Thay đổi niêm yết 3.700.000 ccq 15 -0.37 (-2.36%)
06/06/2018 07/06/2018 06/06/2018 LIC UPCOM Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 6 -5.50 (-100.00%)
06/06/2018 07/06/2018 22/06/2018 TMC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (700 đ/cp) 14 +0.90 (+6.62%)
05/06/2018 06/06/2018 25/06/2018 VTB HOSE Tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2017 (700 đ/cp) 16 +0.75 (+4.84%)
05/06/2018 PXA UPCOM Hủy niêm yết 15.000.000 cổ phiếu 2 -1.80 (-100.00%)
05/06/2018 06/06/2018 05/06/2018 VMG UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 2 0 (0%)
05/06/2018 06/06/2018 05/07/2018 PVM UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (600 đ/cp) 10 -0.10 (-0.99%)
05/06/2018 TRS UPCOM Giao dịch đầu tiên của 115.896 cổ phiếu ĐKGD bổ sung 66 -66.30 (-100.00%)
05/06/2018 VTE UPCOM Giao dịch đầu tiên 15.600.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 6 -5.90 (-100.00%)
05/06/2018 06/06/2018 15/06/2018 HTU HOSE Trả cổ tức bằng tiền mặt (65 đ/cp) 10 0 (0%)
05/06/2018 05/06/2018 TMS HOSE Niêm yết bổ sung 8.637.656 cp 22 -0.55 (-2.46%)
05/06/2018 06/06/2018 15/06/2018 AMC HNX Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018, trả cổ tức bằng tiền mặt (3.500 đ/cp) 19 -0.40 (-2.06%)
05/06/2018 06/06/2018 05/06/2018 DPP UPCOM lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 15 -14.50 (-100.00%)
05/06/2018 06/06/2018 05/06/2018 BRR UPCOM Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 8 -7.70 (-101.32%)
05/06/2018 06/06/2018 30/06/2018 HAG HOSE ĐHCĐ thường niên năm 2018 5 -0.01 (-0.19%)
05/06/2018 06/06/2018 30/06/2018 HNG HOSE ĐHCĐ thường niên năm 2018 16 -0.05 (-0.31%)
05/06/2018 06/06/2018 26/06/2018 VNM HOSE Thanh toán cổ tức còn lại năm 2017 (1.500 đ/cp) 118 +1.50 (+1.28%)
05/06/2018 06/06/2018 21/06/2018 GIL HOSE Chi trả cổ tức đợt 1/2017 (1.000 đ/cp) 39 +0.70 (+1.82%)
05/06/2018 06/06/2018 05/06/2018 NQT UPCOM Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 11 -10.20 (-97.14%)
04/06/2018 05/06/2018 04/06/2018 TLD HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 7 -0.09 (-1.30%)
04/06/2018 ACB HNX Giao dịch đầu tiên 98.590.129 cổ phiếu niêm yết bổ sung 28 -0.70 (-2.54%)
04/06/2018 05/06/2018 04/06/2018 PTM UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 2 +0.30 (+13.04%)
04/06/2018 05/06/2018 04/06/2018 PMJ UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông 2018 10 -10.40 (-100.00%)
04/06/2018 05/06/2018 20/06/2018 KSV UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (630 đ/cp) 10 -9.40 (-94.00%)
04/06/2018 05/06/2018 15/06/2018 C22 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.600 đ/cp) 31 -31 (-100.00%)
04/06/2018 05/06/2018 19/06/2018 HNB UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (600 đ/cp) 17 -16.90 (-100.00%)
04/06/2018 05/06/2018 18/06/2018 SFI HOSE Trả cổ tức đợt 2/2017 (500 đ/cp) 28 -0.25 (-0.90%)
04/06/2018 05/06/2018 04/06/2018 IMP HOSE Trả cổ tức năm 2017 (tỷ lệ 100:15) 51 +1 (+1.98%)
04/06/2018 05/06/2018 26/06/2018 SDN HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.700 đ/cp) 44 -4.90 (-11.09%)
04/06/2018 05/06/2018 04/06/2018 DPS HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 1 0 (0%)
04/06/2018 05/06/2018 29/06/2018 DNS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.100 đ/cp) 12 -12 (-100.00%)
04/06/2018 05/06/2018 20/06/2018 DOC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (450 đ/cp) 7 -6.50 (-92.86%)
04/06/2018 05/06/2018 21/06/2018 HNI UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000 đ/cp) 36 -36 (-100.00%)
04/06/2018 05/06/2018 05/07/2018 DNA UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500 đ/cp) 17 -3 (-17.54%)
04/06/2018 05/06/2018 04/06/2018 VGP HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 20 -20 (-100.00%)
04/06/2018 05/06/2018 20/06/2018 CDC HOSE Chi trả cổ tức năm 2017 và tạm ứng cổ tức năm 2018 (1.700 đ/cp) 15 0 (0%)
04/06/2018 05/06/2018 20/06/2018 TCW UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.800 đ/cp) 17 -0.10 (-0.59%)
04/06/2018 05/06/2018 04/07/2018 CMG HOSE ĐHCĐ thường niên năm 2018 19 -0.20 (-1.06%)
04/06/2018 05/06/2018 22/06/2018 VPS HOSE Trả cổ tức còn lại năm 2017 (500 đ/cp) 13 0 (0%)
22/05/2018 04/06/2018 TCB HOSE Ngày giao dịch đầu tiên 1.165.530.720 cp 25 -0.50 (-1.98%)
04/06/2018 NLG HOSE Giao dịch 31.445.281 cp niêm yết bổ sung (04/06/2018: giao dịch 31.304.053 cp, 19/04/2019: giao dịch 141.228 cp) 28 -0.50 (-1.79%)
04/06/2018 05/06/2018 04/06/2018 SRB UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 2 0 (0%)
04/06/2018 05/06/2018 04/06/2018 IN4 UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 59 -59 (-100.00%)
04/06/2018 05/06/2018 12/07/2018 HEM UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500 đ/cp) 21 -20.90 (-100.00%)
04/06/2018 05/06/2018 04/06/2018 VVN UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 7 -7.30 (-100.00%)
04/06/2018 05/06/2018 28/06/2018 VE4 HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 7 -6.70 (-100.00%)
04/06/2018 TRT UPCOM Giao dịch đầu tiên của 5.500.000 cổ phiếu ĐKGD bổ sung 9 -9 (-100.00%)
04/06/2018 MGG UPCOM Giao dịch đầu tiên của 1.000.000 cổ phiếu ĐKGD bổ sung 36 -35.70 (-100.00%)
04/06/2018 05/06/2018 04/06/2018 OGC HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 3 -0.01 (-0.33%)
02/06/2018 CTD HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2018 146 +1 (+0.68%)
01/06/2018 SD7 UPCOM Giao dịch đầu tiên 10.600.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 4 -4 (-100.00%)
01/06/2018 04/06/2018 01/06/2018 AVF UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 0 -0.40 (-100.00%)
01/06/2018 04/06/2018 01/06/2018 CHS UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 8 -0.10 (-1.30%)
01/06/2018 04/06/2018 20/06/2018 NDP UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (800 đ/cp) 30 -30 (-100.00%)
01/06/2018 04/06/2018 01/06/2018 PCN HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 5 -5.40 (-100.00%)
01/06/2018 KHL UPCOM Hủy niêm yết 12.000.000 cổ phiếu 0 -0.30 (-100.00%)
01/06/2018 04/06/2018 25/06/2018 BLT UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.700 đ/cp) 17 -17 (-100.00%)
01/06/2018 04/06/2018 21/06/2018 CLL HOSE Trả cổ tức đợt 2/2017 (200 đ/cp) 27 +0.40 (+1.51%)
01/06/2018 L44 UPCOM Hủy niêm yết 4.000.000 cổ phiếu 1 -1.10 (-91.67%)
01/06/2018 04/06/2018 01/06/2018 KTL UPCOM Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018 18 -0.10 (-0.55%)
01/06/2018 04/06/2018 29/06/2018 TV1 UPCOM ĐHCĐ thường niên năm 2018 15 -14.30 (-95.33%)
01/06/2018 04/06/2018 01/06/2018 PHP HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 11 -11.30 (-100.00%)
01/06/2018 04/06/2018 15/06/2018 THW UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500 đ/cp) 17 -17 (-100.00%)
01/06/2018 04/06/2018 01/06/2018 LCC UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 3 -3.10 (-100.00%)
01/06/2018 04/06/2018 04/07/2018 NS2 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (111 đ/cp) 33 +1.80 (+5.49%)
01/06/2018 04/06/2018 29/06/2018 TVU UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.415 đ/cp) 11 -10.70 (-100.00%)
01/06/2018 04/06/2018 29/06/2018 SPB UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (4.000 đ/cp) 37 -37.20 (-100.00%)
01/06/2018 04/06/2018 01/06/2018 PIV UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 1 -1.30 (-92.86%)
01/06/2018 04/06/2018 01/06/2018 VNR HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (200 đ/cp) 22 0 (0%)
01/06/2018 04/06/2018 01/06/2018 TTZ HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 8 +0.10 (+1.32%)
31/05/2018 31/05/2018 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 300.000 ccq niêm yết bổ sung 15 -0.37 (-2.36%)
31/05/2018 01/06/2018 31/05/2018 VNP UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 5 -5 (-100.00%)
31/05/2018 01/06/2018 22/06/2018 ATG HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 2 +0.12 (+6.32%)
31/05/2018 01/06/2018 20/06/2018 MGG UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (3.500 đ/cp) 36 -35.70 (-100.00%)
31/05/2018 01/06/2018 31/05/2018 MBG HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 4 -0.20 (-4.88%)
31/05/2018 01/06/2018 20/06/2018 KSE UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 10 -10 (-100.00%)
31/05/2018 01/06/2018 31/05/2018 HEJ UPCOM Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 12 -11.90 (-100.00%)
31/05/2018 01/06/2018 31/05/2018 VGT UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 13 -0.10 (-0.79%)
31/05/2018 VND HOSE Giao dịch 65.432.004 cp niêm yết bổ sung (31/05/2018: giao dịch 65.242.211 cp; 18/04/2019: giao dịch 189.793 cp) 18 -0.05 (-0.28%)
31/05/2018 01/06/2018 31/05/2018 HSG HOSE Trả cổ tức năm tài chính 2016 - 2017 (tỷ lệ 100:10) 8 -0.34 (-4.47%)
31/05/2018 01/06/2018 31/05/2018 VLB UPCOM Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 33 -31 (-93.94%)
31/05/2018 01/06/2018 22/06/2018 DAS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (200 đ/cp) 5 -4.50 (-100.00%)
31/05/2018 01/06/2018 31/05/2018 BTU UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 10 -10 (-100.00%)
31/05/2018 01/06/2018 31/05/2018 VNN UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 6 -5.50 (-100.00%)
31/05/2018 01/06/2018 13/06/2018 NDC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000 đ/cp) 45 -45 (-100.00%)
31/05/2018 01/06/2018 29/06/2018 LHG HOSE Trả cổ tức năm 2017 (1.500 đ/cp) 20 +0.30 (+1.50%)
31/05/2018 01/06/2018 02/07/2018 HTE UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trả cổ tức bằng tiền mặt (850 đ/cp) 6 -0.30 (-4.84%)
31/05/2018 01/06/2018 31/05/2018 KDF UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 20 -0.30 (-1.50%)
31/05/2018 01/06/2018 29/06/2018 HVN UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (800 đ/cp) 31 -1 (-3.22%)
31/05/2018 01/06/2018 12/06/2018 HND UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (150 đ/cp) 10 -9.70 (-100.00%)
31/05/2018 01/06/2018 22/06/2018 TNC HOSE Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2017 (900 đ/cp) 12 +0.75 (+6.38%)
31/05/2018 01/06/2018 20/06/2018 HKP UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (753 đ/cp) 10 -10.10 (-100.00%)
30/05/2018 31/05/2018 15/06/2018 VEE UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (700 đ/cp) 10 -10 (-100.00%)
30/05/2018 31/05/2018 15/06/2018 UMC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (300 đ/cp) 10 0 (0%)
30/05/2018 31/05/2018 29/06/2018 VSN UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (700 đ/cp) 41 -42.30 (-103.17%)
30/05/2018 31/05/2018 14/06/2018 PPC HOSE Chi trả cổ tức còn lại (lần 3) năm 2017 (1.000 đ/cp) 18 +0.05 (+0.28%)
30/05/2018 30/05/2018 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 7.800.000 ccq niêm yết bổ sung 15 -0.37 (-2.36%)
30/05/2018 31/05/2018 15/06/2018 TMW UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500 đ/cp) 14 -14 (-100.00%)
30/05/2018 31/05/2018 20/06/2018 MGC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (650 đ/cp) 7 -5.90 (-84.29%)
30/05/2018 31/05/2018 15/06/2018 THR UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (800 đ/cp) 8 -7.50 (-100.00%)
30/05/2018 31/05/2018 28/06/2018 NCT HOSE Trả cổ tức còn lại năm 2017 (5.000 đ/cp) 72 -0.70 (-0.97%)
30/05/2018 31/05/2018 23/06/2018 CIG HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 2 -0.09 (-4.59%)
30/05/2018 31/05/2018 15/06/2018 TMB HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (700 đ/cp) 8 -8 (-100.00%)
30/05/2018 31/05/2018 21/06/2018 SPH UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 15 -13.40 (-89.93%)
30/05/2018 VPD HOSE ĐHĐCĐTN 2018 15 +0.50 (+3.45%)
30/05/2018 31/05/2018 30/05/2018 HDA HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 11 -0.20 (-1.90%)
30/05/2018 31/05/2018 14/06/2018 SFC HOSE Trả cổ tức đợt 2 năm 2017 (1.200 đ/cp) 22 -0.15 (-0.68%)
30/05/2018 31/05/2018 15/06/2018 HDW UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500 đ/cp) 9 -9.40 (-100.00%)
30/05/2018 31/05/2018 30/05/2018 DLD UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 11 -11.30 (-100.00%)
30/05/2018 31/05/2018 30/05/2018 BSG UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 10 -9.90 (-100.00%)
30/05/2018 31/05/2018 15/06/2018 PXS HOSE ĐHCĐ thường niên năm 2018 5 -0.05 (-0.96%)
30/05/2018 31/05/2018 15/06/2018 DND UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (700 đ/cp) 26 +3.30 (+12.74%)
30/05/2018 31/05/2018 30/05/2018 BSQ UPCOM Chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 20 -0.10 (-0.51%)
30/05/2018 31/05/2018 27/06/2018 SWC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000 đ/cp) 14 +0.20 (+1.42%)
30/05/2018 31/05/2018 14/06/2018 LAW UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (620 đ/cp) 14 -14 (-100.00%)
30/05/2018 31/05/2018 12/06/2018 TGP UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 6 -6.20 (-100.00%)
30/05/2018 31/05/2018 30/05/2018 TNT HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 2 +0.16 (+6.50%)
30/05/2018 31/05/2018 15/06/2018 HLS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (3.000 đ/cp), thưởng cp (tỷ lệ 10:2) 27 -26.90 (-100.00%)
30/05/2018 31/05/2018 25/06/2018 DTK UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (300 đ/cp) 12 -11.70 (-97.50%)
30/05/2018 31/05/2018 29/06/2018 TKU HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500 đ/cp) 11 -0.20 (-1.90%)
30/05/2018 31/05/2018 30/05/2018 SPM HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 14 -0.05 (-0.36%)
30/05/2018 31/05/2018 02/07/2018 GTS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (400 đ/cp) 9 +1.10 (+12.64%)
30/05/2018 31/05/2018 20/06/2018 PET HOSE Trả cổ tức năm 2017 (1.200 đ/cp) 8 -0.02 (-0.24%)
30/05/2018 SJS HOSE Giao dịch 14.855.540 cp niêm yết bổ sung 15 -0.30 (-2.03%)
30/05/2018 31/05/2018 18/06/2018 HBE HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (700 đ/cp) 8 -8.30 (-100.00%)
30/05/2018 31/05/2018 28/09/2018 SHI HOSE Trả cổ tức còn lại năm 2017 bằng tiền (200 đ/cp) và cổ phiếu (tỷ lệ 100:5) 6 -0.43 (-7.11%)
29/05/2018 30/05/2018 29/05/2018 BMD UPCOM Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 6 -6 (-100.00%)
29/05/2018 30/05/2018 26/06/2018 NBW HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (800 đ/cp) 16 -16.20 (-100.00%)
29/05/2018 30/05/2018 29/05/2018 SEA UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 14 +0.50 (+3.70%)
29/05/2018 30/05/2018 28/06/2018 HJS HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (700 đ/cp) 25 0 (0%)
29/05/2018 30/05/2018 21/06/2018 QNU UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (313 đ/cp) 8 -8 (-100.00%)
29/05/2018 30/05/2018 15/06/2018 DDH UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (180 đ/cp) 6 -5.50 (-100.00%)
29/05/2018 30/05/2018 14/06/2018 BBM UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (800 đ/cp) 12 -10.70 (-93.04%)
29/05/2018 30/05/2018 12/06/2018 HLD HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (3.000 đ/cp) 13 0 (0%)
29/05/2018 30/05/2018 29/05/2018 CTR UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 23 -0.20 (-0.88%)
29/05/2018 30/05/2018 20/06/2018 BMJ UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500 đ/cp) 12 -12.20 (-100.00%)
29/05/2018 30/05/2018 28/06/2018 TW3 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (900 đ/cp) 12 -11.50 (-100.00%)
29/05/2018 30/05/2018 29/06/2018 NTP HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500 đ/cp) 42 0 (0%)
29/05/2018 30/05/2018 29/05/2018 CDO UPCOM ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 1 0 (0%)
29/05/2018 30/05/2018 15/06/2018 NHC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 36 -36 (-100.00%)
29/05/2018 30/05/2018 29/06/2018 HLC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (700 đ/cp) 7 +0.30 (+4.17%)
29/05/2018 30/05/2018 21/06/2018 STP HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 7 -6.50 (-100.00%)
29/05/2018 30/05/2018 20/06/2018 PMB HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.200 đ/cp) 8 -8.30 (-100.00%)
29/05/2018 BVH HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2018 98 -1 (-1.02%)
29/05/2018 30/05/2018 29/05/2018 BSD UPCOM Thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 43 -38.50 (-89.53%)
29/05/2018 30/05/2018 15/06/2018 DBM UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.200 đ/cp) 17 -16.60 (-100.00%)
29/05/2018 30/05/2018 15/06/2018 MTP UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (700 đ/cp) 12 -11.50 (-100.00%)
29/05/2018 30/05/2018 28/06/2018 HTI HOSE Trả cổ tức năm 2017 (1.800 đ/cp) 12 +0.05 (+0.40%)
29/05/2018 30/05/2018 19/06/2018 PSL UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500 đ/cp) 38 -37.50 (-100.00%)
29/05/2018 30/05/2018 28/06/2018 HBC HOSE Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền (500 đ/cp) và cổ phiếu (tỷ lệ 2:1) 19 -0.40 (-2.15%)
29/05/2018 30/05/2018 20/06/2018 NAS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.300 đ/cp) 29 -29 (-100.00%)
29/05/2018 30/05/2018 29/05/2018 FDC HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 15 0 (0%)
29/05/2018 30/05/2018 29/05/2018 TPC HOSE Trả cổ tức năm 2017 (1.500 đ/cp) 11 -0.70 (-6.36%)
28/05/2018 29/05/2018 29/06/2018 SMA HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và thanh toán cổ tức năm 2016 (300 đ/cp) 15 -1 (-6.67%)
28/05/2018 29/05/2018 28/05/2018 CPI UPCOM Tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 2 -1.80 (-100.00%)
28/05/2018 29/05/2018 28/05/2018 AFC UPCOM Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 10 -10.30 (-100.00%)
28/05/2018 29/05/2018 28/05/2018 PPI HOSE ĐHCĐ thường niên năm 2018 1 -0.02 (-1.89%)
28/05/2018 CTI HOSE giao dịch 18.000.000 cp niêm yết bổ sung 25 +0.10 (+0.40%)
28/05/2018 29/05/2018 28/05/2018 CTX HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 26 -25.50 (-100.00%)
28/05/2018 29/05/2018 08/06/2018 PDB HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 10 0 (0%)
28/05/2018 29/05/2018 08/06/2018 SSU UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (150 đ/cp) 7 -6.90 (-98.57%)
28/05/2018 29/05/2018 29/06/2018 ITA HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 3 +0.02 (+0.75%)
28/05/2018 29/05/2018 28/05/2018 HKB HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 1 0 (0%)
26/05/2018 DHM HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2018 5 +0.08 (+1.60%)
26/05/2018 NRC HNX Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 43 +0.10 (+0.23%)
26/05/2018 YTC UPCOM ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 94 +5.80 (+6.17%)
25/05/2018 25/05/2018 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 4.500.000 ccq niêm yết bổ sung 15 -0.37 (-2.36%)
25/05/2018 28/05/2018 28/06/2018 NBC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 6 +0.10 (+1.56%)
25/05/2018 28/05/2018 27/06/2018 QCG HOSE ĐHCĐ thường niên năm 2018, trả cổ tức đợt 2/2017 (640 đ/cp) 7 -0.11 (-1.59%)
25/05/2018 28/05/2018 25/06/2018 NLS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (390 đ/cp) 10 -9.90 (-100.00%)
25/05/2018 28/05/2018 25/06/2018 BTR UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500 đ/cp) 8 -7.80 (-100.00%)
25/05/2018 28/05/2018 15/06/2018 ICN UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trả cổ tức bằng tiền mặt (3.000 đ/cp) 45 -44.90 (-100.00%)
25/05/2018 TGG HOSE Giao dịch 26.000.000 cp niêm yết bổ sung 7 -0.04 (-0.59%)
25/05/2018 28/05/2018 14/06/2018 CSV HOSE Chi trả cổ tức đợt 3 năm 2017 (2.200 đ/cp) 30 +0.10 (+0.33%)
25/05/2018 28/05/2018 25/05/2018 PVX HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 1 0 (0%)
25/05/2018 28/05/2018 25/05/2018 DZM HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 2 -1.70 (-100.00%)
25/05/2018 28/05/2018 25/05/2018 GHC UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 34 -0.30 (-0.90%)
25/05/2018 28/05/2018 25/05/2018 AMD HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 3 -0.01 (-0.30%)
25/05/2018 28/05/2018 25/05/2018 CNH UPCOM Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 10 -10 (-100.00%)
25/05/2018 28/05/2018 25/05/2018 HKB HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 1 0 (0%)
25/05/2018 HTL HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 21 +0.75 (+3.64%)
25/05/2018 28/05/2018 08/06/2018 FPT HOSE Trả cổ tức 2017 bằng tiền (1.500 đ/cp), bằng cp (tỷ lệ 20:3) 42 +0.60 (+1.42%)
25/05/2018 28/05/2018 25/05/2018 CIA HNX Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 26 -0.10 (-0.39%)
25/05/2018 28/05/2018 25/06/2018 VC7 HNX Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500 đ/cp) 9 -0.10 (-1.12%)
25/05/2018 SCH UPCOM Hủy ĐKGD 15.000.000 cổ phiếu 13 -12.70 (-100.00%)
25/05/2018 28/05/2018 12/06/2018 BDT UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.200 đ/cp) 12 -11.90 (-100.00%)
25/05/2018 SD7 UPCOM Hủy niêm yết 10.600.000 cổ phiếu 4 -4 (-100.00%)
24/05/2018 28/05/2018 15/06/2018 PJT HOSE Chi trả cổ tức năm 2017 (1.600 đ/cp) 12 -0.85 (-7.26%)
24/05/2018 25/05/2018 11/06/2018 LAS HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (700 đ/cp) 11 -0.10 (-0.89%)
24/05/2018 25/05/2018 18/06/2018 PWS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (400 đ/cp) 9 -1.60 (-17.39%)
24/05/2018 AMS UPCOM Giao dịch đầu tiên của 5.000.000 cổ phiếu ĐKGD bổ sung 8 0 (0%)
24/05/2018 SIC HNX Giao dịch đầu tiên 3.999.776 cổ phiếu niêm yết bổ sung 13 +0.80 (+6.15%)
24/05/2018 25/05/2018 11/06/2018 TAW UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (600 đ/cp) 17 -17.30 (-100.00%)
24/05/2018 25/05/2018 25/06/2018 TCS HNX Trả cổ tức bằng tiền năm 2017: 3% 5 +0.20 (+3.85%)
24/05/2018 25/05/2018 11/06/2018 TDW HOSE Trả cổ tức năm 2017 (900 đ/cp) 24 +1.20 (+5.01%)
24/05/2018 25/05/2018 20/06/2018 DPC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500 đ/cp) 14 0 (0%)
24/05/2018 25/05/2018 24/05/2018 KPF HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 28 -0.05 (-0.18%)
24/05/2018 25/05/2018 11/06/2018 UIC HOSE Trả cổ tức năm 2017 (3.000 đ/cp) 30 -0.55 (-1.83%)
24/05/2018 25/05/2018 08/06/2018 TAP UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.710 đ/cp) 10 -8.10 (-82.65%)
24/05/2018 25/05/2018 24/05/2018 DNA UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 17 -3 (-17.54%)
24/05/2018 25/05/2018 25/06/2018 NMK UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (700 đ/cp) 11 0 (0%)
24/05/2018 C22 UPCOM Giao dịch đầu tiên 3.550.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 31 -31 (-100.00%)
24/05/2018 25/05/2018 24/05/2018 FRT HOSE Thưởng cp (tỷ lệ 10:7) 68 -2.80 (-4.11%)
24/05/2018 25/05/2018 15/06/2018 VGL UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.700 đ/cp) 9 -1.50 (-17.24%)
21/05/2018 24/05/2018 ROS HOSE Giao dịch 94.598.122 cp niêm yết bổ sung 37 -0.05 (-0.14%)
24/05/2018 25/05/2018 11/06/2018 CH5 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500 đ/cp) 16 -15.60 (-100.00%)
24/05/2018 25/05/2018 24/05/2018 CYC UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 1 +0.10 (+8.33%)
24/05/2018 25/05/2018 08/06/2018 GDW UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (900 đ/cp) 16 -16.30 (-100.00%)
24/05/2018 25/05/2018 07/06/2018 HU3 HOSE Tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 (1.000 đ/cp) 10 -0.10 (-1.02%)
24/05/2018 25/05/2018 24/10/2018 CTW UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (576 đ/cp) 6 -6 (-100.00%)
24/05/2018 25/05/2018 11/06/2018 PSE HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 8 -7.80 (-100.00%)
24/05/2018 25/05/2018 08/06/2018 POV UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500 đ/cp) 9 -1.50 (-17.44%)
24/05/2018 25/05/2018 22/06/2018 BBC HOSE ĐHCĐ thường niên năm 2018 75 +2.90 (+3.87%)
24/05/2018 25/05/2018 07/06/2018 HGW UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (195,6 đ/cp) 9 -9 (-100.00%)
24/05/2018 TRC HOSE ĐHCĐ thường niên năm 2018 23 -1.70 (-7.47%)
24/05/2018 25/05/2018 25/06/2018 VBG UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500 đ/cp) 7 -7 (-100.00%)
23/05/2018 23/05/2018 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 500.000 ccq niêm yết bổ sung 15 -0.37 (-2.36%)
23/05/2018 24/05/2018 31/05/2018 PME HOSE Chi trả cổ tức đợt 2/2017 (1.000 đ/cp) 67 -2 (-2.99%)
23/05/2018 24/05/2018 11/06/2018 BMN UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (890 đ/cp) 7 -7.40 (-100.00%)
23/05/2018 24/05/2018 23/05/2018 SRA HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 46 -4.90 (-10.63%)
23/05/2018 24/05/2018 11/06/2018 SPD UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500 đ/cp) 6 -5.70 (-100.00%)
23/05/2018 24/05/2018 22/06/2018 VPK HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 4 +0.28 (+6.38%)
23/05/2018 24/05/2018 15/06/2018 MVB UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (200 đ/cp) 3 -2.70 (-100.00%)
23/05/2018 24/05/2018 23/05/2018 VLG UPCOM Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 5 0 (0%)
23/05/2018 24/05/2018 23/05/2018 VOC UPCOM Tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 16 -0.30 (-1.85%)
23/05/2018 24/05/2018 05/06/2018 NHH UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000 đ/cp) 79 -79.30 (-100.25%)
23/05/2018 24/05/2018 23/05/2018 FLC HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 5 -0.17 (-3.10%)
23/05/2018 24/05/2018 04/06/2018 CMK UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500 đ/cp) 10 0 (0%)
23/05/2018 23/05/2018 05/06/2018 THI HOSE Trả cổ tức còn lại năm 2017 (500 đ/cp) 40 +2.50 (+6.25%)
23/05/2018 24/05/2018 23/05/2018 VIW UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 10 -9.50 (-100.00%)
23/05/2018 24/05/2018 06/06/2018 WCS HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000 đ/cp) 126 -125.50 (-100.00%)
23/05/2018 24/05/2018 23/05/2018 TKC HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 30 -29.90 (-100.00%)
23/05/2018 24/05/2018 04/07/2018 DNM HNX Tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2018, trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 11 -0.60 (-5.36%)
23/05/2018 24/05/2018 29/06/2018 NCS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.600 đ/cp) 36 -35.50 (-100.00%)
22/05/2018 22/05/2018 FCN HOSE Niêm yết bổ sung 2.500.000 cp 15 -0.05 (-0.34%)
22/05/2018 22/05/2018 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 1.700.000 ccq niêm yết bổ sung 15 -0.37 (-2.36%)
23/05/2018 24/05/2018 23/05/2018 KHL UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 0 -0.30 (-100.00%)
22/05/2018 DCL HOSE Giao dịch 145.788 cp niêm yết bổ sung 10 +0.24 (+2.46%)
22/05/2018 23/05/2018 01/06/2018 MTH UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (600 đ/cp) 10 +0.80 (+8.08%)
22/05/2018 23/05/2018 22/05/2018 AMV HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 35 0 (0%)
22/05/2018 DTG UPCOM Giao dịch đầu tiên của 2.000.000 cổ phiếu ĐKGD bổ sung 22 +2.90 (+12.95%)
22/05/2018 23/05/2018 29/06/2018 TPH HNX Tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2018, trả cổ tức bằng tiền mặt (500 đ/cp) 10 -10.40 (-100.00%)
22/05/2018 23/05/2018 25/06/2018 BTP HOSE Chi trả cổ tức năm 2017 (1.000 đ/cp) 11 +0.10 (+0.87%)
22/05/2018 23/05/2018 12/06/2018 MTC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (100 đ/cp) 10 -9.60 (-96.00%)
22/05/2018 23/05/2018 22/05/2018 VPW UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 0 -11.10 (0%)
22/05/2018 23/05/2018 22/05/2018 PCG HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 21 -20.50 (-100.00%)
22/05/2018 23/05/2018 23/06/2018 HQC HOSE ĐHCĐ thường niên năm 2018 2 -0.03 (-1.92%)
22/05/2018 S72 UPCOM Giao dịch đầu tiên 12.000.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 4 -3.70 (-100.00%)
22/05/2018 23/05/2018 18/06/2018 AC4 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.800 đ/cp) 6 -6 (-100.00%)
22/05/2018 XLV UPCOM Giao dịch đầu tiên 3.000.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 12 -11 (-91.67%)
22/05/2018 23/05/2018 22/05/2018 VET UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 64 -63.90 (-100.00%)
22/05/2018 23/05/2018 22/05/2018 DXG HOSE Chi trả cổ tức năm 2017 (tỷ lệ 100:13) 25 -0.15 (-0.60%)
22/05/2018 23/05/2018 08/06/2018 VIX HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (500 đ/cp), trả cổ tức bằng cp (tỷ lệ 10:1) 10 -0.10 (-1.04%)
09/05/2018 22/05/2018 DPG HOSE Giao dịch lần đầu 29.999.962 cp 45 -0.10 (-0.22%)
22/05/2018 23/05/2018 22/05/2018 CMW UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 14 -14.30 (-100.00%)
21/05/2018 22/05/2018 08/06/2018 CCM UPCOM Trả cổ tức năm 2017 (1.000 đ/cp) 25 -4.30 (-17.06%)
21/05/2018 22/05/2018 05/06/2018 CSC HNX Trả cổ tức năm 2017 (1.000 đ/cp) 30 0 (0%)
21/05/2018 22/05/2018 01/06/2018 VMA UPCOM Trả cổ tức năm 2017 (800 đ/cp) 8 -8 (-100.00%)
21/05/2018 22/05/2018 15/06/2018 ARM HNX Trả cổ tức đợt 2/2017 (1.500 đ/cp) 57 +4.80 (+8.50%)
21/05/2018 22/05/2018 07/06/2018 C21 UPCOM Trả cổ tức đợt cuối năm 2017 (500 đ/cp) 24 -0.50 (-2.08%)
21/05/2018 22/05/2018 14/06/2018 HSL HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 17 -0.10 (-0.58%)
21/05/2018 22/05/2018 15/06/2018 ARM HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500 đ/cp) 57 +4.80 (+8.50%)
21/05/2018 22/05/2018 30/05/2018 CDN HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (600 đ/cp) 17 0 (0%)
21/05/2018 22/05/2018 01/06/2018 VMA UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (800 đ/cp) 8 -8 (-100.00%)
21/05/2018 22/05/2018 31/05/2018 AGX UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000 đ/cp) 23 -23.10 (-100.00%)
21/05/2018 21/05/2018 ROS HOSE Niêm yết bổ sung 94.598.122 cp 37 -0.05 (-0.14%)
21/05/2018 22/05/2018 21/05/2018 LQN UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 10 0 (0%)
21/05/2018 22/05/2018 07/06/2018 C21 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500 đ/cp) 24 -0.50 (-2.08%)
21/05/2018 22/05/2018 21/05/2018 UNI HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 7 0 (0%)
21/05/2018 22/05/2018 21/05/2018 QTP UPCOM Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 9 -9 (-100.00%)
21/05/2018 22/05/2018 21/05/2018 TCM HOSE Thưởng cp (tỷ lệ 100:5) 26 -0.40 (-1.53%)
21/05/2018 22/05/2018 31/05/2018 NFC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (700 đ/cp) 6 -5.90 (-100.00%)
21/05/2018 22/05/2018 21/05/2018 VC3 HNX Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 18 -0.30 (-1.66%)
21/05/2018 22/05/2018 07/06/2018 FUCVREIT HOSE Chi trả lợi tức năm 2017 (2.000 đ/cp) 9 -0.60 (-6.98%)
21/05/2018 22/05/2018 08/06/2018 CCM UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 25 -4.30 (-17.06%)
21/05/2018 22/05/2018 05/06/2018 CSC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 30 0 (0%)
21/05/2018 22/05/2018 21/05/2018 SVC HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 44 -0.60 (-1.36%)
18/05/2018 18/05/2018 18/05/2018 PTH UPCOM Đã phát hành 349.503 cp để trả cổ tức 17 -17.10 (-100.00%)
18/05/2018 18/05/2018 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 3.200.000 ccq niêm yết bổ sung 15 -0.37 (-2.36%)
21/05/2018 22/05/2018 02/07/2018 CLW HOSE Trả cổ tức năm 2017 (700 đ/cp) 20 +0.15 (+0.75%)
21/05/2018 22/05/2018 15/06/2018 CAN HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 25 -25 (-100.00%)
18/05/2018 21/05/2018 31/05/2018 TBN UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (727 đ/cp) 11 0 (0%)
18/05/2018 21/05/2018 08/06/2018 OPC HOSE Chi trả cổ tức đợt 2/2017 (1.000 đ/cp) 47 -0.40 (-0.86%)
18/05/2018 DHM HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2018 5 +0.08 (+1.60%)
18/05/2018 21/05/2018 04/06/2018 HPU UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.500 đ/cp) 8 -7.50 (-100.00%)
18/05/2018 21/05/2018 31/05/2018 TVM UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (600 đ/cp) 3 -3.30 (-100.00%)
18/05/2018 HAX HOSE giao dịch 11.670.966 cp niêm yết bổ sung 15 +0.20 (+1.30%)
18/05/2018 21/05/2018 08/06/2018 OPC HOSE Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2017 (1.000 đ/cp) 47 -0.40 (-0.86%)
18/05/2018 21/05/2018 18/06/2018 HD2 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (4.000 đ/cp) 10 -10 (-100.00%)
18/05/2018 21/05/2018 04/06/2018 TVD HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (400 đ/cp) 5 +0.30 (+5.77%)
18/05/2018 21/05/2018 12/06/2018 RTS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.300 đ/cp) 10 -10.30 (-100.00%)
18/05/2018 21/05/2018 21/06/2018 QSP UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.600 đ/cp) 12 -11.60 (-100.00%)
18/05/2018 L63 UPCOM Giao dịch đầu tiên của 509.670 cổ phiếu ĐKGD bổ sung 7 -7.30 (-100.00%)
18/05/2018 21/05/2018 31/05/2018 C69 HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (600 đ/cp) 5 -0.50 (-10.64%)
18/05/2018 21/05/2018 15/06/2018 PMS HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.250 đ/cp) 14 -14 (-100.00%)
18/05/2018 21/05/2018 29/05/2018 TND UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500 đ/cp) 9 +0.40 (+4.55%)
18/05/2018 21/05/2018 09/07/2018 VMC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (10.000 đ/cp) 22 -0.10 (-0.46%)
17/05/2018 18/05/2018 30/05/2018 TET HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (500 đ/cp) 26 -26 (-100.00%)
17/05/2018 18/05/2018 25/05/2018 VBC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000 đ/cp) 19 0 (0%)
17/05/2018 18/05/2018 01/06/2018 PCE HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (900 đ/cp) 6 -6.40 (-100.00%)
17/05/2018 18/05/2018 17/05/2018 DC4 HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 9 -9.30 (-100.00%)
17/05/2018 LCM HOSE ĐHĐCĐTN năm 2018 lần 2 1 -0.05 (-7.14%)
17/05/2018 18/05/2018 06/06/2018 TDN HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (500 đ/cp) 5 +0.10 (+1.96%)
17/05/2018 18/05/2018 31/05/2018 SBD UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500 đ/cp) 12 -11.50 (-100.00%)
17/05/2018 18/05/2018 08/06/2018 HCM HOSE Thanh toán cổ tức đợt 2/2017 (1.500 đ/cp) 57 +0.60 (+1.06%)
17/05/2018 18/05/2018 01/06/2018 APF UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.700 đ/cp) 34 -0.10 (-0.30%)
17/05/2018 18/05/2018 31/05/2018 MTS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (600 đ/cp) 8 -1 (-11.11%)
17/05/2018 18/05/2018 30/05/2018 NT2 HOSE Trả cổ tức còn lại năm 2017 (2.000 đ/cp) 26 +0.20 (+0.78%)
17/05/2018 18/05/2018 05/06/2018 VFG HOSE Chi trả cổ tức đợt cuối năm 2017 (1.500 đ/cp) 38 -0.30 (-0.79%)
17/05/2018 18/05/2018 31/05/2018 CMN UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (3.390 đ/cp) 47 -45.20 (-96.17%)
17/05/2018 18/05/2018 30/05/2018 HEP UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (581,4 đ/cp) 10 -10 (-100.00%)
17/05/2018 18/05/2018 30/05/2018 ADS HOSE Trả cổ tức còn lại năm 2017 (500 đ/cp) 14 -0.05 (-0.36%)
17/05/2018 18/05/2018 28/05/2018 DNN UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (980 đ/cp) 7 -4.80 (-71.64%)
17/05/2018 18/05/2018 31/05/2018 BMC HOSE Chi trả cổ tức năm 2017 (700 đ/cp) 14 +0.15 (+1.05%)
17/05/2018 18/05/2018 14/06/2018 HAD HNX Tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2018, trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 29 +0.10 (+0.35%)
17/05/2018 18/05/2018 17/05/2018 VT8 UPCOM Thưởng cp (tỷ lệ 46.26%) 18 -18 (-100.00%)
17/05/2018 18/05/2018 31/05/2018 SGC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500 đ/cp) 80 -79.50 (-100.00%)
17/05/2018 18/05/2018 04/06/2018 FCM HOSE Trả cổ tức năm 2017 (500 đ/cp) 6 -0.03 (-0.50%)
17/05/2018 18/05/2018 29/06/2018 ANV HOSE Trả cổ tức đợt 2 năm 2017 (300 đ/cp) 28 -1.75 (-6.17%)
17/05/2018 18/05/2018 01/06/2018 LIX HOSE Trả cổ tức đợt 2 năm 2017 (1.200 đ/cp) 49 -0.20 (-0.41%)
17/05/2018 18/05/2018 30/05/2018 DHP HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (500 đ/cp) 11 -10.50 (-100.00%)
16/05/2018 16/05/2018 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 500.000 ccq niêm yết bổ sung 15 -0.37 (-2.36%)
17/05/2018 18/05/2018 31/05/2018 THG HOSE Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2017 (2.000 đ/cp) 28 +0.75 (+2.65%)
17/05/2018 18/05/2018 06/06/2018 CAG HNX trả cổ tức bằng tiền mặt (193 đ/cp) 107 -107.10 (-100.00%)
17/05/2018 18/05/2018 22/06/2018 FTS HOSE Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền (500 đ/cp), bằng cp ( tỷ lệ 100:10) 17 -0.20 (-1.20%)
16/05/2018 17/05/2018 16/05/2018 LMC UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 6 -5.50 (-100.00%)
16/05/2018 17/05/2018 16/05/2018 HAN UPCOM Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 10 -8.90 (-93.68%)
16/05/2018 17/05/2018 16/05/2018 HAI HOSE ĐHCĐ thường niên năm 2018 2 +0.01 (+0.41%)
16/05/2018 17/05/2018 08/06/2018 GDT HOSE Chia cổ tức đợt 3 năm 2017 (2.000 đ/cp) 44 -0.20 (-0.46%)
16/05/2018 17/05/2018 16/05/2018 BVS HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 12 -0.30 (-2.44%)
16/05/2018 CHP HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2018 21 +0.20 (+0.96%)
16/05/2018 TLG HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2017 70 +1 (+1.44%)
16/05/2018 17/05/2018 16/05/2018 NS3 UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 26 +1.20 (+4.62%)
16/05/2018 17/05/2018 25/05/2018 CPH UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.570 đ/cp) 8 0 (0%)
16/05/2018 DPG HOSE Hủy ĐKGD 29.999.962 cổ phiếu 45 -0.10 (-0.22%)
16/05/2018 17/05/2018 14/06/2018 SCD HOSE ĐHĐCĐTN năm 2018 23 -1 (-4.35%)
16/05/2018 17/05/2018 04/06/2018 SBM UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500 đ/cp) 28 +0.50 (+1.79%)
16/05/2018 17/05/2018 16/05/2018 NNT UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 10 -10 (-100.00%)
16/05/2018 17/05/2018 16/05/2018 KLF HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 2 -0.10 (-5.00%)
15/05/2018 E1VFVN30 HOSE Thay đổi niêm yết 1.500.000 ccq 15 -0.37 (-2.36%)
16/05/2018 17/05/2018 15/06/2018 TAC HOSE Chi trả cổ tức năm 2017 (2.400 đ/cp) 30 -0.50 (-1.67%)
15/05/2018 16/05/2018 31/05/2018 BVN UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500 đ/cp) 16 -16.40 (-100.00%)
15/05/2018 16/05/2018 06/06/2018 PPY HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (900 đ/cp) 19 -18.80 (-100.00%)
15/05/2018 16/05/2018 15/05/2018 NPS UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 27 -27 (-100.00%)
15/05/2018 SLS HNX Giao dịch đầu tiên 1.631.962 cổ phiếu niêm yết bổ sung 62 0 (0%)
15/05/2018 16/05/2018 14/06/2018 BTW HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (750 đ/cp) 13 +1.20 (+9.09%)
15/05/2018 16/05/2018 22/06/2018 TC6 HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (300 đ/cp) 5 +0.10 (+2.00%)
15/05/2018 16/05/2018 31/05/2018 DAP UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500 đ/cp) 24 -23.80 (-100.00%)
15/05/2018 16/05/2018 31/05/2018 BAL UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.300 đ/cp) 42 -40.30 (-96.88%)
15/05/2018 16/05/2018 01/06/2018 PKR UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (953 đ/cp) 9 -8.70 (-100.00%)
15/05/2018 16/05/2018 02/06/2018 CTD HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 146 +1 (+0.68%)
15/05/2018 16/05/2018 01/06/2018 CVT HOSE Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền (1.500 đ/cp), bằng cp ( tỷ lệ 10:3) 22 +0.05 (+0.23%)
15/05/2018 16/05/2018 25/05/2018 HLB UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (6.000 đ/cp) 55 -55 (-100.00%)
15/05/2018 16/05/2018 24/05/2018 PEQ UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.200 đ/cp), trả cổ tức bằng cp (tỷ lệ 28%) 33 -32.60 (-100.00%)
15/05/2018 CTG HOSE Giao dịch 644.389.811 cp phát hành cho Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ 21 -0.80 (-3.77%)
15/05/2018 16/05/2018 29/05/2018 M10 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.800 đ/cp) 19 -0.10 (-0.53%)
15/05/2018 16/05/2018 08/06/2018 ICF HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 2 +0.01 (+0.56%)
15/05/2018 16/05/2018 15/05/2018 SSF UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 3 -3.40 (-100.00%)
14/05/2018 14/05/2018 SJS HOSE Niêm yết bổ sung 14.855.540 cp 15 -0.30 (-2.03%)
14/05/2018 DC4 HNX Giao dịch đầu tiên 4.487.939 cổ phiếu niêm yết bổ sung 9 -9.30 (-100.00%)
14/05/2018 15/05/2018 29/05/2018 BVH HOSE ĐHCĐ thường niên năm 2018 98 -1 (-1.02%)
14/05/2018 15/05/2018 01/06/2018 STU UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.600 đ/cp) 11 -10.70 (-100.00%)
14/05/2018 15/05/2018 01/06/2018 PNJ HOSE Trả cổ tức đợt 3 năm 2017 (200 đ/cp) 94 -0.10 (-0.11%)
14/05/2018 15/05/2018 14/05/2018 MCI UPCOM Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 6 -5.60 (-100.00%)
14/05/2018 15/05/2018 29/05/2018 BT1 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.600 đ/cp) 17 -17 (-100.00%)
14/05/2018 15/05/2018 05/06/2018 GTA HOSE Chi trả cổ tức năm 2017 (1.100 đ/cp) 14 -0.15 (-1.06%)
14/05/2018 15/05/2018 14/05/2018 TCD HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 13 -0.20 (-1.53%)
14/05/2018 15/05/2018 31/05/2018 HMC HOSE Trả cổ tức 2017 (3.000 đ/cp) 14 -0.30 (-2.11%)
14/05/2018 15/05/2018 28/05/2018 MEF UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (3.500 đ/cp) 1 -1.20 (-100.00%)
14/05/2018 15/05/2018 25/05/2018 MKP UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000 đ/cp) 61 +3.90 (+6.39%)
14/05/2018 15/05/2018 14/05/2018 DHC HOSE ĐHCĐ thường niên năm 2018 41 +0.70 (+1.71%)
14/05/2018 15/05/2018 15/06/2018 VID HOSE ĐHCĐ thường niên năm 2018 7 0 (0%)
14/05/2018 15/05/2018 25/05/2018 TMP HOSE Trả cổ tức đợt 2 năm 2017 (1.500 đ/cp) 35 +0.20 (+0.57%)
14/05/2018 15/05/2018 30/05/2018 AVC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.100 đ/cp) 30 -30.30 (-100.00%)
14/05/2018 15/05/2018 30/05/2018 HPW UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (800 đ/cp) 10 -10.20 (-100.00%)
14/05/2018 15/05/2018 25/05/2018 TCL HOSE Chi trả cổ tức năm 2017 (1.800 đ/cp) 25 -0.50 (-2.00%)
14/05/2018 15/05/2018 25/05/2018 DGW HOSE Trả cổ tức năm 2017 (800 đ/cp) 24 +0.10 (+0.41%)
14/05/2018 15/05/2018 25/05/2018 DRL HOSE Trả cổ tức còn lại năm 2017, tạm ứng cổ tức năm 2018 (3.000 đ/cp) 48 -3.40 (-7.16%)
14/05/2018 15/05/2018 30/05/2018 TPS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000 đ/cp) 25 -24.50 (-100.00%)
14/05/2018 15/05/2018 14/05/2018 ICI UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 8 +0.90 (+10.84%)
11/05/2018 14/05/2018 30/05/2018 BSC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (200 đ/cp) 16 -15.50 (-100.00%)
11/05/2018 14/05/2018 24/05/2018 QCC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.100 đ/cp) 9 -8.50 (-100.00%)
11/05/2018 VCS HNX Giao dịch đầu tiên 80.000.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung 73 +0.50 (+0.68%)
11/05/2018 14/05/2018 29/05/2018 DNH UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (400 đ/cp) 21 +0.30 (+1.43%)
11/05/2018 14/05/2018 28/05/2018 NAC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (200 đ/cp) 12 -11.80 (-100.00%)
11/05/2018 14/05/2018 25/05/2018 HPB UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500 đ/cp) 11 -10.90 (-100.00%)
11/05/2018 14/05/2018 28/05/2018 SEB HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500 đ/cp) 29 -2.60 (-8.90%)
11/05/2018 HKT HNX Giao dịch đầu tiên 557.729 cổ phiếu niêm yết bổ sung 2 +0.10 (+6.25%)
11/05/2018 14/05/2018 21/05/2018 DHD UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (700 đ/cp) 38 +0.80 (+2.11%)
11/05/2018 14/05/2018 29/06/2018 EMC HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 13 -0.95 (-7.25%)
11/05/2018 14/05/2018 28/05/2018 HHR UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (839 đ/cp) 5 -5.40 (-100.00%)
11/05/2018 14/05/2018 11/05/2018 CNC UPCOM Thưởng cp (tỷ lệ 5:1) 23 +2 (+8.70%)
11/05/2018 KHA UPCOM Giao dịch đầu tiên 14.120.309 cổ phiếu đăng ký giao dịch 35 -2.80 (-7.95%)
10/05/2018 11/05/2018 25/05/2018 BCP UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.200 đ/cp) 7 -6.90 (-100.00%)
10/05/2018 11/05/2018 10/05/2018 NHA HNX Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 16%) 8 0 (0%)
10/05/2018 11/05/2018 11/06/2018 TTP UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500 đ/cp) 28 -28 (-100.00%)
10/05/2018 11/05/2018 25/05/2018 TDB UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.500 đ/cp) 37 -36 (-96.26%)
10/05/2018 11/05/2018 22/05/2018 IPA UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500 đ/cp) 17 -16.80 (-101.82%)
10/05/2018 11/05/2018 25/05/2018 NBE UPCOM