Logo Vinacorp

VN-Index :   +1.38
768.97   (+0.18%)
GTGD :   2,855.7 tỷ VNĐ
HNX-Index :   +0.34
100.83   (+0.34%)
GTGD :   555.1 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   -0.13
54.51   (-0.23%)
GTGD :   101.8 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +1.10
744.30   (+0.15%)
GTGD :   1,210.5 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   +1.36
187.13   (+0.73%)
GTGD :   199.2 tỷ VNĐ
IPO - Cổ phần hóa
Hà Nội: Chấp thuận cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước năm 2017
Đăng 13/01/2017 | 13:18 GMT+7  |   VietStock
UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn cho ý kiến về lộ trình triển khai thực hiện cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND thành phố năm 2017.

Theo đó, chấp thuận đề nghị của Sở Tài chính - Thường trực Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp thành phố, lộ trình triển khai thực hiện cổ phần hóa 6 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc UBND thành phố năm 2017.

Các thành viên Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm được giao trong Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp thành phố, chủ động triển khai thực hiện công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trong năm 2017. Kịp thời giải quyết các vấn đề vướng mắc phát sinh, phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp thành phố và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện cổ phần hóa.

Sở Tài chính - Thường trực Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp thành phố chủ trì cùng các thành viên Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp thành phố thực hiện các bước trong quy trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước theo lộ trình đã được UBND thành phố phê duyệt. Đôn đốc, hướng dẫn các doanh nghiệp và đơn vị tư vấn thực hiện theo quy định; báo cáo, xử lý những tồn tại, vướng mắc phát sinh. Tham mưu, tổng hợp kết quả thực hiện và báo cáo Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp thành phố, UBND thành phố theo quy định. Tổng hợp, trình UBND thành phố xem xét, phê duyệt lộ trình triển khai thực hiện cổ phần hóa đối với 8 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc UBND thành phố thực hiện cổ phần hóa năm 2018, 2019 chậm nhất trước tháng 6/2017.

Đối với các doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa năm 2017 cần chủ động thực hiện các nội dung theo lộ trình cổ phần hóa. Báo cáo đề xuất, xử lý những tồn tại, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện đảm bảo đúng tiến độ và tuân thủ các quy định hiện hành./.

Thị trường
VN-Index +1.38 768.97 (+0.18%)
HNX-Index +0.34 100.83 (+0.34%)
UPCOM-Index -0.13 54.51 (-0.23%)
VN30-Index +1.10 744.30 (+0.15%)
HNX30-Index +1.36 187.13 (+0.73%)

USD/VND

GBP 31,504.25 -335.44 -1.06% 32,009.8 -335.44
EUR 24,814.87 -140.31 -0.57% 25,111.93 -140.31
USD 22,300 40 0.18% 22,370 40