Logo Vinacorp

VN-Index :   +2.71
769.01   (+0.35%)
GTGD :   3,839.7 tỷ VNĐ
HNX-Index :   -0.33
98.27   (-0.34%)
GTGD :   613.5 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   -0.29
56.79   (-0.50%)
GTGD :   92.8 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +0.30
758.24   (+0.04%)
GTGD :   1,329.8 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   +0.73
179.36   (+0.41%)
GTGD :   360.1 tỷ VNĐ
OCH sau hợp nhất chuyển từ lãi sang lỗ quý IV
Đăng 23/02/2012 | 17:18 GMT+7  |  
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý IV là âm gần 4 tỷ trong khi trước đó công ty mẹ báo lãi hơn 20 tỷ đồng.

CTCP khách sạn và dịch vụ Đại Dương (mã: OCH) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2011.

Trong quý IV, doanh thu thuần đạt hơn 90 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ. Tuy nhiên, tỷ trọng giá vốn so với doanh thu tăng từ 52% lên 84%, do đó lợi nhuận gộp giảm 26%, đạt hơn 14 tỷ đồng.

Quý này, công ty lỗ gần 11 tỷ đồng từ hoạt động tài chính, chủ yếu chi phí lãi phải trả hơn 51 tỷ đồng. Quý IV/2010, công ty lãi hơn 6,8 tỷ đồng từ hoạt động này.

Sau khi trừ đi các chi phí liên quan, công ty lỗ thuần hơn 24 tỷ đồng nhưng nhờ lợi nhuận khác đạt gần 20 tỷ đồng nên lỗ sau thuế hơn 3,6 tỷ đồng. Đây là quý duy nhất công ty lỗ trong năm 2011. Trước đó, công ty mẹ thông báo lãi hơn 20 tỷ đồng trong quý IV.

Lũy kế cả năm, doanh thu thuần đạt hơn 309 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 67 tỷ đồng, giảm 8% so với lợi nhuận năm trước.

Như vậy, so với kế hoạch năm, doanh thu hoàn thành 54% và lợi nhuận sau thuế (101 tỷ đồng) bằng 67% kế hoạch.


Bảng kết quả kinh doanh quý IV năm 2011
Đơn vị: Tỷ đồng

Thị trường
VN-Index +2.71 769.01 (+0.35%)
HNX-Index -0.33 98.27 (-0.34%)
UPCOM-Index -0.29 56.79 (-0.50%)
VN30-Index +0.30 758.24 (+0.04%)
HNX30-Index +0.73 179.36 (+0.41%)

USD/VND

GBP 31,504.25 -335.44 -1.06% 32,009.8 -335.44
EUR 24,814.87 -140.31 -0.57% 25,111.93 -140.31
USD 22,300 40 0.18% 22,370 40