Logo Vinacorp

VN-Index :   +2.84
746.25   (+0.38%)
GTGD :   4,344.5 tỷ VNĐ
HNX-Index :   +0.12
93.81   (+0.13%)
GTGD :   597.0 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   +0.41
58.05   (+0.71%)
GTGD :   123.8 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +3.39
722.26   (+0.47%)
GTGD :   1,658.9 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   +0.44
175.08   (+0.25%)
GTGD :   304.6 tỷ VNĐ
CIDICO: Quyết định tăng vốn điều lệ
Đăng 05/11/2009 | 09:22 GMT+7  |  
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp lần thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005.

- Căn cứ Quyết định số: 2302/QĐ -UB ngày 31 tháng 5 năm 2002 của UBND TP Hồ Chí Minh về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công Ty Thương Mại Củ Chi thành Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp - Thương Mại Củ Chi.

- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp - Thương Mại Củ Chi được Đại hội Cổ đông thành lập thông qua ngày 22 tháng 03 năm 2008.

- Căn cứ biên bản họp của Đại hội đồng Cổ đông Công ty ngày 16 tháng 10 năm 2009 về việc tăng vốn điều lệ của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:

- Huy động thêm nguồn vốn 30.000.000.000 đồng, tăng vốn điều lệ từ 60.000.000.000 đồng lên 90.000.000.000 đồng.

- Hình thức: phát hành thêm 3.000.000 cổ phần từ nguồn thặng dư vốn thưởng cho Cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 02 cổ phần sở hữu được thưởng 01 cổ phần(không bán cho nhà đầu tư nước ngoài).
- Thời điểm phát hành: 01/10/2009.

- Sửa đổi Điều 5 của Điều lệ tổ chức hoạt động Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp - Thương Mại Củ Chi như sau:

    * Vốn điều lệ của Công ty: 90.000.000.000 tỷ đồng

    * Số vốn này được chia thành 9.000.000 cổ phần phổ thông

    * Mệnh giá mỗi cổ phần: 10.000 đồng.

Điều 2: Giao Ông Phan Văn Tới - Tổng Giám Đốc Công ty có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của Công ty, các Cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trân trọng thông báo

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)
PHAN VĂN TỚI

 

 

 

Thị trường
VN-Index +2.84 746.25 (+0.38%)
HNX-Index +0.12 93.81 (+0.13%)
UPCOM-Index +0.41 58.05 (+0.71%)
VN30-Index +3.39 722.26 (+0.47%)
HNX30-Index +0.44 175.08 (+0.25%)

USD/VND

GBP 31,504.25 -335.44 -1.06% 32,009.8 -335.44
EUR 24,814.87 -140.31 -0.57% 25,111.93 -140.31
USD 22,300 40 0.18% 22,370 40