Logo Vinacorp

VN-Index :   +2.71
769.01   (+0.35%)
GTGD :   3,839.7 tỷ VNĐ
HNX-Index :   -0.33
98.27   (-0.34%)
GTGD :   613.5 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   -0.29
56.79   (-0.50%)
GTGD :   92.8 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +0.30
758.24   (+0.04%)
GTGD :   1,329.8 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   +0.73
179.36   (+0.41%)
GTGD :   360.1 tỷ VNĐ
Tín phiếu kho bạc, công cụ đầu tư an toàn
Đăng 04/06/2009 | 15:33 GMT+7  |  
SanOTC- Tín phiếu kho bạc là một công cụ tài chính rất phổ biến trong thị trường tài chính. Đây là một loại hình đầu tư hấp dẫn và an toàn nếu các nhà đầu tư có thể hiểu được cách đánh giá giá trị của chúng.

1.Định nghĩa

Tín phiếu kho bạc là loại giấy nợ do chính phủ phát hành có kỳ hạn dưới một năm để bù đắp thiếu hụt tạm thời của Ngân sách Nhà nước và là một công cụ trong những công cụ quan trọng để Ngân hàng Trung ương điều hành chính sách tiền tệ. (tại Việt Nam, tín phiếu kho bạc do Bộ Tài chính phát hành). Tín phiếu kho bạc thường có kỳ hạn 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng hay 9 tháng với một hay nhiều mức mệnh giá. Tín phiếu kho bạc thường được coi là không có rủi ro tín dụng (rủi ro phá sản).

 

2. Quá trình phát hành tín phiếu

Tín phiếu kho bạc được phát hành trên thị trường sơ cấp trên cơ sở đấu thầu. Tại Việt Nam, các tổ chức tham gia đấu thầu thường là các tổ chức tín dụng, công ty bảo hiểm thỏa mãn một số quy định trong đó quan trọng nhất là phải có vốn pháp định bằng hoặc cao hơn mức quy định của Ngân hàng Nhà nước. Các phiếu đặt thầu bao gồm thông tin về lãi suất và khối lượng tín phiếu đặt thầu. Việc xác định khối lượng và lãi suất trúng thầu của tín phiếu kho bạc được dựa vào khối lượng và lãi suất đặt thầu của các thành viên, và khối lượng tín phiếu kho bạc chính phủ muốn huy động. Khối lượng tín phiếu kho bạc trúng thầu được tính theo thứ tự tăng lên của lãi suất đặt thầu.

Tại mức lãi suất đặt thầu cao nhất, mà khối lượng tín phiếu đặt thầu vượt quá khối lượng dự kiến huy động, thì khối lượng tín phiếu trúng thầu sẽ được phân chia cho mỗi phiếu đặt thầu, tỷ lệ thuận với khối lượng tín phiếu đặt thầu của từng phiếu tại mức lãi suất đó. Lãi suất phát hành tín phiếu là lãi suất trúng thầu cao nhất được áp dụng chung cho tất cả các đối tượng trúng thầu.

Ở một số quốc gia (trong đó có Việt Nam), chính phủ đưa ra lãi suất chỉ đạo trong quá trình đấu thầu và lãi suất trúng thầu không được vượt quá lãi suất chỉ đạo này. Lãi suất chỉ đạo được áp dụng để giới hạn mức lãi tối đa mà chính phủ phải trả cho tín phiếu kho bạc huy động, nhưng khi áp dụng biện pháp này thì chính phủ có thể không huy động được đủ khối lượng tín phiếu mong muốn.

3. Định giá tín phiếu

Tín phiếu kho bạc là loại tín phiếu chiết khấu. Điều đó có nghĩa là, tín phiếu được bán thấp hơn mệnh giá và thanh toán theo mệnh giá khi đáo hạn, chứ không trả lãi theo định kỳ. Giá tín phiếu bán ra khi phát hành được tính theo công thức sau:

 P= F/(1+rT/365)

Trong đó:

P là giá tín phiếu kho bạc bán ra

F là mệnh giá tín phiếu kho bạc

r là lãi suất tín phiếu kho bạc trúng thầu (%/năm)

T là kỳ hạn của tín phiếu

365 là số ngày trong năm.

 

Thị trường
VN-Index +2.71 769.01 (+0.35%)
HNX-Index -0.33 98.27 (-0.34%)
UPCOM-Index -0.29 56.79 (-0.50%)
VN30-Index +0.30 758.24 (+0.04%)
HNX30-Index +0.73 179.36 (+0.41%)

USD/VND

GBP 31,504.25 -335.44 -1.06% 32,009.8 -335.44
EUR 24,814.87 -140.31 -0.57% 25,111.93 -140.31
USD 22,300 40 0.18% 22,370 40