Bạn chưa có cổ phiếu theo dõi nào! Nhấn [+] để thêm.
Thêm mã
  • VN-Index 0.00 0 (0%)
  • HNX-Index 0.00 0 (0%)
  • UPCOM-Index 0.00 0 (0%)
Lịch sử giao dịch
Ngày GD không hưởng quyền Ngày đăng ký cuối cùng Ngày thực hiện Mã CK Sàn Nội dung sự kiện Giá hiện tại
06/01/2020 VCB HOSE Giao dịch 111.108.873 cp niêm yết bổ sung 92 +0.10 (+0.11%)
31/12/2019 MWG HOSE Giao dịch 12.729.511 cp niêm yết bổ sung 60 +0.40 (+0.67%)
30/12/2019 CII HOSE Giao dịch 3.000.000 cp niêm yết bổ sung 18 +0.05 (+0.28%)
17/12/2019 18/12/2019 27/12/2019 GDT HOSE Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 (2.000 đ/cp) 27 +0.05 (+0.18%)
21/12/2018 05/12/2019 PNJ HOSE Giao dịch 4.863.658 cp niêm yết bổ sung 97 -1.70 (-1.75%)
05/12/2019 06/12/2019 25/12/2019 CLC HOSE Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 (1.000 đ/cp) 44 0 (0%)
03/12/2019 04/12/2019 23/12/2019 VSH HOSE ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 49 +0.40 (+0.81%)
02/12/2019 03/12/2019 20/12/2019 RAL HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 132 -0.50 (-0.38%)
02/12/2019 03/12/2019 02/12/2019 CLG UPCOM ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 1 0 (0%)
29/11/2019 29/11/2019 VNG HOSE Giao dịch 3.985.925 cp niêm yết bổ sung 9 +0.25 (+2.94%)
29/11/2019 02/12/2019 29/11/2019 GTN HOSE ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 19 0 (0%)
29/11/2019 02/12/2019 13/12/2019 KDC HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (1.000 đ/cp) 65 +0.20 (+0.31%)
28/11/2019 28/11/2019 28/11/2019 VT8 UPCOM Hủy ĐKGD cổ phiếu 26 +3.30 (+12.79%)
28/11/2019 28/11/2019 28/11/2019 NPH UPCOM Hủy ĐKGD cổ phiếu 11 -11.40 (-100.00%)
27/11/2019 28/11/2019 27/11/2019 ACS UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 7 0 (0%)
27/11/2019 28/11/2019 10/12/2019 CVC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (200đ/cp) 4 -4.40 (-100.00%)
27/11/2019 28/11/2019 10/12/2019 L12 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (600đ/cp) 4 0 (0%)
26/11/2019 TVB HOSE Giao dịch 24.287.340 cp niêm yết bổ sung 8 +0.01 (+0.12%)
26/11/2019 27/11/2019 26/11/2019 TCK UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 4 0 (0%)
26/11/2019 27/11/2019 06/12/2019 KHP HOSE Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 (300 đ/cp) 10 +0.35 (+3.57%)
26/11/2019 26/11/2019 26/11/2019 PBC UPCOM Giao dịch 40.000.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 7 0 (0%)
25/11/2019 26/11/2019 25/11/2019 VOC UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 19 +0.40 (+2.13%)
25/11/2019 26/11/2019 25/11/2019 PFL UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 3 0 (0%)
22/11/2019 25/11/2019 20/12/2019 TCH HOSE Tạm ứng cổ tức năm 2019 (450 đ/cp) 19 0 (0%)
21/11/2019 21/11/2019 IDI HOSE Niêm yết bổ sung 29.691.188 cp 12 +0.10 (+0.84%)
21/11/2019 21/11/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 1.000.000 ccq niêm yết bổ sung 23 +0.10 (+0.44%)
25/11/2019 26/11/2019 26/12/2019 TIX HOSE Tổ chức ĐHĐCĐ TN 2019, tạm ứng cổ tức đợt 2/2019 (1.500 đ/cp) 35 0 (0%)
25/11/2019 RDP HOSE Giao dịch 3.393.854 cp niêm yết bổ sung 5 +0.12 (+2.19%)
25/11/2019 26/11/2019 25/11/2019 DBD HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 53 -0.10 (-0.19%)
22/11/2019 25/11/2019 22/11/2019 CAV HOSE ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 71 -2 (-2.84%)
20/11/2019 20/11/2019 E1VFVN30 HOSE Thay đổi niêm yết 1.400.000 ccq 23 +0.10 (+0.44%)
11/11/2019 22/11/2019 SHA HOSE Giao dịch 2.757.920 cp niêm yết bổ sung 5 +0.01 (+0.22%)
22/11/2019 25/11/2019 14/02/2020 HVG UPCOM ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 1 0 (0%)
22/11/2019 25/11/2019 22/11/2019 CC1 UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 14 0 (0%)
22/11/2019 TCD HOSE Giao dịch 4.072.178 cp niêm yết bổ sung 7 +0.24 (+3.46%)
22/11/2019 25/11/2019 06/12/2019 SMB HOSE Tạm ứng cổ tức năm 2019 (3.500 đ/cp) 38 +0.20 (+0.52%)
22/11/2019 25/11/2019 12/12/2019 MLC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (716.844đ/cp) 17 0 (0%)
21/11/2019 22/11/2019 02/12/2019 KPF HOSE ĐHCĐ bất thường năm 2019 lần 2 3 +0.03 (+0.89%)
21/11/2019 22/11/2019 18/12/2019 LTG UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.600đ/cp) 22 -0.30 (-1.39%)
21/11/2019 22/11/2019 21/11/2019 KTS HNX Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 42 -0.20 (-0.48%)
21/11/2019 22/11/2019 21/11/2019 CTF HOSE ĐHCĐ bất thường năm 2019 31 0 (0%)
21/11/2019 22/11/2019 03/12/2019 VIR UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (600đ/cp) 4 0 (0%)
19/11/2019 19/11/2019 FUESSV50 HOSE Giao dịch 200.000 ccq niêm yết bổ sung 19 +0.14 (+0.72%)
21/11/2019 22/11/2019 06/12/2019 IDV HNX ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500 đ/cp) 38 +0.10 (+0.26%)
21/11/2019 22/11/2019 18/12/2019 KBE UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 18 -17.50 (-100.00%)
21/11/2019 22/11/2019 21/11/2019 GSP HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 13 -0.10 (-0.76%)
20/11/2019 21/11/2019 20/11/2019 PHP UPCOM lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 22 +0.20 (+0.91%)
20/11/2019 21/11/2019 20/11/2019 IVS HNX Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 12 0 (0%)
20/11/2019 21/11/2019 20/11/2019 KHD UPCOM Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 87%), trả cổ phiếu thưởng (tỷ lệ 3%) 8 0 (0%)
20/11/2019 21/11/2019 20/11/2019 VTM UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 22 0 (0%)
20/11/2019 21/11/2019 19/12/2019 CRC HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (500 đ/cp) 6 +0.16 (+2.47%)
20/11/2019 21/11/2019 20/11/2019 TND UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 8 +0.20 (+2.63%)
18/11/2019 18/11/2019 E1VFVN30 HOSE Thay đổi niêm yết 400.000 ccq 23 +0.10 (+0.44%)
19/11/2019 20/11/2019 06/12/2019 HTC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (300 đ/cp) 26 +2.30 (+9.02%)
19/11/2019 20/11/2019 19/11/2019 PND UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 7 0 (0%)
19/11/2019 20/11/2019 05/12/2019 SHE HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 9 0 (0%)
19/11/2019 20/11/2019 10/12/2019 GHC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000đ/cp) 30 -0.10 (-0.34%)
19/11/2019 20/11/2019 29/11/2019 VNL HOSE Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 (700 đ/cp) 14 +0.10 (+0.69%)
19/11/2019 20/11/2019 19/11/2019 TCS HNX Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 8 +0.30 (+3.80%)
19/11/2019 20/11/2019 19/11/2019 BTR UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 10 -9.80 (-100.00%)
19/11/2019 20/11/2019 10/12/2019 SFC HOSE ĐHĐCĐ TN 2019 và chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 (3.000 đ/cp) 22 0 (0%)
19/11/2019 20/11/2019 19/11/2019 VTV HNX Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 6 0 (0%)
19/11/2019 20/11/2019 19/11/2019 BLF UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 4 +0.10 (+2.27%)
18/11/2019 SFI HOSE Giao dịch 561.912 cp niêm yết bổ sung 34 -0.30 (-0.89%)
18/11/2019 19/11/2019 18/11/2019 WSB UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 48 +0.10 (+0.21%)
18/11/2019 19/11/2019 18/11/2019 NNG UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 15 0 (0%)
18/11/2019 18/11/2019 18/11/2019 NDF UPCOM Giao dịch 7.853.800 cổ phiếu đăng ký giao dịch 1 0 (0%)
18/11/2019 19/11/2019 18/11/2019 VNF HNX Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 10 +0.40 (+4.17%)
15/11/2019 18/11/2019 15/11/2019 MSR UPCOM Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 10%) 18 +0.20 (+1.12%)
18/11/2019 CMG HOSE ĐHĐCĐ bất thường 2019 59 -2.30 (-3.90%)
15/11/2019 15/11/2019 TVB HOSE Niêm yết 24.287.340 cp niêm yết bổ sung 8 +0.01 (+0.12%)
15/11/2019 15/11/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 1.400.000 ccq niêm yết bổ sung 23 +0.10 (+0.44%)
18/11/2019 PXS UPCOM ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 3 0 (0%)
18/11/2019 18/11/2019 18/11/2019 SCJ UPCOM Giao dịch 18.323.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung 4 +0.10 (+2.44%)
18/11/2019 19/11/2019 18/11/2019 HKP UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 31 0 (0%)
15/11/2019 15/11/2019 TCD HOSE Niêm yết bổ sung 4.072.178 cp 7 +0.24 (+3.46%)
14/11/2019 14/11/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 1.200.000 ccq niêm yết bổ sung 23 +0.10 (+0.44%)
14/11/2019 15/11/2019 14/11/2019 TNW UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 10 -0.30 (-2.97%)
15/11/2019 18/11/2019 15/11/2019 VIB HOSE lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 23 +0.20 (+0.89%)
15/11/2019 LMH UPCOM Giao dịch 2.329.995 cp niêm yết bổ sung 1 0 (0%)
15/11/2019 18/11/2019 05/12/2019 THI HOSE Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 (1.500 đ/cp) 29 +1.50 (+5.17%)
15/11/2019 18/11/2019 28/11/2019 ITD HOSE Chi trả cổ tức đợt cuối năm 2018 (1.200 đ/cp) 11 -0.15 (-1.31%)
15/11/2019 18/11/2019 06/12/2019 CMT UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 19 -0.70 (-3.72%)
15/11/2019 18/11/2019 15/11/2019 DC2 HNX Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 10 +0.70 (+7.07%)
15/11/2019 18/11/2019 15/11/2019 TSJ UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 26 0 (0%)
15/11/2019 TCB HOSE Giao dịch 3.547.802 cp niêm yết bổ sung 50 -0.05 (-0.10%)
15/11/2019 18/11/2019 18/12/2019 PAI UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (200đ/cp) 10 0 (0%)
13/11/2019 13/11/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 600.000 ccq niêm yết bổ sung 23 +0.10 (+0.44%)
15/11/2019 18/11/2019 18/12/2019 ACV UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (900đ/cp) 100 0 (0%)
15/11/2019 18/11/2019 16/12/2019 SRC HOSE ĐHCĐ bất thường năm 2019 31 0 (0%)
15/11/2019 18/11/2019 05/12/2019 GMX HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500 đ/cp) 20 +0.10 (+0.51%)
15/11/2019 18/11/2019 06/12/2019 BVH HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, chi trả cổ tức năm 2018 (1.000 đ/cp) 42 +1.50 (+3.54%)
15/11/2019 18/11/2019 28/11/2019 C32 HOSE Chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 (1.200 đ/cp) 17 0 (0%)
13/11/2019 14/11/2019 28/11/2019 HPD UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 27 +0.30 (+1.13%)
12/11/2019 12/11/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 400.000 ccq niêm yết bổ sung 23 +0.10 (+0.44%)
14/11/2019 15/11/2019 14/11/2019 AST HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 60 -1.10 (-1.84%)
14/11/2019 15/11/2019 14/11/2019 PTL HOSE ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 4 +0.04 (+1.04%)
14/11/2019 15/11/2019 27/11/2019 NHC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500 đ/cp) 33 0 (0%)
11/11/2019 11/11/2019 SHA HOSE Niêm yết bổ sung 2.757.920 cp 5 +0.01 (+0.22%)
14/11/2019 15/11/2019 10/01/2020 HPP UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp) 66 0 (0%)
14/11/2019 15/11/2019 14/11/2019 HDA HNX Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 4 0 (0%)
14/11/2019 SAM HOSE Giao dịch 7.468.277 cp niêm yết bổ sung 7 -0.25 (-3.47%)
13/11/2019 14/11/2019 13/11/2019 TDT HNX trả cổ tức bằng cp (tỷ lệ 15%), bán ưu đãi (tỷ lệ 10:3) 7 -0.10 (-1.35%)
14/11/2019 15/11/2019 29/11/2019 SGD HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 10 0 (0%)
14/11/2019 15/11/2019 14/11/2019 ACC HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 15 +0.75 (+5.03%)
14/11/2019 15/11/2019 16/12/2019 LLM UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (400đ/cp) 10 0 (0%)
12/11/2019 12/11/2019 RDP HOSE Niêm yết bổ sung 3.393.854 cp 5 +0.12 (+2.19%)
08/11/2019 08/11/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 800.000 ccq niêm yết bổ sung 23 +0.10 (+0.44%)
11/11/2019 APP UPCOM Giao dịch đầu tiên 92.515 cổ phiếu niêm yết bổ sung 7 0 (0%)
11/11/2019 12/11/2019 11/11/2019 PBK UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 11 -10.90 (-100.00%)
11/11/2019 NDF UPCOM Hủy niêm yết 7.853.800 cổ phiếu 1 0 (0%)
08/11/2019 11/11/2019 08/11/2019 CTP HNX Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 6 0 (0%)
08/11/2019 11/11/2019 08/11/2019 VC3 HNX Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 100:15), bán ưu đãi (tỷ lệ 1:1) 31 +0.10 (+0.33%)
07/11/2019 07/11/2019 E1VFVN30 HOSE Thay đổi niêm yết 800.000 ccq 23 +0.10 (+0.44%)
11/11/2019 12/11/2019 03/12/2019 IDC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 63 0 (0%)
12/11/2019 13/11/2019 27/11/2019 LHC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000 đ/cp) 53 -0.10 (-0.19%)
11/11/2019 12/11/2019 22/11/2019 HT1 HOSE Trả cổ tức năm 2018 (1.200 đ/cp) 12 +0.10 (+0.83%)
11/11/2019 12/11/2019 27/11/2019 DHA HOSE Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 (1.500 đ/cp) 45 +0.05 (+0.11%)
06/11/2019 06/11/2019 E1VFVN30 HOSE Thay đổi niêm yết 200.000 cp 23 +0.10 (+0.44%)
14/11/2019 15/11/2019 14/11/2019 BMJ UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 10 0 (0%)
13/11/2019 14/11/2019 13/11/2019 HTW UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 10 0 (0%)
12/11/2019 HMC HOSE ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 12 +0.05 (+0.42%)
12/11/2019 NVT HOSE ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 lần 1 8 -0.12 (-1.48%)
12/11/2019 GIL HOSE ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 35 -0.30 (-0.86%)
12/11/2019 13/11/2019 12/11/2019 PDC UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 5 0 (0%)
07/11/2019 08/11/2019 05/12/2019 LGL HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (1.200 đ/cp) 3 +0.06 (+1.82%)
05/11/2019 05/11/2019 LMH UPCOM Niêm yết bổ sung 2.329.995 cp 1 0 (0%)
08/11/2019 11/11/2019 21/11/2019 TTD UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.100đ/cp) 76 0 (0%)
05/11/2019 06/11/2019 05/11/2019 TOP UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 1 0 (0%)
11/11/2019 12/11/2019 25/11/2019 TCO HOSE Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 (500 đ/cp) 11 -0.10 (-0.88%)
11/11/2019 12/11/2019 11/11/2019 DTA HOSE ĐHCĐ bất thường năm 2019 4 -0.12 (-2.78%)
08/11/2019 11/11/2019 08/11/2019 VXB UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 25 0 (0%)
08/11/2019 11/11/2019 29/11/2019 SFN HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (700 đ/cp) 22 0 (0%)
08/11/2019 11/11/2019 08/11/2019 GHC UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 30 -0.10 (-0.34%)
08/11/2019 11/11/2019 08/11/2019 IFS UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 30 -2.70 (-8.94%)
04/11/2019 04/11/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 1.300.000 ccq niêm yết bổ sung 23 +0.10 (+0.44%)
04/11/2019 04/11/2019 04/11/2019 VDM UPCOM Giao dịch 3.129.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung 26 0 (0%)
07/11/2019 08/11/2019 02/12/2019 MPY UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (600đ/cp) 8 0 (0%)
07/11/2019 08/11/2019 07/11/2019 ATG UPCOM Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 6 0 (0%)
07/11/2019 08/11/2019 12/12/2019 BID HOSE Chi trả cổ tức năm 2017 và 2018 (1.400 đ/cp) 50 +0.25 (+0.50%)
07/11/2019 08/11/2019 20/11/2019 NNC HOSE Chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 và cổ tức từ quỹ đầu tư & phát triển (5.000 đ/cp) 17 +0.55 (+3.16%)
06/11/2019 06/11/2019 06/11/2019 VTD UPCOM Giao dịch 1.800.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 9 +1.20 (+12.90%)
05/11/2019 06/11/2019 26/11/2019 HHN UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (225/cp) 2 0 (0%)
05/11/2019 05/11/2019 05/11/2019 PTV UPCOM giao dịch 20.000.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 4 0 (0%)
01/11/2019 04/11/2019 01/11/2019 BHA UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 20 -0.10 (-0.50%)
01/11/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 700.000 ccq niêm yết bổ sung 23 +0.10 (+0.44%)
06/11/2019 07/11/2019 29/11/2019 SSC HOSE Trả cổ tức đợt 2 năm 2018 (2.000 đ/cp) 34 -2.50 (-7.46%)
05/11/2019 06/11/2019 15/11/2019 GMD HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (1.500 đ/cp) 84 -0.90 (-1.07%)
05/11/2019 05/11/2019 05/11/2019 E29 UPCOM Giao dịch 5.000.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 6 0 (0%)
05/11/2019 06/11/2019 25/11/2019 TDB UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (800đ/cp) 42 0 (0%)
05/11/2019 06/11/2019 22/11/2019 PHN HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500 đ/cp) 75 -4.80 (-6.40%)
05/11/2019 06/11/2019 20/11/2019 VLG UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (700đ/cp) 6 +0.30 (+4.92%)
04/11/2019 05/11/2019 04/11/2019 APC UPCOM Bán ưu đãi (tỷ lệ 1:1) 8 -0.10 (-1.27%)
04/11/2019 05/11/2019 04/11/2019 VSA HNX Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 26 -0.20 (-0.78%)
04/11/2019 05/11/2019 04/11/2019 DCD UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 12 -12.70 (-105.83%)
04/11/2019 05/11/2019 22/11/2019 LBM HOSE Tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 1 năm 2019 (1.500 đ/cp) 45 +0.10 (+0.22%)
04/11/2019 05/11/2019 14/11/2019 AGX UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 52 +1.80 (+3.46%)
04/11/2019 05/11/2019 14/11/2019 TNP UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (900đ/cp) 22 +1.80 (+8.37%)
30/10/2019 30/10/2019 SAM HOSE Niêm yết bổ sung 7.468.277 cp 7 -0.25 (-3.47%)
01/11/2019 04/11/2019 01/11/2019 T12 UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 59 +5.30 (+8.98%)
01/11/2019 04/11/2019 01/11/2019 HBE HNX Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 8 +0.10 (+1.33%)
01/11/2019 01/11/2019 01/11/2019 HHA UPCOM Hủy ĐKGD cổ phiếu 71 -71.10 (-100.00%)
22/09/2019 01/11/2019 TLG HOSE Giao dịch 7.071.600 cp niêm yết bổ sung 51 +0.60 (+1.17%)
01/11/2019 04/11/2019 01/11/2019 PXS UPCOM ĐHCĐ bất thường năm 2019 3 0 (0%)
01/11/2019 04/11/2019 01/11/2019 LDP HNX Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 23 -0.30 (-1.32%)
31/10/2019 31/10/2019 31/10/2019 CTR HOSE Giao dịch 8.862.466 cổ phiếu niêm yết bổ sung 131 -3.40 (-2.60%)
29/10/2019 29/10/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 1.000.000 ccq niêm yết bổ sung 23 +0.10 (+0.44%)
31/10/2019 01/11/2019 31/10/2019 TMG UPCOM Tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 50 0 (0%)
31/10/2019 01/11/2019 12/11/2019 SCS HOSE Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 (3.000 đ/cp) 87 +0.10 (+0.11%)
31/10/2019 31/10/2019 31/10/2019 NS3 UPCOM Giao dịch 1.100.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung 8 -1.40 (-17.07%)
31/10/2019 01/11/2019 08/11/2019 HU3 UPCOM Chi trả cổ tức năm 2018 (1.200 đ/cp) 3 0 (0%)
31/10/2019 01/11/2019 13/01/2020 HSG HOSE ĐHĐCĐ thường niên niên độ tài chính 2019-2020 22 +0.10 (+0.46%)
31/10/2019 01/11/2019 11/11/2019 ACL HOSE Tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 (1.500 đ/cp) 13 0 (0%)
31/10/2019 01/11/2019 31/10/2019 DGW HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 64 0 (0%)
30/10/2019 31/10/2019 30/10/2019 CEE HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 11 +0.10 (+0.93%)
30/10/2019 31/10/2019 25/11/2019 DBT HOSE Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 13 +0.15 (+1.19%)
30/10/2019 31/10/2019 30/10/2019 ONW UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 4 0 (0%)
30/10/2019 31/10/2019 30/10/2019 TOP UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 1 0 (0%)
30/10/2019 31/10/2019 30/10/2019 UCT UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 7 0 (0%)
25/10/2019 28/10/2019 25/10/2019 PTH UPCOM Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 60%) 19 0 (0%)
25/10/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 500.000 ccq niêm yết bổ sung 23 +0.10 (+0.44%)
30/10/2019 31/10/2019 15/11/2019 MVC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (800đ/cp) 10 +0.10 (+0.96%)
29/10/2019 30/10/2019 20/11/2019 ASM HOSE Trả cổ tức đợt 2 năm 2018, tạm ứng cổ tức 2019 (1.000 đ/cp) 12 +0.15 (+1.27%)
29/10/2019 LSS HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019-2020 11 +0.20 (+1.83%)
29/10/2019 FTM UPCOM ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 1 0 (0%)
29/10/2019 30/10/2019 29/10/2019 PTT UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 8 0 (0%)
29/10/2019 FTM UPCOM ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 1 0 (0%)
29/10/2019 30/10/2019 29/10/2019 VCP UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 20 0 (0%)
29/10/2019 30/10/2019 29/10/2019 PBP HNX Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 12 +0.10 (+0.85%)
25/10/2019 25/10/2019 DXG HOSE Niêm yết bổ sung 169.963.255 cp 17 0 (0%)
24/10/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 100.000 ccq niêm yết bổ sung 23 +0.10 (+0.44%)
28/10/2019 29/10/2019 28/10/2019 CAP HNX Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 63 +0.60 (+0.96%)
28/10/2019 29/10/2019 28/10/2019 CDN HNX Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 32 +0.20 (+0.63%)
25/10/2019 28/10/2019 25/10/2019 NTP HNX Thưởng cp (tỷ lệ 10%) 47 +4.20 (+8.94%)
25/10/2019 28/10/2019 12/11/2019 IDI HOSE Trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền (500 đ/cp), bằng cổ phiếu (100:15) 12 +0.10 (+0.84%)
23/10/2019 23/10/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 500.000 ccq niêm yết bổ sung 23 +0.10 (+0.44%)
25/10/2019 28/10/2019 25/10/2019 HIZ UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 50 -2.10 (-4.20%)
25/10/2019 28/10/2019 25/10/2019 FOX UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 80 -2.20 (-2.76%)
25/10/2019 28/10/2019 25/10/2019 HNR UPCOM Thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 12 0 (0%)
22/10/2019 22/10/2019 MBB HOSE Niêm yết bổ sung 169.071.872 cp 23 +0.20 (+0.85%)
22/10/2019 22/10/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 200.000 ccq niêm yết bổ sung 23 +0.10 (+0.44%)
25/10/2019 25/10/2019 25/10/2019 HTM UPCOM Giao dịch 576.694 cổ phiếu niêm yết bổ sung 11 -1 (-9.17%)
25/10/2019 28/10/2019 25/10/2019 PRO UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 5 0 (0%)
24/10/2019 25/10/2019 18/11/2019 SLS HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (5.000 đ/cp) 163 +0.80 (+0.49%)
24/10/2019 25/10/2019 24/10/2019 BHV UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 3 -2.90 (-96.67%)
24/10/2019 25/10/2019 20/11/2019 NQN UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (536đ/cp) 14 0 (0%)
24/10/2019 25/10/2019 29/11/2019 KBC HOSE Trả cổ tức đợt 2 (500 đ/cp) 31 +0.20 (+0.65%)
24/10/2019 25/10/2019 24/10/2019 SSI HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 37 +0.25 (+0.68%)
22/10/2019 22/10/2019 TLG HOSE Niêm yết bổ sung 7.071.600 cp 51 +0.60 (+1.17%)
24/10/2019 24/10/2019 24/10/2019 BWS UPCOM Giao dịch 17.000.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung 35 +1.40 (+4.06%)
23/10/2019 24/10/2019 23/10/2019 FLC UPCOM Bán ưu đãi (tỷ lệ 1000:422) 4 0 (0%)
24/10/2019 25/10/2019 24/10/2019 HNP UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 17 0 (0%)
24/10/2019 24/10/2019 24/10/2019 SSI HOSE Mua lại 10 cp lô lẻ làm cp quỹ 37 +0.25 (+0.68%)
24/10/2019 25/10/2019 24/10/2019 KTU UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 14 -7.90 (-57.25%)
23/10/2019 24/10/2019 23/10/2019 BDC UPCOM Tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 8 -7.80 (-100.00%)
23/10/2019 24/10/2019 12/11/2019 HMC HOSE ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 12 +0.05 (+0.42%)
23/10/2019 TVS HOSE ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 24 0 (0%)
23/10/2019 24/10/2019 12/11/2019 HC3 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 28 0 (0%)
22/10/2019 FCN HOSE Giao dịch 5.691.151 cp niêm yết bổ sung 16 +0.15 (+0.95%)
22/10/2019 23/10/2019 22/10/2019 SRF HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 10 +0.02 (+0.21%)
21/10/2019 22/10/2019 05/11/2019 CSV HOSE Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 (1.000 đ/cp) 65 +0.20 (+0.31%)
21/10/2019 DHC HOSE Giao dịch 1.200.000 cp niêm yết bổ sung 41 -0.20 (-0.49%)
21/10/2019 22/10/2019 26/12/2019 CCL HOSE Trả cổ tức năm 2018 (500 đ/cp) 9 +0.30 (+3.49%)
21/10/2019 21/10/2019 21/10/2019 VIB HOSE Giao dịch 141.024.111 cổ phiếu niêm yết bổ sung 23 +0.20 (+0.89%)
21/10/2019 22/10/2019 11/11/2019 PHC HOSE Trả cổ tức năm 2018 (800 đ/cp) và bằng cổ phiếu (tỷ lệ 100:10) 7 -0.02 (-0.29%)
21/10/2019 22/10/2019 21/10/2019 NBR UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 9 +1.10 (+12.22%)
21/10/2019 22/10/2019 20/11/2019 VOC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.200đ/cp) 19 +0.40 (+2.13%)
21/10/2019 22/10/2019 14/11/2019 IN4 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 57 -5.30 (-9.33%)
21/10/2019 22/10/2019 22/11/2019 TCD HOSE Trả cổ tức năm 2018 (500 đ/cp) 7 +0.24 (+3.46%)
17/10/2019 17/10/2019 TMS HOSE Niêm yết bổ sung 7.360.250 cp 53 -1.30 (-2.44%)
16/10/2019 16/10/2019 E1VFVN30 HOSE Thay đổi niêm yết 500.000 ccq 23 +0.10 (+0.44%)
18/10/2019 21/10/2019 18/10/2019 GKM HNX Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 36 -0.60 (-1.69%)
18/10/2019 18/10/2019 18/10/2019 PSL UPCOM Giao dịch 5.062.500 cổ phiếu niêm yết bổ sung 12 -0.80 (-6.45%)
18/10/2019 21/10/2019 07/11/2019 LHG HOSE ĐHCĐ bất thường năm 2019 35 -0.40 (-1.14%)
17/10/2019 18/10/2019 31/10/2019 HU4 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (300đ/cp) 12 -0.10 (-0.87%)
18/10/2019 18/10/2019 18/10/2019 DFS UPCOM Giao dịch 22.500.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 7 -7 (-100.00%)
18/10/2019 21/10/2019 06/11/2019 BLW UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (38đ/cp) 10 0 (0%)
18/10/2019 21/10/2019 18/10/2019 VC1 HNX Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 8 -0.60 (-8.00%)
18/10/2019 18/10/2019 18/10/2019 DNA UPCOM Giao dịch 2.432.999 cổ phiếu niêm yết bổ sung 24 0 (0%)
18/10/2019 NLG HOSE Giao dịch 1.709.964 cổ phiếu niêm yết bổ sung 44 -0.35 (-0.80%)
17/10/2019 18/10/2019 17/10/2019 VCR UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 23 0 (0%)
17/10/2019 18/10/2019 18/11/2019 CMG HOSE ĐHCĐ bất thường năm 2019 59 -2.30 (-3.90%)
17/10/2019 18/10/2019 17/10/2019 MLC UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 17 0 (0%)
17/10/2019 18/10/2019 17/10/2019 GSP HOSE Thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 13 -0.10 (-0.76%)
17/10/2019 18/10/2019 17/10/2019 DTL HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 14 +0.10 (+0.74%)
17/10/2019 18/10/2019 17/10/2019 NDC UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 160 0 (0%)
17/10/2019 18/10/2019 30/10/2019 MAS HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.750 đ/cp) 33 +0.50 (+1.50%)
16/10/2019 17/10/2019 16/10/2019 LAI UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 67 -0.90 (-1.35%)
16/10/2019 17/10/2019 16/10/2019 NVT HOSE ĐHCĐ bất thường năm 2019 8 -0.12 (-1.48%)
16/10/2019 17/10/2019 01/11/2019 HHA UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 71 -71.10 (-100.00%)
15/10/2019 16/10/2019 15/10/2019 CLW HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 37 0 (0%)
15/10/2019 16/10/2019 15/10/2019 SVN HNX Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 3 -0.10 (-2.94%)
15/10/2019 16/10/2019 15/10/2019 EIC UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 23 +0.20 (+0.88%)
15/10/2019 16/10/2019 15/10/2019 NNG UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 15 0 (0%)
15/10/2019 NLG HOSE Giao dịch 18.855.693 cp niêm yết bổ sung 44 -0.35 (-0.80%)
14/10/2019 15/10/2019 20/11/2019 BVS HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (300 đ/cp) 40 -0.30 (-0.76%)
14/10/2019 14/10/2019 NLG HOSE Niêm yết bổ sung 1.709.964 cp 44 -0.35 (-0.80%)
14/10/2019 KDH HOSE Giao dịch 6.800.000 cp niêm yết bổ sung 37 0 (0%)
14/10/2019 15/10/2019 25/10/2019 HLD HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (3.000 đ/cp) 26 -0.20 (-0.77%)
14/10/2019 15/10/2019 31/10/2019 TV4 HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (400 đ/cp) 13 -0.10 (-0.76%)
14/10/2019 15/10/2019 14/10/2019 PLA UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 5 +0.20 (+3.77%)
14/10/2019 15/10/2019 14/10/2019 PNG UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 18 0 (0%)
14/10/2019 15/10/2019 15/11/2019 BSP UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp) 12 +1 (+8.55%)
14/10/2019 15/10/2019 15/11/2019 G36 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (801đ/cp) 7 +0.20 (+2.74%)
14/10/2019 15/10/2019 14/10/2019 CBS UPCOM Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 29 0 (0%)
14/10/2019 15/10/2019 24/10/2019 FTM UPCOM Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 1 0 (0%)
14/10/2019 15/10/2019 31/10/2019 CMV HOSE Chi trả cổ tức còn lại năm 2018 (1.000 đ/cp) 9 0 (0%)
14/10/2019 15/10/2019 25/10/2019 TIG HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (500 đ/cp) 15 -0.30 (-2.04%)
10/10/2019 10/10/2019 TVS HOSE Niêm yết bổ sung 1.700.000 cp 24 0 (0%)
10/10/2019 10/10/2019 E1VFVN30 HOSE Thay đổi niêm yết 200.000 ccq niêm yết bổ sung 23 +0.10 (+0.44%)
11/10/2019 14/10/2019 11/10/2019 LSS HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính từ ngày 01/07/2019-30/06/2020 11 +0.20 (+1.83%)
11/10/2019 14/10/2019 11/10/2019 HNA HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 23 -0.50 (-2.20%)
11/10/2019 14/10/2019 11/10/2019 PGV HOSE Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 21 0 (0%)
11/10/2019 14/10/2019 11/10/2019 MGG UPCOM Trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 25,327%) 29 +0.50 (+1.73%)
11/10/2019 14/10/2019 11/10/2019 HND UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 15 0 (0%)
11/10/2019 14/10/2019 25/10/2019 SNZ UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 35 +1.40 (+4.03%)
11/10/2019 14/10/2019 29/10/2019 VHF UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (145đ/cp) 10 0 (0%)
11/10/2019 14/10/2019 25/10/2019 SHA HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (500 đ/cp) và cổ phiếu (tỷ lệ 100:10) 5 +0.01 (+0.22%)
02/10/2019 11/10/2019 MWG HOSE Giao dịch 50.000 cp niêm yết bổ sung 60 +0.40 (+0.67%)
11/10/2019 14/10/2019 31/10/2019 HD2 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (800đ/cp) 21 -1.70 (-7.94%)
10/10/2019 11/10/2019 18/10/2019 VTK UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp) 69 +8.90 (+12.95%)
10/10/2019 10/10/2019 01/11/2019 SPH UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 10 0 (0%)
10/10/2019 11/10/2019 18/10/2019 USC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (460đ/cp) 9 -1.20 (-13.19%)
10/10/2019 10/10/2019 10/10/2019 SIG UPCOM Giao dịch 10.000.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 6 +0.20 (+3.28%)
10/10/2019 11/10/2019 10/10/2019 PME HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 90 0 (0%)
10/10/2019 11/10/2019 10/10/2019 TCD HOSE Trả cổ tức năm 2018 (tỷ lệ 100:10) 7 +0.24 (+3.46%)
10/10/2019 11/10/2019 11/11/2019 LCG HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (700 đ/cp) 12 +0.15 (+1.22%)
10/10/2019 11/10/2019 25/10/2019 TL4 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (700đ/cp) 5 0 (0%)
09/10/2019 10/10/2019 09/10/2019 PWS UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 12 0 (0%)
09/10/2019 10/10/2019 25/10/2019 WCS HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (20.000 đ/cp) 195 0 (0%)
09/10/2019 10/10/2019 25/10/2019 SMC HOSE Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 (500 đ/cp) 14 +0.20 (+1.45%)
09/10/2019 10/10/2019 09/10/2019 NNB UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 10 0 (0%)
09/10/2019 10/10/2019 25/10/2019 BTD UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000đ/cp) 21 0 (0%)
09/10/2019 10/10/2019 15/11/2019 KCE UPCOM ĐHĐCĐ bất thường năm 2019, trả cổ tức bằng tiền mặt (800đ/cp) 10 -0.50 (-5.26%)
09/10/2019 10/10/2019 18/10/2019 ITS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (50đ/cp) 4 +0.20 (+5.13%)
09/10/2019 10/10/2019 09/10/2019 NHA HOSE Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 16%) 27 +1.75 (+6.52%)
09/10/2019 10/10/2019 09/10/2019 HTN HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (tỷ lệ 100:15) 14 +0.25 (+1.81%)
09/10/2019 10/10/2019 21/10/2019 TNW UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (650đ/cp) 10 -0.30 (-2.97%)
08/10/2019 08/10/2019 08/10/2019 DTG HNX Giao dịch 917.678 cổ phiếu niêm yết bổ sung 39 +0.50 (+1.29%)
08/10/2019 09/10/2019 08/10/2019 RDP HOSE Trả cổ tức năm 2018 (tỷ lệ 10:1) 5 +0.12 (+2.19%)
08/10/2019 09/10/2019 08/10/2019 PGD HOSE ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 36 -0.05 (-0.14%)
08/10/2019 08/10/2019 08/10/2019 TRS UPCOM Giao dịch 121.506 cổ phiếu niêm yết bổ sung 40 0 (0%)
08/10/2019 09/10/2019 02/11/2019 CPI UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 4 0 (0%)
08/10/2019 09/10/2019 08/10/2019 DIG HOSE ĐHCĐ bất thường năm 2019 29 -0.20 (-0.69%)
04/10/2019 07/10/2019 18/10/2019 KHW UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (800đ/cp) 24 0 (0%)
07/10/2019 07/10/2019 07/10/2019 HD3 UPCOM Hủy ĐKGD cổ phiếu của Công ty 10 -10 (-100.00%)
07/10/2019 08/10/2019 07/10/2019 PGS HNX Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 32 -1.30 (-4.06%)
07/10/2019 GEX HOSE Giao dịch 63.684.000 cp niêm yết bổ sung 23 +0.40 (+1.72%)
03/10/2019 03/10/2019 E1VFVN30 HOSE Thay đổi niêm yết 1.000.000 ccq 23 +0.10 (+0.44%)
07/10/2019 08/10/2019 30/10/2019 XLV UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 9 0 (0%)
07/10/2019 08/10/2019 07/10/2019 VGI UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 93 +5.80 (+6.26%)
07/10/2019 08/10/2019 23/10/2019 ACS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 7 0 (0%)
07/10/2019 08/10/2019 07/10/2019 THW UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 11 +0.70 (+6.67%)
04/10/2019 07/10/2019 25/10/2019 BBS HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (700 đ/cp) 11 0 (0%)
02/10/2019 02/10/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 100.000 ccq niêm yết bổ sung 23 +0.10 (+0.44%)
04/10/2019 07/10/2019 04/10/2019 LMH UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thưởng cp (tỷ lệ 10:1) 1 0 (0%)
04/10/2019 07/10/2019 18/10/2019 C69 HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (500 đ/cp) 7 +0.20 (+2.90%)
04/10/2019 07/10/2019 24/10/2019 SSI HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (1.000 đ/cp) 37 +0.25 (+0.68%)
02/10/2019 02/10/2019 FCN HOSE Niêm yết bổ sung 5.691.151 cp 16 +0.15 (+0.95%)
02/10/2019 02/10/2019 MWG HOSE Niêm yết bổ sung 50.000 cp 60 +0.40 (+0.67%)
02/10/2019 02/10/2019 CMG HOSE Niêm yết bổ sung 25.000.000 cp 59 -2.30 (-3.90%)
01/10/2019 01/10/2019 E1VFVN30 HOSE Thay đổi niêm yết 3.600.000 ccq 23 +0.10 (+0.44%)
01/10/2019 01/10/2019 FUESSV50 HOSE Giao dịch 200.000 ccq niêm yết bổ sung 19 +0.14 (+0.72%)
04/10/2019 SHI HOSE Giao dịch 17.960.000 cp niêm yết bổ sung 15 0 (0%)
04/10/2019 07/10/2019 04/10/2019 HPU UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 7 -6.40 (-86.49%)
03/10/2019 03/10/2019 03/10/2019 MCH UPCOM Giao dịch 91.946.156 cổ phiếu niêm yết bổ sung 178 +5 (+2.80%)
30/09/2019 30/09/2019 E1VFVN30 HOSE Thay đổi niêm yết 900.000 ccq 23 +0.10 (+0.44%)
03/10/2019 04/10/2019 03/10/2019 TVS HOSE ĐHCĐ bất thường năm 2019 24 0 (0%)
03/10/2019 04/10/2019 18/10/2019 PVC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (450 đ/cp) 16 -0.30 (-1.91%)
03/10/2019 04/10/2019 03/10/2019 FDC HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 13 0 (0%)
03/10/2019 04/10/2019 03/10/2019 VCS HNX Thưởng cp (tỷ lệ 100:2,04) 73 -0.30 (-0.41%)
03/10/2019 04/10/2019 22/10/2019 HNT UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (240đ/cp) 4 -0.10 (-2.56%)
03/10/2019 04/10/2019 03/10/2019 TEG HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 8 -0.02 (-0.24%)
03/10/2019 04/10/2019 21/10/2019 DGW HOSE Trả cổ tức năm 2018 (500 đ/cp) 64 0 (0%)
02/10/2019 03/10/2019 02/10/2019 SDI UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 115 +1 (+0.87%)
02/10/2019 03/10/2019 15/10/2019 ASP HOSE Thanh toán cổ tức năm 2018 (500 đ/cp) 4 +0.02 (+0.47%)
02/10/2019 03/10/2019 02/10/2019 VIC HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 47 -0.15 (-0.32%)
02/10/2019 03/10/2019 24/10/2019 DBH UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (290đ/cp) 8 0 (0%)
01/10/2019 02/10/2019 01/10/2019 ICN UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 41 0 (0%)
01/10/2019 01/10/2019 GEX HOSE Niêm yết bổ sung 63.684.000 cp 23 +0.40 (+1.72%)
01/10/2019 01/10/2019 01/10/2019 NHH HOSE Giao dịch 17.640.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung 18 +0.55 (+3.01%)
01/10/2019 TMB HNX Giao dịch đầu tiên 5.000.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung 73 +2.20 (+3.03%)
30/09/2019 30/09/2019 30/09/2019 DOP UPCOM Giao dịch 4.719.950 cổ phiếu niêm yết bổ sung 15 0 (0%)
27/09/2019 27/09/2019 FMC HOSE Niêm yết bổ sung 804.000 cp 51 -0.60 (-1.19%)
01/10/2019 02/10/2019 18/10/2019 VMD HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (2.000 đ/cp) 16 -0.05 (-0.30%)
30/09/2019 01/10/2019 16/10/2019 ISH UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (900đ/cp) 24 0 (0%)
30/09/2019 01/10/2019 10/10/2019 PCC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 21 0 (0%)
30/09/2019 01/10/2019 15/10/2019 TTN UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 13 0 (0%)
30/09/2019 01/10/2019 10/10/2019 TCL HOSE Chi trả cổ tức còn lại năm 2018 (200 đ/cp) 37 +0.05 (+0.13%)
29/09/2019 HID HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 3 -0.07 (-2.27%)
27/09/2019 30/09/2019 25/10/2019 HEJ UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.950đ/cp) 11 0 (0%)
27/09/2019 VC7 HNX Giao dịch đầu tiên 879.692 cổ phiếu niêm yết bổ sung 14 +1.20 (+8.76%)
26/09/2019 HHP HOSE Giao dịch đầu tiên 8.000.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung 9 -0.06 (-0.65%)
27/09/2019 30/09/2019 27/09/2019 NAG HNX Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 7%) 12 -0.10 (-0.85%)
27/09/2019 30/09/2019 14/10/2019 SBT HOSE ĐHĐCĐ thường niên niên độ tài chính 2018-2019 12 +0.40 (+3.39%)
27/09/2019 30/09/2019 30/10/2019 PVS HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (700 đ/cp) 45 -0.80 (-1.79%)
27/09/2019 30/09/2019 05/11/2019 QTC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.300 đ/cp) 12 -0.60 (-4.96%)
26/09/2019 26/09/2019 E1VFVN30 HOSE Thay đổi niêm yết 100.000 ccq 23 +0.10 (+0.44%)
27/09/2019 DXG HOSE Giao dịch 7.500.000 cp niêm yết bổ sung 17 0 (0%)
27/09/2019 27/09/2019 27/09/2019 VTR UPCOM Giao dịch 12.641.633 cổ phiếu đăng ký giao dịch 24 -0.30 (-1.23%)
27/09/2019 30/09/2019 27/09/2019 TVU UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 8 -0.90 (-10.71%)
27/09/2019 30/09/2019 27/09/2019 HBH UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 6 0 (0%)
27/09/2019 PAN HOSE Giao dịch 13.400.000 cp niêm yết bổ sung 24 -0.05 (-0.21%)
27/09/2019 30/09/2019 07/10/2019 T12 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (300đ/cp) 59 +5.30 (+8.98%)
26/09/2019 27/09/2019 11/10/2019 VTE UPCOM Tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2019, trả cổ tức bằng tiền mặt (150đ/cp) 6 -0.10 (-1.79%)
25/09/2019 25/09/2019 E1VFVN30 HOSE Thay đổi niêm yết 600.000 ccq 23 +0.10 (+0.44%)
26/09/2019 27/09/2019 26/09/2019 AQN UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 10 -9.50 (-100.00%)
26/09/2019 27/09/2019 24/10/2019 HTV HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (1.500 đ/cp) 9 0 (0%)
26/09/2019 27/09/2019 16/10/2019 HU6 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 6 0 (0%)
26/09/2019 27/09/2019 26/09/2019 FT1 UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 39 0 (0%)
26/09/2019 27/09/2019 09/10/2019 D11 HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.200 đ/cp) 11 -0.30 (-2.68%)
26/09/2019 27/09/2019 26/09/2019 PHH UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 3 0 (0%)
26/09/2019 27/09/2019 26/09/2019 BSH UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 20 0 (0%)
26/09/2019 27/09/2019 11/10/2019 CTD HOSE Trả cổ tức năm 2018 (3.000 đ/cp) 71 0 (0%)
24/09/2019 25/09/2019 24/09/2019 DCG UPCOM Thưởng cổ phiếu (tỷ lệ 100:30) 19 0 (0%)
26/09/2019 27/09/2019 26/09/2019 BMF UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 11 -0.80 (-7.02%)
26/09/2019 27/09/2019 26/09/2019 SDD UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 2 +0.20 (+9.52%)
26/09/2019 27/09/2019 28/10/2019 TN1 HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (1.200 đ/cp) 14 -0.05 (-0.37%)
24/09/2019 25/09/2019 24/09/2019 DCG UPCOM Trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 30%) 19 0 (0%)
23/09/2019 23/09/2019 E1VFVN30 HOSE Nhay đổi niêm yết 1.000.000 ccq 23 +0.10 (+0.44%)
24/09/2019 25/09/2019 10/10/2019 HCT HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (700 đ/cp) 10 0 (0%)
25/09/2019 26/09/2019 21/10/2019 PSP UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 10 +1.20 (+12.37%)
25/09/2019 26/09/2019 17/10/2019 TBD UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp) 76 -4.60 (-6.08%)
23/09/2019 24/09/2019 11/10/2019 TSJ UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.113đ/cp) 26 0 (0%)
25/09/2019 26/09/2019 14/10/2019 PVB HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (700 đ/cp) 30 -1 (-3.39%)
25/09/2019 VPB HOSE Giao dịch 33.695.094 cổ phiếu niêm yết bổ sung 20 +0.40 (+2.02%)
20/09/2019 20/09/2019 E1VFVN30 HOSE Thay đổi niêm yết 1.100.000 ccq 23 +0.10 (+0.44%)
25/09/2019 26/09/2019 10/10/2019 CMP UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (430đ/cp) 8 0 (0%)
25/09/2019 26/09/2019 25/09/2019 VNY UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 7 0 (0%)
25/09/2019 26/09/2019 18/10/2019 DPR HOSE Trả cổ tức đợt 2 năm 2018 (1.000 đ/cp) 41 +0.05 (+0.12%)
25/09/2019 26/09/2019 15/10/2019 DCM HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (900 đ/cp) 37 -0.45 (-1.22%)
25/09/2019 26/09/2019 28/10/2019 DIH HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (400 đ/cp) 19 -0.40 (-2.13%)
24/09/2019 25/09/2019 24/09/2019 SBL UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 8 +0.60 (+7.89%)
17/09/2019 24/09/2019 DIG HOSE Giao dịch 14.995.157 cp niêm yết bổ sung 29 -0.20 (-0.69%)
24/09/2019 25/09/2019 10/10/2019 HAM UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (600đ/cp) 31 0 (0%)
24/09/2019 25/09/2019 24/09/2019 SAM HOSE Trả cổ tức năm 2018 (tỷ lệ 100:3) 7 -0.25 (-3.47%)
23/09/2019 MHC HOSE Giao dịch 3.763.068 cp niêm yết bổ sung 9 +0.08 (+0.87%)
23/09/2019 24/09/2019 10/10/2019 TA6 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.073,437đ/cp) 8 +0.90 (+11.84%)
23/09/2019 HTT UPCOM ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 lần 3 2 0 (0%)
23/09/2019 24/09/2019 10/10/2019 MCC HNX Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trả cổ tức bằng tiền mặt (400 đ/cp) 12 0 (0%)
23/09/2019 24/09/2019 17/10/2019 KTC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (600đ/cp) 10 0 (0%)
20/09/2019 20/09/2019 VCI HOSE Niêm yết bổ sung 1.400.110 cp 50 +1 (+1.99%)
20/09/2019 23/09/2019 07/10/2019 PNT UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (900đ/cp) 8 0 (0%)
20/09/2019 23/09/2019 20/09/2019 BPW UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 19 0 (0%)
20/09/2019 20/09/2019 20/09/2019 CPW UPCOM Giao dịch 26.875.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 2 -1.90 (-82.61%)
19/09/2019 19/09/2019 GIL HOSE Niêm yết bổ sung 919.199 cp 35 -0.30 (-0.86%)
18/09/2019 18/09/2019 E1VFVN30 HOSE Thay đổi niêm yết 1.500.000 ccq 23 +0.10 (+0.44%)
19/09/2019 20/09/2019 17/10/2019 L62 HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (200 đ/cp) 2 +0.10 (+5.26%)
19/09/2019 20/09/2019 15/10/2019 BXH HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (500 đ/cp) 27 0 (0%)
19/09/2019 HID HOSE Giao dịch 1.710.734 cp niêm yết bổ sung 3 -0.07 (-2.27%)
19/09/2019 20/09/2019 10/10/2019 SGR HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (1.500 đ/cp) 21 -0.30 (-1.42%)
19/09/2019 20/09/2019 10/10/2019 DHN UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (900đ/cp) 21 0 (0%)
19/09/2019 19/09/2019 19/09/2019 KSH UPCOM Giao dịch 57.509.675 cổ phiếu đăng ký giao dịch 1 0 (0%)
19/09/2019 20/09/2019 10/10/2019 UPC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.200đ/cp) 25 0 (0%)
19/09/2019 20/09/2019 02/10/2019 TGP UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 5 0 (0%)
19/09/2019 20/09/2019 04/10/2019 GLT HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.200 đ/cp) 19 -0.10 (-0.53%)
28/08/2019 19/09/2019 GEG HOSE Ngày giao dịch đầu tiên 203.891.677 cp 13 +0.25 (+1.87%)
19/09/2019 20/09/2019 24/10/2019 NST HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (900 đ/cp) 9 0 (0%)
19/09/2019 20/09/2019 25/10/2019 PPS HNX ĐHĐCĐ bất thường năm 2019, trả cổ tức bằng tiền mặt (953 đ/cp) 11 -0.10 (-0.93%)
19/09/2019 20/09/2019 19/09/2019 DNA UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 24 0 (0%)
19/09/2019 20/09/2019 03/10/2019 DLT UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.400đ/cp) 9 0 (0%)
18/09/2019 19/09/2019 30/10/2019 DNN UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (900đ/cp) 0 0 (0%)
16/09/2019 16/09/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 300.000 ccq niêm yết bổ sung 23 +0.10 (+0.44%)
17/09/2019 18/09/2019 27/09/2019 PWS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (350đ/cp) 12 0 (0%)
17/09/2019 17/09/2019 DIG HOSE Niêm yết bổ sung 14.995.157 cp 29 -0.20 (-0.69%)
19/09/2019 20/09/2019 23/10/2019 TLG HOSE Trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền (500 đ/cp), bằng cp (tỷ lệ 20:1); thưởng cp (tỷ lệ 20:1) 51 +0.60 (+1.17%)
18/09/2019 18/09/2019 18/09/2019 HLG UPCOM Giao dịch 44.375.385 cổ phiếu đăng ký giao dịch 9 0 (0%)
18/09/2019 18/09/2019 18/09/2019 PTX UPCOM Giao dịch 1.949.228 cổ phiếu niêm yết bổ sung 2 0 (0%)
18/09/2019 19/09/2019 30/09/2019 SHP HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (2.000 đ/cp) 36 -0.05 (-0.14%)
18/09/2019 LDG HOSE Giao dịch 1.865.000 cp niêm yết bổ sung 3 +0.03 (+1.07%)
17/09/2019 18/09/2019 30/09/2019 PMP HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.700 đ/cp) 14 0 (0%)
13/09/2019 13/09/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 100.000 ccq niêm yết bổ sung 23 +0.10 (+0.44%)
17/09/2019 18/09/2019 17/09/2019 NAS UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 23 0 (0%)
17/09/2019 18/09/2019 17/09/2019 HWS UPCOM Tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 16 0 (0%)
17/09/2019 18/09/2019 17/09/2019 DCI UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 3 -1.30 (-46.43%)
17/09/2019 18/09/2019 18/10/2019 HVX HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (200 đ/cp) 3 0 (0%)
17/09/2019 SMC HOSE Giao dịch 5.996.331 cp niêm yết bổ sung 14 +0.20 (+1.45%)
12/09/2019 12/09/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 100.000 ccq niêm yết bổ sung 23 +0.10 (+0.44%)
12/09/2019 13/09/2019 12/09/2019 APP UPCOM Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 100:2) 7 0 (0%)
17/09/2019 18/09/2019 30/09/2019 WSB UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000đ/cp) 48 +0.10 (+0.21%)
17/09/2019 18/09/2019 27/09/2019 NAP HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (600 đ/cp) 9 0 (0%)
17/09/2019 18/09/2019 18/10/2019 DAR UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.200đ/cp) 7 0 (0%)
16/09/2019 16/09/2019 16/09/2019 PTG UPCOM Giao dịch 129.400 cổ phiếu niêm yết bổ sung 1 0 (0%)
16/09/2019 16/09/2019 16/09/2019 KAC UPCOM Giao dịch 23.999.999 cổ phiếu đăng ký giao dịch 21 0 (0%)
16/09/2019 17/09/2019 26/09/2019 VNM HOSE Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 (2.000 đ/cp) 66 -0.60 (-0.90%)
16/09/2019 17/09/2019 03/10/2019 ADP HOSE Trả cổ tức bằng tiền mặt (400đ/cp) 26 -0.10 (-0.38%)
12/09/2019 13/09/2019 25/09/2019 BSH UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 20 0 (0%)
11/09/2019 11/09/2019 VNG HOSE Niêm yết bổ sung 8.962.203 cp 9 +0.25 (+2.94%)
13/09/2019 16/09/2019 02/10/2019 HCC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.800 đ/cp) 11 0 (0%)
13/09/2019 16/09/2019 15/10/2019 SPC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 9 0 (0%)
13/09/2019 16/09/2019 13/09/2019 EFI UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 2 0 (0%)
13/09/2019 16/09/2019 13/09/2019 VHH UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 3 0 (0%)
13/09/2019 16/09/2019 27/09/2019 CTS HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (1.000 đ/cp) 43 -0.50 (-1.18%)
13/09/2019 16/09/2019 04/10/2019 DNC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 52 0 (0%)
12/09/2019 13/09/2019 12/09/2019 APP UPCOM Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 2%) 7 0 (0%)
10/09/2019 10/09/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 300.000 ccq niêm yết bổ sung 23 +0.10 (+0.44%)
13/09/2019 16/09/2019 16/10/2019 HD8 UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 11 0 (0%)
13/09/2019 16/09/2019 09/10/2019 BTT HOSE Trả cổ tức đợt 2/2018 (500 đ/cp), lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 33 0 (0%)
12/09/2019 13/09/2019 12/09/2019 L18 HNX Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 39 -0.20 (-0.51%)
12/09/2019 13/09/2019 29/09/2019 HID HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 3 -0.07 (-2.27%)
11/09/2019 12/09/2019 11/09/2019 DCD UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 12 -12.70 (-105.83%)
11/09/2019 12/09/2019 11/09/2019 CIA HNX Trả cổ tức bằng cp (tỷ lệ 10%), bán ưu đãi (tỷ lệ 185:100) 10 +0.30 (+3.03%)
11/09/2019 12/09/2019 11/09/2019 PPE HNX Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 13 0 (0%)
11/09/2019 12/09/2019 26/09/2019 ALT HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (800 đ/cp) 14 -1.50 (-10.42%)
11/09/2019 12/09/2019 11/09/2019 HPI UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 15 -2.30 (-15.44%)
11/09/2019 11/09/2019 11/09/2019 GEG HOSE Hủy ĐKGD cổ phiếu 13 +0.25 (+1.87%)
11/09/2019 12/09/2019 30/09/2019 VAV UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.500đ/cp) 42 0 (0%)
09/09/2019 VE1 HNX Giao dịch 200.000 ccq niêm yết bổ sung 3 0 (0%)
11/09/2019 12/09/2019 11/09/2019 PSL UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 12 -0.80 (-6.45%)
11/09/2019 11/09/2019 30/09/2019 SNC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (800đ/cp) 20 0 (0%)
10/09/2019 11/09/2019 26/09/2019 HAD HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp) 15 0 (0%)
10/09/2019 10/09/2019 10/09/2019 BCM HOSE Giao dịch 1.010.223.700 cổ phiếu niêm yết bổ sung 63 +4.10 (+6.52%)
10/09/2019 11/09/2019 10/09/2019 VSF UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 35 +1 (+2.86%)
10/09/2019 11/09/2019 10/09/2019 MBN UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 8 0 (0%)
10/09/2019 11/09/2019 26/09/2019 TDC HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (1.200 đ/cp) 9 +0.21 (+2.44%)
09/09/2019 10/09/2019 26/09/2019 DMC HOSE Trả cổ tức năm 2018 (2.500 đ/cp) 64 -1.70 (-2.66%)
09/09/2019 10/09/2019 20/09/2019 SB1 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (400đ/cp) 6 -1 (-17.54%)
09/09/2019 10/09/2019 25/09/2019 HJS HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 34 0 (0%)
09/09/2019 10/09/2019 10/10/2019 EMS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.200đ/cp) 24 +1.80 (+7.38%)
06/09/2019 09/09/2019 27/09/2019 CTR HOSE Trả cổ tức năm 2018 (1.000đ/cp) và bằng cổ phiếu (tỷ lệ 1000:171) 131 -3.40 (-2.60%)
09/09/2019 CMG HOSE Giao dịch 2.944.656 cp niêm yết bổ sung 59 -2.30 (-3.90%)
06/09/2019 06/09/2019 MHC HOSE Niêm yết bổ sung 3.763.068 cp 9 +0.08 (+0.87%)
09/09/2019 PDN HOSE Giao dịch 6.173.967 cp niêm yết bổ sung 118 +3 (+2.54%)
09/09/2019 10/09/2019 17/09/2019 MCT UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (600đ/cp) 13 0 (0%)
09/09/2019 PVD HOSE Giao dịch 38.279.629 cp niêm yết bổ sung 32 -0.25 (-0.77%)
06/09/2019 06/09/2019 E1VFVN30 HOSE Thay đổi niêm yết 500.000 ccq 23 +0.10 (+0.44%)
09/09/2019 10/09/2019 09/09/2019 LBE HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 27 0 (0%)
09/09/2019 09/09/2019 09/09/2019 MEG UPCOM Giao dịch 44.000.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 13 0 (0%)
09/09/2019 09/09/2019 09/09/2019 NDP UPCOM Giao dịch 5.550.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung 24 0 (0%)
09/09/2019 10/09/2019 10/10/2019 SC5 HOSE Trả cổ tức năm 2018 (2.000 đ/cp) 20 0 (0%)
04/09/2019 04/09/2019 PVD HOSE Niêm yết bổ sung 38.279.629 cp 32 -0.25 (-0.77%)
06/09/2019 09/09/2019 26/09/2019 VNC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (500 đ/cp) 38 -0.40 (-1.05%)
06/09/2019 09/09/2019 20/09/2019 VCW UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (800đ/cp) 32 0 (0%)
04/09/2019 05/09/2019 16/09/2019 QHW UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.200đ/cp) 36 +0.20 (+0.56%)
06/09/2019 09/09/2019 22/10/2019 TVW UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (450đ/cp) 7 -1 (-15.38%)
03/09/2019 04/09/2019 03/09/2019 C69 HNX Bán ưu đãi 10.000 đ/cp (tỷ lệ 2:1) 7 +0.20 (+2.90%)
06/09/2019 09/09/2019 06/09/2019 STG HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 46 +1.95 (+4.24%)
05/09/2019 06/09/2019 20/09/2019 TA9 HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500 đ/cp) 13 -0.40 (-2.99%)
03/09/2019 04/09/2019 03/09/2019 C69 HNX Bán ưu đãi (tỷ lệ 2:1) 7 +0.20 (+2.90%)
06/09/2019 09/09/2019 10/10/2019 NTF UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 40 0 (0%)
06/09/2019 09/09/2019 06/09/2019 PVX UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 2 0 (0%)
06/09/2019 06/09/2019 06/09/2019 CAB UPCOM Giao dịch 45.745.876 cổ phiếu đăng ký giao dịch 11 0 (0%)
04/09/2019 05/09/2019 04/09/2019 NLG HOSE Trả cổ tức năm 2018 (tỷ lệ 100:8.23) 44 -0.35 (-0.80%)
06/09/2019 09/09/2019 23/09/2019 HTT UPCOM ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 lần 03 2 0 (0%)
06/09/2019 09/09/2019 23/09/2019 HTT UPCOM ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 lần 3 2 0 (0%)
06/09/2019 09/09/2019 27/09/2019 CTR HOSE Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp), trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 17,1%) 131 -3.40 (-2.60%)
30/08/2019 03/09/2019 16/08/2019 VTX UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (400đ/cp) 9 0 (0%)
05/09/2019 06/09/2019 25/09/2019 DNW UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (800đ/cp) 30 0 (0%)
04/09/2019 05/09/2019 27/09/2019 BMJ UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp) 10 0 (0%)
04/09/2019 05/09/2019 12/09/2019 DS3 HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (200 đ/cp) 5 +0.20 (+3.85%)
06/09/2019 09/09/2019 01/10/2019 VET UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trả cổ tức bằng tiền mặt (4.000đ/cp) 25 +0.30 (+1.22%)
06/09/2019 09/09/2019 01/10/2019 BHN HOSE Chi trả cổ tức năm 2017 (7.557 đ/cp) 38 -0.25 (-0.66%)
30/08/2019 03/09/2019 16/09/2019 QNS UPCOM Trả cổ tức đợt 1/2019 (500 đ/cp) 48 -0.20 (-0.41%)
06/09/2019 09/09/2019 06/09/2019 SDG HNX Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 17 0 (0%)
06/09/2019 09/09/2019 24/09/2019 RAL HOSE Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 (2.500 đ/cp) 132 -0.50 (-0.38%)
06/09/2019 PIA HNX Giao dịch đầu tiên 3.900.000 cổ phiếu niêm yết 27 -0.50 (-1.87%)
05/09/2019 HNG HOSE Giao dịch 221.710.000 cp niêm yết bổ sung 4 -0.11 (-2.52%)
05/09/2019 06/09/2019 27/09/2019 SAB HOSE Trả cổ tức bổ sung năm 2018 (1.500 đ/cp) 58 -0.30 (-0.52%)
05/09/2019 06/09/2019 07/10/2019 POS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (700đ/cp) 18 0 (0%)
05/09/2019 06/09/2019 20/09/2019 ABT HOSE Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 (2.000 đ/cp) 34 -1.20 (-3.55%)
05/09/2019 06/09/2019 05/09/2019 CTX HNX Thưởng cp (tỷ lệ 199,416023%) 8 0 (0%)
05/09/2019 06/09/2019 20/09/2019 CAV HOSE Tạm ứng cổ tức năm 2019 (2.500 đ/cp) 71 -2 (-2.84%)
04/09/2019 05/09/2019 04/09/2019 PHS UPCOM Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 16 0 (0%)
03/09/2019 04/09/2019 03/09/2019 TVB HOSE Bán ưu đãi (tỷ lệ 1:1) 8 +0.01 (+0.12%)
03/09/2019 04/09/2019 09/09/2019 HDB HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 25 +0.55 (+2.21%)
03/09/2019 04/09/2019 03/09/2019 BLW UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 10 0 (0%)
30/08/2019 30/08/2019 CMG HOSE Niêm yết bổ sung 2.944.656 cp 59 -2.30 (-3.90%)
30/08/2019 30/08/2019 SMC HOSE Niêm yết bổ sung 5.996.331 cp 14 +0.20 (+1.45%)
30/08/2019 03/09/2019 30/08/2019 HHV HOSE Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 13 +0.25 (+1.87%)
30/08/2019 03/09/2019 16/09/2019 QNS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 48 -0.20 (-0.41%)
30/08/2019 NVB HNX Giao dịch đầu tiên 109.134.035 cổ phiếu niêm yết bổ sung 9 0 (0%)
30/08/2019 MPT UPCOM Giao dịch đầu tiên 1.555.164 cổ phiếu niêm yết bổ sung 1 0 (0%)
29/08/2019 29/08/2019 E1VFVN30 HOSE Thay đổi niêm yết 300.000 ccq 23 +0.10 (+0.44%)
29/08/2019 30/08/2019 29/08/2019 TTH HNX Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 100:25) 5 +0.10 (+2.22%)
29/08/2019 30/08/2019 29/08/2019 NS3 UPCOM Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 20%) 8 -1.40 (-17.07%)
29/08/2019 DTD HNX Giao dịch đầu tiên 2.199.997 cổ phiếu niêm yết bổ sung 28 -0.30 (-1.07%)
29/08/2019 30/08/2019 18/09/2019 NQB UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (100đ/cp) 13 0 (0%)
29/08/2019 30/08/2019 29/08/2019 FCN HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (tỷ lệ 100:5) 16 +0.15 (+0.95%)
28/08/2019 28/08/2019 E1VFVN30 HOSE Thay đổi niêm yết 6.100.000 ccq 23 +0.10 (+0.44%)
29/08/2019 29/08/2019 29/08/2019 PIA HNX Hủy ĐKGD cổ phiếu 27 -0.50 (-1.87%)
28/08/2019 28/08/2019 HNG HOSE Niêm yết bổ sung 221.710.000 cp 4 -0.11 (-2.52%)
29/08/2019 30/08/2019 20/09/2019 BDW UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (400đ/cp) 22 0 (0%)
29/08/2019 30/08/2019 16/09/2019 INC HNX trả cổ tức bằng tiền mặt (800 đ/cp) 20 0 (0%)
27/08/2019 27/08/2019 E1VFVN30 HOSE Thay đổi niêm yết 500.000 ccq 23 +0.10 (+0.44%)
29/08/2019 30/08/2019 29/08/2019 CAP HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (4.000 đ/cp), trả cổ phiếu thưởng (tỷ lệ 10%) 63 +0.60 (+0.96%)
29/08/2019 30/08/2019 29/08/2019 KTS HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 42 -0.20 (-0.48%)
29/08/2019 30/08/2019 16/09/2019 QNW UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (179đ/cp) 9 0 (0%)
29/08/2019 30/08/2019 29/08/2019 SZC HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 44 +0.45 (+1.03%)
27/08/2019 28/08/2019 16/09/2019 XDH UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp) 24 0 (0%)
29/08/2019 30/08/2019 29/08/2019 GTS UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 10 0 (0%)
29/08/2019 30/08/2019 29/08/2019 TCJ UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 4 0 (0%)
29/08/2019 30/08/2019 29/08/2019 IBD UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 10 0 (0%)
29/08/2019 30/08/2019 29/08/2019 ATB UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 1 0 (0%)
29/08/2019 FRT HOSE Giao dịch 10.301.792 cp niêm yết bổ sung 165 -1.10 (-0.67%)
29/08/2019 30/08/2019 30/09/2019 GAS HOSE Trả cổ tức đợt 03 năm 2018 và tạm ứng cổ tức năm 2019 (2.300 đ/cp) 76 +0.30 (+0.39%)
29/08/2019 30/08/2019 29/08/2019 FDT HNX Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 39 -38.80 (-100.00%)
26/08/2019 27/08/2019 10/09/2019 FMC HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (2.000 đ/cp), bán ưu đãi (tỷ lệ 100:20) 51 -0.60 (-1.19%)
29/08/2019 30/08/2019 29/08/2019 MPC UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 17 +0.20 (+1.17%)
29/08/2019 30/08/2019 29/08/2019 SLS HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 163 +0.80 (+0.49%)
29/08/2019 30/08/2019 29/08/2019 TTH HNX Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 25%) 5 +0.10 (+2.22%)
29/08/2019 30/08/2019 16/09/2019 V12 HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.200 đ/cp) 12 0 (0%)
27/08/2019 28/08/2019 20/09/2019 LCW UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (9,5đ/cp) 6 -1 (-17.54%)
23/08/2019 26/08/2019 10/09/2019 CTT HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 17 0 (0%)
23/08/2019 23/08/2019 HAX HOSE Niêm yết bổ sung 1.731.000 cp 16 0 (0%)
26/08/2019 27/08/2019 10/09/2019 FMC HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (2.000 đ/cp), bán ưu đãi (tỷ lệ 100:20) 51 -0.60 (-1.19%)
26/08/2019 27/08/2019 09/09/2019 BWS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp), trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 13,61%), trả cổ phiếu thưởng (tỷ lệ 13,37%) 35 +1.40 (+4.06%)
26/08/2019 27/08/2019 16/09/2019 CC1 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (400đ/cp) 14 0 (0%)
23/08/2019 23/08/2019 E1VFVN30 HOSE Thay đổi niêm yết 100.000 ccq 23 +0.10 (+0.44%)
28/08/2019 29/08/2019 28/08/2019 CLG UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 1 0 (0%)
28/08/2019 DHC HOSE Giao dịch 8.959.257 cp niêm yết bổ sung 41 -0.20 (-0.49%)
28/08/2019 29/08/2019 13/09/2019 VSC HOSE Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 (800 đ/cp) 22 +0.95 (+4.24%)
27/08/2019 28/08/2019 19/09/2019 VGV UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (360đ/cp) 31 +2.30 (+7.54%)
27/08/2019 28/08/2019 12/09/2019 SIC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (500 đ/cp) 22 0 (0%)
26/08/2019 27/08/2019 26/08/2019 ACS UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 7 0 (0%)
26/08/2019 27/08/2019 26/09/2019 TRA HOSE ĐHCĐ bất thường năm 2019 80 -0.90 (-1.13%)
26/08/2019 27/08/2019 26/09/2019 ACE UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.500đ/cp) 36 +1 (+2.79%)
26/08/2019 26/08/2019 26/08/2019 DC1 UPCOM Giao dịch 149.970 cổ phiếu niêm yết bổ sung 7 0 (0%)
22/08/2019 22/08/2019 22/08/2019 DDN UPCOM Giao dịch 2.021.812 cổ phiếu niêm yết bổ sung 8 +0.30 (+3.80%)
22/08/2019 22/08/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 100.000 ccq niêm yết bổ sung 23 +0.10 (+0.44%)
26/08/2019 27/08/2019 10/09/2019 SAS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (800đ/cp) 28 -0.10 (-0.36%)
21/08/2019 21/08/2019 E1VFVN30 HOSE Thay đổi niêm yết 900.000 ccq 23 +0.10 (+0.44%)
22/08/2019 22/08/2019 PDN HOSE Niêm yết bổ sung 6.173.967 cp 118 +3 (+2.54%)
22/08/2019 22/08/2019 HID HOSE Niêm yết bổ sung 1.710.734 cp niêm yết bổ sung 3 -0.07 (-2.27%)
23/08/2019 26/08/2019 23/08/2019 MCP HOSE ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 29 +0.20 (+0.70%)
23/08/2019 26/08/2019 16/09/2019 MBN UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (600đ/cp) 8 0 (0%)
21/08/2019 21/08/2019 FRT HOSE Niêm yết bổ sung 10.301.792 cp 165 -1.10 (-0.67%)
23/08/2019 26/08/2019 23/08/2019 VIX HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 18 0 (0%)
23/08/2019 26/08/2019 23/08/2019 BMV UPCOM TTổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 11 +1.30 (+12.26%)
20/08/2019 20/08/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 500.000 ccq niêm yết bổ sung 23 +0.10 (+0.44%)
23/08/2019 26/08/2019 23/08/2019 BDC UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 8 -7.80 (-100.00%)
23/08/2019 26/08/2019 23/08/2019 MCH UPCOM Trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 15%) 178 +5 (+2.80%)
23/08/2019 26/08/2019 16/09/2019 TVH UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.191đ/cp) 20 0 (0%)
23/08/2019 26/08/2019 23/08/2019 SCC UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 2 0 (0%)
22/08/2019 TDH HOSE Giao dịch 12.243.457 cp niêm yết bổ sung 4 +0.03 (+0.82%)
22/08/2019 TV2 HOSE Giao dịch 9.234.451 cp niêm yết bổ sung 41 +1.35 (+3.32%)
22/08/2019 23/08/2019 22/08/2019 BDT UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 12 +0.10 (+0.87%)
22/08/2019 SKG HOSE Giao dịch 5.756.779 cp niêm yết bổ sung 15 +0.10 (+0.68%)
22/08/2019 23/08/2019 19/09/2019 VFG HOSE Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 (1.000 đ/cp) 69 -0.60 (-0.87%)
22/08/2019 YEG HOSE Giao dịch 3.910.000 cp niêm yết bổ sung 9 -0.06 (-0.64%)
22/08/2019 23/08/2019 06/09/2019 HST HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (350 đ/cp) 7 -6.40 (-95.52%)
21/08/2019 22/08/2019 21/08/2019 NSL UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 20 +0.80 (+4.00%)
21/08/2019 22/08/2019 21/08/2019 DTN UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 63 -62.90 (-100.00%)
20/08/2019 20/08/2019 20/08/2019 HFC UPCOM Giao dịch 365.336 cổ phiếu niêm yết bổ sung 6 0 (0%)
19/08/2019 19/08/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 300.000 ccq niêm yết bổ sung 23 +0.10 (+0.44%)
20/08/2019 21/08/2019 30/08/2019 VCS HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000 đ/cp) 73 -0.30 (-0.41%)
19/08/2019 20/08/2019 19/08/2019 DNA UPCOM Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 100:5) 24 0 (0%)
19/08/2019 20/08/2019 19/08/2019 DTG HNX Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 100:17) 39 +0.50 (+1.29%)
20/08/2019 21/08/2019 20/09/2019 DNE UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.100đ/cp) 9 0 (0%)
20/08/2019 21/08/2019 20/08/2019 VPB HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 20 +0.40 (+2.02%)
20/08/2019 21/08/2019 20/08/2019 CNT UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 20 0 (0%)
19/08/2019 DRH HOSE Giao dịch 2.200.000 cp niêm yết bổ sung 4 -0.02 (-0.49%)
19/08/2019 20/08/2019 19/08/2019 DTG HNX Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 17%) 39 +0.50 (+1.29%)
19/08/2019 19/08/2019 19/08/2019 VXP UPCOM Giao dịch 3.600.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 31 0 (0%)
19/08/2019 19/08/2019 19/08/2019 ALV UPCOM Giao dịch 2.500.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung 9 +1.20 (+13.04%)
19/08/2019 SFI HOSE Giao dịch 1.854.416 cp niêm yết bổ sung 34 -0.30 (-0.89%)
16/08/2019 19/08/2019 16/09/2019 SZC HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (800 đ/cp) 44 +0.45 (+1.03%)
19/08/2019 20/08/2019 20/09/2019 TPC HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (1.200 đ/cp) 5 0 (0%)
19/08/2019 20/08/2019 19/08/2019 FLC UPCOM Bán ưu đãi (tỷ lệ 1.000:422) 4 0 (0%)
16/08/2019 19/08/2019 30/08/2019 VCF HOSE Trả cổ tức năm 2018 (24.000 đ/cp) 219 -0.50 (-0.23%)
16/08/2019 16/08/2019 E1VFVN30 HOSE Thay đổi niêm yết 1.800.000 ccq 23 +0.10 (+0.44%)
19/08/2019 VCI HOSE Giao dịch 1.000.000 cp thay đổi niêm yết 50 +1 (+1.99%)
19/08/2019 20/08/2019 19/08/2019 I10 UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 1 0 (0%)
19/08/2019 20/08/2019 05/09/2019 GHC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000đ/cp) 30 -0.10 (-0.34%)
19/08/2019 20/08/2019 06/09/2019 IBC UPCOM ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2019 2 0 (0%)
19/08/2019 20/08/2019 19/08/2019 L14 HNX Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 10:1) 39 0 (0%)
19/08/2019 20/08/2019 19/09/2019 VPI HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (1.600 đ/cp) 59 +0.20 (+0.34%)
19/08/2019 20/08/2019 30/08/2019 SOV UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (800đ/cp) 26 -26.10 (-100.00%)
19/08/2019 D2D HOSE Giao dịch 10.654.984 cp niêm yết bổ sung 46 +0.05 (+0.11%)
19/08/2019 20/08/2019 19/08/2019 DNA UPCOM Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 5%) 24 0 (0%)
15/08/2019 15/08/2019 E1VFVN30 HOSE Thay đổi niêm yết 3.300.000 ccq 23 +0.10 (+0.44%)
16/08/2019 19/08/2019 16/08/2019 GEX HOSE Trả cổ phiếu thưởng do tăng vốn cổ phần từ NVCSH (tỷ lệ 20:3) 23 +0.40 (+1.72%)
16/08/2019 19/08/2019 12/09/2019 BIC HOSE Trả cổ tức năm 2018 (700 đ/cp) 33 +2.10 (+6.42%)
16/08/2019 19/08/2019 16/09/2019 SZC HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (800 đ/cp) 44 +0.45 (+1.03%)
16/08/2019 19/08/2019 16/08/2019 NHT HOSE Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 13 0 (0%)
16/08/2019 19/08/2019 16/08/2019 TUG UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 17 0 (0%)
16/08/2019 19/08/2019 16/08/2019 PSD HNX Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 13 +0.10 (+0.75%)
16/08/2019 EMC HOSE Giao dịch 3.824.333 cp niêm yết bổ sung 10 +0.20 (+2.11%)
16/08/2019 19/08/2019 30/08/2019 VCF HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (24.000 đ/cp) 219 -0.50 (-0.23%)
16/08/2019 HTT UPCOM ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 lần 2 2 0 (0%)
15/08/2019 15/08/2019 TV2 HOSE Niêm yết bổ sung 9.234.451 cp 41 +1.35 (+3.32%)
15/08/2019 16/08/2019 16/09/2019 VC9 HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (900 đ/cp) 4 0 (0%)
15/08/2019 15/08/2019 15/08/2019 TVA UPCOM Giao dịch 300.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung 11 0 (0%)
15/08/2019 16/08/2019 30/08/2019 FPT HOSE Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 (1.000 đ/cp) 133 -1.50 (-1.13%)
15/08/2019 16/08/2019 30/08/2019 SDV UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp) 37 +0.40 (+1.09%)
14/08/2019 14/08/2019 E1VFVN30 HOSE Thay đổi niêm yết 2.900.000 cp 23 +0.10 (+0.44%)
15/08/2019 16/08/2019 05/09/2019 HTC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (600 đ/cp) 26 +2.30 (+9.02%)
14/08/2019 15/08/2019 14/08/2019 TDP HOSE Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 100:12) 34 +1.90 (+5.60%)
15/08/2019 15/08/2019 15/08/2019 CGP UPCOM Hủy ĐKGD cổ phiếu 12 +0.20 (+1.64%)
15/08/2019 15/08/2019 15/08/2019 FOX UPCOM Giao dịch 22.612.760 cổ phiếu niêm yết bổ sung 80 -2.20 (-2.76%)
15/08/2019 16/08/2019 15/08/2019 BHN HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 38 -0.25 (-0.66%)
14/08/2019 15/08/2019 14/08/2019 TDP HOSE Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 12%) 34 +1.90 (+5.60%)
14/08/2019 14/08/2019 TDH HOSE Niêm yết bổ sung 12.243.457 cp 4 +0.03 (+0.82%)
14/08/2019 15/08/2019 14/08/2019 VIB HOSE Trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 18%) 23 +0.20 (+0.89%)
13/08/2019 13/08/2019 E1VFVN30 HOSE Thay đổi niêm yết 2.700.000 ccq 23 +0.10 (+0.44%)
13/08/2019 14/08/2019 13/08/2019 DXG HOSE Trả cổ tức năm 2018 (tỷ lệ 100:22), bán ưu đãi 10.000 đ/cp (tỷ lệ 4:1) 17 0 (0%)
13/08/2019 14/08/2019 13/08/2019 DVC UPCOM Bán ưu đãi 10.000 đ/cp (tỷ lệ 100:49) 11 0 (0%)
14/08/2019 IBC UPCOM Giao dịch 7.576.676 cp niêm yết bổ sung 2 0 (0%)
12/08/2019 12/08/2019 SFI HOSE Niêm yết bổ sung 1.854.416 cp 34 -0.30 (-0.89%)
12/08/2019 12/08/2019 E1VFVN30 HOSE Thay đổi niêm yết 7.400.000 ccq 23 +0.10 (+0.44%)
12/08/2019 12/08/2019 SKG HOSE Niêm yết bổ sung 5.756.779 cp 15 +0.10 (+0.68%)
14/08/2019 07/08/2019 28/08/2019 SVC HOSE Trả cổ tức năm 2018 (1.500 đ/cp) 26 0 (0%)
14/08/2019 15/08/2019 05/09/2019 AAA HOSE Tạm ứng cổ tức năm 2019 (500 đ/cp) 11 -0.05 (-0.44%)
14/08/2019 15/08/2019 14/08/2019 SHB HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 12 -0.15 (-1.27%)
14/08/2019 08/08/2019 14/08/2019 NVL HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 14 0 (0%)
14/08/2019 15/08/2019 05/09/2019 KSV UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (250đ/cp) 36 +2 (+5.57%)
14/08/2019 15/08/2019 14/08/2019 BDB HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 12 0 (0%)
14/08/2019 15/08/2019 26/08/2019 VTL UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (600 đ/cp) 6 +0.40 (+7.27%)
14/08/2019 15/08/2019 12/09/2019 VTV HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 6 0 (0%)
14/08/2019 15/08/2019 30/08/2019 C71 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 7 -1 (-15.15%)
14/08/2019 15/08/2019 14/08/2019 DIG HOSE Trả cổ tức năm 2018 (tỷ lệ 100:5) 29 -0.20 (-0.69%)
14/08/2019 15/08/2019 28/08/2019 FOC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (10.000đ/cp) 80 -0.70 (-0.88%)
13/08/2019 14/08/2019 28/08/2019 NUE UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (889đ/cp) 10 0 (0%)
13/08/2019 14/08/2019 26/08/2019 BHA UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (150đ/cp) 20 -0.10 (-0.50%)
13/08/2019 14/08/2019 30/08/2019 TTT HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (3.000 đ/cp) 34 -0.60 (-1.79%)
13/08/2019 14/08/2019 13/08/2019 TDP HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 34 +1.90 (+5.60%)
13/08/2019 14/08/2019 13/08/2019 DXG HOSE Trả cổ tức năm 2018 (tỷ lệ 100:22), bán ưu đãi (tỷ lệ 4:1) 17 0 (0%)
13/08/2019 14/08/2019 13/08/2019 DVC UPCOM Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 49%) 11 0 (0%)
13/08/2019 14/08/2019 23/08/2019 CCI HOSE Chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 (600 đ/cp) 21 0 (0%)
09/08/2019 09/08/2019 E1VFVN30 HOSE Thay đổi niêm yết 4.900.000 ccq 23 +0.10 (+0.44%)
12/08/2019 13/08/2019 12/08/2019 VCS HNX Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 73 -0.30 (-0.41%)
12/08/2019 12/08/2019 12/08/2019 LDW UPCOM Giao dịch 64.983.807 cổ phiếu niêm yết bổ sung 14 0 (0%)
09/08/2019 09/08/2019 VFG HOSE Niêm yết bổ sung 475.403 cp 69 -0.60 (-0.87%)
09/08/2019 12/08/2019 01/10/2019 AMV HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000đ/ cp), trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 40%) 3 -0.10 (-2.94%)
09/08/2019 09/08/2019 09/08/2019 PMW UPCOM Giao dịch 10.000.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung 32 0 (0%)
09/08/2019 12/08/2019 11/09/2019 TVU UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.168đ/cp) 8 -0.90 (-10.71%)
09/08/2019 12/08/2019 29/08/2019 HRB UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.500đ/cp) 65 0 (0%)
09/08/2019 09/08/2019 09/08/2019 MCH UPCOM Giao dịch 3.049.325 cổ phiếu niêm yết bổ sung 178 +5 (+2.80%)
09/08/2019 12/08/2019 22/08/2019 PMW UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (800đ/cp) 32 0 (0%)
09/08/2019 09/08/2019 09/08/2019 CXH UPCOM Giao dịch 245.846 cổ phiếu niêm yết bổ sung 7 -7 (-100.00%)
08/08/2019 09/08/2019 08/08/2019 PSL UPCOM Thưởng cổ phiếu (tỷ lệ 4:3) 12 -0.80 (-6.45%)
09/08/2019 12/08/2019 11/09/2019 MRF UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (600đ/cp) 28 0 (0%)
09/08/2019 12/08/2019 23/08/2019 NHH HOSE Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp), trả cổ phiếu thưởng (tỷ lệ 1:1) 18 +0.55 (+3.01%)
09/08/2019 12/08/2019 09/08/2019 DHN UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - lần 2 21 0 (0%)
09/08/2019 09/08/2019 09/08/2019 TIE UPCOM Giao dịch 9.569.900 cổ phiếu đăng ký giao dịch 5 +0.20 (+3.85%)
08/08/2019 09/08/2019 23/08/2019 CCH UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 4 -3.90 (-100.00%)
07/08/2019 08/08/2019 07/08/2019 HHP HOSE Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 100:15) 9 -0.06 (-0.65%)
08/08/2019 08/08/2019 08/08/2019 SJG UPCOM Giao dịch 448.867.812 cổ phiếu niêm yết bổ sung 12 0 (0%)
08/08/2019 09/08/2019 09/09/2019 VHM HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (1.000 đ/cp) 40 -0.40 (-0.99%)
05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 FTS HOSE Mua 59 cp lô lẻ làm cp quỹ 46 -0.45 (-0.99%)
08/08/2019 08/08/2019 08/08/2019 DTI UPCOM Giao dịch 421.754 cổ phiếu niêm yết bổ sung 4 +0.10 (+2.86%)
05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 PGV HOSE Giao dịch 1.062.819.933 cổ phiếu niêm yết bổ sung 21 0 (0%)
06/08/2019 06/08/2019 IBC UPCOM Niêm yết bổ sung 7.576.676 cp 2 0 (0%)
07/08/2019 07/08/2019 07/08/2019 CAM UPCOM Giao dịch 14.400 cổ phiếu đăng ký giao dịch 16 0 (0%)
08/08/2019 09/08/2019 21/08/2019 TTD UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.100đ/cp) 76 0 (0%)
06/08/2019 06/08/2019 D2D HOSE Niêm yết bổ sung 10.654.984 cp 46 +0.05 (+0.11%)
08/08/2019 09/08/2019 23/08/2019 SZE UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (700đ/cp) 13 +0.30 (+2.36%)
07/08/2019 08/08/2019 07/08/2019 SDX UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 2 0 (0%)
07/08/2019 08/08/2019 07/08/2019 HHP HOSE Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 15%) 9 -0.06 (-0.65%)
09/08/2019 12/08/2019 22/08/2019 SEB HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.100 đ/cp) 47 0 (0%)
09/08/2019 12/08/2019 30/08/2019 PSE HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (800 đ/cp) 10 +0.10 (+0.96%)
05/08/2019 06/08/2019 05/08/2019 VIE UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 7 0 (0%)
12/08/2019 13/08/2019 12/08/2019 SGC HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 82 +0.50 (+0.61%)
07/08/2019 08/08/2019 07/08/2019 VNF HNX Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 10 +0.40 (+4.17%)
06/08/2019 07/08/2019 06/08/2019 SJ1 HNX Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 12 -0.20 (-1.72%)
13/08/2019 14/08/2019 26/08/2019 PVT HOSE Trả cổ tức năm 2018 (1.000 đ/cp) 29 -0.50 (-1.72%)
12/08/2019 13/08/2019 12/08/2019 BOT UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 3 0 (0%)
12/08/2019 TDG HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 lần 3 4 +0.20 (+4.65%)
09/08/2019 12/08/2019 30/08/2019 SBV HOSE Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 11 -0.15 (-1.42%)
08/08/2019 09/08/2019 08/08/2019 PSL UPCOM Trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 4:3) 12 -0.80 (-6.45%)
08/08/2019 DAT HOSE Giao dịch 2.190.493 cp niêm yết bổ sung 9 +0.12 (+1.30%)
08/08/2019 TVS HOSE Giao dịch 14.922.325 cp niêm yết bổ sung 24 0 (0%)
08/08/2019 09/08/2019 26/08/2019 GVR HOSE Trả cổ tức bằng tiền mặt (250đ/cp) 34 +0.25 (+0.74%)
08/08/2019 09/08/2019 03/09/2019 NWT UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (220đ/cp) 7 0 (0%)
08/08/2019 09/08/2019 08/08/2019 SBT HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 12 +0.40 (+3.39%)
08/08/2019 09/08/2019 19/08/2019 HDW UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (680đ/cp) 12 0 (0%)
07/08/2019 08/08/2019 07/08/2019 NAF HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 18 -0.45 (-2.51%)
07/08/2019 08/08/2019 07/08/2019 MHC HOSE Trả cổ tức năm 2018 (tỷ lệ 10:1) 9 +0.08 (+0.87%)
05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 TRS UPCOM Giao dịch 485.461 cổ phiếu niêm yết bổ sung 40 0 (0%)
05/08/2019 06/08/2019 05/08/2019 HFT UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 11 -11 (-100.00%)
05/08/2019 06/08/2019 29/08/2019 IHK UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.100đ/cp) 15 0 (0%)
05/08/2019 06/08/2019 20/08/2019 CHP HOSE Trả cổ tức năm 2018 (1.500 đ/cp) 33 +0.20 (+0.60%)
05/08/2019 BSI HOSE Giao dịch 11.096.434 cp niêm yết bổ sung 58 -0.20 (-0.34%)
02/08/2019 05/08/2019 02/08/2019 DNH UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 50 +2.20 (+4.40%)
02/08/2019 05/08/2019 15/08/2019 PCF UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 4 -0.10 (-2.27%)
02/08/2019 05/08/2019 30/08/2019 EME UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 27 0 (0%)
02/08/2019 05/08/2019 02/08/2019 MQN UPCOM Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 39%) 21 -0.80 (-3.90%)
02/08/2019 05/08/2019 19/08/2019 PMC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 87 +6 (+6.90%)
02/08/2019 05/08/2019 26/08/2019 PGD HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (2.500 đ/cp) 36 -0.05 (-0.14%)
02/08/2019 05/08/2019 02/08/2019 KHD UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 8 0 (0%)
02/08/2019 05/08/2019 15/08/2019 NTC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (10.000đ/cp) 214 +1.50 (+0.70%)
02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 PEQ UPCOM Giao dịch 1.086.154 cổ phiếu niêm yết bổ sung 36 0 (0%)
02/08/2019 05/08/2019 01/10/2019 BTP HOSE Chi trả cổ tức còn lại năm 2018 (500 đ/cp) 14 -0.05 (-0.36%)
02/08/2019 05/08/2019 02/08/2019 BMJ UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 10 0 (0%)
02/08/2019 05/08/2019 30/08/2019 TAC HOSE Trả cổ tức năm 2018 (2.400 đ/cp) 55 -1.40 (-2.53%)
02/08/2019 05/08/2019 30/08/2019 ACC HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 15 +0.75 (+5.03%)
01/08/2019 01/08/2019 EMC HOSE Niêm yết bổ sung 3.824.333 cp 10 +0.20 (+2.11%)
01/08/2019 DTA HOSE Giao dịch 2.200.000 cp niêm yết bổ sung 4 -0.12 (-2.78%)
31/07/2019 01/08/2019 31/07/2019 FRT HOSE Trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu (tỷ lệ 100:15) 165 -1.10 (-0.67%)
01/08/2019 01/08/2019 01/08/2019 MPC UPCOM Giao dịch 60.000.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung 17 +0.20 (+1.17%)
01/08/2019 02/08/2019 12/08/2019 BDG UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000đ/cp) 32 0 (0%)
01/08/2019 02/08/2019 22/08/2019 NAU UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (75đ/cp) 8 0 (0%)
01/08/2019 02/08/2019 15/08/2019 VC7 HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (500 đ/cp), trả cổ tức bằng cp (tỷ lệ 4%) 14 +1.20 (+8.76%)
01/08/2019 02/08/2019 01/08/2019 DCI UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 3 -1.30 (-46.43%)
01/08/2019 02/08/2019 20/08/2019 HCS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (950đ/cp) 14 -2.30 (-16.08%)
01/08/2019 02/08/2019 27/08/2019 VPG HOSE ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 16 +0.20 (+1.27%)
01/08/2019 PC1 HOSE Giao dịch 26.553.635 cp niêm yết bổ sung 28 +0.65 (+2.29%)
01/08/2019 TDM HOSE Giao dịch 14.500.000 cp niêm yết bổ sung 48 -0.75 (-1.57%)
31/07/2019 31/07/2019 31/07/2019 PHS UPCOM Giao dịch 70.000.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 16 0 (0%)
31/07/2019 31/07/2019 TEG HOSE Niêm yết bổ sung 2.943.786 cp 8 -0.02 (-0.24%)
31/07/2019 01/08/2019 31/07/2019 SVN HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 3 -0.10 (-2.94%)
31/07/2019 01/08/2019 31/07/2019 VTK UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 69 +8.90 (+12.95%)
31/07/2019 01/08/2019 15/08/2019 TCT HOSE Trả cổ tức 2018 (2.000 đ/cp) 21 0 (0%)
30/07/2019 30/07/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 100.000 ccq niêm yết bổ sung 23 +0.10 (+0.44%)
30/07/2019 31/07/2019 30/07/2019 TMB HNX Thưởng cp (tỷ lệ 2:1) 73 +2.20 (+3.03%)
30/07/2019 31/07/2019 12/08/2019 DOP UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (400đ/cp), trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 8%) 15 0 (0%)
31/07/2019 01/08/2019 31/07/2019 FRT HOSE Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 (tỷ lệ 100:15) 165 -1.10 (-0.67%)
31/07/2019 01/08/2019 23/08/2019 VSM HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.200 đ/cp) 18 +0.90 (+5.08%)
31/07/2019 01/08/2019 16/08/2019 HTT UPCOM ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 lần 02 2 0 (0%)
31/07/2019 01/08/2019 13/08/2019 FIC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (250đ/cp) 13 0 (0%)
30/07/2019 30/07/2019 TVS HOSE Niêm yết bổ sung 14.922.325 cp 24 0 (0%)
30/07/2019 31/07/2019 10/09/2019 NMK UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.200đ/cp) 8 -7.90 (-100.00%)
30/07/2019 CTF HOSE Giao dịch 5.939.968 cp niêm yết bổ sung 31 0 (0%)
30/07/2019 31/07/2019 30/07/2019 TMB HNX Thưởng cp (tỷ lệ 2:1) 73 +2.20 (+3.03%)
30/07/2019 31/07/2019 08/08/2019 FHS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (700đ/cp) 30 -0.60 (-2.00%)
26/07/2019 26/07/2019 BSI HOSE Niêm yết bổ sung 11.096.434 cp 58 -0.20 (-0.34%)
30/07/2019 31/07/2019 15/08/2019 DP1 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp) 37 -0.30 (-0.82%)
30/07/2019 31/07/2019 15/08/2019 XHC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (3.000đồng/cp) 22 0 (0%)
30/07/2019 31/07/2019 30/07/2019 MTS UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 10 0 (0%)
30/07/2019 31/07/2019 27/08/2019 BDC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 8 -7.80 (-100.00%)
29/07/2019 30/07/2019 19/08/2019 BLN UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (250đ/cp) 7 0 (0%)
25/07/2019 25/07/2019 DAT HOSE Niêm yết bổ sung 2.190.493 cp 9 +0.12 (+1.30%)
30/07/2019 30/07/2019 30/07/2019 VBB UPCOM Giao dịch 419.019.904 cổ phiếu đăng ký giao dịch 12 0 (0%)
30/07/2019 31/07/2019 09/08/2019 TMX HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000 đ/cp) 8 0 (0%)
30/07/2019 31/07/2019 30/07/2019 TV2 HOSE Trả cổ tức đợt 3/2018 (tỷ lệ 1.000:625) 41 +1.35 (+3.32%)
30/07/2019 31/07/2019 15/08/2019 TMB HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (700 đ/cp) 73 +2.20 (+3.03%)
30/07/2019 31/07/2019 12/08/2019 DOP UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (400đ/cp), trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 8%) 15 0 (0%)
29/07/2019 GIL HOSE Giao dịch 4.004.976 cp niêm yết bổ sung 35 -0.30 (-0.86%)
29/07/2019 30/07/2019 16/08/2019 DSP UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 10 0 (0%)
26/07/2019 29/07/2019 09/08/2019 CCV UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.618đ/cp) 35 0 (0%)
25/07/2019 25/07/2019 TDM HOSE Niêm yết 14.500.000 cp niêm yết bổ sung 48 -0.75 (-1.57%)
25/07/2019 25/07/2019 PC1 HOSE Niêm yết bổ sung 26.553.635 cp 28 +0.65 (+2.29%)
29/07/2019 30/07/2019 29/07/2019 PVD HOSE Trả cổ tức năm 2017 (tỷ lệ 10:1) 32 -0.25 (-0.77%)
29/07/2019 30/07/2019 10/09/2019 NTP HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 47 +4.20 (+8.94%)
29/07/2019 GMC HOSE Giao dịch 2.325.308 cp niêm yết bổ sung 9 -0.10 (-1.10%)
29/07/2019 30/07/2019 19/08/2019 KST HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500 đ/cp) 14 -0.10 (-0.72%)
28/07/2019 PNC HOSE ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 9 +0.08 (+0.89%)
27/07/2019 30/07/2019 19/08/2019 BLN UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (250đ/cp) 7 0 (0%)
08/07/2019 26/07/2019 DBC HOSE Giao dịch lần đầu 91.099.828 cp 35 +1.15 (+3.33%)
26/07/2019 GEX HOSE Giao dịch 18.000.000 cp niêm yết bổ sung 23 +0.40 (+1.72%)
26/07/2019 29/07/2019 26/07/2019 VIC HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 47 -0.15 (-0.32%)
25/07/2019 26/07/2019 22/08/2019 BMD UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (650đ/cp) 14 0 (0%)
25/07/2019 26/07/2019 25/07/2019 ACB HOSE trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 30%) 28 0 (0%)
24/07/2019 25/07/2019 28/08/2019 MDF UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (300đ/cp) 8 +0.60 (+7.50%)
24/07/2019 24/07/2019 CII HOSE Giao dịch 124.879 cp niêm yết bổ sung 18 +0.05 (+0.28%)
24/07/2019 24/07/2019 VPH HOSE Giao dịch 8.668.299 cp niêm yết bổ sung 8 -0.06 (-0.77%)
24/07/2019 25/07/2019 08/08/2019 KDF UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.400đ/cp) 47 +0.20 (+0.43%)
24/07/2019 25/07/2019 24/07/2019 CMG HOSE Trả cổ tức năm 2018 (1.500 đ/cp), thưởng cp (tỷ lệ 100.000: 4.088) 59 -2.30 (-3.90%)
24/07/2019 VSC HOSE Giao dịch 5.010.494 cp niêm yết bổ sung 22 +0.95 (+4.24%)
24/07/2019 25/07/2019 24/07/2019 PCG HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 6 +0.10 (+1.59%)
23/07/2019 24/07/2019 23/07/2019 VTJ HNX Họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 4 0 (0%)
23/07/2019 24/07/2019 08/08/2019 LDW UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (82đ/cp) 14 0 (0%)
23/07/2019 24/07/2019 02/08/2019 S4A HOSE Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 (700 đ/cp) 41 0 (0%)
23/07/2019 24/07/2019 19/08/2019 YTC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.100đ/cp) 49 -4 (-8.16%)
23/07/2019 24/07/2019 20/08/2019 NBB HOSE ĐHCĐ bất thường năm 2019 26 +0.75 (+2.91%)
23/07/2019 24/07/2019 08/08/2019 PNJ HOSE Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 (800 đ/cp) 97 -1.70 (-1.75%)
23/07/2019 24/07/2019 05/08/2019 DTT HOSE Trả cổ tức năm 2018 (600 đ/cp) 21 0 (0%)
23/07/2019 24/07/2019 23/07/2019 VDM UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 26 0 (0%)
16/07/2019 23/07/2019 NAF HOSE Giao dịch 7.259.681 cp niêm yết bổ sung 18 -0.45 (-2.51%)
12/07/2019 23/07/2019 HDG HOSE Giao dịch 23.729.253 cp niêm yết bổ sung 31 +2 (+6.39%)
23/07/2019 24/07/2019 23/08/2019 VC1 HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.200 đ/cp) 8 -0.60 (-8.00%)
22/07/2019 23/07/2019 05/08/2019 HBW UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (400đ/cp) 7 -7.10 (-100.00%)
22/07/2019 22/07/2019 22/07/2019 NSL UPCOM Giao dịch 6.209.630 cổ phiếu đăng ký giao dịch 20 +0.80 (+4.00%)
22/07/2019 22/07/2019 22/07/2019 DTB UPCOM Giao dịch 1.558.248 cổ phiếu đăng ký giao dich 12 0 (0%)
22/07/2019 22/07/2019 22/07/2019 APF UPCOM Giao dịch 1.503.019 cổ phiếu niêm yết bổ sung 69 -1 (-1.45%)
19/07/2019 19/07/2019 E1VFVN30 HOSE Thay đổi niêm yết 1.500.000 cp 23 +0.10 (+0.44%)
22/07/2019 23/07/2019 05/08/2019 PEN HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (500 đ/cp) 7 0 (0%)
19/07/2019 22/07/2019 14/08/2019 VIF HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000đ/cp) 16 -0.40 (-2.53%)
19/07/2019 19/07/2019 19/07/2019 XDH UPCOM Giao dịch 3.120.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung 24 0 (0%)
19/07/2019 22/07/2019 12/08/2019 VSN UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 20 +0.10 (+0.50%)
19/07/2019 22/07/2019 19/07/2019 DHC HOSE Trả cổ tức năm 2018 (tỷ lệ 5:1) 41 -0.20 (-0.49%)
19/07/2019 22/07/2019 19/07/2019 PIC HNX Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 10%) 17 0 (0%)
19/07/2019 22/07/2019 15/08/2019 HMS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 40 +0.20 (+0.51%)
19/07/2019 19/07/2019 GMC HOSE Niêm yết bổ sung 2.325.308 cp 9 -0.10 (-1.10%)
18/07/2019 E1VFVN30 HOSE Thay đổi niêm yết 2.000.000 ccq 23 +0.10 (+0.44%)
19/07/2019 22/07/2019 08/08/2019 ICN UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp) 41 0 (0%)
19/07/2019 22/07/2019 14/08/2019 MTV UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (200đ/cp) 19 +2 (+10.53%)
19/07/2019 22/07/2019 09/08/2019 IN4 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (4.000đ/cp) 57 -5.30 (-9.33%)
19/07/2019 TV2 HOSE Giao dịch 2.462.508 cp niêm yết bổ sung 41 +1.35 (+3.32%)
19/07/2019 22/07/2019 19/08/2019 RTH UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (800đ/cp) 5 -4.70 (-100.00%)
19/07/2019 22/07/2019 19/07/2019 HGM HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 55 +5 (+9.09%)
19/07/2019 19/07/2019 19/07/2019 IDN UPCOM Hủy ĐKGD cổ phiếu 10 -10 (-100.00%)
19/07/2019 22/07/2019 19/07/2019 HGW UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019 10 0 (0%)
19/07/2019 19/07/2019 19/07/2019 KGU UPCOM Hủy ĐKGD cổ phiếu 16 +0.50 (+3.14%)
19/07/2019 22/07/2019 12/08/2019 VSH HOSE Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 49 +0.40 (+0.81%)
18/07/2019 18/07/2019 VPH HOSE Niêm yết 8.668.299 cp niêm yết bổ sung 8 -0.06 (-0.77%)
18/07/2019 18/07/2019 KDH HOSE Niêm yết bổ sung 6.200.000 cp 37 0 (0%)
18/07/2019 18/07/2019 CII HOSE Niêm yết bổ sung 124.879 cp 18 +0.05 (+0.28%)
18/07/2019 19/07/2019 19/08/2019 NNT UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000đ/cp) 48 0 (0%)
18/07/2019 19/07/2019 06/08/2019 IRC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (286đ/cp) 8 0 (0%)
18/07/2019 19/07/2019 01/08/2019 DWS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (400đ/cp) 15 0 (0%)
18/07/2019 18/07/2019 18/07/2019 XMC UPCOM Giao dịch 2.749.134 cổ phiếu niêm yết bổ sung 7 0 (0%)
18/07/2019 19/07/2019 30/07/2019 PYU UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (600đ/cp) 23 0 (0%)
18/07/2019 19/07/2019 31/07/2019 PDN HOSE Trả cổ tức đợt cuối năm 2018 (2.500 đ/cp), thưởng cp (tỷ lệ 2:1) 118 +3 (+2.54%)
18/07/2019 SHI HOSE Giao dịch 1.700.844 cp niêm yết bổ sung 15 0 (0%)
17/07/2019 17/07/2019 GEX HOSE Niêm yết bổ sung 18.000.000 cp 23 +0.40 (+1.72%)
18/07/2019 19/07/2019 13/08/2019 VLP UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (800đ/cp) 0 0 (0%)
18/07/2019 19/07/2019 09/08/2019 UPH UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (300đ/cp) 9 0 (0%)
17/07/2019 17/07/2019 17/07/2019 PMW UPCOM Giao dịch 30.000.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 32 0 (0%)
17/07/2019 17/07/2019 17/07/2019 BM9 UPCOM Giao dịch 3.795.680 cổ phiếu đăng ký giao dịch 10 -10.20 (-100.00%)
17/07/2019 18/07/2019 16/08/2019 C36 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 9 0 (0%)
17/07/2019 PMG HOSE Giao dịch 4.174.247 cp niêm yết bổ sung 8 +0.40 (+4.94%)
17/07/2019 22/07/2019 08/08/2019 VPS HOSE Chi trả cổ tức còn lại năm 2018 (600 đ/cp) 9 -0.23 (-2.50%)
17/07/2019 18/07/2019 06/08/2019 DFC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (3.300đ/cp) 21 0 (0%)
17/07/2019 18/07/2019 02/08/2019 PGS HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (500 đ/cp) 32 -1.30 (-4.06%)
17/07/2019 18/07/2019 19/08/2019 VGC HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (1.000 đ/cp) 55 0 (0%)
17/07/2019 HDC HOSE Giao dịch 7.493.173 cp niêm yết bổ sung 31 +0.05 (+0.16%)
15/07/2019 15/07/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 2.000.000 ccq niêm yết bổ sung 23 +0.10 (+0.44%)
15/07/2019 15/07/2019 15/07/2019 VFG HOSE Đã phát hành 475.403 cp ESOP 69 -0.60 (-0.87%)
16/07/2019 16/07/2019 CTF HOSE Niêm yết bổ sung 5.939.968 cp 31 0 (0%)
16/07/2019 16/07/2019 NAF HOSE Niêm yết bổ sung 7.259.681 cp 18 -0.45 (-2.51%)
15/07/2019 15/07/2019 GIL HOSE Niêm yết bổ sung 4.004.976 cp 35 -0.30 (-0.86%)
16/07/2019 16/07/2019 TCM HOSE Giao dịch 3.786.863 cp niêm yết bổ sung 48 +2.75 (+5.76%)
16/07/2019 HCM HOSE Giao dich 176.125.505 cp niêm yết bổ sung 29 -0.05 (-0.17%)
16/07/2019 16/07/2019 16/07/2019 QNS UPCOM Giao dịch 5.851.492 cổ phiếu niêm yết bổ sung 48 -0.20 (-0.41%)
16/07/2019 17/07/2019 15/08/2019 LM8 HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (1.000 đ/cp) 14 -0.20 (-1.45%)
16/07/2019 16/07/2019 16/07/2019 BMF UPCOM Giao dịch 2.079.800 cổ phiếu niêm yết bổ sung 11 -0.80 (-7.02%)
16/07/2019 TNA HOSE Giao dịch 4.466.764 cp niêm yết bổ sung 5 -0.22 (-4.40%)
15/07/2019 15/07/2019 15/07/2019 ORS HOSE Giao dịch 16.000.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung 15 0 (0%)
15/07/2019 16/07/2019 26/07/2019 TSG UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.150đ/cp) 20 0 (0%)
15/07/2019 16/07/2019 08/08/2019 ACC HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (1.800 đ/cp) 15 +0.75 (+5.03%)
15/07/2019 15/07/2019 MSN HOSE Niêm yết bổ sung 5.796.899 cp 76 +0.90 (+1.18%)
15/07/2019 KPF HOSE Giao dịch 857.896 cp niêm yết bổ sung 3 +0.03 (+0.89%)
15/07/2019 16/07/2019 29/07/2019 EMG UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp) 18 0 (0%)
15/07/2019 16/07/2019 20/08/2019 FT1 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (3.200đ/cp) 39 0 (0%)
15/07/2019 15/07/2019 15/07/2019 KOS HOSE Hủy ĐKGD cổ phiếu 39 +0.30 (+0.78%)
15/07/2019 16/07/2019 16/08/2019 FCN HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (500 đ/cp) 16 +0.15 (+0.95%)
15/07/2019 16/07/2019 30/07/2019 CKV HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 17 0 (0%)
15/07/2019 16/07/2019 25/07/2019 DHT HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000 đ/cp) 36 +1 (+2.81%)
15/07/2019 NVL HOSE Giao dịch 52.500.000 cp niêm yết bổ sung 14 0 (0%)
15/07/2019 16/07/2019 24/07/2019 VNE HOSE Chi trả cổ tức còn lại năm 2018 (400 đ/cp) 5 +0.07 (+1.38%)
12/07/2019 15/07/2019 05/08/2019 AGP UPCOM Trả cổ tức (1.200 đ/cp), bán ưu đãi 10.000 đ/cp (tỷ lệ 3:1) 40 +1.20 (+3.00%)
12/07/2019 12/07/2019 E1VFVN30 HOSE Thay đổi niêm yết 1.000.000 ccq 23 +0.10 (+0.44%)
12/07/2019 15/07/2019 15/08/2019 PVM UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (350đ/cp) 16 0 (0%)
12/07/2019 12/07/2019 HDG HOSE Niêm yết bổ sung 23.729.253 cp 31 +2 (+6.39%)
12/07/2019 15/07/2019 24/07/2019 TVA UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (3.500đ/cp) 11 0 (0%)
12/07/2019 15/07/2019 05/08/2019 AGP UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.200đ/cp), phát hành cổ phiếu (tỷ lệ 33,33%) 40 +1.20 (+3.00%)
12/07/2019 15/07/2019 30/07/2019 NQT UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (320đ/cp) 9 0 (0%)
12/07/2019 15/07/2019 12/07/2019 PRT UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 11 0 (0%)
12/07/2019 12/07/2019 TV2 HOSE Niêm yết bổ sung 2.462.508 cp 41 +1.35 (+3.32%)
12/07/2019 12/07/2019 12/07/2019 GEG HOSE Giao dịch 9.709.127 cổ phiếu niêm yết bổ sung 13 +0.25 (+1.87%)
12/07/2019 15/07/2019 12/07/2019 SMN HNX Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 12 -1.30 (-10.92%)
11/07/2019 12/07/2019 11/07/2019 SFI HOSE Trả cổ tức năm 2018 (tỷ lệ 100:15) 34 -0.30 (-0.89%)
12/07/2019 15/07/2019 12/07/2019 IKH UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 8 -7.90 (-100.00%)
12/07/2019 15/07/2019 22/07/2019 LMI UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.200đ/cp) 10 0 (0%)
12/07/2019 15/07/2019 10/08/2019 DNA UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 24 0 (0%)
12/07/2019 15/07/2019 15/08/2019 KBC HOSE Trả cổ tức đợt 1 năm 2018 (500 đ/cp) 31 +0.20 (+0.65%)
12/07/2019 15/07/2019 12/07/2019 BT6 UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 3 0 (0%)
10/07/2019 10/07/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 1.500.000 ccq niêm yết bổ sung 23 +0.10 (+0.44%)
12/07/2019 15/07/2019 29/07/2019 PBP HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (700 đ/cp), trả cổ tức bằng cp (tỷ lệ 5%) 12 +0.10 (+0.85%)
12/07/2019 CLG UPCOM ĐHĐCĐ thường niên 2019 1 0 (0%)
12/07/2019 15/07/2019 12/07/2019 TMW UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 16 0 (0%)
12/07/2019 15/07/2019 29/07/2019 HGW UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (150,1đ/cp) 10 0 (0%)
12/07/2019 15/07/2019 25/07/2019 PTG UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000đ/cp) 1 0 (0%)
12/07/2019 15/07/2019 26/07/2019 SMC HOSE Trả cổ tức đợt cuối năm 2018 bằng tiền (500 đ/cp) và cổ phiếu (tỷ lệ 10:1) 14 +0.20 (+1.45%)
11/07/2019 12/07/2019 24/07/2019 HWS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (349,8đ/cp) 16 0 (0%)
11/07/2019 12/07/2019 31/07/2019 VCP UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000đ/cp) 20 0 (0%)
11/07/2019 12/07/2019 30/07/2019 SZL HOSE Chi trả cổ tức đợt 2/2018 (1.500 đ/cp) 42 +0.70 (+1.67%)
11/07/2019 12/07/2019 22/07/2019 SGT HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 14 0 (0%)
11/07/2019 12/07/2019 11/07/2019 VLC UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 17 -0.30 (-1.79%)
11/07/2019 12/07/2019 11/07/2019 SFI HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (tỷ lệ 100:15) 34 -0.30 (-0.89%)
11/07/2019 12/07/2019 31/07/2019 PMJ UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.650đ/cp) 20 0 (0%)
03/07/2019 11/07/2019 Giao dịch lần đầu 13.800.000 cp 0 0 (0%)
11/07/2019 12/07/2019 30/07/2019 CDG UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.200đ/cp) 3 0 (0%)
10/07/2019 10/07/2019 VSC HOSE Niêm yết bổ sung 5.010.494 cp 22 +0.95 (+4.24%)
10/07/2019 10/07/2019 HBC HOSE Niêm yết bổ sung 9.800.421 cp 8 +0.16 (+2.07%)
10/07/2019 10/07/2019 TNA HOSE Niêm yết bổ sung 4.466.764 cp 5 -0.22 (-4.40%)
09/07/2019 09/07/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 200.000 ccq niêm yết bổ sung 23 +0.10 (+0.44%)
09/07/2019 10/07/2019 09/07/2019 KHS HNX Thưởng cp (tỷ lệ 100:13) 11 0 (0%)
10/07/2019 10/07/2019 10/07/2019 SOV UPCOM Giao dịch 1.914.900 cổ phiếu đăng ký giao dịch 26 -26.10 (-100.00%)
10/07/2019 10/07/2019 10/07/2019 HDO UPCOM Giao dịch 2.000.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung 0 0 (0%)
10/07/2019 PNJ HOSE Giao dịch 55.664.978 cp niêm yết bổ sung 97 -1.70 (-1.75%)
09/07/2019 09/07/2019 SHI HOSE Niêm yết bổ sung 1.700.844 cp 15 0 (0%)
08/07/2019 08/07/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 3.600.000 ccq niêm yết bổ sung 23 +0.10 (+0.44%)
09/07/2019 10/07/2019 30/07/2019 NTW UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp) 16 0 (0%)
09/07/2019 10/07/2019 09/08/2019 SBT HOSE Chi trả cổ tức niên độ 2017-2018 (400 đ/cp) 12 +0.40 (+3.39%)
09/07/2019 09/07/2019 09/07/2019 FGL UPCOM Giao dịch 8.194.977 cổ phiếu niêm yết bổ sung 11 0 (0%)
09/07/2019 10/07/2019 09/07/2019 KHS HNX Thưởng cp (tỷ lệ 13%) 11 0 (0%)
09/07/2019 10/07/2019 09/07/2019 VE1 HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 3 0 (0%)
09/07/2019 10/07/2019 24/07/2019 TVP UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.200đ/cp) 16 +1 (+6.25%)
09/07/2019 09/07/2019 HCM HOSE Niêm yết bổ sung 176.125.505 cp 29 -0.05 (-0.17%)
08/07/2019 08/07/2019 TCM HOSE Niêm yết bổ sung 3.786.863 cp 48 +2.75 (+5.76%)
09/07/2019 HTT UPCOM ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 2 0 (0%)
09/07/2019 10/07/2019 09/07/2019 CMI UPCOM Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 1 0 (0%)
09/07/2019 HTT UPCOM ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 2 0 (0%)
09/07/2019 10/07/2019 30/07/2019 CDC HOSE Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018 (1.500 đ/cp) 20 +0.25 (+1.26%)
09/07/2019 10/07/2019 28/08/2019 TLT UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (450đ/cp) 13 +0.20 (+1.56%)
09/07/2019 09/07/2019 09/07/2019 BHG UPCOM Giao dịch 5.078.978 cổ phiếu niêm yết bổ sung 11 0 (0%)
09/07/2019 10/07/2019 09/07/2019 HID HOSE Trả cổ tức năm 2017 (tỷ lệ 100:3) 3 -0.07 (-2.27%)
25/06/2019 08/07/2019 AST HOSE Giao dịch 9.000.000 cp niêm yết bổ sung 60 -1.10 (-1.84%)
08/07/2019 KDH HOSE Giao dịch 124.205.756 cp niêm yết bổ sung 37 0 (0%)
08/07/2019 09/07/2019 22/07/2019 DRI UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 13 +0.20 (+1.52%)
08/07/2019 09/07/2019 08/07/2019 HHV HOSE Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 13 +0.25 (+1.87%)
08/07/2019 09/07/2019 25/07/2019 LBC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (850đ/cp) 12 0 (0%)
05/07/2019 08/07/2019 05/07/2019 VIB HOSE Trả cổ phiếu thưởng (tỷ lệ 3,181%) 23 +0.20 (+0.89%)
04/07/2019 04/07/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 500.000 ccq niêm yết bổ sung 23 +0.10 (+0.44%)
04/07/2019 05/07/2019 10/09/2019 CEO HNX Trả cổ tức năm 2018 (1.000 đ/cp), bán ưu đãi 10.000 đ/cp (tỷ lệ 3:2) 19 -0.10 (-0.52%)
08/07/2019 09/07/2019 08/08/2019 SJ1 HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (600 đ/cp), trả cổ tức bằng cp (tỷ lệ 6%) 12 -0.20 (-1.72%)
05/07/2019 08/07/2019 22/07/2019 KGM UPCOM Grả cổ tức bằng tiền mặt (460đ/cp) 8 +0.20 (+2.63%)
05/07/2019 05/07/2019 05/07/2019 LTC UPCOM Giao dịch 4.586.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 5 0 (0%)
05/07/2019 05/07/2019 05/07/2019 ATD Giao dịch 1.544.300 cổ phiếu đăng ký giao dịch 0 0 (0%)
04/07/2019 PGN HNX Giao dịch đầu tiên 3.300.000 cổ phiếu niêm yết 6 0 (0%)
05/07/2019 08/07/2019 05/07/2019 VDL HNX Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 14 -0.10 (-0.71%)
03/07/2019 03/07/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 900.000 ccq niêm yết bổ sung 23 +0.10 (+0.44%)
03/07/2019 04/07/2019 03/07/2019 S99 HNX Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 100:5) 13 +0.20 (+1.56%)
05/07/2019 08/07/2019 09/08/2019 FBC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (5.000đ/cp) 4 0 (0%)
05/07/2019 05/07/2019 05/07/2019 CMD UPCOM Giao dịch 15.000.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 20 +0.20 (+1.01%)
05/07/2019 08/07/2019 25/07/2019 HPH UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp) 17 0 (0%)
05/07/2019 08/07/2019 05/07/2019 DDG HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 4 0 (0%)
05/07/2019 08/07/2019 08/08/2019 TCH HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (690 đ/cp) 19 0 (0%)
02/07/2019 02/07/2019 KPF HOSE Niêm yết bổ sung 857.896 cp 3 +0.03 (+0.89%)
02/07/2019 02/07/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 1.000.000 ccq niêm yết bổ sung 23 +0.10 (+0.44%)
04/07/2019 04/07/2019 04/07/2019 VTP HOSE Giao dịch 17.129.323 cổ phiếu niêm yết bổ sung 84 -1.20 (-1.43%)
04/07/2019 04/07/2019 04/07/2019 LNC UPCOM Giao dịch 8.230.067 cổ phiếu đăng ký giao dịch 10 0 (0%)
04/07/2019 05/07/2019 22/07/2019 SBL UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp) 8 +0.60 (+7.89%)
04/07/2019 04/07/2019 04/07/2019 GVR HOSE Giao dịch 3.872.045.669 cổ phiếu ĐKGD bổ sung 34 +0.25 (+0.74%)
04/07/2019 05/07/2019 31/07/2019 PSN UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (700đ/cp) 10 0 (0%)
04/07/2019 05/07/2019 04/07/2019 D2D HOSE Thưởng cp (tỷ lệ 1:1) 46 +0.05 (+0.11%)
04/07/2019 05/07/2019 04/07/2019 TCB HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 50 -0.05 (-0.10%)
04/07/2019 04/07/2019 04/07/2019 NTF UPCOM Giao dịch 6.000.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 40 0 (0%)
04/07/2019 05/07/2019 10/09/2019 CEO HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp), bán ưu đãi (tỷ lệ 3:2) 19 -0.10 (-0.52%)
03/07/2019 04/07/2019 03/07/2019 S99 HNX Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 5%) 13 +0.20 (+1.56%)
03/07/2019 04/07/2019 03/07/2019 V11 UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 1 0 (0%)
03/07/2019 04/07/2019 28/07/2019 PNC HOSE ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 9 +0.08 (+0.89%)
03/07/2019 03/07/2019 03/07/2019 IPH UPCOM Giao dịch 38.431 cổ phiếu đăng ký giao dịch 69 0 (0%)
03/07/2019 04/07/2019 29/07/2019 QLT UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.627đ/cp) 12 0 (0%)
03/07/2019 04/07/2019 22/07/2019 CAN HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (500 đ/cp) 42 0 (0%)
02/07/2019 03/07/2019 02/07/2019 PDV UPCOM Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 133:105) 14 0 (0%)
02/07/2019 03/07/2019 17/07/2019 DHG HOSE Trả cổ tức đợt cuối năm 2018 (500 đ/cp) 116 +0.10 (+0.09%)
02/07/2019 03/07/2019 02/07/2019 NHV UPCOM Tham dự Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 1 0 (0%)
02/07/2019 03/07/2019 15/07/2019 TND UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (4.000đ/cp) 8 +0.20 (+2.63%)
02/07/2019 03/07/2019 19/07/2019 NVL HOSE Trả cổ tức đợt cuối năm 2018 (500 đ/cp) 14 0 (0%)
01/07/2019 02/07/2019 01/07/2019 ABR HOSE Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 13 0 (0%)
01/07/2019 01/07/2019 PNJ HOSE Niêm yết bổ sung 55.664.978 cp 97 -1.70 (-1.75%)
01/07/2019 01/07/2019 KDH HOSE Niêm yết bổ sung 124.205.756 cp 37 0 (0%)
01/07/2019 02/07/2019 19/07/2019 BHK UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.200đ/cp) 20 0 (0%)
01/07/2019 ANV HOSE Giao dịch 2.495.000 cp niêm yết bổ sung 32 +0.65 (+2.04%)
01/07/2019 02/07/2019 17/07/2019 HEM UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp) 17 +1.80 (+10.78%)
30/06/2019 KSH UPCOM ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 1 0 (0%)
30/06/2019 STK HOSE Giao dịch 10.789.146 cp niêm yết bổ sung 30 -0.30 (-1.01%)
30/06/2019 KSH UPCOM ĐHĐCĐ thường niên 2019 1 0 (0%)
29/06/2019 NKG HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 25 +0.40 (+1.59%)
29/06/2019 BBC HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 50 0 (0%)
29/06/2019 NKG HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2019 25 +0.40 (+1.59%)
29/06/2019 BBC HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2019 50 0 (0%)
28/06/2019 01/07/2019 22/07/2019 SKG HOSE Trả cổ tức năm 2018 (1.000 đ/cp) và bằng cổ phiếu (tỷ lệ 10:1) 15 +0.10 (+0.68%)
28/06/2019 01/07/2019 15/07/2019 AAV HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 6 +0.50 (+8.93%)
28/06/2019 01/07/2019 28/06/2019 NNG UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 15 0 (0%)
28/06/2019 BTP HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 14 -0.05 (-0.36%)
28/06/2019 28/06/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 500.000 ccq niêm yết bổ sung 23 +0.10 (+0.44%)
28/06/2019 01/07/2019 28/06/2019 DTI UPCOM Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 1000:38) 4 +0.10 (+2.86%)
28/06/2019 HPG HOSE Giao dịch 637.166.949 cp niêm yết bổ sung 32 +0.40 (+1.25%)
28/06/2019 01/07/2019 22/07/2019 BSC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (300 đ/cp) 13 0 (0%)
28/06/2019 01/07/2019 28/06/2019 DTI UPCOM Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 3,8%) 4 +0.10 (+2.86%)
28/06/2019 01/07/2019 28/06/2019 MPT UPCOM Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 10%) 1 0 (0%)
28/06/2019 01/07/2019 28/06/2019 HAV UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 3 0 (0%)
28/06/2019 01/07/2019 09/07/2019 NET HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500 đ/cp) 104 0 (0%)
28/06/2019 TIE UPCOM ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 5 +0.20 (+3.85%)
28/06/2019 01/07/2019 28/06/2019 IKH UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 8 -7.90 (-100.00%)
28/06/2019 01/07/2019 28/06/2019 HKT HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 4 0 (0%)
28/06/2019 PTL HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2019 4 +0.04 (+1.04%)
28/06/2019 01/07/2019 22/07/2019 SKG HOSE Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (1.000 đ/cp) và cổ phiếu (tỷ lệ 10:1) 15 +0.10 (+0.68%)
28/06/2019 28/06/2019 28/06/2019 KHB UPCOM Giao dịch 29.075.499 cổ phiếu đăng ký giao dịch 2 0 (0%)
28/06/2019 KAC UPCOM ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 21 0 (0%)
28/06/2019 28/06/2019 28/06/2019 XMC UPCOM Giao dịch 54.991.980 cổ phiếu đăng ký giao dịch 7 0 (0%)
28/06/2019 FPT HOSE Giao dịch 61.654.716 cổ phiếu thay đổi niêm yết 133 -1.50 (-1.13%)
28/06/2019 01/07/2019 16/07/2019 HSM UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (300đ/cp) 6 -0.90 (-15.52%)
28/06/2019 28/06/2019 28/06/2019 HDP UPCOM Giao dịch 709.205 cổ phiếu niêm yết bổ sung 18 0 (0%)
19/06/2019 28/06/2019 VPG HOSE Giao dịch 3.449.882 cp niêm yết bổ sung 16 +0.20 (+1.27%)
28/06/2019 01/07/2019 22/07/2019 PJS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 23 0 (0%)
28/06/2019 ITA HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2019 5 +0.09 (+1.69%)
28/06/2019 01/07/2019 16/07/2019 ADP HOSE Trả cổ tức bằng tiền mặt (700đ/cp) 26 -0.10 (-0.38%)
18/06/2019 28/06/2019 FTS HOSE Giao dịch 10.930.363 cp niêm yết bổ sung 46 -0.45 (-0.99%)
27/06/2019 27/06/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 1.200.000 ccq niêm yết bổ sung 23 +0.10 (+0.44%)
27/06/2019 28/06/2019 11/07/2019 HLC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (800 đ/cp) 13 -0.20 (-1.50%)
27/06/2019 28/06/2019 10/07/2019 DC1 UPCOM Trả cổ tức (1.500 đ/cp), và bằng cổ phiếu (tỷ lệ 100:5) 7 0 (0%)
27/06/2019 28/06/2019 27/06/2019 DDN UPCOM Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 100:15), thưởng cổ phiếu (tỷ lệ 100:5) 8 +0.30 (+3.80%)
27/06/2019 28/06/2019 10/07/2019 POV UPCOM Trả cổ tức năm 2018 (800 đ/cp) và bằng cổ phiếu (tỷ lệ 100:25) 8 -0.10 (-1.19%)
27/06/2019 28/06/2019 09/07/2019 AMC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000 đ/cp) 18 0 (0%)
27/06/2019 28/06/2019 10/07/2019 DC1 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp), trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 5%) 7 0 (0%)
27/06/2019 28/06/2019 24/07/2019 CCL HOSE Trả cổ tức năm 2017 (200 đ/cp) 9 +0.30 (+3.49%)
27/06/2019 28/06/2019 25/07/2019 VNR HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.200 đ/cp) 25 +0.60 (+2.43%)
27/06/2019 28/06/2019 26/07/2019 VHD UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp) 11 +0.60 (+5.56%)
27/06/2019 28/06/2019 10/07/2019 YRC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (800đ/cp) 6 -6.30 (-100.00%)
27/06/2019 28/06/2019 01/08/2019 BCM HOSE Trả cổ tức bằng tiền mặt (600đ/cp) 63 +4.10 (+6.52%)
27/06/2019 28/06/2019 27/06/2019 DDN UPCOM Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 15%), trả cổ phiếu thưởng (tỷ lệ 5%) 8 +0.30 (+3.80%)
27/06/2019 28/06/2019 15/07/2019 SHE HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 9 0 (0%)
27/06/2019 28/06/2019 19/07/2019 APC UPCOM Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 8 -0.10 (-1.27%)
27/06/2019 28/06/2019 19/07/2019 SEP UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.572đ/cp) 22 0 (0%)
27/06/2019 LTC UPCOM Hủy niêm yết 4.586.000 cổ phiếu 5 0 (0%)
27/06/2019 LCG HOSE ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 12 +0.15 (+1.22%)
27/06/2019 28/06/2019 10/07/2019 POV UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (800đ/cp), trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 25%) 8 -0.10 (-1.19%)
26/06/2019 27/06/2019 26/06/2019 VE9 UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 2 +0.10 (+5.26%)
27/06/2019 28/06/2019 30/08/2019 VHL HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (3.000 đ/cp) 11 0 (0%)
27/06/2019 DTA HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm tài khóa 2018 4 -0.12 (-2.78%)
26/06/2019 26/06/2019 26/06/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 1.300.000 ccq niêm yết bổ sung 23 +0.10 (+0.44%)
27/06/2019 28/06/2019 29/07/2019 PBT UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (483đ/cp) 9 0 (0%)
27/06/2019 28/06/2019 18/07/2019 MAC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (500 đ/cp) 14 -0.50 (-3.57%)
27/06/2019 28/06/2019 15/08/2019 VIT HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.600 đ/cp) 18 -0.30 (-1.70%)
27/06/2019 28/06/2019 25/07/2019 NBP HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (700 đ/cp) 13 -0.20 (-1.54%)
26/06/2019 27/06/2019 10/10/2019 PVP HOSE Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 17 +0.05 (+0.29%)
26/06/2019 TCT HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 21 0 (0%)
26/06/2019 26/06/2019 26/06/2019 BKH UPCOM Giao dịch 1.750.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 27 0 (0%)
26/06/2019 27/06/2019 11/07/2019 NBR UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (800đ/cp) 9 +1.10 (+12.22%)
26/06/2019 SJF HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2019 2 0 (0%)
26/06/2019 27/06/2019 26/07/2019 TDH HOSE Trả cổ tức 2018 (1.000 đ/cp), thưởng cp (tỷ lệ 100:15) 4 +0.03 (+0.82%)
26/06/2019 27/06/2019 26/06/2019 CCV UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 35 0 (0%)
26/06/2019 EVS HNX Giao dịch đầu tiên 60.000.400 cổ phiếu niêm yết 8 +0.30 (+3.85%)
26/06/2019 CMG HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2019 59 -2.30 (-3.90%)
26/06/2019 FLC UPCOM ĐHĐCĐ thường niên 2019 4 0 (0%)
25/06/2019 25/06/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 5.100.000 ccq niêm yết bổ sung 23 +0.10 (+0.44%)
25/06/2019 26/06/2019 25/06/2019 SCI HNX Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 100:10) 14 0 (0%)
25/06/2019 26/06/2019 25/06/2019 TPP HNX Bán ưu đãi 10.000 đ/cp (tỷ lệ 100000:4047) 11 +0.10 (+0.93%)
26/06/2019 27/06/2019 29/08/2019 ANV HOSE Trả cổ tức đợt 2 năm 2018 (300 đ/cp) 32 +0.65 (+2.04%)
26/06/2019 CMG HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2019 59 -2.30 (-3.90%)
26/06/2019 27/06/2019 10/07/2019 PTP UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 12 0 (0%)
26/06/2019 27/06/2019 26/06/2019 DPC HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 7 +0.60 (+8.96%)
25/06/2019 26/06/2019 26/07/2019 PTI HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (800 đ/cp) 32 -0.40 (-1.25%)
24/06/2019 24/06/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 1.700.000 ccq niêm yết bổ sung 23 +0.10 (+0.44%)
24/06/2019 25/06/2019 24/06/2019 DAT HOSE Trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu (tỷ lệ 100:5) 9 +0.12 (+1.30%)
25/06/2019 26/06/2019 25/06/2019 SHG UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 2 0 (0%)
14/06/2019 25/06/2019 SGN HOSE Giao dịch 9.585.739 cp niêm yết bổ sung 74 0 (0%)
19/06/2019 25/06/2019 SAV HOSE Giao dịch 643.887 cp niêm yết bổ sung 15 +0.05 (+0.33%)
25/06/2019 26/06/2019 25/06/2019 TRS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (3.000đ/cp), trả cổ phiếu thưởng (tỷ lệ 20%) 40 0 (0%)
25/06/2019 26/06/2019 25/06/2019 TPP HNX Bán ưu đãi (tỷ lệ 100:40,47) 11 +0.10 (+0.93%)
25/06/2019 25/06/2019 AST HOSE Niêm yết bổ sung 9.000.000 cp 60 -1.10 (-1.84%)
25/06/2019 26/06/2019 25/06/2019 JVC HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 3 +0.06 (+1.75%)
25/06/2019 26/06/2019 25/06/2019 DTD HNX Thưởng cp (tỷ lệ 10:1) 28 -0.30 (-1.07%)
25/06/2019 26/06/2019 25/06/2019 SCI HNX Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 10%) 14 0 (0%)
24/06/2019 25/06/2019 26/07/2019 HAT HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (3.000 đ/cp) 44 +4 (+9.09%)
25/06/2019 26/06/2019 12/07/2019 VPH HOSE Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (700 đ/cp), bằng cp (tỷ lệ 100:10) 8 -0.06 (-0.77%)
25/06/2019 LDG HOSE Giao dịch 49.597.997 cp niêm yết bổ sung 3 +0.03 (+1.07%)
25/06/2019 26/06/2019 10/07/2019 ABC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 12 +0.30 (+2.48%)
25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 DNB UPCOM Giao dịch 50.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 7 0 (0%)
24/06/2019 24/06/2019 HPG HOSE Niêm yết bổ sung 637.166.949 cp 32 +0.40 (+1.25%)
21/06/2019 21/06/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 1.400.000 ccq niêm yết bổ sung 23 +0.10 (+0.44%)
24/06/2019 25/06/2019 24/06/2019 VCW UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 32 0 (0%)
24/06/2019 25/06/2019 24/06/2019 BDF UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 16 -16 (-100.00%)
24/06/2019 TDG HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 4 +0.20 (+4.65%)
24/06/2019 25/06/2019 10/07/2019 DCG UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (3.000đ/cp) 19 0 (0%)
24/06/2019 25/06/2019 11/07/2019 PNP UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000đ/cp) 20 0 (0%)
24/06/2019 25/06/2019 10/07/2019 SFG HOSE Trả cổ tức đợt 2 năm 2018 (400 đ/cp) 13 0 (0%)
24/06/2019 25/06/2019 09/07/2019 HTT UPCOM ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 2 0 (0%)
24/06/2019 25/06/2019 24/06/2019 TPB HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 18 +0.05 (+0.27%)
24/06/2019 25/06/2019 26/07/2019 AGM HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (500 đ/cp) 5 -0.05 (-1.02%)
24/06/2019 25/06/2019 24/06/2019 HLB UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 279 +4 (+1.43%)
24/06/2019 25/06/2019 24/06/2019 DAT HOSE Phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 (tỷ lệ 100:5) 9 +0.12 (+1.30%)
24/06/2019 TTF HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 4 +0.07 (+1.71%)
22/06/2019 AGR HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 20 0 (0%)
20/06/2019 21/06/2019 20/06/2019 GMC HOSE Trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu (tỷ lệ 100:15) 9 -0.10 (-1.10%)
20/06/2019 21/06/2019 20/06/2019 TV2 HOSE Trả cổ tức đợt 2/2018 bằng cổ phiếu (tỷ lệ 10:2) 41 +1.35 (+3.32%)
21/06/2019 21/06/2019 21/06/2019 ALV UPCOM Giao dịch 3.157.936 cổ phiếu đăng ký giao dịch 9 +1.20 (+13.04%)
21/06/2019 SIC HNX Giao dịch đầu tiên 3.999.779 cổ phiếu niêm yết bổ sung 22 0 (0%)
21/06/2019 FMC HOSE giao dịch 1.200.000 cp niêm yết bổ sung 51 -0.60 (-1.19%)
21/06/2019 DIC UPCOM ĐHĐCĐTN 2019 1 0 (0%)
21/06/2019 24/06/2019 21/06/2019 IVS HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 12 0 (0%)
21/06/2019 24/06/2019 09/07/2019 HVT HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500 đ/cp) 69 +0.60 (+0.87%)
21/06/2019 24/06/2019 21/06/2019 SDP UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 1 0 (0%)
21/06/2019 21/06/2019 21/06/2019 ASA UPCOM Giao dịch 10.000.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 13 0 (0%)
21/06/2019 24/06/2019 10/07/2019 GND UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.100đ/cp) 29 +0.70 (+2.44%)
21/06/2019 EIB HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 lần thứ 2 19 +0.75 (+4.05%)
20/06/2019 21/06/2019 09/07/2019 BDT UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (606đ/cp) 12 +0.10 (+0.87%)
20/06/2019 21/06/2019 20/06/2019 GMC HOSE Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 (tỷ lệ 100:15) 9 -0.10 (-1.10%)
20/06/2019 21/06/2019 20/06/2019 PSD HNX Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 100:20) 13 +0.10 (+0.75%)
20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 TEG HOSE Trả cổ tức năm 2018 (tỷ lệ 10:1) 8 -0.02 (-0.24%)
20/06/2019 21/06/2019 20/06/2019 TV2 HOSE Trả cổ tức đợt 2 năm 2018 (tỷ lệ 10:2) 41 +1.35 (+3.32%)
20/06/2019 21/06/2019 10/07/2019 BSL UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (600đ/cp) 10 0 (0%)
20/06/2019 DGC HOSE Giao dịch đầu tiên 16.169.805 cổ phiếu niêm yết bổ sung 125 -1.60 (-1.28%)
20/06/2019 21/06/2019 19/07/2019 DAS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (300đ/cp) 12 0 (0%)
19/06/2019 NTH HNX Giao dịch đầu tiên 10.802.053 cổ phiếu niêm yết 64 +2 (+3.13%)
19/06/2019 20/06/2019 19/07/2019 MDC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (600 đ/cp) 12 +0.10 (+0.86%)
19/06/2019 19/06/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 500.000 ccq niêm yết bổ sung 23 +0.10 (+0.44%)
19/06/2019 20/06/2019 19/06/2019 APG HOSE ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 15 -0.25 (-1.72%)
18/06/2019 18/06/2019 FTS HOSE Niêm yết bổ sung 10.930.363 cp 46 -0.45 (-0.99%)
19/06/2019 20/06/2019 19/06/2019 PPP HNX Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 10%) 17 +0.30 (+1.78%)
19/06/2019 20/06/2019 27/06/2019 BLW UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (129đ/cp) 10 0 (0%)
19/06/2019 20/06/2019 01/07/2019 PTX UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.300đ/cp) 2 0 (0%)
19/06/2019 20/06/2019 19/06/2019 HFC UPCOM Trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 6%) 6 0 (0%)
19/06/2019 19/06/2019 VPG HOSE Niêm yết bổ sung 3.449.882 cp 16 +0.20 (+1.27%)
19/06/2019 19/06/2019 SAV HOSE Niêm yết bổ sung 643.887 cp 15 +0.05 (+0.33%)
18/06/2019 18/06/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 300.000 ccq niêm yết bổ sung 23 +0.10 (+0.44%)
19/06/2019 20/06/2019 15/07/2019 SAL UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (382đ/cp) 3 0 (0%)
19/06/2019 20/06/2019 25/07/2019 TVT HOSE Trả cổ tức năm 2018 (10.000 đ/cp) 17 +0.25 (+1.47%)
19/06/2019 20/06/2019 28/08/2019 DVP HOSE Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018 (1.500 đ/cp) 76 -0.50 (-0.66%)
19/06/2019 20/06/2019 10/07/2019 DNS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (950đ/cp) 15 -1 (-6.67%)
19/06/2019 20/06/2019 10/07/2019 PAC HOSE Chi quyết toán cổ tức năm 2018 (500 đ/cp) 38 +2.45 (+6.46%)
19/06/2019 20/06/2019 19/06/2019 BSI HOSE Trả cổ tức năm 2018 (tỷ lệ 100:10) 58 -0.20 (-0.34%)
19/06/2019 20/06/2019 15/07/2019 SHS HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500 đ/cp) 20 0 (0%)
19/06/2019 20/06/2019 01/07/2019 DSV UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (800đ/cp) 8 0 (0%)
19/06/2019 20/06/2019 19/06/2019 PC1 HOSE Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 (tỷ lệ 100:20) 28 +0.65 (+2.29%)
19/06/2019 20/06/2019 19/06/2019 PRO UPCOM Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 5 0 (0%)
19/06/2019 ITD HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2019 11 -0.15 (-1.31%)
18/06/2019 19/06/2019 18/06/2019 GIL HOSE Phát hành cổ phiếu trả cổ tức (tỷ lệ 100:21) 35 -0.30 (-0.86%)
17/06/2019 18/06/2019 17/06/2019 CXH UPCOM Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 100:15) 7 -7 (-100.00%)
18/06/2019 FRT HOSE ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 165 -1.10 (-0.67%)
18/06/2019 19/06/2019 18/06/2019 POT HNX Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 20 0 (0%)
18/06/2019 19/06/2019 18/06/2019 TGP UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 5 0 (0%)
18/06/2019 19/06/2019 18/06/2019 NAU UPCOM Thực hiện tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 8 0 (0%)
18/06/2019 19/06/2019 18/06/2019 CLG UPCOM ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 1 0 (0%)
18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019 VSF UPCOM Giao dịch 385.169.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung 35 +1 (+2.86%)
18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019 QNS UPCOM Giao dịch 58.513.854 cổ phiếu niêm yết bổ sung 48 -0.20 (-0.41%)
18/06/2019 KHB UPCOM Hủy niêm yết 29.075.499 cổ phiếu 2 0 (0%)
18/06/2019 19/06/2019 11/07/2019 STP HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (800 đ/cp) 11 +0.60 (+5.36%)
18/06/2019 19/06/2019 28/06/2019 CIA HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000 đ/cp) 10 +0.30 (+3.03%)
17/06/2019 17/06/2019 LDG HOSE Niêm yết bổ sung 49.597.997 cp 3 +0.03 (+1.07%)
17/06/2019 18/06/2019 28/06/2019 TBC HOSE Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018 (500 đ/cp) 39 -0.10 (-0.25%)
17/06/2019 18/06/2019 04/07/2019 KMT HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (700 đ/cp) 9 0 (0%)
17/06/2019 17/06/2019 17/06/2019 BPW UPCOM Giao dịch 2.431.858 cổ phiếu niêm yết bổ sung 19 0 (0%)
17/06/2019 18/06/2019 26/07/2019 TVS HOSE Trả cổ tức 2018 bằng tiền (500 đ/cp), bằng cp (20%); thưởng cp (tỷ lệ 100:3.5) 24 0 (0%)
17/06/2019 18/06/2019 28/06/2019 HBE HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (700 đ/cp) 8 +0.10 (+1.33%)
17/06/2019 18/06/2019 17/06/2019 CXH UPCOM Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 15%) 7 -7 (-100.00%)
17/06/2019 18/06/2019 17/06/2019 TMG UPCOM Tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 50 0 (0%)
17/06/2019 18/06/2019 05/07/2019 STK HOSE Trả cổ tức năm 2018 (1.500 đ/cp) 30 -0.30 (-1.01%)
17/06/2019 18/06/2019 28/06/2019 ICC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (4.700đ/cp) 33 0 (0%)
17/06/2019 18/06/2019 17/06/2019 TFC HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 13 -0.40 (-3.20%)
17/06/2019 18/06/2019 28/06/2019 D2D HOSE Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018 (1.500 đ/cp) 46 +0.05 (+0.11%)
15/06/2019 TCH HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 19 0 (0%)
15/06/2019 TCH HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 19 0 (0%)
14/06/2019 14/06/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 400.000 ccq niêm yết bổ sung 23 +0.10 (+0.44%)
14/06/2019 14/06/2019 14/06/2019 SDD UPCOM Giao dịch 16.007.685 cổ phiếu đăng ký giao dịch 2 +0.20 (+9.52%)
14/06/2019 17/06/2019 01/07/2019 CAG HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (196 đ/cp) 10 +0.90 (+8.82%)
14/06/2019 14/06/2019 14/06/2019 TQW UPCOM Giao dịch 8.933.200 cổ phiếu đăng ký giao dịch 9 0 (0%)
14/06/2019 17/06/2019 28/06/2019 TAW UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (800đ/cp) 11 0 (0%)
14/06/2019 14/06/2019 SGN HOSE Niêm yết bổ sung 9.585.739 cp 74 0 (0%)
04/06/2019 14/06/2019 DPG HOSE Giao dịch 14.999.848 cp niêm yết bổ sung 57 +1 (+1.76%)
14/06/2019 14/06/2019 14/06/2019 MKP UPCOM Giao dịch 3.828.187 cổ phiếu niêm yết bổ sung 31 0 (0%)
14/06/2019 17/06/2019 14/06/2019 PID UPCOM Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 3 0 (0%)
14/06/2019 14/06/2019 14/06/2019 HD3 UPCOM Giao dịch 2.000.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 10 -10 (-100.00%)
14/06/2019 14/06/2019 14/06/2019 CMI UPCOM Giao dịch 16.000.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 1 0 (0%)
14/06/2019 17/06/2019 14/06/2019 CTF HOSE Trả cổ tức năm 2018 (tỷ lệ 10:1), thưởng cp (tỷ lệ 20:1) 31 0 (0%)
14/06/2019 17/06/2019 10/07/2019 LWS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (480đ/cp) 7 -0.30 (-4.62%)
14/06/2019 17/06/2019 14/06/2019 NHH HOSE Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 18 +0.55 (+3.01%)
14/06/2019 17/06/2019 27/06/2019 FRT HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (1.000 đ/cp) 165 -1.10 (-0.67%)
14/06/2019 17/06/2019 28/06/2019 BCE HOSE Trả cổ tức năm 2018 (1.000 đ/cp) 6 +0.10 (+1.62%)
14/06/2019 ALV UPCOM Hủy niêm yết 3.157.936 cổ phiếu 9 +1.20 (+13.04%)
14/06/2019 17/06/2019 14/06/2019 TID UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 24 +0.40 (+1.67%)
14/06/2019 17/06/2019 28/06/2019 BFC HOSE Chi trả cổ tức đợt cuối năm 2018 (500 đ/cp) 36 +1.50 (+4.20%)
14/06/2019 ICF UPCOM ĐHĐCĐ thường niên 2019 6 0 (0%)
14/06/2019 17/06/2019 25/10/2019 VPD HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (1.100 đ/cp) 26 -0.10 (-0.38%)
14/06/2019 17/06/2019 14/06/2019 MPC UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 17 +0.20 (+1.17%)
14/06/2019 14/06/2019 14/06/2019 EVS HNX Hủy ĐKGD cổ phiếu 8 +0.30 (+3.85%)
14/06/2019 17/06/2019 27/06/2019 OPC HOSE Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018 (1.000 đ/cp) 24 +0.05 (+0.21%)
14/06/2019 17/06/2019 17/07/2019 PCM UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (123,7đ/cp) 16 0 (0%)
14/06/2019 17/06/2019 14/06/2019 THN UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 4 0 (0%)
14/06/2019 17/06/2019 14/06/2019 SBT HOSE Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 12 +0.40 (+3.39%)
14/06/2019 14/06/2019 14/06/2019 CER UPCOM Hủy ĐKGD cổ phiếu của Công ty 11 0 (0%)
14/06/2019 17/06/2019 03/07/2019 LAS HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (300 đ/cp) 22 +0.30 (+1.36%)
13/06/2019 13/06/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 7.100.000 ccq niêm yết bổ sung 23 +0.10 (+0.44%)
13/06/2019 14/06/2019 28/06/2019 C22 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.400đ/cp) 17 0 (0%)
13/06/2019 14/06/2019 28/06/2019 HLE UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (650đ/cp) 5 +1.40 (+31.11%)
13/06/2019 14/06/2019 13/06/2019 DHM HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 10 -0.12 (-1.21%)
13/06/2019 14/06/2019 25/06/2019 VND HOSE Trả cổ tức năm 2018 (500 đ/cp) 22 -0.20 (-0.92%)
13/06/2019 14/06/2019 28/06/2019 L10 HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (1.000 đ/cp) 22 +0.35 (+1.61%)
13/06/2019 14/06/2019 13/06/2019 SPI HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 3 +0.10 (+3.70%)
13/06/2019 ASA UPCOM Hủy niêm yết 10.000.000 cổ phiếu 13 0 (0%)
13/06/2019 14/06/2019 17/07/2019 FOX UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 80 -2.20 (-2.76%)
13/06/2019 14/06/2019 24/06/2019 DSS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (960đ/cp) 6 -6 (-100.00%)
13/06/2019 14/06/2019 26/06/2019 TAP UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (4.158đ/cp) 12 0 (0%)
13/06/2019 14/06/2019 13/06/2019 SON UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 8 -1.10 (-14.67%)
13/06/2019 14/06/2019 15/07/2019 VNF HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 10 +0.40 (+4.17%)
13/06/2019 14/06/2019 28/06/2019 PLC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.600 đ/cp) 30 +0.50 (+1.69%)
13/06/2019 14/06/2019 28/06/2019 NLS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (520đ/cp) 6 0 (0%)
13/06/2019 14/06/2019 13/06/2019 VHG UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 2 +0.10 (+4.35%)
12/06/2019 12/06/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 7.200.000 ccq niêm yết bổ sung 23 +0.10 (+0.44%)
12/06/2019 13/06/2019 12/06/2019 SJM UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 7 +0.50 (+7.25%)
13/06/2019 14/06/2019 13/06/2019 STS UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 37 0 (0%)
13/06/2019 14/06/2019 11/07/2019 IMP HOSE Trả cổ tức năm 2018 (2.000 đ/cp) 66 -0.20 (-0.30%)
13/06/2019 14/06/2019 13/06/2019 TNG HNX Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 5:1) 26 +0.90 (+3.42%)
13/06/2019 14/06/2019 13/06/2019 HDO UPCOM Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 0 0 (0%)
13/06/2019 14/06/2019 27/06/2019 GMX HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 20 +0.10 (+0.51%)
13/06/2019 14/06/2019 31/07/2019 HPP UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp) 66 0 (0%)
13/06/2019 14/06/2019 26/06/2019 DPM HOSE Chi trả cổ tức bằng tiền đợt cuối năm 2018 (500 đ/cp) 35 -0.05 (-0.14%)
13/06/2019 13/06/2019 13/06/2019 IDC HNX Giao dịch 109.012.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung 63 0 (0%)
12/06/2019 13/06/2019 12/06/2019 TSJ UPCOM Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 26 0 (0%)
12/06/2019 FCN HOSE Giao dịch 19.503.180 cp niêm yết bổ sung 16 +0.15 (+0.95%)
12/06/2019 13/06/2019 27/06/2019 TCO HOSE Trả cổ tức đợt 2 năm 2018 (300 đ/cp) 11 -0.10 (-0.88%)
12/06/2019 13/06/2019 12/06/2019 NAF HOSE Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2018 (tỷ lệ 100:15) 18 -0.45 (-2.51%)
12/06/2019 13/06/2019 28/06/2019 TRA HOSE Trả cổ tức còn lại năm 2018 (1.000 đ/cp) 80 -0.90 (-1.13%)
12/06/2019 13/06/2019 12/06/2019 EMG UPCOM Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 18 0 (0%)
12/06/2019 NRC HNX Giao dịch đầu tiên 3.000.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung 5 +0.10 (+2.13%)
12/06/2019 13/06/2019 02/07/2019 STU UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (800đ/cp) 20 -19.90 (-100.00%)
12/06/2019 13/06/2019 12/06/2019 VEA UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 39 +1.40 (+3.64%)
12/06/2019 13/06/2019 26/06/2019 THR UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (800đ/cp) 42 -41.70 (-100.00%)
11/06/2019 11/06/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 9.800.000 ccq niêm yết bổ sung 23 +0.10 (+0.44%)
11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 NDW UPCOM Giao dịch 34.311.748 cổ phiếu đăng ký giao dịch 9 0 (0%)
11/06/2019 12/06/2019 11/06/2019 HDG HOSE Trả cổ tức đợt 2/2018 (tỷ lệ 100:25) 31 +2 (+6.39%)
11/06/2019 12/06/2019 25/06/2019 DDH UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (151đ/cp) 16 0 (0%)
11/06/2019 12/06/2019 26/06/2019 DHA HOSE Trả cổ tức bằng tiền phần còn lại của năm 2018 (2.000 đ/cp) 45 +0.05 (+0.11%)
11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 VGI UPCOM Giao dịch 800.000.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung 93 +5.80 (+6.26%)
11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 PWA UPCOM Giao dịch 10.000.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 3 -0.10 (-3.03%)
11/06/2019 12/06/2019 11/06/2019 TEL UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 13 0 (0%)
11/06/2019 12/06/2019 11/06/2019 STT UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 2 0 (0%)
11/06/2019 12/06/2019 11/06/2019 CT3 UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 7 0 (0%)
11/06/2019 12/06/2019 11/06/2019 GTN HOSE ĐHCĐ thường niên năm 2019 19 0 (0%)
11/06/2019 12/06/2019 18/07/2019 TYA HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (1.770 đ/cp) 10 0 (0%)
11/06/2019 DHG HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2018 116 +0.10 (+0.09%)
11/06/2019 12/06/2019 11/06/2019 HDG HOSE Trả cổ tức đợt 2 năm 2018 (tỷ lệ 100:25) 31 +2 (+6.39%)
11/06/2019 12/06/2019 28/06/2019 VGR UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (800đ/cp) 58 +0.10 (+0.17%)
11/06/2019 12/06/2019 11/06/2019 KDH HOSE Lấy ý kiến CĐ bằng văn bản; trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (500 đ/cp), bằng cp (tỷ lệ 100:5); thưởng cp (tỷ lệ 100:25) 37 0 (0%)
10/06/2019 11/06/2019 28/06/2019 TKU HNX Trả cổ tức năm 2018 (750 đ/cp) và bằng cp (tỷ lệ 1000:75) 18 +1.60 (+8.94%)
10/06/2019 11/06/2019 25/06/2019 NLG HOSE Trả cổ tức đợt cuối năm 2018 (2,92%) 44 -0.35 (-0.80%)
11/06/2019 12/06/2019 24/06/2019 VGT UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (600đ/cp) 16 -0.20 (-1.29%)
11/06/2019 AMD UPCOM ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 1 0 (0%)
11/06/2019 12/06/2019 26/06/2019 UDJ UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.200đ/cp) 10 0 (0%)
11/06/2019 12/06/2019 12/07/2019 HEM UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp) 17 +1.80 (+10.78%)
11/06/2019 12/06/2019 28/06/2019 VIN UPCOM rả cổ tức bằng tiền mặt (900đ/cp) 21 0 (0%)
10/06/2019 11/06/2019 10/06/2019 CC4 UPCOM Thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 10 0 (0%)
10/06/2019 11/06/2019 20/06/2019 NFC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (400 đ/cp) 15 0 (0%)
10/06/2019 11/06/2019 25/06/2019 HFB UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (450đ/cp) 14 0 (0%)
10/06/2019 11/06/2019 10/06/2019 DTA HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm tài khóa 2018 4 -0.12 (-2.78%)
10/06/2019 11/06/2019 10/06/2019 DSP UPCOM Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 10 0 (0%)
10/06/2019 11/06/2019 27/06/2019 RAT UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 16 0 (0%)
10/06/2019 11/06/2019 25/06/2019 NLG HOSE Trả cổ tức bằng tiền đợt cuối năm 2018 44 -0.35 (-0.80%)
10/06/2019 11/06/2019 10/06/2019 PMG HOSE Trả cổ tức năm 2018 (tỷ lệ 100:11) 8 +0.40 (+4.94%)
10/06/2019 10/06/2019 10/06/2019 MHY UPCOM Giao dịch 31.800 cổ phần đăng ký giao dịch 19 -18.80 (-100.00%)
10/06/2019 10/06/2019 10/06/2019 BXT UPCOM Giao dịch 63.400 cổ phần đăng ký giao dịch 11 0 (0%)
10/06/2019 11/06/2019 21/06/2019 BMI HOSE Trả cổ tức năm 2018 (1.200 đ/cp) 25 +1.30 (+5.22%)
10/06/2019 11/06/2019 28/06/2019 NNB UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (9,58đ/cp) 10 0 (0%)
10/06/2019 10/06/2019 10/06/2019 TAN UPCOM Giao dịch 1.343.505 cổ phần đăng ký giao dịch 40 0 (0%)
10/06/2019 11/06/2019 10/06/2019 HNM UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 9 0 (0%)
10/06/2019 11/06/2019 10/06/2019 L44 UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 1 0 (0%)
10/06/2019 11/06/2019 28/06/2019 TKU HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (750 đ/cp), trả cổ tức bằng cp (tỷ lệ 1000:75) 18 +1.60 (+8.94%)
10/06/2019 TAC HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2019 55 -1.40 (-2.53%)
10/06/2019 LBM HOSE Giao dịch 1.500.000 cp niêm yết bổ sung 45 +0.10 (+0.22%)
07/06/2019 10/06/2019 07/06/2019 QTC HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 12 -0.60 (-4.96%)
07/06/2019 10/06/2019 20/08/2019 TTG UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (200đ/cp) 15 -0.80 (-5.52%)
07/06/2019 10/06/2019 07/06/2019 VPB HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 20 +0.40 (+2.02%)
07/06/2019 10/06/2019 07/06/2019 HFS UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 29 -28.60 (-100.00%)
07/06/2019 10/06/2019 24/06/2019 HTN HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (1.500 đ/cp) 14 +0.25 (+1.81%)
07/06/2019 10/06/2019 20/06/2019 HAS HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (600 đ/cp) 9 -0.32 (-3.56%)
07/06/2019 10/06/2019 26/06/2019 WCS HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (20.000 đ/cp) 195 0 (0%)
07/06/2019 10/06/2019 28/06/2019 LKW UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp) 34 0 (0%)
07/06/2019 10/06/2019 07/06/2019 TTZ UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 2 0 (0%)
07/06/2019 07/06/2019 07/06/2019 APT UPCOM Giao dịch 8.800.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 4 0 (0%)
07/06/2019 10/06/2019 07/06/2019 CTX HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 8 0 (0%)
07/06/2019 10/06/2019 07/06/2019 SHX UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 2 0 (0%)
07/06/2019 10/06/2019 07/06/2019 CEN UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 3 0 (0%)
07/06/2019 10/06/2019 07/06/2019 PCN UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 13 0 (0%)
07/06/2019 10/06/2019 26/06/2019 MCH UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (4.500đ/cp) 178 +5 (+2.80%)
07/06/2019 10/06/2019 21/06/2019 HNB UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (800đ/cp) 12 0 (0%)
07/06/2019 10/06/2019 15/07/2019 BPC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 9 +0.10 (+1.08%)
07/06/2019 10/06/2019 10/07/2019 IDC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 63 0 (0%)
07/06/2019 10/06/2019 17/06/2019 DVN UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (300đ/cp) 19 0 (0%)
07/06/2019 10/06/2019 07/06/2019 VLP UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 0 0 (0%)
07/06/2019 TTE HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 11 0 (0%)
07/06/2019 10/06/2019 25/06/2019 NBT UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (450đ/cp) 16 0 (0%)
07/06/2019 10/06/2019 25/06/2019 TV4 HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (500 đ/cp) 13 -0.10 (-0.76%)
07/06/2019 10/06/2019 15/07/2019 MDG HOSE Trả cổ tức năm 2018 ,tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 (400 đ/cp) 12 0 (0%)
07/06/2019 07/06/2019 07/06/2019 NHT HOSE Giao dịch 3.419.318 cổ phiếu ĐKGD bổ sung 13 0 (0%)
07/06/2019 10/06/2019 07/06/2019 L14 HNX Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 10:1) 39 0 (0%)
07/06/2019 10/06/2019 25/06/2019 MEF UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (3.500đ/cp) 4 0 (0%)
07/06/2019 10/06/2019 26/06/2019 SPV UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 15 0 (0%)
07/06/2019 10/06/2019 28/06/2019 HAD HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (7.000 đ/cp) 15 0 (0%)
07/06/2019 10/06/2019 21/06/2019 HJS HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 34 0 (0%)
07/06/2019 10/06/2019 24/06/2019 CDH UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (334đ/cp) 3 0 (0%)
07/06/2019 10/06/2019 07/06/2019 VCG HOSE Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 23 +0.50 (+2.15%)
06/06/2019 07/06/2019 06/06/2019 DIH HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 19 -0.40 (-2.13%)
06/06/2019 07/06/2019 06/06/2019 VGC HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 55 0 (0%)
06/06/2019 07/06/2019 06/06/2019 BCP UPCOM Tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 10 0 (0%)
06/06/2019 07/06/2019 29/06/2019 BBC HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 50 0 (0%)
06/06/2019 07/06/2019 06/06/2019 CNH UPCOM Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 5 -0.90 (-17.65%)
06/06/2019 CMI UPCOM Hủy niêm yết 15.002.500 cổ phiếu 1 0 (0%)
06/06/2019 07/06/2019 06/06/2019 KAC UPCOM ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 21 0 (0%)
06/06/2019 07/06/2019 20/06/2019 A32 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (700đ/cp) 32 0 (0%)
06/06/2019 07/06/2019 06/06/2019 CMW UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 12 0 (0%)
06/06/2019 06/06/2019 06/06/2019 SIP HOSE Giao dịch 69.048.195 cổ phiếu đăng ký giao dịch 92 +1.70 (+1.85%)
06/06/2019 07/06/2019 19/06/2019 HGM HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (5.500 đ/cp) 55 +5 (+9.09%)
22/04/2019 06/06/2019 TV2 HOSE Giao dịch lần đầu 12.313.159 cp 41 +1.35 (+3.32%)
06/06/2019 07/06/2019 24/06/2019 PMS HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500 đ/cp) 33 +0.10 (+0.31%)
06/06/2019 07/06/2019 06/06/2019 LTG UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 22 -0.30 (-1.39%)
06/06/2019 07/06/2019 28/06/2019 CPC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.100 đ/cp) 20 +0.30 (+1.54%)
06/06/2019 07/06/2019 06/06/2019 CHS UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 12 -0.20 (-1.68%)
06/06/2019 07/06/2019 19/06/2019 TKC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (750 đ/cp) 1 0 (0%)
06/06/2019 07/06/2019 17/06/2019 CH5 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp) 9 0 (0%)
06/06/2019 07/06/2019 19/06/2019 EVE HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (1.000 đ/cp) 14 +0.05 (+0.35%)
06/06/2019 07/06/2019 28/06/2019 PTL HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 4 +0.04 (+1.04%)
06/06/2019 07/06/2019 26/06/2019 TCT HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 21 0 (0%)
06/06/2019 07/06/2019 18/10/2019 SHI HOSE Trả cổ tức năm 2018 còn lại bằng tiền (500 đ/cp) và bằng cổ phiếu (tỷ lệ 100:2) 15 0 (0%)
06/06/2019 07/06/2019 08/07/2019 SBH UPCOM rả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 61 -0.20 (-0.33%)
06/06/2019 07/06/2019 25/06/2019 NDC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000đ/cp) 160 0 (0%)
05/06/2019 05/06/2019 VIC HOSE Niêm yết bổ sung 154.314.159 cp 47 -0.15 (-0.32%)
05/06/2019 06/06/2019 08/07/2019 VIB HOSE Trả cổ tức bằng tiền mặt (567đ/cp) 23 +0.20 (+0.89%)
05/06/2019 05/06/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 900.000 ccq thay đổi niêm yết 23 +0.10 (+0.44%)
05/06/2019 PLP HOSE Giao dịch 10.000.000 cp niêm yết bổ sung 5 0 (0%)
05/06/2019 06/06/2019 05/06/2019 VNI UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 9 0 (0%)
05/06/2019 06/06/2019 19/06/2019 POB UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (180đ/cp) 51 0 (0%)
05/06/2019 06/06/2019 17/06/2019 SCS HOSE Trả cổ tức còn lại năm 2018 (3.700 đ/cp) 87 +0.10 (+0.11%)
05/06/2019 06/06/2019 19/06/2019 TSB HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (200 đ/cp) 49 -0.50 (-1.02%)
05/06/2019 06/06/2019 05/06/2019 TTT HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 34 -0.60 (-1.79%)
05/06/2019 06/06/2019 05/06/2019 IN4 UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 57 -5.30 (-9.33%)
05/06/2019 06/06/2019 05/06/2019 HDC HOSE Trả cổ tức năm 2018 (tỷ lệ 100:15) 31 +0.05 (+0.16%)
05/06/2019 06/06/2019 28/06/2019 VGI UPCOM Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 93 +5.80 (+6.26%)
05/06/2019 06/06/2019 05/06/2019 PNJ HOSE Thưởng cp (tỷ lệ 3:1) 97 -1.70 (-1.75%)
05/06/2019 06/06/2019 05/06/2019 MFS UPCOM Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 25 +0.10 (+0.39%)
05/06/2019 06/06/2019 26/06/2019 VNM HOSE Chi trả cổ tức còn lại của năm 2018 (1.500 đ/cp) 66 -0.60 (-0.90%)
05/06/2019 06/06/2019 19/06/2019 HTU UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (61đ/cp) 9 -8.80 (-97.78%)
05/06/2019 06/06/2019 20/06/2019 KSE UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.400đ/cp) 29 -29 (-100.00%)
05/06/2019 06/06/2019 20/06/2019 SPD UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 8 0 (0%)
05/06/2019 06/06/2019 28/06/2019 NCT HOSE Chi trả cổ tức còn lại năm 2018 (5.000 đ/cp) 90 0 (0%)
05/06/2019 06/06/2019 01/07/2019 PTT UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 8 0 (0%)
05/06/2019 06/06/2019 20/06/2019 EBS HNX Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên, trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 11 0 (0%)
04/06/2019 05/06/2019 25/06/2019 VTP HOSE Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp), trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 41.4%) 84 -1.20 (-1.43%)
04/06/2019 04/06/2019 MSH HOSE Niêm yết bổ sung 2.381.400 cp 51 +1.90 (+3.73%)
04/06/2019 04/06/2019 DPG HOSE Niêm yết bổ sung 14.999.848 cp 57 +1 (+1.76%)
04/06/2019 05/06/2019 04/06/2019 OCH HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 6 -0.10 (-1.59%)
04/06/2019 05/06/2019 04/06/2019 FLC UPCOM ĐHCĐ thường niên năm 2019 4 0 (0%)
04/06/2019 05/06/2019 19/06/2019 VDB UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.076đ/cp) 1 0 (0%)
04/06/2019 05/06/2019 17/06/2019 HNI UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000đ/cp) 24 +1.20 (+5.00%)
04/06/2019 05/06/2019 24/06/2019 HHV HOSE Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.328đ/cp) 13 +0.25 (+1.87%)
04/06/2019 05/06/2019 25/06/2019 ARM HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000 đ/cp) 31 0 (0%)
04/06/2019 05/06/2019 04/06/2019 HAB UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 76 +0.80 (+1.05%)
04/06/2019 05/06/2019 25/06/2019 VTP HOSE Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp), trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 41.4%) 84 -1.20 (-1.43%)
04/06/2019 04/06/2019 FCN HOSE Niêm yết bổ sung 19.503.180 cp 16 +0.15 (+0.95%)
04/06/2019 05/06/2019 26/06/2019 CMG HOSE ĐHCĐ thường niên năm 2019 59 -2.30 (-3.90%)
04/06/2019 05/06/2019 04/06/2019 HPG HOSE Trả cổ tức năm 2018 (tỷ lệ 10:3) 32 +0.40 (+1.25%)
04/06/2019 05/06/2019 24/06/2019 HAH HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (1.500 đ/cp) 44 +0.90 (+2.05%)
04/06/2019 SDD UPCOM Hủy niêm yết 16.007.685 cổ phiếu 2 +0.20 (+9.52%)
04/06/2019 HAI UPCOM ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 2 0 (0%)
04/06/2019 05/06/2019 17/06/2019 THI HOSE Chi trả cổ tức còn lại năm 2018 (1.000 đ/cp) 29 +1.50 (+5.17%)
04/06/2019 05/06/2019 21/06/2019 HTC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (300 đ/cp) 26 +2.30 (+9.02%)
04/06/2019 05/06/2019 29/08/2019 TOW UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.400đ/cp) 21 0 (0%)
04/06/2019 05/06/2019 04/06/2019 NQN UPCOM Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 14 0 (0%)
04/06/2019 05/06/2019 04/06/2019 DNA UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 24 0 (0%)
04/06/2019 05/06/2019 04/06/2019 DLD UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 6 0 (0%)
04/06/2019 05/06/2019 20/06/2019 BMP HOSE Chi trả cổ tức đợt 2/2018 (2.500 đ/cp) 111 -1.40 (-1.26%)
04/06/2019 05/06/2019 08/07/2019 SID UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (600đ/cp) 12 +0.20 (+1.64%)
04/06/2019 05/06/2019 20/06/2019 VTB HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (1.500 đ/cp) 11 -0.10 (-0.95%)
03/06/2019 03/06/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 4.000.000 ccq niêm yết bổ sung 23 +0.10 (+0.44%)
03/06/2019 04/06/2019 03/06/2019 VSC HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu (tỷ lệ 100:10), bằng tiền (1.500 đ/cp) 22 +0.95 (+4.24%)
03/06/2019 03/06/2019 03/06/2019 CFV UPCOM Giao dịch 6.256.100 cổ phiếu đăng ký giao dịch 22 +2.60 (+11.87%)
03/06/2019 04/06/2019 01/07/2019 SVG UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (60đ/cp) 6 0 (0%)
03/06/2019 04/06/2019 17/06/2019 CSV HOSE Trả cổ tức đợt 3/2018 (1.600 đ/cp) 65 +0.20 (+0.31%)
03/06/2019 04/06/2019 03/06/2019 BMD UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 14 0 (0%)
03/06/2019 04/06/2019 28/06/2019 DOC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (420đ/cp) 9 +0.10 (+1.16%)
03/06/2019 03/06/2019 03/06/2019 PVV UPCOM Giao dịch 30.000.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 1 0 (0%)
03/06/2019 04/06/2019 12/06/2019 PTS HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (700 đ/cp) 8 -0.20 (-2.50%)
03/06/2019 04/06/2019 28/06/2019 PCE HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.200 đ/cp) 19 +0.20 (+1.04%)
03/06/2019 AAA HOSE giao dịch 1.700.000 cp niêm yết bổ sung 11 -0.05 (-0.44%)
03/06/2019 04/06/2019 22/06/2019 QCG HOSE ĐHCĐ thường niên năm 2019 17 +1.05 (+6.34%)
03/06/2019 04/06/2019 20/06/2019 LQN UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 2 0 (0%)
03/06/2019 04/06/2019 14/06/2019 CSC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 29 -0.30 (-1.02%)
03/06/2019 04/06/2019 29/06/2019 NKG HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 25 +0.40 (+1.59%)
03/06/2019 04/06/2019 20/06/2019 KTU UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (3.292,2đ/cp) 14 -7.90 (-57.25%)
03/06/2019 04/06/2019 03/06/2019 HTK UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 12 0 (0%)
03/06/2019 04/06/2019 21/06/2019 KHP HOSE Trả cổ tức đợt 2 năm 2018 (200 đ/cp) 10 +0.35 (+3.57%)
03/06/2019 04/06/2019 20/06/2019 HHA UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000đ/cp) 71 -71.10 (-100.00%)
03/06/2019 04/06/2019 14/06/2019 DSC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (3.000đ/cp) 26 -0.10 (-0.39%)
03/06/2019 04/06/2019 10/06/2019 VCS HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000 đ/cp) 73 -0.30 (-0.41%)
03/06/2019 04/06/2019 03/06/2019 VSC HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu (tỷ lệ 100:10), bằng tiền (1.500 đ/cp) 22 +0.95 (+4.24%)
31/05/2019 03/06/2019 31/05/2019 SDD UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 2 +0.20 (+9.52%)
31/05/2019 03/06/2019 31/05/2019 PHP UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 22 +0.20 (+0.91%)
31/05/2019 03/06/2019 04/07/2019 PSL UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.500đ/cp) 12 -0.80 (-6.45%)
31/05/2019 03/06/2019 26/06/2019 TNC HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (950 đ/cp) 56 0 (0%)
31/05/2019 03/06/2019 31/05/2019 KHA UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 9 0 (0%)
31/05/2019 03/06/2019 20/06/2019 CTB HNX Trả cổ tức bằng tiền (1.000 đ/cp), thưởng cp (tỷ lệ 5:1) 22 0 (0%)
31/05/2019 31/05/2019 31/05/2019 DLR UPCOM Giao dịch 4.500.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 12 0 (0%)
31/05/2019 03/06/2019 31/05/2019 VT8 UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 26 +3.30 (+12.79%)
31/05/2019 03/06/2019 31/05/2019 ROS HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 3 -0.05 (-1.79%)
31/05/2019 31/05/2019 31/05/2019 IRC UPCOM Giao dịch 17.500.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung 8 0 (0%)
31/05/2019 03/06/2019 31/05/2019 KTL UPCOM Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019 21 0 (0%)
31/05/2019 31/05/2019 31/05/2019 DCS UPCOM Giao dịch 60.310.988 cổ phiếu đăng ký giao dịch 1 0 (0%)
31/05/2019 03/06/2019 31/05/2019 ASA UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 13 0 (0%)
31/05/2019 03/06/2019 28/06/2019 HVN HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (1.000 đ/cp) 22 +0.50 (+2.27%)
31/05/2019 31/05/2019 31/05/2019 PCN UPCOM Giao dịch 3.924.550 cổ phiếu đăng ký giao dịch 13 0 (0%)
31/05/2019 03/06/2019 18/06/2019 SBM UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.300đ/cp) 31 0 (0%)
31/05/2019 03/06/2019 15/06/2019 DNH UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.200đ/cp) 50 +2.20 (+4.40%)
31/05/2019 31/05/2019 31/05/2019 VHG UPCOM Giao dịch 150.000.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 2 +0.10 (+4.35%)
31/05/2019 03/06/2019 31/05/2019 VC7 HNX Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 14 +1.20 (+8.76%)
31/05/2019 03/06/2019 31/05/2019 CTC HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 1 0 (0%)
31/05/2019 03/06/2019 31/05/2019 VSF UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 35 +1 (+2.86%)
31/05/2019 03/06/2019 31/05/2019 LIC UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 20 -0.10 (-0.51%)
31/05/2019 DTL HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 14 +0.10 (+0.74%)
31/05/2019 03/06/2019 18/06/2019 BLT UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 52 +2.30 (+4.42%)
31/05/2019 DBC HOSE Giao dịch đầu tiên 8.281.363 cổ phiếu niêm yết bổ sung 35 +1.15 (+3.33%)
31/05/2019 03/06/2019 01/07/2019 HTE UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (900đ/cp) 4 -0.10 (-2.33%)
30/05/2019 31/05/2019 24/06/2019 GTA HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (1.150 đ/cp) 11 +0.60 (+5.26%)
30/05/2019 31/05/2019 22/06/2019 RIC UPCOM ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 5 -0.10 (-2.00%)
30/05/2019 31/05/2019 23/07/2019 PLX HOSE Trả cổ tức năm 2018 (2.600 đ/cp) 38 +0.05 (+0.13%)
30/05/2019 31/05/2019 30/05/2019 IRC UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 8 0 (0%)
30/05/2019 31/05/2019 25/06/2019 DTK HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (550đ/cp) 12 -0.50 (-4.10%)
30/05/2019 31/05/2019 30/05/2019 BSA UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 23 +0.30 (+1.33%)
30/05/2019 31/05/2019 17/06/2019 VT1 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (400đ/cp) 29 -29 (-100.00%)
30/05/2019 31/05/2019 20/06/2019 MGC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (150đ/cp) 5 0 (0%)
30/05/2019 31/05/2019 30/05/2019 SPP UPCOM ĐHĐCĐ thường niên 2019, bán ưu đãi 10.000 đ/cp (tỷ lệ 1488:1000) 0 -0.10 (-50.00%)
30/05/2019 31/05/2019 24/10/2019 CTW UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (573đ/cp) 22 0 (0%)
30/05/2019 31/05/2019 14/06/2019 IDV HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 38 +0.10 (+0.26%)
30/05/2019 TLG HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 51 +0.60 (+1.17%)
30/05/2019 31/05/2019 28/06/2019 THT HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (800 đ/cp) 14 0 (0%)
30/05/2019 TLG HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2018 51 +0.60 (+1.17%)
30/05/2019 31/05/2019 30/05/2019 PMJ UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2019 20 0 (0%)
30/05/2019 31/05/2019 30/05/2019 SSF UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 20 0 (0%)
30/05/2019 31/05/2019 30/05/2019 HBW UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 7 -7.10 (-100.00%)
30/05/2019 31/05/2019 30/05/2019 FOX UPCOM Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 100:10) 80 -2.20 (-2.76%)
30/05/2019 31/05/2019 30/05/2019 SRB UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 2 0 (0%)
30/05/2019 31/05/2019 17/06/2019 NSS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (3.500đ/cp) 3 0 (0%)
30/05/2019 31/05/2019 02/07/2019 DRC HOSE Thanh toán cổ tức còn lại năm 2018 (600 đ/cp) 34 +0.10 (+0.30%)
30/05/2019 31/05/2019 30/05/2019 HIG UPCOM Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 9 +0.20 (+2.33%)
30/05/2019 31/05/2019 14/06/2019 SKV UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.340đ/cp) 41 0 (0%)
30/05/2019 31/05/2019 24/06/2019 NAS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.500đ/cp) 23 0 (0%)
30/05/2019 31/05/2019 20/06/2019 PET HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (1.000 đ/cp) 26 0 (0%)
30/05/2019 31/05/2019 30/05/2019 VSA HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 26 -0.20 (-0.78%)
30/05/2019 31/05/2019 14/06/2019 VBC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.200 đ/cp) 23 +0.80 (+3.43%)
30/05/2019 31/05/2019 14/06/2019 DHP HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (500 đ/cp) 11 +0.40 (+3.64%)
30/05/2019 31/05/2019 21/06/2019 TRC HOSE Trả cổ tức đợt 2 năm 2018 (800 đ/cp) 44 +2 (+4.60%)
30/05/2019 31/05/2019 21/06/2019 VTO HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (900 đ/cp) 12 +0.20 (+1.61%)
30/05/2019 31/05/2019 26/06/2019 MGG UPCOM rả cổ tức bằng tiền mặt (3.500đ/cp) 29 +0.50 (+1.73%)
30/05/2019 31/05/2019 18/06/2019 KPF HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (500 đ/cp) và cổ phiếu (tỷ lệ 100:5) 3 +0.03 (+0.89%)
30/05/2019 31/05/2019 30/05/2019 FOX UPCOM Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 10%) 80 -2.20 (-2.76%)
30/05/2019 31/05/2019 30/05/2019 RGC UPCOM Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 3 -0.10 (-2.94%)
30/05/2019 31/05/2019 30/05/2019 AVF UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 0 0 (0%)
30/05/2019 31/05/2019 11/06/2019 MC3 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 8 0 (0%)
29/05/2019 29/05/2019 FUESSV50 HOSE Giao dịch 2.400.000 ccq niêm yết bổ sung 19 +0.14 (+0.72%)
29/05/2019 30/05/2019 10/06/2019 TMP HOSE Chi trả cổ tức còn lại năm 2018 (1.500 đ/cp) 68 -0.50 (-0.74%)
29/05/2019 30/05/2019 01/07/2019 HAP HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (600 đ/cp) 5 +0.01 (+0.21%)
29/05/2019 30/05/2019 14/06/2019 LAW UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (786đ/cp) 18 +0.50 (+2.78%)
29/05/2019 30/05/2019 25/06/2019 DPC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 7 +0.60 (+8.96%)
29/05/2019 30/05/2019 07/06/2019 LSS HOSE Chi trả cổ tức năm 2017-2018 (700 đ/cp) 11 +0.20 (+1.83%)
29/05/2019 30/05/2019 24/06/2019 XDH UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000đ/cp), trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 40%) 24 0 (0%)
29/05/2019 30/05/2019 14/06/2019 IBC UPCOM Chi trả cổ tức năm 2018 (900 đ/cp) , thưởng cp (tỷ lệ 100:11) 2 0 (0%)
29/05/2019 30/05/2019 12/06/2019 BBM UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (800đ/cp) 11 0 (0%)
29/05/2019 30/05/2019 29/05/2019 TNA HOSE Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 100:15) 5 -0.22 (-4.40%)
29/05/2019 30/05/2019 29/05/2019 TCK UPCOM Tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 4 0 (0%)
29/05/2019 30/05/2019 30/07/2019 SPA UPCOM ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, trả cổ tức bằng tiền mặt (600đ/cp) 9 0 (0%)
29/05/2019 30/05/2019 29/05/2019 VLG UPCOM Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 6 +0.30 (+4.92%)
29/05/2019 30/05/2019 26/06/2019 NBW HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (800 đ/cp) 26 -2.20 (-8.40%)
29/05/2019 30/05/2019 17/06/2019 TV3 HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 13 0 (0%)
29/05/2019 30/05/2019 17/06/2019 HTR UPCOM rả cổ tức bằng tiền mặt (800đ/cp) 11 0 (0%)
29/05/2019 30/05/2019 29/05/2019 FCC UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 10 0 (0%)
29/05/2019 30/05/2019 18/06/2019 BRS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.400đ/cp) 20 0 (0%)
29/05/2019 30/05/2019 26/06/2019 GEG HOSE Trả cổ tức bằng tiền mặt (700đ/cp) 13 +0.25 (+1.87%)
29/05/2019 30/05/2019 18/07/2019 C32 HOSE Chi trả cổ tức còn lại năm 2018 (1.200 đ/cp) 17 0 (0%)
28/05/2019 29/05/2019 28/05/2019 TCM HOSE Thưởng cổ phiếu (tỷ lệ 100:7) 48 +2.75 (+5.76%)
29/05/2019 30/05/2019 29/05/2019 DST HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 4 0 (0%)
29/05/2019 30/05/2019 10/06/2019 GCB UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (800đ/cp) 18 0 (0%)
29/05/2019 30/05/2019 29/05/2019 VTL UPCOM Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 6 +0.40 (+7.27%)
28/05/2019 TV2 HOSE Hủy niêm yết 12.313.159 cổ phiếu 41 +1.35 (+3.32%)
28/05/2019 29/05/2019 28/05/2019 ATB UPCOM Tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019 1 0 (0%)
28/05/2019 FRT HOSE Giao dịch 680.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung 165 -1.10 (-0.67%)
28/05/2019 29/05/2019 28/05/2019 APF UPCOM Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 10%) 69 -1 (-1.45%)
22/05/2019 28/05/2019 VPH HOSE Giao dịch 586.053 cp niêm yết bổ sung 8 -0.06 (-0.77%)
28/05/2019 29/05/2019 28/05/2019 TKC HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 1 0 (0%)
28/05/2019 VSH HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 49 +0.40 (+0.81%)
28/05/2019 29/05/2019 28/05/2019 KLF UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 1 0 (0%)
28/05/2019 29/05/2019 10/06/2019 CVH UPCOM rả cổ tức bằng tiền mặt (600đ/cp) 13 0 (0%)
28/05/2019 29/05/2019 28/05/2019 TCM HOSE Trả cổ phiếu thưởng (tỷ lệ 100:7) 48 +2.75 (+5.76%)
28/05/2019 29/05/2019 28/05/2019 LBC UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 12 0 (0%)
28/05/2019 29/05/2019 10/06/2019 PTD HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 11 +0.40 (+3.81%)
28/05/2019 29/05/2019 12/06/2019 PEQ UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.800đ/cp), trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 28%) 36 0 (0%)
28/05/2019 29/05/2019 17/06/2019 MVB HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.200đ/cp) 22 0 (0%)
28/05/2019 29/05/2019 28/05/2019 FRC UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 22 -0.60 (-2.73%)
27/05/2019 28/05/2019 27/05/2019 CKV HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 17 0 (0%)
27/05/2019 28/05/2019 27/06/2019 PIA HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (4.000đ/cp) 27 -0.50 (-1.87%)
27/05/2019 27/05/2019 27/05/2019 SCJ UPCOM Giao dịch 19.516.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 4 +0.10 (+2.44%)
27/05/2019 28/05/2019 27/05/2019 VNP UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 12 +0.10 (+0.85%)
27/05/2019 HSG HOSE Giao dịch 38.479.161 cp niêm yết bổ sung 22 +0.10 (+0.46%)
27/05/2019 27/05/2019 27/05/2019 SLC UPCOM Hủy ĐKGD cổ phiếu của Công ty 11 -0.30 (-2.86%)
27/05/2019 28/05/2019 27/06/2019 NCS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.200đ/cp) 26 0 (0%)
27/05/2019 VHM HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2019 40 -0.40 (-0.99%)
27/05/2019 27/05/2019 27/05/2019 PPI UPCOM Giao dịch 48.290.629 cổ phiếu đăng ký giao dịch 1 0 (0%)
27/05/2019 28/05/2019 28/06/2019 NBC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 13 +0.20 (+1.54%)
27/05/2019 28/05/2019 14/06/2019 TC6 HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (500 đ/cp) 10 +0.20 (+1.92%)
27/05/2019 28/05/2019 12/06/2019 BSI HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (800 đ/cp) 58 -0.20 (-0.34%)
27/05/2019 28/05/2019 18/06/2019 FRT HOSE ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 165 -1.10 (-0.67%)
27/05/2019 28/05/2019 12/06/2019 BAX HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 40 -0.30 (-0.76%)
27/05/2019 28/05/2019 07/06/2019 HND UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (250đ/cp) 15 0 (0%)
27/05/2019 28/05/2019 27/05/2019 HPI UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 15 -2.30 (-15.44%)
27/05/2019 28/05/2019 12/06/2019 DBM UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 28 +3.60 (+12.95%)
27/05/2019 28/05/2019 25/06/2019 M10 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.200đ/cp) 21 0 (0%)
27/05/2019 28/05/2019 21/06/2019 DTV UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.200đ/cp) 35 0 (0%)
27/05/2019 28/05/2019 27/05/2019 IPA HNX Tham dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 15 -0.20 (-1.36%)
27/05/2019 28/05/2019 27/06/2019 VE4 HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (400 đ/cp) 259 0 (0%)
27/05/2019 28/05/2019 27/05/2019 ACV UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 100 0 (0%)
27/05/2019 28/05/2019 27/05/2019 SRA HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 4 +0.10 (+2.70%)
27/05/2019 27/05/2019 27/05/2019 BUD UPCOM Giao dịch 6.495.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung 14 0 (0%)
27/05/2019 28/05/2019 12/06/2019 HEC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.500đ/cp) 59 0 (0%)
17/05/2019 27/05/2019 AAM HOSE Giao dịch 2.410.710 cp niêm yết bổ sung 9 -0.08 (-0.91%)
26/05/2019 EIB HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 lần 2 19 +0.75 (+4.05%)
25/05/2019 MCP HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2019 29 +0.20 (+0.70%)
25/05/2019 MCP HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2019 29 +0.20 (+0.70%)
25/05/2019 DTT HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 21 0 (0%)
25/05/2019 CRC HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 6 +0.16 (+2.47%)
24/05/2019 27/05/2019 24/05/2019 VMS HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 26 -0.80 (-3.07%)
24/05/2019 27/05/2019 29/06/2019 DLG HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 2 0 (0%)
24/05/2019 27/05/2019 24/05/2019 LLM UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 10 0 (0%)
24/05/2019 24/05/2019 PLP HOSE Niêm yết bổ sung 10.000.000 cp 5 0 (0%)
24/05/2019 27/05/2019 17/06/2019 SBV HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (1.200 đ/cp) 11 -0.15 (-1.42%)
24/05/2019 27/05/2019 24/05/2019 DTG HNX Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 39 +0.50 (+1.29%)
24/05/2019 27/05/2019 24/05/2019 TS4 UPCOM ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 1 0 (0%)
24/05/2019 27/05/2019 12/06/2019 THW UPCOM rả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 11 +0.70 (+6.67%)
24/05/2019 27/05/2019 24/05/2019 SVL UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 19 0 (0%)
24/05/2019 24/05/2019 24/05/2019 IBD UPCOM Giao dịch 9.000.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 10 0 (0%)
24/05/2019 27/05/2019 20/06/2019 SAV HOSE Trả cổ tức năm 2018 (500 đ/cp), thưởng cổ phiếu (tỷ lệ 100:5) 15 +0.05 (+0.33%)
24/05/2019 27/05/2019 24/05/2019 HGW UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 10 0 (0%)
24/05/2019 27/05/2019 24/05/2019 NSG UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 10 0 (0%)
24/05/2019 27/05/2019 24/05/2019 DL1 HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 5 +0.30 (+6.12%)
24/05/2019 HT1 HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2019 12 +0.10 (+0.83%)
24/05/2019 27/05/2019 24/05/2019 LDW UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 14 0 (0%)
24/05/2019 DHC HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2019 41 -0.20 (-0.49%)
24/05/2019 27/05/2019 26/06/2019 PGC HOSE Chi trả cổ tức còn lại năm 2018 (2.000 đ/cp) 15 +0.15 (+1.01%)
24/05/2019 27/05/2019 19/06/2019 ITD HOSE ĐHCĐ thường niên năm 2019 11 -0.15 (-1.31%)
24/05/2019 27/05/2019 06/06/2019 MTH UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (600đ/cp) 18 0 (0%)
24/05/2019 27/05/2019 17/06/2019 LHG HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (1.600 đ/cp) 35 -0.40 (-1.14%)
24/05/2019 HT1 HOSE ĐHCĐ thường niên năm 2019 12 +0.10 (+0.83%)
24/05/2019 27/05/2019 17/06/2019 SPH UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 10 0 (0%)
24/05/2019 27/05/2019 24/05/2019 SJE HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 21 -0.10 (-0.48%)
24/05/2019 27/05/2019 24/05/2019 HRB UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 65 0 (0%)
24/05/2019 27/05/2019 27/06/2019 LCG HOSE ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 12 +0.15 (+1.22%)
24/05/2019 DLR UPCOM Hủy niêm yết 4.500.000 cổ phiếu 12 0 (0%)
24/05/2019 27/05/2019 10/06/2019 CNG HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (2.500 đ/cp) 32 -0.35 (-1.09%)
24/05/2019 PVV UPCOM Hủy niêm yết 30.000.000 cổ phiếu 1 0 (0%)
24/05/2019 DCS UPCOM Hủy niêm yết 60.310.988 cổ phiếu 1 0 (0%)
23/05/2019 24/05/2019 23/05/2019 VIX HOSE Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 100:15) 18 0 (0%)
23/05/2019 24/05/2019 10/06/2019 BSQ UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.200đ/cp) 20 -0.10 (-0.51%)
23/05/2019 24/05/2019 30/05/2019 DHD UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (700đ/cp) 24 -0.80 (-3.33%)
23/05/2019 24/05/2019 23/05/2019 BVS HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 40 -0.30 (-0.76%)
23/05/2019 24/05/2019 23/05/2019 VPG HOSE Trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu (tỷ lệ 100:15) 16 +0.20 (+1.27%)
23/05/2019 24/05/2019 23/05/2019 BHT UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 13 0 (0%)
23/05/2019 24/05/2019 24/06/2019 NS2 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.065đ/cp) 8 +0.50 (+5.95%)
23/05/2019 24/05/2019 04/06/2019 CMK UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (800đ/cp) 9 0 (0%)
23/05/2019 23/05/2019 23/05/2019 HGW UPCOM Giao dịch 7.399.456 cổ phiếu niêm yết bổ sung 10 0 (0%)
23/05/2019 24/05/2019 07/06/2019 HEP UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (703đ/cp) 13 0 (0%)
23/05/2019 24/05/2019 06/06/2019 SPB UPCOM rả cổ tức bằng tiền mặt (4.000đ/cp) 25 0 (0%)
23/05/2019 24/05/2019 07/06/2019 SKN UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (484đ/cp) 8 0 (0%)
23/05/2019 24/05/2019 20/06/2019 HTI HOSE Trả cổ tức năm 2018 (1.200 đ/cp) 18 +0.05 (+0.28%)
23/05/2019 24/05/2019 10/06/2019 BTR UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (800đ/cp) 10 -9.80 (-100.00%)
23/05/2019 24/05/2019 10/06/2019 PTH UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp) 19 0 (0%)
23/05/2019 24/05/2019 07/06/2019 GDW HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 25 0 (0%)
23/05/2019 24/05/2019 23/05/2019 ONE HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 7 +0.30 (+4.29%)
23/05/2019 24/05/2019 10/06/2019 NAC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (8.000đ/cp) 1 0 (0%)
23/05/2019 24/05/2019 23/05/2019 SJF HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 2 0 (0%)
23/05/2019 24/05/2019 10/06/2019 GTH UPCOM ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, trả cổ tức bằng tiền mặt (300đ/cp) 3 +0.30 (+10.71%)
23/05/2019 24/05/2019 06/06/2019 THG HOSE Chi trả cổ tức đợt cuối năm 2018 (2.000 đ/cp) 44 +0.20 (+0.46%)
23/05/2019 24/05/2019 11/06/2019 SDN HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.700 đ/cp) 31 +1 (+3.23%)
23/05/2019 24/05/2019 06/06/2019 CLL HOSE Chi trả cổ tức đợt cuối năm 2018 (200 đ/cp) 40 +0.10 (+0.25%)
23/05/2019 24/05/2019 23/05/2019 AMD UPCOM ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 1 0 (0%)
23/05/2019 24/05/2019 17/06/2019 YBM HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 10 -0.70 (-6.86%)
23/05/2019 24/05/2019 12/06/2019 VNS HOSE Trả cổ tức năm 2018 (1.000 đ/cp) 11 +0.05 (+0.45%)
23/05/2019 24/05/2019 23/05/2019 CDO UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 1 0 (0%)
23/05/2019 24/05/2019 14/06/2019 HES UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (600đ/cp) 18 0 (0%)
23/05/2019 PCN UPCOM Hủy niêm yết 3.924.550 cổ phiếu 13 0 (0%)
23/05/2019 24/05/2019 12/06/2019 PVG HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (500 đ/cp) 9 +0.10 (+1.15%)
23/05/2019 24/05/2019 23/05/2019 TDG HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 4 +0.20 (+4.65%)
23/05/2019 24/05/2019 23/05/2019 GLT HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 19 -0.10 (-0.53%)
23/05/2019 24/05/2019 23/05/2019 VNB UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 13 0 (0%)
23/05/2019 24/05/2019 24/06/2019 TTF HOSE ĐHCĐ thường niên năm 2019 4 +0.07 (+1.71%)
23/05/2019 OGC HOSE ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 (lần 2) 6 +0.20 (+3.20%)
23/05/2019 24/05/2019 10/06/2019 UIC HOSE Chi trả cổ tức còn lại năm 2018 (2.100 đ/cp) 39 -0.90 (-2.31%)
23/05/2019 24/05/2019 25/06/2019 TIX HOSE Trả cổ tức đợt 3/2018 (500 đ/cp), tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 (1.500 đ/cp) 35 0 (0%)
23/05/2019 24/05/2019 14/06/2019 DND UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp) 17 0 (0%)
23/05/2019 24/05/2019 23/05/2019 VIR UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 4 0 (0%)
23/05/2019 24/05/2019 11/06/2019 MWG HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (1.500 đ/cp) 60 +0.40 (+0.67%)
23/05/2019 24/05/2019 23/05/2019 VPG HOSE Trả cổ tức năm 2018 (tỷ lệ 100:15) 16 +0.20 (+1.27%)
23/05/2019 24/05/2019 23/05/2019 SP2 UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 17 0 (0%)
23/05/2019 VIC HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 47 -0.15 (-0.32%)
23/05/2019 24/05/2019 30/09/2019 SJS HOSE Chi trả cổ tức năm 2017 (1.000 đ/cp) 66 +0.30 (+0.46%)
22/05/2019 22/05/2019 VPH HOSE Niêm yết bổ sung 586.052 cp 8 -0.06 (-0.77%)
22/05/2019 22/05/2019 22/05/2019 MSR UPCOM Giao dịch 15.902.430 cổ phiếu niêm yết bổ sung 18 +0.20 (+1.12%)
22/05/2019 23/05/2019 17/06/2019 VLB UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp) 35 +0.30 (+0.86%)
22/05/2019 23/05/2019 22/05/2019 ART UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 1 0 (0%)
22/05/2019 23/05/2019 22/05/2019 FTI UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 4 0 (0%)
22/05/2019 23/05/2019 12/06/2019 HUB HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (1.500 đ/cp) 19 -0.15 (-0.79%)
22/05/2019 23/05/2019 22/05/2019 SJG UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 12 0 (0%)
22/05/2019 22/05/2019 22/05/2019 RAT UPCOM Giao dịch 1.400.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung 16 0 (0%)
22/05/2019 23/05/2019 28/06/2019 ITA HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 5 +0.09 (+1.69%)
22/05/2019 23/05/2019 22/05/2019 HKB UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 1 0 (0%)
22/05/2019 DIG HOSE Giao dịch 47.463.661 cp niêm yết bổ sung 29 -0.20 (-0.69%)
22/05/2019 23/05/2019 28/06/2019 TIE UPCOM ĐHCĐ thường niên năm 2019 5 +0.20 (+3.85%)
21/05/2019 21/05/2019 FRT HOSE Niêm yết bổ sung 680.000 cp 165 -1.10 (-0.67%)
20/05/2019 20/05/2019 FUESSV50 HOSE Giao dịch 100.000 ccq niêm yết bổ sung 19 +0.14 (+0.72%)
20/05/2019 20/05/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 100.000 ccq niêm yết bổ sung 23 +0.10 (+0.44%)
21/05/2019 22/05/2019 10/06/2019 NTL HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (1.500 đ/cp) 44 +0.05 (+0.11%)
21/05/2019 22/05/2019 17/06/2019 PMB HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 10 0 (0%)
21/05/2019 22/05/2019 21/05/2019 SGN HOSE Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (3.000 đ/cp), bằng cp (tỷ lệ 10:4) 74 0 (0%)
21/05/2019 22/05/2019 10/06/2019 VEE UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 10 -10 (-100.00%)
21/05/2019 22/05/2019 21/05/2019 X18 UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 4 -3.90 (-100.00%)
21/05/2019 22/05/2019 31/05/2019 SRF HOSE Chi trả cổ tức đợt cuối năm 2018 (800 đ/cp) 10 +0.02 (+0.21%)
21/05/2019 22/05/2019 21/05/2019 VOC UPCOM Tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 19 +0.40 (+2.13%)
21/05/2019 22/05/2019 10/07/2019 CLW HOSE Trả cổ tức năm 2018 (800 đ/cp) 37 0 (0%)
21/05/2019 22/05/2019 06/06/2019 BTG UPCOM Tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, trả cổ tức bằng tiền mặt (150đ/cp) 11 0 (0%)
21/05/2019 22/05/2019 12/06/2019 HCM HOSE Thanh toán cổ tức đợt 2/2018 (1.900 đ/cp) 29 -0.05 (-0.17%)
21/05/2019 22/05/2019 04/06/2019 PNJ HOSE Trả cổ tức đợt 3 năm 2018 (200 đ/cp) 97 -1.70 (-1.75%)
21/05/2019 22/05/2019 25/06/2019 GVT UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (3.200đ/cp) 78 -5.50 (-7.05%)
21/05/2019 PDR HOSE Giao dịch 61.268.965 cp niêm yết bổ sung 26 -0.25 (-0.97%)
21/05/2019 22/05/2019 04/06/2019 DPH UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (200đ/cp) 46 +6 (+13.04%)
21/05/2019 22/05/2019 30/05/2019 VGL UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp) 21 0 (0%)
21/05/2019 22/05/2019 21/05/2019 VMG UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 3 0 (0%)
20/05/2019 21/05/2019 31/05/2019 SEB HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (900 đ/cp) 47 0 (0%)
20/05/2019 21/05/2019 12/06/2019 RTS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.300đ/cp) 20 -0.10 (-0.50%)
20/05/2019 OGC HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 6 +0.20 (+3.20%)
20/05/2019 20/05/2019 20/05/2019 ICF UPCOM Giao dịch 12.807.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 6 0 (0%)
20/05/2019 21/05/2019 31/05/2019 PJT HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (1.500 đ/cp) 10 0 (0%)
20/05/2019 21/05/2019 20/05/2019 AST HOSE Trả cổ tức đợt 2 năm 2018 (tỷ lệ 4:1) 60 -1.10 (-1.84%)
20/05/2019 21/05/2019 05/06/2019 X26 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.400đ/cp) 26 0 (0%)
18/05/2019 CTI HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 17 +0.55 (+3.22%)
17/05/2019 17/05/2019 AAM HOSE Niêm yết bổ sung 2.410.710 cp 9 -0.08 (-0.91%)
17/05/2019 20/05/2019 20/06/2019 VRE HOSE Chi trả cổ tức (tỷ lệ 1.050 đ/cp) 23 -0.25 (-1.09%)
17/05/2019 20/05/2019 17/05/2019 JOS UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 1 0 (0%)
17/05/2019 20/05/2019 17/05/2019 PWS UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 12 0 (0%)
17/05/2019 20/05/2019 31/05/2019 BMC HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (800 đ/cp) 17 +0.30 (+1.73%)
17/05/2019 20/05/2019 05/06/2019 APF UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.022đ/cp) 69 -1 (-1.45%)
17/05/2019 20/05/2019 03/06/2019 ACS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 7 0 (0%)
17/05/2019 20/05/2019 07/06/2019 FPT HOSE Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (1.000 đ/cp) và bằng cổ phiếu (tỷ lệ 10:1) 133 -1.50 (-1.13%)
17/05/2019 20/05/2019 30/05/2019 CCR HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (400đ/cp) 12 -0.10 (-0.84%)
17/05/2019 17/05/2019 17/05/2019 PNP UPCOM Giao dịch 16.100.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 20 0 (0%)
17/05/2019 20/05/2019 17/05/2019 SDB UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 1 0 (0%)
17/05/2019 17/05/2019 17/05/2019 HEM UPCOM Giao dịch 1.904.650 cổ phiếu niêm yết bổ sung 17 +1.80 (+10.78%)
17/05/2019 20/05/2019 30/05/2019 ADS HOSE Trả cổ tức năm 2018 (2.000 đ/cp) 14 +0.20 (+1.47%)
17/05/2019 PXT UPCOM ĐHĐCĐ thường niên 2019 4 0 (0%)
17/05/2019 20/05/2019 17/05/2019 KDC HOSE ĐHCĐ thường niên năm 2019 65 +0.20 (+0.31%)
17/05/2019 20/05/2019 17/05/2019 KDF UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 47 +0.20 (+0.43%)
17/05/2019 20/05/2019 11/06/2019 TDW HOSE Trả cổ tức năm 2018 (950 đ/cp) 47 0 (0%)
17/05/2019 20/05/2019 12/06/2019 MCF HNX Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, trả cổ tức bằng tiền mặt (668 đ/cp) 11 -0.30 (-2.78%)
17/05/2019 20/05/2019 03/06/2019 SIV UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp) 37 0 (0%)
17/05/2019 20/05/2019 03/06/2019 BT1 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.600đ/cp) 14 +1.50 (+10.71%)
17/05/2019 20/05/2019 06/06/2019 VHC HOSE Chi trả cổ tức đợt 2/2018 (2.000 đ/cp) 76 +0.30 (+0.39%)
17/05/2019 20/05/2019 28/05/2019 TDB UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp) 42 0 (0%)
17/05/2019 20/05/2019 20/06/2019 DVW UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.500đ/cp) 18 0 (0%)
17/05/2019 20/05/2019 28/05/2019 AVC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 58 -0.10 (-0.17%)
17/05/2019 20/05/2019 29/05/2019 THB HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (3.750 đ/cp) 12 0 (0%)
17/05/2019 20/05/2019 04/06/2019 PPC HOSE Chi trả cổ tức còn lại năm 2018 (1.200 đ/cp) 16 0 (0%)
17/05/2019 ANV HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 32 +0.65 (+2.04%)
17/05/2019 17/05/2019 17/05/2019 PWS UPCOM Giao dịch 14.798.179 cổ phiếu niêm yết bổ sung 12 0 (0%)
17/05/2019 20/05/2019 20/06/2019 QSP UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.600đ/cp) 24 +0.40 (+1.67%)
17/05/2019 ANV HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2019 32 +0.65 (+2.04%)
16/05/2019 17/05/2019 03/06/2019 BDF UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp) 16 -16 (-100.00%)
16/05/2019 16/05/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 100.000 ccq niêm yết bổ sung 23 +0.10 (+0.44%)
16/05/2019 17/05/2019 30/05/2019 X20 HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 11 0 (0%)
16/05/2019 17/05/2019 31/05/2019 VMA UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 5 0 (0%)
16/05/2019 17/05/2019 27/05/2019 SBA HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (1.200 đ/cp) 34 +0.70 (+2.04%)
16/05/2019 17/05/2019 14/06/2019 HPD UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (700đ/cp) 27 +0.30 (+1.13%)
16/05/2019 17/05/2019 05/06/2019 CNN UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (923đ/cp) 40 0 (0%)
16/05/2019 CIG HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2019 lần 2 6 +0.35 (+6.14%)
16/05/2019 16/05/2019 HSG HOSE Niêm yết bổ sung 38.479.161 cp 22 +0.10 (+0.46%)
16/05/2019 17/05/2019 04/06/2019 HC3 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 28 0 (0%)
16/05/2019 17/05/2019 29/05/2019 VCA HOSE Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000đ/cp) 10 +0.34 (+3.56%)
16/05/2019 17/05/2019 31/05/2019 MQB UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (200đ/cp) 9 0 (0%)
16/05/2019 17/05/2019 16/05/2019 RTB UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 25 +1.90 (+7.60%)
16/05/2019 17/05/2019 27/05/2019 THS HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000 đ/cp) 11 0 (0%)
16/05/2019 17/05/2019 28/05/2019 SAS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.490đ/cp) 28 -0.10 (-0.36%)
16/05/2019 17/05/2019 16/05/2019 DIC UPCOM ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 1 0 (0%)
16/05/2019 17/05/2019 27/05/2019 VDS HOSE Chi trả cổ tức đợt 2/2018 (200 đ/cp) 21 +0.25 (+1.17%)
16/05/2019 17/05/2019 03/06/2019 VCI HOSE Chi trả cổ tức đợt 2/2018 (700 đ/cp) 50 +1 (+1.99%)
16/05/2019 17/05/2019 16/05/2019 MCO HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 23 +0.80 (+3.51%)
16/05/2019 17/05/2019 03/06/2019 SKH UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.222đ/cp) 29 -0.40 (-1.38%)
16/05/2019 17/05/2019 16/05/2019 S12 UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 3 0 (0%)
16/05/2019 17/05/2019 03/06/2019 C21 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 16 +2.10 (+12.80%)
16/05/2019 17/05/2019 16/05/2019 API HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 7 +0.60 (+9.09%)
16/05/2019 17/05/2019 05/06/2019 TDN HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 11 +0.30 (+2.70%)
16/05/2019 17/05/2019 04/06/2019 SBD UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 8 +0.60 (+7.59%)
16/05/2019 17/05/2019 25/06/2019 NDP UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.700đ/cp) 24 0 (0%)
15/05/2019 16/05/2019 31/05/2019 CMN UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (3.300đ/cp) 77 0 (0%)
15/05/2019 16/05/2019 30/05/2019 CLC HOSE Trả cổ tức đợt cuối năm 2018 (2.000 đ/cp) 44 0 (0%)
15/05/2019 16/05/2019 03/06/2019 HPU UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.200đ/cp) 7 -6.40 (-86.49%)
15/05/2019 16/05/2019 07/06/2019 MTC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (100đ/cp) 4 0 (0%)
15/05/2019 15/05/2019 DIG HOSE Niêm yết bổ sung 47.463.661 cp 29 -0.20 (-0.69%)
15/05/2019 16/05/2019 30/05/2019 HMC HOSE Chi trả cổ tức đợt cuối năm 2018 (2.500 đ/cp) 12 +0.05 (+0.42%)
15/05/2019 16/05/2019 15/05/2019 EIN UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 4 0 (0%)
15/05/2019 16/05/2019 29/05/2019 VSI HOSE Trả cổ tức năm 2018 (1.500 đ/cp) 18 0 (0%)
15/05/2019 16/05/2019 28/05/2019 INN HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000 đ/cp) 51 +0.20 (+0.39%)
15/05/2019 16/05/2019 15/05/2019 PGV HOSE Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 21 0 (0%)
15/05/2019 16/05/2019 06/06/2019 HOT UPCOM Chi trả cổ tức năm 2018 (2.040 đ/cp) 14 0 (0%)
15/05/2019 16/05/2019 06/06/2019 PPY HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 9 -0.40 (-4.44%)
15/05/2019 16/05/2019 31/05/2019 TMC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (900 đ/cp) 9 -0.10 (-1.09%)
07/05/2019 15/05/2019 ILB HOSE Giao dịch lần đầu 24.502.245 cp 31 -1.25 (-3.99%)
15/05/2019 16/05/2019 28/05/2019 MTS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (600đ/cp) 10 0 (0%)
14/05/2019 15/05/2019 14/05/2019 IVS HNX Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 12 0 (0%)
14/05/2019 15/05/2019 30/05/2019 SGS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.350đ/cp) 18 0 (0%)
14/05/2019 14/05/2019 PDR HOSE Niêm yết bổ sung 61.268.965 cp 26 -0.25 (-0.97%)
14/05/2019 15/05/2019 11/06/2019 DHG HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 116 +0.10 (+0.09%)
14/05/2019 15/05/2019 11/06/2019 DHG HOSE Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 116 +0.10 (+0.09%)
13/05/2019 13/05/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 3.100.000 ccq niêm yết bổ sung 23 +0.10 (+0.44%)
14/05/2019 15/05/2019 28/05/2019 HLB UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trả cổ tức bằng tiền mặt (10.000đ/cp) 279 +4 (+1.43%)
14/05/2019 15/05/2019 31/05/2019 BMN UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (840đ/cp) 9 0 (0%)
14/05/2019 15/05/2019 31/05/2019 BNW UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (545đ/cp) 9 0 (0%)
14/05/2019 15/05/2019 24/05/2019 TTD UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.100đ/cp) 76 0 (0%)
14/05/2019 15/05/2019 29/05/2019 BGW UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (223đ/cp) 16 0 (0%)
14/05/2019 SCS HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 87 +0.10 (+0.11%)
14/05/2019 15/05/2019 03/06/2019 MTP UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 13 -0.50 (-3.79%)
14/05/2019 15/05/2019 14/05/2019 HAI UPCOM ĐHCĐ thường niên năm 2019 2 0 (0%)
14/05/2019 15/05/2019 30/05/2019 BMG UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp) 19 0 (0%)
14/05/2019 15/05/2019 14/05/2019 NVP UPCOM Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 7 0 (0%)
14/05/2019 15/05/2019 14/05/2019 TAC HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 55 -1.40 (-2.53%)
14/05/2019 15/05/2019 24/05/2019 PME HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (2.000 đ/cp) 90 0 (0%)
14/05/2019 15/05/2019 15/06/2019 TCH HOSE ĐHCĐ thường niên năm 2019 19 0 (0%)
14/05/2019 15/05/2019 23/05/2019 BTU UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 16 0 (0%)
14/05/2019 15/05/2019 10/06/2019 SSU UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (200đ/cp) 2 0 (0%)
14/05/2019 15/05/2019 14/05/2019 KOS HOSE Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 39 +0.30 (+0.78%)
07/05/2019 14/05/2019 VNG HOSE Giao dịch 4.513.480 cp niêm yết bổ sung 9 +0.25 (+2.94%)
14/05/2019 15/05/2019 28/05/2019 TIP HOSE Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018 (500 đ/cp) 25 +0.15 (+0.61%)
14/05/2019 15/05/2019 14/05/2019 HBC HOSE Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (300 đ/cp), bằng cp (tỷ lệ 20:1) 8