Logo Vinacorp

VN-Index :   +2.84
746.25   (+0.38%)
GTGD :   4,344.5 tỷ VNĐ
HNX-Index :   +0.12
93.81   (+0.13%)
GTGD :   597.0 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   +0.41
58.05   (+0.71%)
GTGD :   123.8 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +3.39
722.26   (+0.47%)
GTGD :   1,658.9 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   +0.44
175.08   (+0.25%)
GTGD :   304.6 tỷ VNĐ
Vai trò của báo cáo tài chính trong hoạt động đầu tư
Đăng 13/05/2009 | 15:23 GMT+7  |  
SanOTC- Trong hoạt động đầu tư, các nhà đầu tư phải thường xuyên tiếp xúc với báo cáo tài chính của các doanh nghiệp do đó việc hiểu đúng vai trò của báo cáo tài chính là rất quan trọng quyết định thành công của hoạt động đầu tư.

Một báo cáo tài chính thường niên đầy đủ bao gồm bốn phần chính đó là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và bản thuyết minh báo cáo tài chính. Các phần này đều có chức năng cung cấp cho các nhà đầu tư các thông tin khác nhau nhằm giúp nhà đầu tư có cái nhìn toàn diện về doanh nghiệp.

Bản báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cho các nhà đầu tư thấy thành quả hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính hiện tại. Các thành phần chính trong báo cáo các nhà đầu tư cần quan tâm là doanh thu, chi phí, lợi nhuận hoặc thua lỗ. Khi phân tích bản báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh các nhà đầu tư cần phân biệt rõ các khoản lợi nhuận của doanh nghiệp, loại bỏ các khoản lợi nhuận bất thường hoặc từ hoạt động thanh lý tài sản. Ngoài ra các nhà đầu tư cần theo dõi diễn biến tăng trưởng của doanh thu và sự gia tăng chi phí tương ứng để đánh giá được khả năng sinh lời và quản lý chi phí của doanh nghiệp theo thời gian.

Bảng cân đối kế toán cho các nhà đầu tư thấy tiềm lực và vị thế tài chính của doanh nghiệp báo cáo trong thời điểm hiện tại. Bảng cân đối kế toán có hai phần chính đó là phần tài sản và nguồn vốn trong đó nguồn vốn lại bao gồm vốn vay và vốn chủ sở hữu. Các nhà đầu tư nên hiểu một nguyên tắc cơ bản đó là tài sản là những gì doanh nghiệp sở hữu có thể tạo ra những lợi ích kinh tế trong tương lai, còn nguồn vốn là nguồn tiền để hình thành nên các tài sản đó. Khi xem xét bản cân đối kế toán các nhà đầu tư sẽ thấy được cơ cấu tài sản của doanh nghiệp và những nguồn lực chủ yếu mà doanh nghiệp dựa vào nhằm hình thành nên các tài sản đó. Qua đó các nhà đầu tư có thể ước lượng được khả năng tăng trưởng của công ty trong tương lai.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ đưa đến cho các nhà đầu tư thông tin về các luồng tiền doanh nghiệp đã nhận được và đã trả trong năm tài chính vừa qua. Báo cáo này hết sức quan trọng trong việc định giá doanh nghiệp theo phương pháp chiết khấu dòng tiền. Các dòng tiền này bao gồm ba phần chính:

·         Dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh: Đây là dòng tiền mà doanh nghiệp đã nhận được thông qua hoạt động kinh doanh chính của mình. Số liệu này sẽ cho chúng ta thấy chất lượng lợi nhuận của doanh nghiệp đến đâu. Nếu doanh nghiệp nào có dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh bị âm có nghĩa là thực tiễn hoạt động của công ty không tạo ra tiền mặt. Công ty đã tăng doanh thu bằng cách cho khách hàng mua chịu quá nhiều hoặc tích trữ quá nhiều hàng tồn kho.

·         Dòng tiền từ hoạt động đầu tư: Số liệu này sẽ cho các nhà đầu tư thấy hoạt động mua sắm đầu tư các tài sản dài hạn của doanh nghiệp diễn ra như thế nào. Qua thông số này các nhà đầu tư có thể biết được trọng tâm đầu tư của doanh nghiệp và ước đoán tiềm năng lợi nhuận tương lai.

·         Dòng tiền từ hoạt động tài chính: Số liệu này cho các nhà đầu tư thấy được hoạt động huy động vốn của doanh nghiệp. Khi biết được nguồn vốn chủ chốt của doanh nghiệp các nhà đầu tư có thể ước đoán chi phí vốn trong tương lai của doanh nghiệp đó và do đó ước tính khả năng tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp.

 

Thị trường
VN-Index +2.84 746.25 (+0.38%)
HNX-Index +0.12 93.81 (+0.13%)
UPCOM-Index +0.41 58.05 (+0.71%)
VN30-Index +3.39 722.26 (+0.47%)
HNX30-Index +0.44 175.08 (+0.25%)

USD/VND

GBP 31,504.25 -335.44 -1.06% 32,009.8 -335.44
EUR 24,814.87 -140.31 -0.57% 25,111.93 -140.31
USD 22,300 40 0.18% 22,370 40