Bạn chưa có cổ phiếu theo dõi nào! Nhấn [+] để thêm.
Thêm mã
  • VN-Index 0.00 0 (0%)
  • HNX-Index 0.00 0 (0%)
  • UPCOM-Index 0.00 0 (0%)
Lịch sử giao dịch
Ngày GD không hưởng quyền Ngày đăng ký cuối cùng Ngày thực hiện Mã CK Sàn Nội dung sự kiện Giá hiện tại
06/01/2020 VCB HOSE Giao dịch 111.108.873 cp niêm yết bổ sung 101 +0.50 (+0.50%)
31/12/2019 MWG HOSE Giao dịch 12.729.511 cp niêm yết bổ sung 41 +0.75 (+1.81%)
30/12/2019 CII HOSE Giao dịch 3.000.000 cp niêm yết bổ sung 18 +0.05 (+0.28%)
17/12/2019 18/12/2019 27/12/2019 GDT HOSE Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 (2.000 đ/cp) 29 0 (0%)
21/12/2018 05/12/2019 PNJ HOSE Giao dịch 4.863.658 cp niêm yết bổ sung 72 +0.40 (+0.56%)
05/12/2019 06/12/2019 25/12/2019 CLC HOSE Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 (1.000 đ/cp) 36 0 (0%)
03/12/2019 04/12/2019 23/12/2019 VSH HOSE ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 40 0 (0%)
02/12/2019 03/12/2019 20/12/2019 RAL HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 112 +6.10 (+5.45%)
02/12/2019 03/12/2019 02/12/2019 CLG UPCOM ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 1 +0.10 (+11.11%)
29/11/2019 29/11/2019 VNG HOSE Giao dịch 3.985.925 cp niêm yết bổ sung 9 -0.08 (-0.89%)
29/11/2019 02/12/2019 29/11/2019 GTN HOSE ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 19 0 (0%)
29/11/2019 02/12/2019 13/12/2019 KDC HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (1.000 đ/cp) 65 0 (0%)
28/11/2019 28/11/2019 28/11/2019 VT8 UPCOM Hủy ĐKGD cổ phiếu 26 +3.30 (+12.79%)
28/11/2019 28/11/2019 28/11/2019 NPH UPCOM Hủy ĐKGD cổ phiếu 11 -11.40 (-100.00%)
27/11/2019 28/11/2019 27/11/2019 ACS UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 8 0 (0%)
27/11/2019 28/11/2019 10/12/2019 CVC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (200đ/cp) 4 -4.40 (-100.00%)
27/11/2019 28/11/2019 10/12/2019 L12 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (600đ/cp) 5 +0.10 (+2.00%)
26/11/2019 TVB HOSE Giao dịch 24.287.340 cp niêm yết bổ sung 6 0 (0%)
26/11/2019 27/11/2019 26/11/2019 TCK UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 4 0 (0%)
26/11/2019 27/11/2019 06/12/2019 KHP HOSE Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 (300 đ/cp) 10 -0.10 (-0.98%)
26/11/2019 26/11/2019 26/11/2019 PBC UPCOM Giao dịch 40.000.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 13 +0.30 (+2.36%)
25/11/2019 26/11/2019 25/11/2019 VOC UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 24 -0.50 (-2.08%)
25/11/2019 26/11/2019 25/11/2019 PFL UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 4 -0.10 (-2.50%)
22/11/2019 25/11/2019 20/12/2019 TCH HOSE Tạm ứng cổ tức năm 2019 (450 đ/cp) 9 -0.04 (-0.45%)
21/11/2019 21/11/2019 IDI HOSE Niêm yết bổ sung 29.691.188 cp 13 +0.05 (+0.39%)
21/11/2019 21/11/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 1.000.000 ccq niêm yết bổ sung 19 -0.02 (-0.11%)
25/11/2019 26/11/2019 26/12/2019 TIX HOSE Tổ chức ĐHĐCĐ TN 2019, tạm ứng cổ tức đợt 2/2019 (1.500 đ/cp) 38 0 (0%)
25/11/2019 RDP HOSE Giao dịch 3.393.854 cp niêm yết bổ sung 6 -0.19 (-3.02%)
25/11/2019 26/11/2019 25/11/2019 DBD HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 48 +3.15 (+6.54%)
22/11/2019 25/11/2019 22/11/2019 CAV HOSE ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 55 0 (0%)
20/11/2019 20/11/2019 E1VFVN30 HOSE Thay đổi niêm yết 1.400.000 ccq 19 -0.02 (-0.11%)
11/11/2019 22/11/2019 SHA HOSE Giao dịch 2.757.920 cp niêm yết bổ sung 5 -0.04 (-0.89%)
22/11/2019 25/11/2019 14/02/2020 HVG UPCOM ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 1 0 (0%)
22/11/2019 25/11/2019 22/11/2019 CC1 UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 12 0 (0%)
22/11/2019 TCD HOSE Giao dịch 4.072.178 cp niêm yết bổ sung 11 +0.50 (+4.76%)
22/11/2019 25/11/2019 06/12/2019 SMB HOSE Tạm ứng cổ tức năm 2019 (3.500 đ/cp) 39 -0.50 (-1.28%)
22/11/2019 25/11/2019 12/12/2019 MLC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (716.844đ/cp) 13 0 (0%)
21/11/2019 22/11/2019 02/12/2019 KPF HOSE ĐHCĐ bất thường năm 2019 lần 2 9 -0.03 (-0.34%)
21/11/2019 22/11/2019 18/12/2019 LTG UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.600đ/cp) 30 +0.20 (+0.68%)
21/11/2019 22/11/2019 21/11/2019 KTS HNX Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 25 +1 (+4.00%)
21/11/2019 22/11/2019 21/11/2019 CTF HOSE ĐHCĐ bất thường năm 2019 37 +0.20 (+0.55%)
21/11/2019 22/11/2019 03/12/2019 VIR UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (600đ/cp) 7 0 (0%)
19/11/2019 19/11/2019 FUESSV50 HOSE Giao dịch 200.000 ccq niêm yết bổ sung 16 +0.32 (+1.95%)
21/11/2019 22/11/2019 06/12/2019 IDV HNX ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500 đ/cp) 37 +0.30 (+0.80%)
21/11/2019 22/11/2019 18/12/2019 KBE UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 18 -17.50 (-100.00%)
21/11/2019 22/11/2019 21/11/2019 GSP HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 11 -0.05 (-0.45%)
20/11/2019 21/11/2019 20/11/2019 PHP UPCOM lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 22 -0.70 (-3.18%)
20/11/2019 21/11/2019 20/11/2019 IVS HNX Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 8 +0.70 (+8.43%)
20/11/2019 21/11/2019 20/11/2019 KHD UPCOM Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 87%), trả cổ phiếu thưởng (tỷ lệ 3%) 6 -0.90 (-15.25%)
20/11/2019 21/11/2019 20/11/2019 VTM UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 22 0 (0%)
20/11/2019 21/11/2019 19/12/2019 CRC HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (500 đ/cp) 6 +0.22 (+3.48%)
20/11/2019 21/11/2019 20/11/2019 TND UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 8 +0.20 (+2.63%)
18/11/2019 18/11/2019 E1VFVN30 HOSE Thay đổi niêm yết 400.000 ccq 19 -0.02 (-0.11%)
19/11/2019 20/11/2019 06/12/2019 HTC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (300 đ/cp) 22 0 (0%)
19/11/2019 20/11/2019 19/11/2019 PND UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 7 0 (0%)
19/11/2019 20/11/2019 05/12/2019 SHE HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 12 +0.60 (+5.00%)
19/11/2019 20/11/2019 10/12/2019 GHC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000đ/cp) 27 -0.10 (-0.37%)
19/11/2019 20/11/2019 29/11/2019 VNL HOSE Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 (700 đ/cp) 21 -0.25 (-1.20%)
19/11/2019 20/11/2019 19/11/2019 TCS HNX Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 8 +0.30 (+3.80%)
19/11/2019 20/11/2019 19/11/2019 BTR UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 10 -9.80 (-100.00%)
19/11/2019 20/11/2019 10/12/2019 SFC HOSE ĐHĐCĐ TN 2019 và chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 (3.000 đ/cp) 17 0 (0%)
19/11/2019 20/11/2019 19/11/2019 VTV HNX Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 5 -0.10 (-1.85%)
19/11/2019 20/11/2019 19/11/2019 BLF HNX Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 3 0 (0%)
18/11/2019 SFI HOSE Giao dịch 561.912 cp niêm yết bổ sung 34 0 (0%)
18/11/2019 19/11/2019 18/11/2019 WSB UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 49 +0.90 (+1.84%)
18/11/2019 19/11/2019 18/11/2019 NNG UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 16 0 (0%)
18/11/2019 18/11/2019 18/11/2019 NDF UPCOM Giao dịch 7.853.800 cổ phiếu đăng ký giao dịch 1 0 (0%)
18/11/2019 19/11/2019 18/11/2019 VNF HNX Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 9 -0.40 (-4.40%)
15/11/2019 18/11/2019 15/11/2019 MSR UPCOM Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 10%) 18 -0.10 (-0.57%)
18/11/2019 CMG HOSE ĐHĐCĐ bất thường 2019 46 +1 (+2.20%)
15/11/2019 15/11/2019 TVB HOSE Niêm yết 24.287.340 cp niêm yết bổ sung 6 0 (0%)
15/11/2019 15/11/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 1.400.000 ccq niêm yết bổ sung 19 -0.02 (-0.11%)
18/11/2019 PXS UPCOM ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 6 -0.30 (-4.76%)
18/11/2019 18/11/2019 18/11/2019 SCJ UPCOM Giao dịch 18.323.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung 5 -0.30 (-6.25%)
18/11/2019 19/11/2019 18/11/2019 HKP UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 31 0 (0%)
15/11/2019 15/11/2019 TCD HOSE Niêm yết bổ sung 4.072.178 cp 11 +0.50 (+4.76%)
14/11/2019 14/11/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 1.200.000 ccq niêm yết bổ sung 19 -0.02 (-0.11%)
14/11/2019 15/11/2019 14/11/2019 TNW UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 10 0 (0%)
15/11/2019 18/11/2019 15/11/2019 VIB HOSE lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 23 +0.55 (+2.35%)
15/11/2019 LMH UPCOM Giao dịch 2.329.995 cp niêm yết bổ sung 4 0 (0%)
15/11/2019 18/11/2019 05/12/2019 THI HOSE Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 (1.500 đ/cp) 25 +1.25 (+4.92%)
15/11/2019 18/11/2019 28/11/2019 ITD HOSE Chi trả cổ tức đợt cuối năm 2018 (1.200 đ/cp) 12 -0.15 (-1.27%)
15/11/2019 18/11/2019 06/12/2019 CMT UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 12 +0.20 (+1.64%)
15/11/2019 18/11/2019 15/11/2019 DC2 HNX Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 5 0 (0%)
15/11/2019 18/11/2019 15/11/2019 TSJ UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 50 +6.50 (+12.97%)
15/11/2019 TCB HOSE Giao dịch 3.547.802 cp niêm yết bổ sung 32 +0.65 (+2.01%)
15/11/2019 18/11/2019 18/12/2019 PAI UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (200đ/cp) 11 0 (0%)
13/11/2019 13/11/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 600.000 ccq niêm yết bổ sung 19 -0.02 (-0.11%)
15/11/2019 18/11/2019 18/12/2019 ACV UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (900đ/cp) 79 +1.40 (+1.77%)
15/11/2019 18/11/2019 16/12/2019 SRC HOSE ĐHCĐ bất thường năm 2019 19 +0.55 (+2.90%)
15/11/2019 18/11/2019 05/12/2019 GMX HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500 đ/cp) 21 0 (0%)
15/11/2019 18/11/2019 06/12/2019 BVH HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, chi trả cổ tức năm 2018 (1.000 đ/cp) 44 -0.30 (-0.68%)
15/11/2019 18/11/2019 28/11/2019 C32 HOSE Chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 (1.200 đ/cp) 19 0 (0%)
13/11/2019 14/11/2019 28/11/2019 HPD UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 20 0 (0%)
12/11/2019 12/11/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 400.000 ccq niêm yết bổ sung 19 -0.02 (-0.11%)
14/11/2019 15/11/2019 14/11/2019 AST HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 60 +0.30 (+0.50%)
14/11/2019 15/11/2019 14/11/2019 PTL HOSE ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 4 +0.02 (+0.48%)
14/11/2019 15/11/2019 27/11/2019 NHC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500 đ/cp) 30 0 (0%)
11/11/2019 11/11/2019 SHA HOSE Niêm yết bổ sung 2.757.920 cp 5 -0.04 (-0.89%)
14/11/2019 15/11/2019 10/01/2020 HPP UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp) 55 +0.80 (+1.44%)
14/11/2019 15/11/2019 14/11/2019 HDA HNX Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 6 0 (0%)
14/11/2019 SAM HOSE Giao dịch 7.468.277 cp niêm yết bổ sung 7 -0.08 (-1.11%)
13/11/2019 14/11/2019 13/11/2019 TDT HNX trả cổ tức bằng cp (tỷ lệ 15%), bán ưu đãi (tỷ lệ 10:3) 8 -0.10 (-1.33%)
14/11/2019 15/11/2019 29/11/2019 SGD HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 31 +2.70 (+8.82%)
14/11/2019 15/11/2019 14/11/2019 ACC HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 14 -0.05 (-0.36%)
14/11/2019 15/11/2019 16/12/2019 LLM UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (400đ/cp) 8 0 (0%)
12/11/2019 12/11/2019 RDP HOSE Niêm yết bổ sung 3.393.854 cp 6 -0.19 (-3.02%)
08/11/2019 08/11/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 800.000 ccq niêm yết bổ sung 19 -0.02 (-0.11%)
11/11/2019 APP UPCOM Giao dịch đầu tiên 92.515 cổ phiếu niêm yết bổ sung 5 -0.10 (-2.08%)
11/11/2019 12/11/2019 11/11/2019 PBK UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 11 -10.90 (-100.00%)
11/11/2019 NDF UPCOM Hủy niêm yết 7.853.800 cổ phiếu 1 0 (0%)
08/11/2019 11/11/2019 08/11/2019 CTP HNX Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 5 +0.30 (+6.38%)
08/11/2019 11/11/2019 08/11/2019 VC3 HNX Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 100:15), bán ưu đãi (tỷ lệ 1:1) 30 -0.20 (-0.68%)
07/11/2019 07/11/2019 E1VFVN30 HOSE Thay đổi niêm yết 800.000 ccq 19 -0.02 (-0.11%)
11/11/2019 12/11/2019 03/12/2019 IDC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 42 -0.10 (-0.24%)
12/11/2019 13/11/2019 27/11/2019 LHC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000 đ/cp) 49 0 (0%)
11/11/2019 12/11/2019 22/11/2019 HT1 HOSE Trả cổ tức năm 2018 (1.200 đ/cp) 15 -0.15 (-1.00%)
11/11/2019 12/11/2019 27/11/2019 DHA HOSE Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 (1.500 đ/cp) 39 +0.25 (+0.64%)
06/11/2019 06/11/2019 E1VFVN30 HOSE Thay đổi niêm yết 200.000 cp 19 -0.02 (-0.11%)
14/11/2019 15/11/2019 14/11/2019 BMJ UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 16 +1.60 (+10.32%)
13/11/2019 14/11/2019 13/11/2019 HTW UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 10 0 (0%)
12/11/2019 HMC HOSE ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 10 -0.20 (-1.95%)
12/11/2019 NVT HOSE ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 lần 1 9 +0.08 (+0.91%)
12/11/2019 GIL HOSE ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 26 -0.10 (-0.38%)
12/11/2019 13/11/2019 12/11/2019 PDC UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 6 -0.10 (-1.75%)
07/11/2019 08/11/2019 05/12/2019 LGL HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (1.200 đ/cp) 5 -0.07 (-1.36%)
05/11/2019 05/11/2019 LMH UPCOM Niêm yết bổ sung 2.329.995 cp 4 0 (0%)
08/11/2019 11/11/2019 21/11/2019 TTD UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.100đ/cp) 67 -9.90 (-14.86%)
05/11/2019 06/11/2019 05/11/2019 TOP UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 1 +0.10 (+7.14%)
11/11/2019 12/11/2019 25/11/2019 TCO HOSE Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 (500 đ/cp) 8 +0.13 (+1.60%)
11/11/2019 12/11/2019 11/11/2019 DTA HOSE ĐHCĐ bất thường năm 2019 6 -0.04 (-0.62%)
08/11/2019 11/11/2019 08/11/2019 VXB UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 8 +1 (+12.05%)
08/11/2019 11/11/2019 29/11/2019 SFN HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (700 đ/cp) 15 0 (0%)
08/11/2019 11/11/2019 08/11/2019 GHC UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 27 -0.10 (-0.37%)
08/11/2019 11/11/2019 08/11/2019 IFS UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 29 0 (0%)
04/11/2019 04/11/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 1.300.000 ccq niêm yết bổ sung 19 -0.02 (-0.11%)
04/11/2019 04/11/2019 04/11/2019 VDM UPCOM Giao dịch 3.129.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung 26 0 (0%)
07/11/2019 08/11/2019 02/12/2019 MPY UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (600đ/cp) 6 0 (0%)
07/11/2019 08/11/2019 07/11/2019 ATG UPCOM Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 2 +0.20 (+12.50%)
07/11/2019 08/11/2019 12/12/2019 BID HOSE Chi trả cổ tức năm 2017 và 2018 (1.400 đ/cp) 43 -0.25 (-0.58%)
07/11/2019 08/11/2019 20/11/2019 NNC HOSE Chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 và cổ tức từ quỹ đầu tư & phát triển (5.000 đ/cp) 18 -0.05 (-0.28%)
06/11/2019 06/11/2019 06/11/2019 VTD UPCOM Giao dịch 1.800.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 12 -0.30 (-2.61%)
05/11/2019 06/11/2019 26/11/2019 HHN UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (225/cp) 9 0 (0%)
05/11/2019 05/11/2019 05/11/2019 PTV UPCOM giao dịch 20.000.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 5 -0.10 (-1.92%)
01/11/2019 04/11/2019 01/11/2019 BHA UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 13 0 (0%)
01/11/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 700.000 ccq niêm yết bổ sung 19 -0.02 (-0.11%)
06/11/2019 07/11/2019 29/11/2019 SSC HOSE Trả cổ tức đợt 2 năm 2018 (2.000 đ/cp) 31 -0.10 (-0.33%)
05/11/2019 06/11/2019 15/11/2019 GMD HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (1.500 đ/cp) 51 +1.40 (+2.72%)
05/11/2019 05/11/2019 05/11/2019 E29 UPCOM Giao dịch 5.000.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 6 +0.30 (+5.45%)
05/11/2019 06/11/2019 25/11/2019 TDB UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (800đ/cp) 43 0 (0%)
05/11/2019 06/11/2019 22/11/2019 PHN HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500 đ/cp) 39 0 (0%)
05/11/2019 06/11/2019 20/11/2019 VLG UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (700đ/cp) 4 -0.10 (-2.70%)
04/11/2019 05/11/2019 04/11/2019 APC HOSE Bán ưu đãi (tỷ lệ 1:1) 13 +0.05 (+0.39%)
04/11/2019 05/11/2019 04/11/2019 VSA HNX Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 23 -0.70 (-3.07%)
04/11/2019 05/11/2019 04/11/2019 DCD UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 12 -12.70 (-105.83%)
04/11/2019 05/11/2019 22/11/2019 LBM HOSE Tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 1 năm 2019 (1.500 đ/cp) 47 0 (0%)
04/11/2019 05/11/2019 14/11/2019 AGX UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 39 0 (0%)
04/11/2019 05/11/2019 14/11/2019 TNP UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (900đ/cp) 21 0 (0%)
30/10/2019 30/10/2019 SAM HOSE Niêm yết bổ sung 7.468.277 cp 7 -0.08 (-1.11%)
01/11/2019 04/11/2019 01/11/2019 T12 UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 59 +5.30 (+8.98%)
01/11/2019 04/11/2019 01/11/2019 HBE HNX Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 8 +0.10 (+1.33%)
01/11/2019 01/11/2019 01/11/2019 HHA UPCOM Hủy ĐKGD cổ phiếu 71 -71.10 (-100.00%)
22/09/2019 01/11/2019 TLG HOSE Giao dịch 7.071.600 cp niêm yết bổ sung 56 +0.20 (+0.36%)
01/11/2019 04/11/2019 01/11/2019 PXS UPCOM ĐHCĐ bất thường năm 2019 6 -0.30 (-4.76%)
01/11/2019 04/11/2019 01/11/2019 LDP HNX Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 7 0 (0%)
31/10/2019 31/10/2019 31/10/2019 CTR HOSE Giao dịch 8.862.466 cổ phiếu niêm yết bổ sung 71 +0.20 (+0.28%)
29/10/2019 29/10/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 1.000.000 ccq niêm yết bổ sung 19 -0.02 (-0.11%)
31/10/2019 01/11/2019 31/10/2019 TMG UPCOM Tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 57 0 (0%)
31/10/2019 01/11/2019 12/11/2019 SCS HOSE Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 (3.000 đ/cp) 69 +1 (+1.46%)
31/10/2019 31/10/2019 31/10/2019 NS3 UPCOM Giao dịch 1.100.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung 8 -1.40 (-17.07%)
31/10/2019 01/11/2019 08/11/2019 HU3 UPCOM Chi trả cổ tức năm 2018 (1.200 đ/cp) 5 +0.20 (+4.00%)
31/10/2019 01/11/2019 13/01/2020 HSG HOSE ĐHĐCĐ thường niên niên độ tài chính 2019-2020 17 +0.20 (+1.21%)
31/10/2019 01/11/2019 11/11/2019 ACL HOSE Tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 (1.500 đ/cp) 14 -0.05 (-0.37%)
31/10/2019 01/11/2019 31/10/2019 DGW HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 38 +1.25 (+3.26%)
30/10/2019 31/10/2019 30/10/2019 CEE HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 11 +0.10 (+0.93%)
30/10/2019 31/10/2019 25/11/2019 DBT HOSE Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 13 +0.50 (+3.97%)
30/10/2019 31/10/2019 30/10/2019 ONW UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 4 0 (0%)
30/10/2019 31/10/2019 30/10/2019 TOP UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 1 +0.10 (+7.14%)
30/10/2019 31/10/2019 30/10/2019 UCT UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 7 0 (0%)
25/10/2019 28/10/2019 25/10/2019 PTH UPCOM Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 60%) 15 0 (0%)
25/10/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 500.000 ccq niêm yết bổ sung 19 -0.02 (-0.11%)
30/10/2019 31/10/2019 15/11/2019 MVC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (800đ/cp) 6 -0.10 (-1.56%)
29/10/2019 30/10/2019 20/11/2019 ASM HOSE Trả cổ tức đợt 2 năm 2018, tạm ứng cổ tức 2019 (1.000 đ/cp) 11 +0.20 (+1.87%)
29/10/2019 LSS HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019-2020 13 +0.80 (+6.20%)
29/10/2019 FTM UPCOM ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 1 +0.10 (+10.00%)
29/10/2019 30/10/2019 29/10/2019 PTT UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 10 -1.70 (-17.53%)
29/10/2019 FTM UPCOM ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 1 +0.10 (+10.00%)
29/10/2019 30/10/2019 29/10/2019 VCP UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 27 -0.40 (-1.48%)
29/10/2019 30/10/2019 29/10/2019 PBP HNX Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 13 -0.20 (-1.56%)
25/10/2019 25/10/2019 DXG HOSE Niêm yết bổ sung 169.963.255 cp 15 0 (0%)
24/10/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 100.000 ccq niêm yết bổ sung 19 -0.02 (-0.11%)
28/10/2019 29/10/2019 28/10/2019 CAP HNX Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 67 +1.30 (+1.95%)
28/10/2019 29/10/2019 28/10/2019 CDN HNX Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 28 0 (0%)
25/10/2019 28/10/2019 25/10/2019 NTP HNX Thưởng cp (tỷ lệ 10%) 36 0 (0%)
25/10/2019 28/10/2019 12/11/2019 IDI HOSE Trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền (500 đ/cp), bằng cổ phiếu (100:15) 13 +0.05 (+0.39%)
23/10/2019 23/10/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 500.000 ccq niêm yết bổ sung 19 -0.02 (-0.11%)
25/10/2019 28/10/2019 25/10/2019 HIZ UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 50 -2.10 (-4.20%)
25/10/2019 28/10/2019 25/10/2019 FOX UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 58 -0.30 (-0.52%)
25/10/2019 28/10/2019 25/10/2019 HNR UPCOM Thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 12 0 (0%)
22/10/2019 22/10/2019 MBB HOSE Niêm yết bổ sung 169.071.872 cp 20 +0.25 (+1.23%)
22/10/2019 22/10/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 200.000 ccq niêm yết bổ sung 19 -0.02 (-0.11%)
25/10/2019 25/10/2019 25/10/2019 HTM UPCOM Giao dịch 576.694 cổ phiếu niêm yết bổ sung 12 0 (0%)
25/10/2019 28/10/2019 25/10/2019 PRO UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 8 0 (0%)
24/10/2019 25/10/2019 18/11/2019 SLS HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (5.000 đ/cp) 166 +4.80 (+2.89%)
24/10/2019 25/10/2019 24/10/2019 BHV UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 3 -2.90 (-96.67%)
24/10/2019 25/10/2019 20/11/2019 NQN UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (536đ/cp) 13 +0.50 (+3.85%)
24/10/2019 25/10/2019 29/11/2019 KBC HOSE Trả cổ tức đợt 2 (500 đ/cp) 28 +0.10 (+0.36%)
24/10/2019 25/10/2019 24/10/2019 SSI HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 25 +0.95 (+3.76%)
22/10/2019 22/10/2019 TLG HOSE Niêm yết bổ sung 7.071.600 cp 56 +0.20 (+0.36%)
24/10/2019 24/10/2019 24/10/2019 BWS UPCOM Giao dịch 17.000.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung 27 -1 (-3.77%)
23/10/2019 24/10/2019 23/10/2019 FLC UPCOM Bán ưu đãi (tỷ lệ 1000:422) 4 0 (0%)
24/10/2019 25/10/2019 24/10/2019 HNP UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 21 0 (0%)
24/10/2019 24/10/2019 24/10/2019 SSI HOSE Mua lại 10 cp lô lẻ làm cp quỹ 25 +0.95 (+3.76%)
24/10/2019 25/10/2019 24/10/2019 KTU UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 14 -7.90 (-57.25%)
23/10/2019 24/10/2019 23/10/2019 BDC UPCOM Tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 8 -7.80 (-100.00%)
23/10/2019 24/10/2019 12/11/2019 HMC HOSE ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 10 -0.20 (-1.95%)
23/10/2019 TVS HOSE ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 32 -0.10 (-0.31%)
23/10/2019 24/10/2019 12/11/2019 HC3 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 33 +2 (+6.06%)
22/10/2019 FCN HOSE Giao dịch 5.691.151 cp niêm yết bổ sung 15 +0.25 (+1.62%)
22/10/2019 23/10/2019 22/10/2019 SRF HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 10 -0.20 (-2.04%)
21/10/2019 22/10/2019 05/11/2019 CSV HOSE Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 (1.000 đ/cp) 33 +1.50 (+4.56%)
21/10/2019 DHC HOSE Giao dịch 1.200.000 cp niêm yết bổ sung 42 -0.40 (-0.95%)
21/10/2019 22/10/2019 26/12/2019 CCL HOSE Trả cổ tức năm 2018 (500 đ/cp) 7 +0.02 (+0.28%)
21/10/2019 21/10/2019 21/10/2019 VIB HOSE Giao dịch 141.024.111 cổ phiếu niêm yết bổ sung 23 +0.55 (+2.35%)
21/10/2019 22/10/2019 11/11/2019 PHC HOSE Trả cổ tức năm 2018 (800 đ/cp) và bằng cổ phiếu (tỷ lệ 100:10) 7 +0.04 (+0.59%)
21/10/2019 22/10/2019 21/10/2019 NBR UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 9 +1.10 (+12.22%)
21/10/2019 22/10/2019 20/11/2019 VOC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.200đ/cp) 24 -0.50 (-2.08%)
21/10/2019 22/10/2019 14/11/2019 IN4 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 99 0 (0%)
21/10/2019 22/10/2019 22/11/2019 TCD HOSE Trả cổ tức năm 2018 (500 đ/cp) 11 +0.50 (+4.76%)
17/10/2019 17/10/2019 TMS HOSE Niêm yết bổ sung 7.360.250 cp 47 0 (0%)
16/10/2019 16/10/2019 E1VFVN30 HOSE Thay đổi niêm yết 500.000 ccq 19 -0.02 (-0.11%)
18/10/2019 21/10/2019 18/10/2019 GKM HNX Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 41 +1.40 (+3.45%)
18/10/2019 18/10/2019 18/10/2019 PSL UPCOM Giao dịch 5.062.500 cổ phiếu niêm yết bổ sung 13 0 (0%)
18/10/2019 21/10/2019 07/11/2019 LHG HOSE ĐHCĐ bất thường năm 2019 27 -0.05 (-0.18%)
17/10/2019 18/10/2019 31/10/2019 HU4 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (300đ/cp) 10 -0.20 (-2.04%)
18/10/2019 18/10/2019 18/10/2019 DFS UPCOM Giao dịch 22.500.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 7 -7 (-100.00%)
18/10/2019 21/10/2019 06/11/2019 BLW UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (38đ/cp) 11 0 (0%)
18/10/2019 21/10/2019 18/10/2019 VC1 HNX Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 10 -0.20 (-2.06%)
18/10/2019 18/10/2019 18/10/2019 DNA UPCOM Giao dịch 2.432.999 cổ phiếu niêm yết bổ sung 25 +3.20 (+12.96%)
18/10/2019 NLG HOSE Giao dịch 1.709.964 cổ phiếu niêm yết bổ sung 33 +0.60 (+1.82%)
17/10/2019 18/10/2019 17/10/2019 VCR UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 22 -0.60 (-2.73%)
17/10/2019 18/10/2019 18/11/2019 CMG HOSE ĐHCĐ bất thường năm 2019 46 +1 (+2.20%)
17/10/2019 18/10/2019 17/10/2019 MLC UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 13 0 (0%)
17/10/2019 18/10/2019 17/10/2019 GSP HOSE Thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 11 -0.05 (-0.45%)
17/10/2019 18/10/2019 17/10/2019 DTL HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 35 -0.30 (-0.87%)
17/10/2019 18/10/2019 17/10/2019 NDC UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 145 +3.90 (+2.69%)
17/10/2019 18/10/2019 30/10/2019 MAS HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.750 đ/cp) 38 0 (0%)
16/10/2019 17/10/2019 16/10/2019 LAI UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 33 0 (0%)
16/10/2019 17/10/2019 16/10/2019 NVT HOSE ĐHCĐ bất thường năm 2019 9 +0.08 (+0.91%)
16/10/2019 17/10/2019 01/11/2019 HHA UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 71 -71.10 (-100.00%)
15/10/2019 16/10/2019 15/10/2019 CLW HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 30 -2.25 (-7.44%)
15/10/2019 16/10/2019 15/10/2019 SVN HNX Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 5 -0.20 (-4.00%)
15/10/2019 16/10/2019 15/10/2019 EIC UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 23 0 (0%)
15/10/2019 16/10/2019 15/10/2019 NNG UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 16 0 (0%)
15/10/2019 NLG HOSE Giao dịch 18.855.693 cp niêm yết bổ sung 33 +0.60 (+1.82%)
14/10/2019 15/10/2019 20/11/2019 BVS HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (300 đ/cp) 23 +0.20 (+0.86%)
14/10/2019 14/10/2019 NLG HOSE Niêm yết bổ sung 1.709.964 cp 33 +0.60 (+1.82%)
14/10/2019 KDH HOSE Giao dịch 6.800.000 cp niêm yết bổ sung 30 +0.05 (+0.16%)
14/10/2019 15/10/2019 25/10/2019 HLD HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (3.000 đ/cp) 36 +0.60 (+1.65%)
14/10/2019 15/10/2019 31/10/2019 TV4 HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (400 đ/cp) 13 -0.20 (-1.60%)
14/10/2019 15/10/2019 14/10/2019 PLA UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 4 -0.10 (-2.44%)
14/10/2019 15/10/2019 14/10/2019 PNG UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 18 0 (0%)
14/10/2019 15/10/2019 15/11/2019 BSP UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp) 11 -1.10 (-10.00%)
14/10/2019 15/10/2019 15/11/2019 G36 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (801đ/cp) 9 -0.10 (-1.14%)
14/10/2019 15/10/2019 14/10/2019 CBS UPCOM Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 36 +0.20 (+0.56%)
14/10/2019 15/10/2019 24/10/2019 FTM UPCOM Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 1 +0.10 (+10.00%)
14/10/2019 15/10/2019 31/10/2019 CMV HOSE Chi trả cổ tức còn lại năm 2018 (1.000 đ/cp) 9 -0.15 (-1.59%)
14/10/2019 15/10/2019 25/10/2019 TIG HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (500 đ/cp) 11 +0.10 (+0.88%)
10/10/2019 10/10/2019 TVS HOSE Niêm yết bổ sung 1.700.000 cp 32 -0.10 (-0.31%)
10/10/2019 10/10/2019 E1VFVN30 HOSE Thay đổi niêm yết 200.000 ccq niêm yết bổ sung 19 -0.02 (-0.11%)
11/10/2019 14/10/2019 11/10/2019 LSS HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính từ ngày 01/07/2019-30/06/2020 13 +0.80 (+6.20%)
11/10/2019 14/10/2019 11/10/2019 HNA UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 19 +0.50 (+2.63%)
11/10/2019 14/10/2019 11/10/2019 PGV HOSE Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 24 0 (0%)
11/10/2019 14/10/2019 11/10/2019 MGG UPCOM Trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 25,327%) 27 -4.50 (-16.67%)
11/10/2019 14/10/2019 11/10/2019 HND UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 16 +0.10 (+0.63%)
11/10/2019 14/10/2019 25/10/2019 SNZ UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 25 -0.20 (-0.80%)
11/10/2019 14/10/2019 29/10/2019 VHF UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (145đ/cp) 14 0 (0%)
11/10/2019 14/10/2019 25/10/2019 SHA HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (500 đ/cp) và cổ phiếu (tỷ lệ 100:10) 5 -0.04 (-0.89%)
02/10/2019 11/10/2019 MWG HOSE Giao dịch 50.000 cp niêm yết bổ sung 41 +0.75 (+1.81%)
11/10/2019 14/10/2019 31/10/2019 HD2 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (800đ/cp) 27 -0.10 (-0.37%)
10/10/2019 11/10/2019 18/10/2019 VTK UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp) 19 0 (0%)
10/10/2019 10/10/2019 01/11/2019 SPH UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 14 0 (0%)
10/10/2019 11/10/2019 18/10/2019 USC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (460đ/cp) 14 0 (0%)
10/10/2019 10/10/2019 10/10/2019 SIG UPCOM Giao dịch 10.000.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 8 +0.80 (+10.26%)
10/10/2019 11/10/2019 10/10/2019 PME HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 90 0 (0%)
10/10/2019 11/10/2019 10/10/2019 TCD HOSE Trả cổ tức năm 2018 (tỷ lệ 100:10) 11 +0.50 (+4.76%)
10/10/2019 11/10/2019 11/11/2019 LCG HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (700 đ/cp) 13 -0.25 (-1.94%)
10/10/2019 11/10/2019 25/10/2019 TL4 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (700đ/cp) 5 -0.50 (-10.20%)
09/10/2019 10/10/2019 09/10/2019 PWS UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 11 0 (0%)
09/10/2019 10/10/2019 25/10/2019 WCS HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (20.000 đ/cp) 168 0 (0%)
09/10/2019 10/10/2019 25/10/2019 SMC HOSE Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 (500 đ/cp) 13 +0.05 (+0.38%)
09/10/2019 10/10/2019 09/10/2019 NNB UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 10 0 (0%)
09/10/2019 10/10/2019 25/10/2019 BTD UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000đ/cp) 24 +0.10 (+0.43%)
09/10/2019 10/10/2019 15/11/2019 KCE UPCOM ĐHĐCĐ bất thường năm 2019, trả cổ tức bằng tiền mặt (800đ/cp) 11 0 (0%)
09/10/2019 10/10/2019 18/10/2019 ITS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (50đ/cp) 5 +0.40 (+7.84%)
09/10/2019 10/10/2019 09/10/2019 NHA HOSE Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 16%) 21 -0.30 (-1.46%)
09/10/2019 10/10/2019 09/10/2019 HTN HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (tỷ lệ 100:15) 15 +0.30 (+1.97%)
09/10/2019 10/10/2019 21/10/2019 TNW UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (650đ/cp) 10 0 (0%)
08/10/2019 08/10/2019 08/10/2019 DTG UPCOM Giao dịch 917.678 cổ phiếu niêm yết bổ sung 24 0 (0%)
08/10/2019 09/10/2019 08/10/2019 RDP HOSE Trả cổ tức năm 2018 (tỷ lệ 10:1) 6 -0.19 (-3.02%)
08/10/2019 09/10/2019 08/10/2019 PGD HOSE ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 41 -0.05 (-0.12%)
08/10/2019 08/10/2019 08/10/2019 TRS UPCOM Giao dịch 121.506 cổ phiếu niêm yết bổ sung 35 +4.50 (+12.93%)
08/10/2019 09/10/2019 02/11/2019 CPI UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 3 +0.20 (+6.90%)
08/10/2019 09/10/2019 08/10/2019 DIG HOSE ĐHCĐ bất thường năm 2019 21 +0.10 (+0.48%)
04/10/2019 07/10/2019 18/10/2019 KHW UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (800đ/cp) 27 0 (0%)
07/10/2019 07/10/2019 07/10/2019 HD3 UPCOM Hủy ĐKGD cổ phiếu của Công ty 10 -10 (-100.00%)
07/10/2019 08/10/2019 07/10/2019 PGS HNX Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 26 0 (0%)
07/10/2019 GEX HOSE Giao dịch 63.684.000 cp niêm yết bổ sung 19 +1.20 (+6.28%)
03/10/2019 03/10/2019 E1VFVN30 HOSE Thay đổi niêm yết 1.000.000 ccq 19 -0.02 (-0.11%)
07/10/2019 08/10/2019 30/10/2019 XLV UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 10 0 (0%)
07/10/2019 08/10/2019 07/10/2019 VGI UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 23 -0.50 (-2.17%)
07/10/2019 08/10/2019 23/10/2019 ACS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 8 0 (0%)
07/10/2019 08/10/2019 07/10/2019 THW UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 9 0 (0%)
04/10/2019 07/10/2019 25/10/2019 BBS HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (700 đ/cp) 10 0 (0%)
02/10/2019 02/10/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 100.000 ccq niêm yết bổ sung 19 -0.02 (-0.11%)
04/10/2019 07/10/2019 04/10/2019 LMH UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thưởng cp (tỷ lệ 10:1) 4 0 (0%)
04/10/2019 07/10/2019 18/10/2019 C69 HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (500 đ/cp) 7 +0.60 (+8.57%)
04/10/2019 07/10/2019 24/10/2019 SSI HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (1.000 đ/cp) 25 +0.95 (+3.76%)
02/10/2019 02/10/2019 FCN HOSE Niêm yết bổ sung 5.691.151 cp 15 +0.25 (+1.62%)
02/10/2019 02/10/2019 MWG HOSE Niêm yết bổ sung 50.000 cp 41 +0.75 (+1.81%)
02/10/2019 02/10/2019 CMG HOSE Niêm yết bổ sung 25.000.000 cp 46 +1 (+2.20%)
01/10/2019 01/10/2019 E1VFVN30 HOSE Thay đổi niêm yết 3.600.000 ccq 19 -0.02 (-0.11%)
01/10/2019 01/10/2019 FUESSV50 HOSE Giao dịch 200.000 ccq niêm yết bổ sung 16 +0.32 (+1.95%)
04/10/2019 SHI HOSE Giao dịch 17.960.000 cp niêm yết bổ sung 14 +0.20 (+1.48%)
04/10/2019 07/10/2019 04/10/2019 HPU UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 7 -6.40 (-86.49%)
03/10/2019 03/10/2019 03/10/2019 MCH UPCOM Giao dịch 91.946.156 cổ phiếu niêm yết bổ sung 74 -0.90 (-1.22%)
30/09/2019 30/09/2019 E1VFVN30 HOSE Thay đổi niêm yết 900.000 ccq 19 -0.02 (-0.11%)
03/10/2019 04/10/2019 03/10/2019 TVS HOSE ĐHCĐ bất thường năm 2019 32 -0.10 (-0.31%)
03/10/2019 04/10/2019 18/10/2019 PVC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (450 đ/cp) 18 -0.10 (-0.56%)
03/10/2019 04/10/2019 03/10/2019 FDC HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 17 +0.20 (+1.20%)
03/10/2019 04/10/2019 03/10/2019 VCS HNX Thưởng cp (tỷ lệ 100:2,04) 56 -0.20 (-0.36%)
03/10/2019 04/10/2019 22/10/2019 HNT UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (240đ/cp) 4 -0.10 (-2.56%)
03/10/2019 04/10/2019 03/10/2019 TEG HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 11 +0.25 (+2.36%)
03/10/2019 04/10/2019 21/10/2019 DGW HOSE Trả cổ tức năm 2018 (500 đ/cp) 38 +1.25 (+3.26%)
02/10/2019 03/10/2019 02/10/2019 SDI UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 115 +1 (+0.87%)
02/10/2019 03/10/2019 15/10/2019 ASP HOSE Thanh toán cổ tức năm 2018 (500 đ/cp) 6 -0.09 (-1.44%)
02/10/2019 03/10/2019 02/10/2019 VIC HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 52 -0.10 (-0.19%)
02/10/2019 03/10/2019 24/10/2019 DBH UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (290đ/cp) 8 0 (0%)
01/10/2019 02/10/2019 01/10/2019 ICN UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 97 -3.70 (-3.81%)
01/10/2019 01/10/2019 GEX HOSE Niêm yết bổ sung 63.684.000 cp 19 +1.20 (+6.28%)
01/10/2019 01/10/2019 01/10/2019 NHH HOSE Giao dịch 17.640.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung 16 +0.10 (+0.63%)
01/10/2019 TMB HNX Giao dịch đầu tiên 5.000.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung 26 +0.40 (+1.57%)
30/09/2019 30/09/2019 30/09/2019 DOP UPCOM Giao dịch 4.719.950 cổ phiếu niêm yết bổ sung 9 +0.40 (+4.26%)
27/09/2019 27/09/2019 FMC HOSE Niêm yết bổ sung 804.000 cp 42 +0.10 (+0.24%)
01/10/2019 02/10/2019 18/10/2019 VMD HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (2.000 đ/cp) 25 +1.20 (+4.76%)
30/09/2019 01/10/2019 16/10/2019 ISH UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (900đ/cp) 19 0 (0%)
30/09/2019 01/10/2019 10/10/2019 PCC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 14 -0.30 (-2.17%)
30/09/2019 01/10/2019 15/10/2019 TTN UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 9 +0.10 (+1.08%)
30/09/2019 01/10/2019 10/10/2019 TCL HOSE Chi trả cổ tức còn lại năm 2018 (200 đ/cp) 38 +0.20 (+0.52%)
29/09/2019 HID HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 4 -0.11 (-2.90%)
27/09/2019 30/09/2019 25/10/2019 HEJ UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.950đ/cp) 15 0 (0%)
27/09/2019 VC7 HNX Giao dịch đầu tiên 879.692 cổ phiếu niêm yết bổ sung 20 +1.20 (+6.15%)
26/09/2019 HHP HOSE Giao dịch đầu tiên 8.000.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung 10 -0.05 (-0.49%)
27/09/2019 30/09/2019 27/09/2019 NAG HNX Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 7%) 18 +0.40 (+2.22%)
27/09/2019 30/09/2019 14/10/2019 SBT HOSE ĐHĐCĐ thường niên niên độ tài chính 2018-2019 17 +0.70 (+4.09%)
27/09/2019 30/09/2019 30/10/2019 PVS HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (700 đ/cp) 31 0 (0%)
27/09/2019 30/09/2019 05/11/2019 QTC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.300 đ/cp) 13 0 (0%)
26/09/2019 26/09/2019 E1VFVN30 HOSE Thay đổi niêm yết 100.000 ccq 19 -0.02 (-0.11%)
27/09/2019 DXG HOSE Giao dịch 7.500.000 cp niêm yết bổ sung 15 0 (0%)
27/09/2019 27/09/2019 27/09/2019 VTR UPCOM Giao dịch 12.641.633 cổ phiếu đăng ký giao dịch 25 +0.10 (+0.40%)
27/09/2019 30/09/2019 27/09/2019 TVU UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 8 -0.90 (-10.71%)
27/09/2019 30/09/2019 27/09/2019 HBH UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 8 0 (0%)
27/09/2019 PAN HOSE Giao dịch 13.400.000 cp niêm yết bổ sung 18 +0.10 (+0.54%)
27/09/2019 30/09/2019 07/10/2019 T12 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (300đ/cp) 59 +5.30 (+8.98%)
26/09/2019 27/09/2019 11/10/2019 VTE UPCOM Tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2019, trả cổ tức bằng tiền mặt (150đ/cp) 6 0 (0%)
25/09/2019 25/09/2019 E1VFVN30 HOSE Thay đổi niêm yết 600.000 ccq 19 -0.02 (-0.11%)
26/09/2019 27/09/2019 26/09/2019 AQN UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 10 -9.50 (-100.00%)
26/09/2019 27/09/2019 24/10/2019 HTV HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (1.500 đ/cp) 10 -0.01 (-0.10%)
26/09/2019 27/09/2019 16/10/2019 HU6 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 6 -0.70 (-12.28%)
26/09/2019 27/09/2019 26/09/2019 FT1 UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 47 -1.50 (-3.21%)
26/09/2019 27/09/2019 09/10/2019 D11 HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.200 đ/cp) 15 +0.30 (+2.00%)
26/09/2019 27/09/2019 26/09/2019 PHH UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 5 0 (0%)
26/09/2019 27/09/2019 26/09/2019 BSH UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 21 0 (0%)
26/09/2019 27/09/2019 11/10/2019 CTD HOSE Trả cổ tức năm 2018 (3.000 đ/cp) 67 +1 (+1.50%)
24/09/2019 25/09/2019 24/09/2019 DCG UPCOM Thưởng cổ phiếu (tỷ lệ 100:30) 16 0 (0%)
26/09/2019 27/09/2019 26/09/2019 BMF UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 27 +3.30 (+12.22%)
26/09/2019 27/09/2019 26/09/2019 SDD UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 3 -0.10 (-3.13%)
26/09/2019 27/09/2019 28/10/2019 TN1 HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (1.200 đ/cp) 18 -0.15 (-0.86%)
24/09/2019 25/09/2019 24/09/2019 DCG UPCOM Trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 30%) 16 0 (0%)
23/09/2019 23/09/2019 E1VFVN30 HOSE Nhay đổi niêm yết 1.000.000 ccq 19 -0.02 (-0.11%)
24/09/2019 25/09/2019 10/10/2019 HCT HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (700 đ/cp) 6 0 (0%)
25/09/2019 26/09/2019 21/10/2019 PSP UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 7 0 (0%)
25/09/2019 26/09/2019 17/10/2019 TBD UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp) 95 0 (0%)
23/09/2019 24/09/2019 11/10/2019 TSJ UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.113đ/cp) 50 +6.50 (+12.97%)
25/09/2019 26/09/2019 14/10/2019 PVB HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (700 đ/cp) 21 +0.10 (+0.49%)
25/09/2019 VPB HOSE Giao dịch 33.695.094 cổ phiếu niêm yết bổ sung 20 0 (0%)
20/09/2019 20/09/2019 E1VFVN30 HOSE Thay đổi niêm yết 1.100.000 ccq 19 -0.02 (-0.11%)
25/09/2019 26/09/2019 10/10/2019 CMP UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (430đ/cp) 8 0 (0%)
25/09/2019 26/09/2019 25/09/2019 VNY UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 5 0 (0%)
25/09/2019 26/09/2019 18/10/2019 DPR HOSE Trả cổ tức đợt 2 năm 2018 (1.000 đ/cp) 59 0 (0%)
25/09/2019 26/09/2019 15/10/2019 DCM HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (900 đ/cp) 25 +0.55 (+2.16%)
25/09/2019 26/09/2019 28/10/2019 DIH HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (400 đ/cp) 29 +0.10 (+0.35%)
24/09/2019 25/09/2019 24/09/2019 SBL UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 9 -1.60 (-17.02%)
17/09/2019 24/09/2019 DIG HOSE Giao dịch 14.995.157 cp niêm yết bổ sung 21 +0.10 (+0.48%)
24/09/2019 25/09/2019 10/10/2019 HAM UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (600đ/cp) 25 0 (0%)
24/09/2019 25/09/2019 24/09/2019 SAM HOSE Trả cổ tức năm 2018 (tỷ lệ 100:3) 7 -0.08 (-1.11%)
23/09/2019 MHC HOSE Giao dịch 3.763.068 cp niêm yết bổ sung 6 -0.12 (-2.08%)
23/09/2019 24/09/2019 10/10/2019 TA6 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.073,437đ/cp) 14 0 (0%)
23/09/2019 HTT UPCOM ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 lần 3 1 +0.10 (+7.69%)
23/09/2019 24/09/2019 10/10/2019 MCC HNX Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trả cổ tức bằng tiền mặt (400 đ/cp) 9 0 (0%)
23/09/2019 24/09/2019 17/10/2019 KTC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (600đ/cp) 11 0 (0%)
20/09/2019 20/09/2019 VCI HOSE Niêm yết bổ sung 1.400.110 cp 35 +0.80 (+2.30%)
20/09/2019 23/09/2019 07/10/2019 PNT UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (900đ/cp) 7 0 (0%)
20/09/2019 23/09/2019 20/09/2019 BPW UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 19 0 (0%)
20/09/2019 20/09/2019 20/09/2019 CPW UPCOM Giao dịch 26.875.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 2 -1.90 (-82.61%)
19/09/2019 19/09/2019 GIL HOSE Niêm yết bổ sung 919.199 cp 26 -0.10 (-0.38%)
18/09/2019 18/09/2019 E1VFVN30 HOSE Thay đổi niêm yết 1.500.000 ccq 19 -0.02 (-0.11%)
19/09/2019 20/09/2019 17/10/2019 L62 HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (200 đ/cp) 4 -0.10 (-2.78%)
19/09/2019 20/09/2019 15/10/2019 BXH HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (500 đ/cp) 13 0 (0%)
19/09/2019 HID HOSE Giao dịch 1.710.734 cp niêm yết bổ sung 4 -0.11 (-2.90%)
19/09/2019 20/09/2019 10/10/2019 SGR HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (1.500 đ/cp) 25 +0.50 (+2.04%)
19/09/2019 20/09/2019 10/10/2019 DHN UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (900đ/cp) 22 0 (0%)
19/09/2019 19/09/2019 19/09/2019 KSH UPCOM Giao dịch 57.509.675 cổ phiếu đăng ký giao dịch 1 +0.10 (+11.11%)
19/09/2019 20/09/2019 10/10/2019 UPC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.200đ/cp) 21 0 (0%)
19/09/2019 20/09/2019 02/10/2019 TGP UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 6 0 (0%)
19/09/2019 20/09/2019 04/10/2019 GLT HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.200 đ/cp) 21 +1.50 (+7.28%)
28/08/2019 19/09/2019 GEG HOSE Ngày giao dịch đầu tiên 203.891.677 cp 17 -0.15 (-0.90%)
19/09/2019 20/09/2019 24/10/2019 NST HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (900 đ/cp) 7 +0.30 (+4.29%)
19/09/2019 20/09/2019 25/10/2019 PPS HNX ĐHĐCĐ bất thường năm 2019, trả cổ tức bằng tiền mặt (953 đ/cp) 13 -0.10 (-0.79%)
19/09/2019 20/09/2019 19/09/2019 DNA UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 25 +3.20 (+12.96%)
19/09/2019 20/09/2019 03/10/2019 DLT UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.400đ/cp) 21 0 (0%)
18/09/2019 19/09/2019 30/10/2019 DNN UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (900đ/cp) 0 0 (0%)
16/09/2019 16/09/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 300.000 ccq niêm yết bổ sung 19 -0.02 (-0.11%)
17/09/2019 18/09/2019 27/09/2019 PWS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (350đ/cp) 11 0 (0%)
17/09/2019 17/09/2019 DIG HOSE Niêm yết bổ sung 14.995.157 cp 21 +0.10 (+0.48%)
19/09/2019 20/09/2019 23/10/2019 TLG HOSE Trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền (500 đ/cp), bằng cp (tỷ lệ 20:1); thưởng cp (tỷ lệ 20:1) 56 +0.20 (+0.36%)
18/09/2019 18/09/2019 18/09/2019 HLG UPCOM Giao dịch 44.375.385 cổ phiếu đăng ký giao dịch 9 0 (0%)
18/09/2019 18/09/2019 18/09/2019 PTX UPCOM Giao dịch 1.949.228 cổ phiếu niêm yết bổ sung 1 0 (0%)
18/09/2019 19/09/2019 30/09/2019 SHP HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (2.000 đ/cp) 28 -0.20 (-0.71%)
18/09/2019 LDG HOSE Giao dịch 1.865.000 cp niêm yết bổ sung 5 +0.10 (+1.88%)
17/09/2019 18/09/2019 30/09/2019 PMP HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.700 đ/cp) 13 0 (0%)
13/09/2019 13/09/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 100.000 ccq niêm yết bổ sung 19 -0.02 (-0.11%)
17/09/2019 18/09/2019 17/09/2019 NAS UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 31 0 (0%)
17/09/2019 18/09/2019 17/09/2019 HWS UPCOM Tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 13 +0.40 (+3.10%)
17/09/2019 18/09/2019 17/09/2019 DCI UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 3 -1.30 (-46.43%)
17/09/2019 18/09/2019 18/10/2019 HVX HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (200 đ/cp) 3 -0.03 (-0.91%)
17/09/2019 SMC HOSE Giao dịch 5.996.331 cp niêm yết bổ sung 13 +0.05 (+0.38%)
12/09/2019 12/09/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 100.000 ccq niêm yết bổ sung 19 -0.02 (-0.11%)
12/09/2019 13/09/2019 12/09/2019 APP UPCOM Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 100:2) 5 -0.10 (-2.08%)
17/09/2019 18/09/2019 30/09/2019 WSB UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000đ/cp) 49 +0.90 (+1.84%)
17/09/2019 18/09/2019 27/09/2019 NAP HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (600 đ/cp) 6 0 (0%)
17/09/2019 18/09/2019 18/10/2019 DAR UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.200đ/cp) 7 0 (0%)
16/09/2019 16/09/2019 16/09/2019 PTG UPCOM Giao dịch 129.400 cổ phiếu niêm yết bổ sung 0 0 (0%)
16/09/2019 16/09/2019 16/09/2019 KAC UPCOM Giao dịch 23.999.999 cổ phiếu đăng ký giao dịch 21 0 (0%)
16/09/2019 17/09/2019 26/09/2019 VNM HOSE Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 (2.000 đ/cp) 66 +0.30 (+0.46%)
16/09/2019 17/09/2019 03/10/2019 ADP UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (400đ/cp) 21 +0.30 (+1.43%)
12/09/2019 13/09/2019 25/09/2019 BSH UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 21 0 (0%)
11/09/2019 11/09/2019 VNG HOSE Niêm yết bổ sung 8.962.203 cp 9 -0.08 (-0.89%)
13/09/2019 16/09/2019 02/10/2019 HCC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.800 đ/cp) 12 +0.10 (+0.84%)
13/09/2019 16/09/2019 15/10/2019 SPC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 15 0 (0%)
13/09/2019 16/09/2019 13/09/2019 EFI UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 2 -0.30 (-17.65%)
13/09/2019 16/09/2019 13/09/2019 VHH UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 4 0 (0%)
13/09/2019 16/09/2019 27/09/2019 CTS HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (1.000 đ/cp) 19 +0.50 (+2.66%)
13/09/2019 16/09/2019 04/10/2019 DNC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 36 +3.20 (+8.86%)
12/09/2019 13/09/2019 12/09/2019 APP UPCOM Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 2%) 5 -0.10 (-2.08%)
10/09/2019 10/09/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 300.000 ccq niêm yết bổ sung 19 -0.02 (-0.11%)
13/09/2019 16/09/2019 16/10/2019 HD8 UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 11 -0.20 (-1.90%)
13/09/2019 16/09/2019 09/10/2019 BTT HOSE Trả cổ tức đợt 2/2018 (500 đ/cp), lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 30 0 (0%)
12/09/2019 13/09/2019 12/09/2019 L18 HNX Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 36 0 (0%)
12/09/2019 13/09/2019 29/09/2019 HID HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 4 -0.11 (-2.90%)
11/09/2019 12/09/2019 11/09/2019 DCD UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 12 -12.70 (-105.83%)
11/09/2019 12/09/2019 11/09/2019 CIA HNX Trả cổ tức bằng cp (tỷ lệ 10%), bán ưu đãi (tỷ lệ 185:100) 12 -0.20 (-1.72%)
11/09/2019 12/09/2019 11/09/2019 PPE HNX Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 8 0 (0%)
11/09/2019 12/09/2019 26/09/2019 ALT HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (800 đ/cp) 14 0 (0%)
11/09/2019 12/09/2019 11/09/2019 HPI UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 16 0 (0%)
11/09/2019 11/09/2019 11/09/2019 GEG HOSE Hủy ĐKGD cổ phiếu 17 -0.15 (-0.90%)
11/09/2019 12/09/2019 30/09/2019 VAV UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.500đ/cp) 26 -2.30 (-8.81%)
09/09/2019 VE1 HNX Giao dịch 200.000 ccq niêm yết bổ sung 4 -0.30 (-7.50%)
11/09/2019 12/09/2019 11/09/2019 PSL UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 13 0 (0%)
11/09/2019 11/09/2019 30/09/2019 SNC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (800đ/cp) 15 0 (0%)
10/09/2019 11/09/2019 26/09/2019 HAD HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp) 19 -1 (-5.26%)
10/09/2019 10/09/2019 10/09/2019 BCM HOSE Giao dịch 1.010.223.700 cổ phiếu niêm yết bổ sung 80 +0.70 (+0.88%)
10/09/2019 11/09/2019 10/09/2019 VSF UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 8 0 (0%)
10/09/2019 11/09/2019 10/09/2019 MBN UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 8 0 (0%)
10/09/2019 11/09/2019 26/09/2019 TDC HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (1.200 đ/cp) 14 +0.15 (+1.10%)
09/09/2019 10/09/2019 26/09/2019 DMC HOSE Trả cổ tức năm 2018 (2.500 đ/cp) 59 +2.40 (+4.07%)
09/09/2019 10/09/2019 20/09/2019 SB1 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (400đ/cp) 7 0 (0%)
09/09/2019 10/09/2019 25/09/2019 HJS HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 33 -3.40 (-10.46%)
09/09/2019 10/09/2019 10/10/2019 EMS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.200đ/cp) 20 -0.50 (-2.50%)
06/09/2019 09/09/2019 27/09/2019 CTR HOSE Trả cổ tức năm 2018 (1.000đ/cp) và bằng cổ phiếu (tỷ lệ 1000:171) 71 +0.20 (+0.28%)
09/09/2019 CMG HOSE Giao dịch 2.944.656 cp niêm yết bổ sung 46 +1 (+2.20%)
06/09/2019 06/09/2019 MHC HOSE Niêm yết bổ sung 3.763.068 cp 6 -0.12 (-2.08%)
09/09/2019 PDN HOSE Giao dịch 6.173.967 cp niêm yết bổ sung 168 0 (0%)
09/09/2019 10/09/2019 17/09/2019 MCT UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (600đ/cp) 13 0 (0%)
09/09/2019 PVD HOSE Giao dịch 38.279.629 cp niêm yết bổ sung 24 -0.05 (-0.21%)
06/09/2019 06/09/2019 E1VFVN30 HOSE Thay đổi niêm yết 500.000 ccq 19 -0.02 (-0.11%)
09/09/2019 10/09/2019 09/09/2019 LBE HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 15 -0.60 (-4.00%)
09/09/2019 09/09/2019 09/09/2019 MEG UPCOM Giao dịch 44.000.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 13 0 (0%)
09/09/2019 09/09/2019 09/09/2019 NDP UPCOM Giao dịch 5.550.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung 18 0 (0%)
09/09/2019 10/09/2019 10/10/2019 SC5 HOSE Trả cổ tức năm 2018 (2.000 đ/cp) 18 -0.70 (-3.86%)
04/09/2019 04/09/2019 PVD HOSE Niêm yết bổ sung 38.279.629 cp 24 -0.05 (-0.21%)
06/09/2019 09/09/2019 26/09/2019 VNC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (500 đ/cp) 45 0 (0%)
06/09/2019 09/09/2019 20/09/2019 VCW UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (800đ/cp) 32 0 (0%)
04/09/2019 05/09/2019 16/09/2019 QHW UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.200đ/cp) 27 0 (0%)
06/09/2019 09/09/2019 22/10/2019 TVW UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (450đ/cp) 7 0 (0%)
03/09/2019 04/09/2019 03/09/2019 C69 HNX Bán ưu đãi 10.000 đ/cp (tỷ lệ 2:1) 7 +0.60 (+8.57%)
06/09/2019 09/09/2019 06/09/2019 STG HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 49 0 (0%)
05/09/2019 06/09/2019 20/09/2019 TA9 HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500 đ/cp) 12 +0.30 (+2.54%)
03/09/2019 04/09/2019 03/09/2019 C69 HNX Bán ưu đãi (tỷ lệ 2:1) 7 +0.60 (+8.57%)
06/09/2019 09/09/2019 10/10/2019 NTF UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 21 0 (0%)
06/09/2019 09/09/2019 06/09/2019 PVX UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 4 +0.40 (+10.81%)
06/09/2019 06/09/2019 06/09/2019 CAB UPCOM Giao dịch 45.745.876 cổ phiếu đăng ký giao dịch 13 0 (0%)
04/09/2019 05/09/2019 04/09/2019 NLG HOSE Trả cổ tức năm 2018 (tỷ lệ 100:8.23) 33 +0.60 (+1.82%)
06/09/2019 09/09/2019 23/09/2019 HTT UPCOM ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 lần 03 1 +0.10 (+7.69%)
06/09/2019 09/09/2019 23/09/2019 HTT UPCOM ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 lần 3 1 +0.10 (+7.69%)
06/09/2019 09/09/2019 27/09/2019 CTR HOSE Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp), trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 17,1%) 71 +0.20 (+0.28%)
30/08/2019 03/09/2019 16/08/2019 VTX UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (400đ/cp) 16 0 (0%)
05/09/2019 06/09/2019 25/09/2019 DNW UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (800đ/cp) 27 +0.10 (+0.37%)
04/09/2019 05/09/2019 27/09/2019 BMJ UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp) 16 +1.60 (+10.32%)
04/09/2019 05/09/2019 12/09/2019 DS3 HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (200 đ/cp) 6 -0.10 (-1.82%)
06/09/2019 09/09/2019 01/10/2019 VET UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trả cổ tức bằng tiền mặt (4.000đ/cp) 36 +0.10 (+0.28%)
06/09/2019 09/09/2019 01/10/2019 BHN HOSE Chi trả cổ tức năm 2017 (7.557 đ/cp) 43 -0.50 (-1.16%)
30/08/2019 03/09/2019 16/09/2019 QNS UPCOM Trả cổ tức đợt 1/2019 (500 đ/cp) 44 +0.20 (+0.46%)
06/09/2019 09/09/2019 06/09/2019 SDG HNX Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 15 0 (0%)
06/09/2019 09/09/2019 24/09/2019 RAL HOSE Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 (2.500 đ/cp) 112 +6.10 (+5.45%)
06/09/2019 PIA HNX Giao dịch đầu tiên 3.900.000 cổ phiếu niêm yết 25 -1 (-4.00%)
05/09/2019 HNG HOSE Giao dịch 221.710.000 cp niêm yết bổ sung 4 -0.07 (-1.76%)
05/09/2019 06/09/2019 27/09/2019 SAB HOSE Trả cổ tức bổ sung năm 2018 (1.500 đ/cp) 158 -0.30 (-0.19%)
05/09/2019 06/09/2019 07/10/2019 POS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (700đ/cp) 12 0 (0%)
05/09/2019 06/09/2019 20/09/2019 ABT HOSE Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 (2.000 đ/cp) 32 0 (0%)
05/09/2019 06/09/2019 05/09/2019 CTX HNX Thưởng cp (tỷ lệ 199,416023%) 8 0 (0%)
05/09/2019 06/09/2019 20/09/2019 CAV HOSE Tạm ứng cổ tức năm 2019 (2.500 đ/cp) 55 0 (0%)
04/09/2019 05/09/2019 04/09/2019 PHS UPCOM Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 14 +0.20 (+1.41%)
03/09/2019 04/09/2019 03/09/2019 TVB HOSE Bán ưu đãi (tỷ lệ 1:1) 6 0 (0%)
03/09/2019 04/09/2019 09/09/2019 HDB HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 19 -0.20 (-1.08%)
03/09/2019 04/09/2019 03/09/2019 BLW UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 11 0 (0%)
30/08/2019 30/08/2019 CMG HOSE Niêm yết bổ sung 2.944.656 cp 46 +1 (+2.20%)
30/08/2019 30/08/2019 SMC HOSE Niêm yết bổ sung 5.996.331 cp 13 +0.05 (+0.38%)
30/08/2019 03/09/2019 30/08/2019 HHV HOSE Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 14 +0.05 (+0.36%)
30/08/2019 03/09/2019 16/09/2019 QNS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 44 +0.20 (+0.46%)
30/08/2019 NVB HNX Giao dịch đầu tiên 109.134.035 cổ phiếu niêm yết bổ sung 16 +0.50 (+3.16%)
30/08/2019 MPT UPCOM Giao dịch đầu tiên 1.555.164 cổ phiếu niêm yết bổ sung 1 +0.10 (+12.50%)
29/08/2019 29/08/2019 E1VFVN30 HOSE Thay đổi niêm yết 300.000 ccq 19 -0.02 (-0.11%)
29/08/2019 30/08/2019 29/08/2019 TTH HNX Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 100:25) 3 0 (0%)
29/08/2019 30/08/2019 29/08/2019 NS3 UPCOM Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 20%) 8 -1.40 (-17.07%)
29/08/2019 DTD HNX Giao dịch đầu tiên 2.199.997 cổ phiếu niêm yết bổ sung 29 +0.50 (+1.72%)
29/08/2019 30/08/2019 18/09/2019 NQB UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (100đ/cp) 14 0 (0%)
29/08/2019 30/08/2019 29/08/2019 FCN HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (tỷ lệ 100:5) 15 +0.25 (+1.62%)
28/08/2019 28/08/2019 E1VFVN30 HOSE Thay đổi niêm yết 6.100.000 ccq 19 -0.02 (-0.11%)
29/08/2019 29/08/2019 29/08/2019 PIA HNX Hủy ĐKGD cổ phiếu 25 -1 (-4.00%)
28/08/2019 28/08/2019 HNG HOSE Niêm yết bổ sung 221.710.000 cp 4 -0.07 (-1.76%)
29/08/2019 30/08/2019 20/09/2019 BDW UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (400đ/cp) 23 0 (0%)
29/08/2019 30/08/2019 16/09/2019 INC HNX trả cổ tức bằng tiền mặt (800 đ/cp) 24 0 (0%)
27/08/2019 27/08/2019 E1VFVN30 HOSE Thay đổi niêm yết 500.000 ccq 19 -0.02 (-0.11%)
29/08/2019 30/08/2019 29/08/2019 CAP HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (4.000 đ/cp), trả cổ phiếu thưởng (tỷ lệ 10%) 67 +1.30 (+1.95%)
29/08/2019 30/08/2019 29/08/2019 KTS HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 25 +1 (+4.00%)
29/08/2019 30/08/2019 16/09/2019 QNW UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (179đ/cp) 10 0 (0%)
29/08/2019 30/08/2019 29/08/2019 SZC HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 36 +0.25 (+0.69%)
27/08/2019 28/08/2019 16/09/2019 XDH UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp) 15 -0.70 (-4.83%)
29/08/2019 30/08/2019 29/08/2019 GTS UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 10 +0.20 (+2.00%)
29/08/2019 30/08/2019 29/08/2019 TCJ UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 5 0 (0%)
29/08/2019 30/08/2019 29/08/2019 IBD UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 10 0 (0%)
29/08/2019 30/08/2019 29/08/2019 ATB UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 1 +0.10 (+11.11%)
29/08/2019 FRT HOSE Giao dịch 10.301.792 cp niêm yết bổ sung 58 +0.90 (+1.55%)
29/08/2019 30/08/2019 30/09/2019 GAS HOSE Trả cổ tức đợt 03 năm 2018 và tạm ứng cổ tức năm 2019 (2.300 đ/cp) 94 +0.10 (+0.11%)
29/08/2019 30/08/2019 29/08/2019 FDT HNX Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 39 -38.80 (-100.00%)
26/08/2019 27/08/2019 10/09/2019 FMC HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (2.000 đ/cp), bán ưu đãi (tỷ lệ 100:20) 42 +0.10 (+0.24%)
29/08/2019 30/08/2019 29/08/2019 MPC UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 18 0 (0%)
29/08/2019 30/08/2019 29/08/2019 SLS HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 166 +4.80 (+2.89%)
29/08/2019 30/08/2019 29/08/2019 TTH HNX Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 25%) 3 0 (0%)
29/08/2019 30/08/2019 16/09/2019 V12 HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.200 đ/cp) 13 0 (0%)
27/08/2019 28/08/2019 20/09/2019 LCW UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (9,5đ/cp) 6 -1 (-17.54%)
23/08/2019 26/08/2019 10/09/2019 CTT HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 15 -0.60 (-4.14%)
23/08/2019 23/08/2019 HAX HOSE Niêm yết bổ sung 1.731.000 cp 19 0 (0%)
26/08/2019 27/08/2019 10/09/2019 FMC HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (2.000 đ/cp), bán ưu đãi (tỷ lệ 100:20) 42 +0.10 (+0.24%)
26/08/2019 27/08/2019 09/09/2019 BWS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp), trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 13,61%), trả cổ phiếu thưởng (tỷ lệ 13,37%) 27 -1 (-3.77%)
26/08/2019 27/08/2019 16/09/2019 CC1 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (400đ/cp) 12 0 (0%)
23/08/2019 23/08/2019 E1VFVN30 HOSE Thay đổi niêm yết 100.000 ccq 19 -0.02 (-0.11%)
28/08/2019 29/08/2019 28/08/2019 CLG UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 1 +0.10 (+11.11%)
28/08/2019 DHC HOSE Giao dịch 8.959.257 cp niêm yết bổ sung 42 -0.40 (-0.95%)
28/08/2019 29/08/2019 13/09/2019 VSC HOSE Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 (800 đ/cp) 29 +0.35 (+1.21%)
27/08/2019 28/08/2019 19/09/2019 VGV UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (360đ/cp) 18 0 (0%)
27/08/2019 28/08/2019 12/09/2019 SIC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (500 đ/cp) 26 -2.80 (-10.81%)
26/08/2019 27/08/2019 26/08/2019 ACS UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 8 0 (0%)
26/08/2019 27/08/2019 26/09/2019 TRA HOSE ĐHCĐ bất thường năm 2019 92 +1.60 (+1.74%)
26/08/2019 27/08/2019 26/09/2019 ACE UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.500đ/cp) 36 +1 (+2.78%)
26/08/2019 26/08/2019 26/08/2019 DC1 UPCOM Giao dịch 149.970 cổ phiếu niêm yết bổ sung 8 0 (0%)
22/08/2019 22/08/2019 22/08/2019 DDN UPCOM Giao dịch 2.021.812 cổ phiếu niêm yết bổ sung 10 +0.10 (+1.04%)
22/08/2019 22/08/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 100.000 ccq niêm yết bổ sung 19 -0.02 (-0.11%)
26/08/2019 27/08/2019 10/09/2019 SAS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (800đ/cp) 25 0 (0%)
21/08/2019 21/08/2019 E1VFVN30 HOSE Thay đổi niêm yết 900.000 ccq 19 -0.02 (-0.11%)
22/08/2019 22/08/2019 PDN HOSE Niêm yết bổ sung 6.173.967 cp 168 0 (0%)
22/08/2019 22/08/2019 HID HOSE Niêm yết bổ sung 1.710.734 cp niêm yết bổ sung 4 -0.11 (-2.90%)
23/08/2019 26/08/2019 23/08/2019 MCP HOSE ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 29 -0.10 (-0.35%)
23/08/2019 26/08/2019 16/09/2019 MBN UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (600đ/cp) 8 0 (0%)
21/08/2019 21/08/2019 FRT HOSE Niêm yết bổ sung 10.301.792 cp 58 +0.90 (+1.55%)
23/08/2019 26/08/2019 23/08/2019 VIX HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 11 +0.50 (+4.46%)
23/08/2019 26/08/2019 23/08/2019 BMV UPCOM TTổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 54 0 (0%)
20/08/2019 20/08/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 500.000 ccq niêm yết bổ sung 19 -0.02 (-0.11%)
23/08/2019 26/08/2019 23/08/2019 BDC UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 8 -7.80 (-100.00%)
23/08/2019 26/08/2019 23/08/2019 MCH UPCOM Trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 15%) 74 -0.90 (-1.22%)
23/08/2019 26/08/2019 16/09/2019 TVH UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.191đ/cp) 20 0 (0%)
23/08/2019 26/08/2019 23/08/2019 SCC UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 3 +0.10 (+3.45%)
22/08/2019 TDH HOSE Giao dịch 12.243.457 cp niêm yết bổ sung 6 -0.35 (-6.36%)
22/08/2019 TV2 HOSE Giao dịch 9.234.451 cp niêm yết bổ sung 31 -0.20 (-0.65%)
22/08/2019 23/08/2019 22/08/2019 BDT UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 17 +0.30 (+1.82%)
22/08/2019 SKG HOSE Giao dịch 5.756.779 cp niêm yết bổ sung 20 +0.95 (+4.66%)
22/08/2019 23/08/2019 19/09/2019 VFG HOSE Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 (1.000 đ/cp) 36 0 (0%)
22/08/2019 YEG HOSE Giao dịch 3.910.000 cp niêm yết bổ sung 14 +0.20 (+1.45%)
22/08/2019 23/08/2019 06/09/2019 HST HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (350 đ/cp) 7 -6.40 (-95.52%)
21/08/2019 22/08/2019 21/08/2019 NSL UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 19 0 (0%)
21/08/2019 22/08/2019 21/08/2019 DTN UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 63 -62.90 (-100.00%)
20/08/2019 20/08/2019 20/08/2019 HFC UPCOM Giao dịch 365.336 cổ phiếu niêm yết bổ sung 13 0 (0%)
19/08/2019 19/08/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 300.000 ccq niêm yết bổ sung 19 -0.02 (-0.11%)
20/08/2019 21/08/2019 30/08/2019 VCS HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000 đ/cp) 56 -0.20 (-0.36%)
19/08/2019 20/08/2019 19/08/2019 DNA UPCOM Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 100:5) 25 +3.20 (+12.96%)
19/08/2019 20/08/2019 19/08/2019 DTG UPCOM Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 100:17) 24 0 (0%)
20/08/2019 21/08/2019 20/09/2019 DNE UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.100đ/cp) 9 0 (0%)
20/08/2019 21/08/2019 20/08/2019 VPB HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 20 0 (0%)
20/08/2019 21/08/2019 20/08/2019 CNT UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 13 0 (0%)
19/08/2019 DRH HOSE Giao dịch 2.200.000 cp niêm yết bổ sung 7 -0.11 (-1.68%)
19/08/2019 20/08/2019 19/08/2019 DTG UPCOM Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 17%) 24 0 (0%)
19/08/2019 19/08/2019 19/08/2019 VXP UPCOM Giao dịch 3.600.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 31 0 (0%)
19/08/2019 19/08/2019 19/08/2019 ALV UPCOM Giao dịch 2.500.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung 4 -0.10 (-2.38%)
19/08/2019 SFI HOSE Giao dịch 1.854.416 cp niêm yết bổ sung 34 0 (0%)
16/08/2019 19/08/2019 16/09/2019 SZC HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (800 đ/cp) 36 +0.25 (+0.69%)
19/08/2019 20/08/2019 20/09/2019 TPC HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (1.200 đ/cp) 7 -0.02 (-0.30%)
19/08/2019 20/08/2019 19/08/2019 FLC UPCOM Bán ưu đãi (tỷ lệ 1.000:422) 4 0 (0%)
16/08/2019 19/08/2019 30/08/2019 VCF HOSE Trả cổ tức năm 2018 (24.000 đ/cp) 202 0 (0%)
16/08/2019 16/08/2019 E1VFVN30 HOSE Thay đổi niêm yết 1.800.000 ccq 19 -0.02 (-0.11%)
19/08/2019 VCI HOSE Giao dịch 1.000.000 cp thay đổi niêm yết 35 +0.80 (+2.30%)
19/08/2019 20/08/2019 19/08/2019 I10 UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 1 0 (0%)
19/08/2019 20/08/2019 05/09/2019 GHC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000đ/cp) 27 -0.10 (-0.37%)
19/08/2019 20/08/2019 06/09/2019 IBC HOSE ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2019 3 -0.09 (-3.44%)
19/08/2019 20/08/2019 19/08/2019 L14 HNX Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 10:1) 46 -0.60 (-1.30%)
19/08/2019 20/08/2019 19/09/2019 VPI HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (1.600 đ/cp) 54 -0.50 (-0.92%)
19/08/2019 20/08/2019 30/08/2019 SOV UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (800đ/cp) 26 -26.10 (-100.00%)
19/08/2019 D2D HOSE Giao dịch 10.654.984 cp niêm yết bổ sung 28 -0.15 (-0.53%)
19/08/2019 20/08/2019 19/08/2019 DNA UPCOM Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 5%) 25 +3.20 (+12.96%)
15/08/2019 15/08/2019 E1VFVN30 HOSE Thay đổi niêm yết 3.300.000 ccq 19 -0.02 (-0.11%)
16/08/2019 19/08/2019 16/08/2019 GEX HOSE Trả cổ phiếu thưởng do tăng vốn cổ phần từ NVCSH (tỷ lệ 20:3) 19 +1.20 (+6.28%)
16/08/2019 19/08/2019 12/09/2019 BIC HOSE Trả cổ tức năm 2018 (700 đ/cp) 28 +0.20 (+0.70%)
16/08/2019 19/08/2019 16/09/2019 SZC HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (800 đ/cp) 36 +0.25 (+0.69%)
16/08/2019 19/08/2019 16/08/2019 NHT HOSE Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 13 -0.10 (-0.79%)
16/08/2019 19/08/2019 16/08/2019 TUG UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 17 0 (0%)
16/08/2019 19/08/2019 16/08/2019 PSD HNX Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 16 +0.20 (+1.29%)
16/08/2019 EMC HOSE Giao dịch 3.824.333 cp niêm yết bổ sung 9 -0.05 (-0.53%)
16/08/2019 19/08/2019 30/08/2019 VCF HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (24.000 đ/cp) 202 0 (0%)
16/08/2019 HTT UPCOM ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 lần 2 1 +0.10 (+7.69%)
15/08/2019 15/08/2019 TV2 HOSE Niêm yết bổ sung 9.234.451 cp 31 -0.20 (-0.65%)
15/08/2019 16/08/2019 16/09/2019 VC9 HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (900 đ/cp) 7 0 (0%)
15/08/2019 15/08/2019 15/08/2019 TVA UPCOM Giao dịch 300.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung 19 0 (0%)
15/08/2019 16/08/2019 30/08/2019 FPT HOSE Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 (1.000 đ/cp) 85 +1 (+1.18%)
15/08/2019 16/08/2019 30/08/2019 SDV UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp) 32 0 (0%)
14/08/2019 14/08/2019 E1VFVN30 HOSE Thay đổi niêm yết 2.900.000 cp 19 -0.02 (-0.11%)
15/08/2019 16/08/2019 05/09/2019 HTC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (600 đ/cp) 22 0 (0%)
14/08/2019 15/08/2019 14/08/2019 TDP HOSE Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 100:12) 32 0 (0%)
15/08/2019 15/08/2019 15/08/2019 CGP UPCOM Hủy ĐKGD cổ phiếu 12 +0.20 (+1.64%)
15/08/2019 15/08/2019 15/08/2019 FOX UPCOM Giao dịch 22.612.760 cổ phiếu niêm yết bổ sung 58 -0.30 (-0.52%)
15/08/2019 16/08/2019 15/08/2019 BHN HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 43 -0.50 (-1.16%)
14/08/2019 15/08/2019 14/08/2019 TDP HOSE Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 12%) 32 0 (0%)
14/08/2019 14/08/2019 TDH HOSE Niêm yết bổ sung 12.243.457 cp 6 -0.35 (-6.36%)
14/08/2019 15/08/2019 14/08/2019 VIB HOSE Trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 18%) 23 +0.55 (+2.35%)
13/08/2019 13/08/2019 E1VFVN30 HOSE Thay đổi niêm yết 2.700.000 ccq 19 -0.02 (-0.11%)
13/08/2019 14/08/2019 13/08/2019 DXG HOSE Trả cổ tức năm 2018 (tỷ lệ 100:22), bán ưu đãi 10.000 đ/cp (tỷ lệ 4:1) 15 0 (0%)
13/08/2019 14/08/2019 13/08/2019 DVC UPCOM Bán ưu đãi 10.000 đ/cp (tỷ lệ 100:49) 9 -1.40 (-15.22%)
14/08/2019 IBC HOSE Giao dịch 7.576.676 cp niêm yết bổ sung 3 -0.09 (-3.44%)
12/08/2019 12/08/2019 SFI HOSE Niêm yết bổ sung 1.854.416 cp 34 0 (0%)
12/08/2019 12/08/2019 E1VFVN30 HOSE Thay đổi niêm yết 7.400.000 ccq 19 -0.02 (-0.11%)
12/08/2019 12/08/2019 SKG HOSE Niêm yết bổ sung 5.756.779 cp 20 +0.95 (+4.66%)
14/08/2019 07/08/2019 28/08/2019 SVC HOSE Trả cổ tức năm 2018 (1.500 đ/cp) 47 +3 (+6.38%)
14/08/2019 15/08/2019 05/09/2019 AAA HOSE Tạm ứng cổ tức năm 2019 (500 đ/cp) 11 0 (0%)
14/08/2019 15/08/2019 14/08/2019 SHB HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 12 -0.05 (-0.41%)
14/08/2019 08/08/2019 14/08/2019 NVL HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 15 +0.40 (+2.74%)
14/08/2019 15/08/2019 05/09/2019 KSV UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (250đ/cp) 27 -0.10 (-0.38%)
14/08/2019 15/08/2019 14/08/2019 BDB HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 12 +1.10 (+8.94%)
14/08/2019 15/08/2019 26/08/2019 VTL UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (600 đ/cp) 13 +0.10 (+0.80%)
14/08/2019 15/08/2019 12/09/2019 VTV HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 5 -0.10 (-1.85%)
14/08/2019 15/08/2019 30/08/2019 C71 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 7 -1 (-15.15%)
14/08/2019 15/08/2019 14/08/2019 DIG HOSE Trả cổ tức năm 2018 (tỷ lệ 100:5) 21 +0.10 (+0.48%)
14/08/2019 15/08/2019 28/08/2019 FOC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (10.000đ/cp) 85 +0.10 (+0.12%)
13/08/2019 14/08/2019 28/08/2019 NUE UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (889đ/cp) 9 +0.90 (+9.57%)
13/08/2019 14/08/2019 26/08/2019 BHA UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (150đ/cp) 13 0 (0%)
13/08/2019 14/08/2019 30/08/2019 TTT HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (3.000 đ/cp) 39 0 (0%)
13/08/2019 14/08/2019 13/08/2019 TDP HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 32 0 (0%)
13/08/2019 14/08/2019 13/08/2019 DXG HOSE Trả cổ tức năm 2018 (tỷ lệ 100:22), bán ưu đãi (tỷ lệ 4:1) 15 0 (0%)
13/08/2019 14/08/2019 13/08/2019 DVC UPCOM Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 49%) 9 -1.40 (-15.22%)
13/08/2019 14/08/2019 23/08/2019 CCI HOSE Chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 (600 đ/cp) 24 0 (0%)
09/08/2019 09/08/2019 E1VFVN30 HOSE Thay đổi niêm yết 4.900.000 ccq 19 -0.02 (-0.11%)
12/08/2019 13/08/2019 12/08/2019 VCS HNX Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 56 -0.20 (-0.36%)
12/08/2019 12/08/2019 12/08/2019 LDW UPCOM Giao dịch 64.983.807 cổ phiếu niêm yết bổ sung 13 0 (0%)
09/08/2019 09/08/2019 VFG HOSE Niêm yết bổ sung 475.403 cp 36 0 (0%)
09/08/2019 12/08/2019 01/10/2019 AMV HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000đ/ cp), trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 40%) 5 0 (0%)
09/08/2019 09/08/2019 09/08/2019 PMW UPCOM Giao dịch 10.000.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung 27 0 (0%)
09/08/2019 12/08/2019 11/09/2019 TVU UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.168đ/cp) 8 -0.90 (-10.71%)
09/08/2019 12/08/2019 29/08/2019 HRB UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.500đ/cp) 59 +7.60 (+12.99%)
09/08/2019 09/08/2019 09/08/2019 MCH UPCOM Giao dịch 3.049.325 cổ phiếu niêm yết bổ sung 74 -0.90 (-1.22%)
09/08/2019 12/08/2019 22/08/2019 PMW UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (800đ/cp) 27 0 (0%)
09/08/2019 09/08/2019 09/08/2019 CXH UPCOM Giao dịch 245.846 cổ phiếu niêm yết bổ sung 7 -7 (-100.00%)
08/08/2019 09/08/2019 08/08/2019 PSL UPCOM Thưởng cổ phiếu (tỷ lệ 4:3) 13 0 (0%)
09/08/2019 12/08/2019 11/09/2019 MRF UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (600đ/cp) 35 0 (0%)
09/08/2019 12/08/2019 23/08/2019 NHH HOSE Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp), trả cổ phiếu thưởng (tỷ lệ 1:1) 16 +0.10 (+0.63%)
09/08/2019 12/08/2019 09/08/2019 DHN UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - lần 2 22 0 (0%)
09/08/2019 09/08/2019 09/08/2019 TIE UPCOM Giao dịch 9.569.900 cổ phiếu đăng ký giao dịch 6 -0.40 (-6.25%)
08/08/2019 09/08/2019 23/08/2019 CCH UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 4 -3.90 (-100.00%)
07/08/2019 08/08/2019 07/08/2019 HHP HOSE Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 100:15) 10 -0.05 (-0.49%)
08/08/2019 08/08/2019 08/08/2019 SJG UPCOM Giao dịch 448.867.812 cổ phiếu niêm yết bổ sung 16 0 (0%)
08/08/2019 09/08/2019 09/09/2019 VHM HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (1.000 đ/cp) 56 +0.10 (+0.18%)
05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 FTS HOSE Mua 59 cp lô lẻ làm cp quỹ 29 +0.45 (+1.56%)
08/08/2019 08/08/2019 08/08/2019 DTI UPCOM Giao dịch 421.754 cổ phiếu niêm yết bổ sung 7 +0.40 (+5.41%)
05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 PGV HOSE Giao dịch 1.062.819.933 cổ phiếu niêm yết bổ sung 24 0 (0%)
06/08/2019 06/08/2019 IBC HOSE Niêm yết bổ sung 7.576.676 cp 3 -0.09 (-3.44%)
07/08/2019 07/08/2019 07/08/2019 CAM UPCOM Giao dịch 14.400 cổ phiếu đăng ký giao dịch 16 0 (0%)
08/08/2019 09/08/2019 21/08/2019 TTD UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.100đ/cp) 67 -9.90 (-14.86%)
06/08/2019 06/08/2019 D2D HOSE Niêm yết bổ sung 10.654.984 cp 28 -0.15 (-0.53%)
08/08/2019 09/08/2019 23/08/2019 SZE UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (700đ/cp) 11 -0.30 (-2.65%)
07/08/2019 08/08/2019 07/08/2019 SDX UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 1 +0.10 (+12.50%)
07/08/2019 08/08/2019 07/08/2019 HHP HOSE Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 15%) 10 -0.05 (-0.49%)
09/08/2019 12/08/2019 22/08/2019 SEB HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.100 đ/cp) 43 0 (0%)
09/08/2019 12/08/2019 30/08/2019 PSE HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (800 đ/cp) 11 -0.10 (-0.91%)
05/08/2019 06/08/2019 05/08/2019 VIE UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 4 -0.10 (-2.56%)
12/08/2019 13/08/2019 12/08/2019 SGC HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 79 0 (0%)
07/08/2019 08/08/2019 07/08/2019 VNF HNX Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 9 -0.40 (-4.40%)
06/08/2019 07/08/2019 06/08/2019 SJ1 HNX Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 13 0 (0%)
13/08/2019 14/08/2019 26/08/2019 PVT HOSE Trả cổ tức năm 2018 (1.000 đ/cp) 21 -0.30 (-1.45%)
12/08/2019 13/08/2019 12/08/2019 BOT UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 5 -0.10 (-1.96%)
12/08/2019 TDG HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 lần 3 5 +0.29 (+5.57%)
09/08/2019 12/08/2019 30/08/2019 SBV HOSE Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 10 0 (0%)
08/08/2019 09/08/2019 08/08/2019 PSL UPCOM Trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 4:3) 13 0 (0%)
08/08/2019 DAT HOSE Giao dịch 2.190.493 cp niêm yết bổ sung 11 +0.10 (+0.91%)
08/08/2019 TVS HOSE Giao dịch 14.922.325 cp niêm yết bổ sung 32 -0.10 (-0.31%)
08/08/2019 09/08/2019 26/08/2019 GVR HOSE Trả cổ tức bằng tiền mặt (250đ/cp) 18 +0.05 (+0.28%)
08/08/2019 09/08/2019 03/09/2019 NWT UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (220đ/cp) 10 0 (0%)
08/08/2019 09/08/2019 08/08/2019 SBT HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 17 +0.70 (+4.09%)
08/08/2019 09/08/2019 19/08/2019 HDW UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (680đ/cp) 14 0 (0%)
07/08/2019 08/08/2019 07/08/2019 NAF HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 13 -0.40 (-3.03%)
07/08/2019 08/08/2019 07/08/2019 MHC HOSE Trả cổ tức năm 2018 (tỷ lệ 10:1) 6 -0.12 (-2.08%)
05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 TRS UPCOM Giao dịch 485.461 cổ phiếu niêm yết bổ sung 35 +4.50 (+12.93%)
05/08/2019 06/08/2019 05/08/2019 HFT UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 11 -11 (-100.00%)
05/08/2019 06/08/2019 29/08/2019 IHK UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.100đ/cp) 16 0 (0%)
05/08/2019 06/08/2019 20/08/2019 CHP HOSE Trả cổ tức năm 2018 (1.500 đ/cp) 24 +0.10 (+0.43%)
05/08/2019 BSI HOSE Giao dịch 11.096.434 cp niêm yết bổ sung 33 +0.55 (+1.69%)
02/08/2019 05/08/2019 02/08/2019 DNH UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 39 0 (0%)
02/08/2019 05/08/2019 15/08/2019 PCF UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 3 0 (0%)
02/08/2019 05/08/2019 30/08/2019 EME UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 21 0 (0%)
02/08/2019 05/08/2019 02/08/2019 MQN UPCOM Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 39%) 28 +3 (+10.68%)
02/08/2019 05/08/2019 19/08/2019 PMC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 69 0 (0%)
02/08/2019 05/08/2019 26/08/2019 PGD HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (2.500 đ/cp) 41 -0.05 (-0.12%)
02/08/2019 05/08/2019 02/08/2019 KHD UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 6 -0.90 (-15.25%)
02/08/2019 05/08/2019 15/08/2019 NTC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (10.000đ/cp) 169 +1.40 (+0.83%)
02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 PEQ UPCOM Giao dịch 1.086.154 cổ phiếu niêm yết bổ sung 42 0 (0%)
02/08/2019 05/08/2019 01/10/2019 BTP HOSE Chi trả cổ tức còn lại năm 2018 (500 đ/cp) 17 +0.15 (+0.91%)
02/08/2019 05/08/2019 02/08/2019 BMJ UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 16 +1.60 (+10.32%)
02/08/2019 05/08/2019 30/08/2019 TAC HOSE Trả cổ tức năm 2018 (2.400 đ/cp) 55 -1.40 (-2.53%)
02/08/2019 05/08/2019 30/08/2019 ACC HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 14 -0.05 (-0.36%)
01/08/2019 01/08/2019 EMC HOSE Niêm yết bổ sung 3.824.333 cp 9 -0.05 (-0.53%)
01/08/2019 DTA HOSE Giao dịch 2.200.000 cp niêm yết bổ sung 6 -0.04 (-0.62%)
31/07/2019 01/08/2019 31/07/2019 FRT HOSE Trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu (tỷ lệ 100:15) 58 +0.90 (+1.55%)
01/08/2019 01/08/2019 01/08/2019 MPC UPCOM Giao dịch 60.000.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung 18 0 (0%)
01/08/2019 02/08/2019 12/08/2019 BDG UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000đ/cp) 29 -1 (-3.51%)
01/08/2019 02/08/2019 22/08/2019 NAU UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (75đ/cp) 5 +0.10 (+1.92%)
01/08/2019 02/08/2019 15/08/2019 VC7 HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (500 đ/cp), trả cổ tức bằng cp (tỷ lệ 4%) 20 +1.20 (+6.15%)
01/08/2019 02/08/2019 01/08/2019 DCI UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 3 -1.30 (-46.43%)
01/08/2019 02/08/2019 20/08/2019 HCS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (950đ/cp) 14 -2.30 (-16.08%)
01/08/2019 02/08/2019 27/08/2019 VPG HOSE ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 19 +0.35 (+1.86%)
01/08/2019 PC1 HOSE Giao dịch 26.553.635 cp niêm yết bổ sung 30 -0.10 (-0.34%)
01/08/2019 TDM HOSE Giao dịch 14.500.000 cp niêm yết bổ sung 39 +0.05 (+0.13%)
31/07/2019 31/07/2019 31/07/2019 PHS UPCOM Giao dịch 70.000.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 14 +0.20 (+1.41%)
31/07/2019 31/07/2019 TEG HOSE Niêm yết bổ sung 2.943.786 cp 11 +0.25 (+2.36%)
31/07/2019 01/08/2019 31/07/2019 SVN HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 5 -0.20 (-4.00%)
31/07/2019 01/08/2019 31/07/2019 VTK UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 19 0 (0%)
31/07/2019 01/08/2019 15/08/2019 TCT HOSE Trả cổ tức 2018 (2.000 đ/cp) 26 -0.10 (-0.39%)
30/07/2019 30/07/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 100.000 ccq niêm yết bổ sung 19 -0.02 (-0.11%)
30/07/2019 31/07/2019 30/07/2019 TMB HNX Thưởng cp (tỷ lệ 2:1) 26 +0.40 (+1.57%)
30/07/2019 31/07/2019 12/08/2019 DOP UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (400đ/cp), trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 8%) 9 +0.40 (+4.26%)
31/07/2019 01/08/2019 31/07/2019 FRT HOSE Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 (tỷ lệ 100:15) 58 +0.90 (+1.55%)
31/07/2019 01/08/2019 23/08/2019 VSM HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.200 đ/cp) 19 0 (0%)
31/07/2019 01/08/2019 16/08/2019 HTT UPCOM ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 lần 02 1 +0.10 (+7.69%)
31/07/2019 01/08/2019 13/08/2019 FIC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (250đ/cp) 21 -2.70 (-12.80%)
30/07/2019 30/07/2019 TVS HOSE Niêm yết bổ sung 14.922.325 cp 32 -0.10 (-0.31%)
30/07/2019 31/07/2019 10/09/2019 NMK UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.200đ/cp) 8 -7.90 (-100.00%)
30/07/2019 CTF HOSE Giao dịch 5.939.968 cp niêm yết bổ sung 37 +0.20 (+0.55%)
30/07/2019 31/07/2019 30/07/2019 TMB HNX Thưởng cp (tỷ lệ 2:1) 26 +0.40 (+1.57%)
30/07/2019 31/07/2019 08/08/2019 FHS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (700đ/cp) 31 +3.90 (+12.79%)
26/07/2019 26/07/2019 BSI HOSE Niêm yết bổ sung 11.096.434 cp 33 +0.55 (+1.69%)
30/07/2019 31/07/2019 15/08/2019 DP1 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp) 26 0 (0%)
30/07/2019 31/07/2019 15/08/2019 XHC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (3.000đồng/cp) 28 0 (0%)
30/07/2019 31/07/2019 30/07/2019 MTS UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 13 +1.50 (+11.63%)
30/07/2019 31/07/2019 27/08/2019 BDC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 8 -7.80 (-100.00%)
29/07/2019 30/07/2019 19/08/2019 BLN UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (250đ/cp) 10 0 (0%)
25/07/2019 25/07/2019 DAT HOSE Niêm yết bổ sung 2.190.493 cp 11 +0.10 (+0.91%)
30/07/2019 30/07/2019 30/07/2019 VBB UPCOM Giao dịch 419.019.904 cổ phiếu đăng ký giao dịch 11 -0.10 (-0.91%)
30/07/2019 31/07/2019 09/08/2019 TMX HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000 đ/cp) 12 0 (0%)
30/07/2019 31/07/2019 30/07/2019 TV2 HOSE Trả cổ tức đợt 3/2018 (tỷ lệ 1.000:625) 31 -0.20 (-0.65%)
30/07/2019 31/07/2019 15/08/2019 TMB HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (700 đ/cp) 26 +0.40 (+1.57%)
30/07/2019 31/07/2019 12/08/2019 DOP UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (400đ/cp), trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 8%) 9 +0.40 (+4.26%)
29/07/2019 GIL HOSE Giao dịch 4.004.976 cp niêm yết bổ sung 26 -0.10 (-0.38%)
29/07/2019 30/07/2019 16/08/2019 DSP UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 11 -0.20 (-1.87%)
26/07/2019 29/07/2019 09/08/2019 CCV UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.618đ/cp) 32 0 (0%)
25/07/2019 25/07/2019 TDM HOSE Niêm yết 14.500.000 cp niêm yết bổ sung 39 +0.05 (+0.13%)
25/07/2019 25/07/2019 PC1 HOSE Niêm yết bổ sung 26.553.635 cp 30 -0.10 (-0.34%)
29/07/2019 30/07/2019 29/07/2019 PVD HOSE Trả cổ tức năm 2017 (tỷ lệ 10:1) 24 -0.05 (-0.21%)
29/07/2019 30/07/2019 10/09/2019 NTP HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 36 0 (0%)
29/07/2019 GMC HOSE Giao dịch 2.325.308 cp niêm yết bổ sung 9 0 (0%)
29/07/2019 30/07/2019 19/08/2019 KST HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500 đ/cp) 14 0 (0%)
28/07/2019 PNC HOSE ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 10 0 (0%)
27/07/2019 30/07/2019 19/08/2019 BLN UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (250đ/cp) 10 0 (0%)
08/07/2019 26/07/2019 DBC HOSE Giao dịch lần đầu 91.099.828 cp 19 -0.35 (-1.81%)
26/07/2019 GEX HOSE Giao dịch 18.000.000 cp niêm yết bổ sung 19 +1.20 (+6.28%)
26/07/2019 29/07/2019 26/07/2019 VIC HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 52 -0.10 (-0.19%)
25/07/2019 26/07/2019 22/08/2019 BMD UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (650đ/cp) 10 0 (0%)
25/07/2019 26/07/2019 25/07/2019 ACB HOSE trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 30%) 22 -0.05 (-0.23%)
24/07/2019 25/07/2019 28/08/2019 MDF UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (300đ/cp) 11 +0.50 (+4.76%)
24/07/2019 24/07/2019 CII HOSE Giao dịch 124.879 cp niêm yết bổ sung 18 +0.05 (+0.28%)
24/07/2019 24/07/2019 VPH HOSE Giao dịch 8.668.299 cp niêm yết bổ sung 6 -0.29 (-4.60%)
24/07/2019 25/07/2019 08/08/2019 KDF UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.400đ/cp) 47 +0.20 (+0.43%)
24/07/2019 25/07/2019 24/07/2019 CMG HOSE Trả cổ tức năm 2018 (1.500 đ/cp), thưởng cp (tỷ lệ 100.000: 4.088) 46 +1 (+2.20%)
24/07/2019 VSC HOSE Giao dịch 5.010.494 cp niêm yết bổ sung 29 +0.35 (+1.21%)
24/07/2019 25/07/2019 24/07/2019 PCG HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 6 -0.10 (-1.61%)
23/07/2019 24/07/2019 23/07/2019 VTJ HNX Họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 3 -0.20 (-6.06%)
23/07/2019 24/07/2019 08/08/2019 LDW UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (82đ/cp) 13 0 (0%)
23/07/2019 24/07/2019 02/08/2019 S4A HOSE Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 (700 đ/cp) 34 0 (0%)
23/07/2019 24/07/2019 19/08/2019 YTC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.100đ/cp) 59 0 (0%)
23/07/2019 24/07/2019 20/08/2019 NBB HOSE ĐHCĐ bất thường năm 2019 14 -0.20 (-1.39%)
23/07/2019 24/07/2019 08/08/2019 PNJ HOSE Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 (800 đ/cp) 72 +0.40 (+0.56%)
23/07/2019 24/07/2019 05/08/2019 DTT HOSE Trả cổ tức năm 2018 (600 đ/cp) 14 0 (0%)
23/07/2019 24/07/2019 23/07/2019 VDM UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 26 0 (0%)
16/07/2019 23/07/2019 NAF HOSE Giao dịch 7.259.681 cp niêm yết bổ sung 13 -0.40 (-3.03%)
12/07/2019 23/07/2019 HDG HOSE Giao dịch 23.729.253 cp niêm yết bổ sung 38 +1.50 (+4.00%)
23/07/2019 24/07/2019 23/08/2019 VC1 HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.200 đ/cp) 10 -0.20 (-2.06%)
22/07/2019 23/07/2019 05/08/2019 HBW UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (400đ/cp) 7 -7.10 (-100.00%)
22/07/2019 22/07/2019 22/07/2019 NSL UPCOM Giao dịch 6.209.630 cổ phiếu đăng ký giao dịch 19 0 (0%)
22/07/2019 22/07/2019 22/07/2019 DTB UPCOM Giao dịch 1.558.248 cổ phiếu đăng ký giao dich 15 0 (0%)
22/07/2019 22/07/2019 22/07/2019 APF UPCOM Giao dịch 1.503.019 cổ phiếu niêm yết bổ sung 70 +0.20 (+0.29%)
19/07/2019 19/07/2019 E1VFVN30 HOSE Thay đổi niêm yết 1.500.000 cp 19 -0.02 (-0.11%)
22/07/2019 23/07/2019 05/08/2019 PEN HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (500 đ/cp) 9 +0.80 (+8.89%)
19/07/2019 22/07/2019 14/08/2019 VIF HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000đ/cp) 14 0 (0%)
19/07/2019 19/07/2019 19/07/2019 XDH UPCOM Giao dịch 3.120.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung 15 -0.70 (-4.83%)
19/07/2019 22/07/2019 12/08/2019 VSN UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 22 0 (0%)
19/07/2019 22/07/2019 19/07/2019 DHC HOSE Trả cổ tức năm 2018 (tỷ lệ 5:1) 42 -0.40 (-0.95%)
19/07/2019 22/07/2019 19/07/2019 PIC HNX Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 10%) 14 -1.10 (-7.97%)
19/07/2019 22/07/2019 15/08/2019 HMS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 31 0 (0%)
19/07/2019 19/07/2019 GMC HOSE Niêm yết bổ sung 2.325.308 cp 9 0 (0%)
18/07/2019 E1VFVN30 HOSE Thay đổi niêm yết 2.000.000 ccq 19 -0.02 (-0.11%)
19/07/2019 22/07/2019 08/08/2019 ICN UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp) 97 -3.70 (-3.81%)
19/07/2019 22/07/2019 14/08/2019 MTV UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (200đ/cp) 15 0 (0%)
19/07/2019 22/07/2019 09/08/2019 IN4 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (4.000đ/cp) 99 0 (0%)
19/07/2019 TV2 HOSE Giao dịch 2.462.508 cp niêm yết bổ sung 31 -0.20 (-0.65%)
19/07/2019 22/07/2019 19/08/2019 RTH UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (800đ/cp) 5 -4.70 (-100.00%)
19/07/2019 22/07/2019 19/07/2019 HGM HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 52 +4.70 (+9.04%)
19/07/2019 19/07/2019 19/07/2019 IDN UPCOM Hủy ĐKGD cổ phiếu 10 -10 (-100.00%)
19/07/2019 22/07/2019 19/07/2019 HGW UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019 10 0 (0%)
19/07/2019 19/07/2019 19/07/2019 KGU UPCOM Hủy ĐKGD cổ phiếu 16 +0.50 (+3.14%)
19/07/2019 22/07/2019 12/08/2019 VSH HOSE Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 40 0 (0%)
18/07/2019 18/07/2019 VPH HOSE Niêm yết 8.668.299 cp niêm yết bổ sung 6 -0.29 (-4.60%)
18/07/2019 18/07/2019 KDH HOSE Niêm yết bổ sung 6.200.000 cp 30 +0.05 (+0.16%)
18/07/2019 18/07/2019 CII HOSE Niêm yết bổ sung 124.879 cp 18 +0.05 (+0.28%)
18/07/2019 19/07/2019 19/08/2019 NNT UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000đ/cp) 36 +2.50 (+6.94%)
18/07/2019 19/07/2019 06/08/2019 IRC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (286đ/cp) 8 0 (0%)
18/07/2019 19/07/2019 01/08/2019 DWS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (400đ/cp) 11 -0.60 (-5.50%)
18/07/2019 18/07/2019 18/07/2019 XMC UPCOM Giao dịch 2.749.134 cổ phiếu niêm yết bổ sung 8 -0.10 (-1.32%)
18/07/2019 19/07/2019 30/07/2019 PYU UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (600đ/cp) 23 0 (0%)
18/07/2019 19/07/2019 31/07/2019 PDN HOSE Trả cổ tức đợt cuối năm 2018 (2.500 đ/cp), thưởng cp (tỷ lệ 2:1) 168 0 (0%)
18/07/2019 SHI HOSE Giao dịch 1.700.844 cp niêm yết bổ sung 14 +0.20 (+1.48%)
17/07/2019 17/07/2019 GEX HOSE Niêm yết bổ sung 18.000.000 cp 19 +1.20 (+6.28%)
18/07/2019 19/07/2019 13/08/2019 VLP UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (800đ/cp) 1 0 (0%)
18/07/2019 19/07/2019 09/08/2019 UPH UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (300đ/cp) 10 0 (0%)
17/07/2019 17/07/2019 17/07/2019 PMW UPCOM Giao dịch 30.000.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 27 0 (0%)
17/07/2019 17/07/2019 17/07/2019 BM9 UPCOM Giao dịch 3.795.680 cổ phiếu đăng ký giao dịch 10 -10.20 (-100.00%)
17/07/2019 18/07/2019 16/08/2019 C36 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 9 0 (0%)
17/07/2019 PMG HOSE Giao dịch 4.174.247 cp niêm yết bổ sung 10 -0.05 (-0.49%)
17/07/2019 22/07/2019 08/08/2019 VPS HOSE Chi trả cổ tức còn lại năm 2018 (600 đ/cp) 9 -0.06 (-0.64%)
17/07/2019 18/07/2019 06/08/2019 DFC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (3.300đ/cp) 21 -0.40 (-1.90%)
17/07/2019 18/07/2019 02/08/2019 PGS HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (500 đ/cp) 26 0 (0%)
17/07/2019 18/07/2019 19/08/2019 VGC HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (1.000 đ/cp) 44 +1 (+2.28%)
17/07/2019 HDC HOSE Giao dịch 7.493.173 cp niêm yết bổ sung 37 +0.70 (+1.89%)
15/07/2019 15/07/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 2.000.000 ccq niêm yết bổ sung 19 -0.02 (-0.11%)
15/07/2019 15/07/2019 15/07/2019 VFG HOSE Đã phát hành 475.403 cp ESOP 36 0 (0%)
16/07/2019 16/07/2019 CTF HOSE Niêm yết bổ sung 5.939.968 cp 37 +0.20 (+0.55%)
16/07/2019 16/07/2019 NAF HOSE Niêm yết bổ sung 7.259.681 cp 13 -0.40 (-3.03%)
15/07/2019 15/07/2019 GIL HOSE Niêm yết bổ sung 4.004.976 cp 26 -0.10 (-0.38%)
16/07/2019 16/07/2019 TCM HOSE Giao dịch 3.786.863 cp niêm yết bổ sung 51 -0.10 (-0.19%)
16/07/2019 HCM HOSE Giao dich 176.125.505 cp niêm yết bổ sung 27 +0.50 (+1.88%)
16/07/2019 16/07/2019 16/07/2019 QNS UPCOM Giao dịch 5.851.492 cổ phiếu niêm yết bổ sung 44 +0.20 (+0.46%)
16/07/2019 17/07/2019 15/08/2019 LM8 HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (1.000 đ/cp) 12 0 (0%)
16/07/2019 16/07/2019 16/07/2019 BMF UPCOM Giao dịch 2.079.800 cổ phiếu niêm yết bổ sung 27 +3.30 (+12.22%)
16/07/2019 TNA HOSE Giao dịch 4.466.764 cp niêm yết bổ sung 7 -0.04 (-0.59%)
15/07/2019 15/07/2019 15/07/2019 ORS HOSE Giao dịch 16.000.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung 14 +0.05 (+0.35%)
15/07/2019 16/07/2019 26/07/2019 TSG UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.150đ/cp) 11 0 (0%)
15/07/2019 16/07/2019 08/08/2019 ACC HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (1.800 đ/cp) 14 -0.05 (-0.36%)
15/07/2019 15/07/2019 MSN HOSE Niêm yết bổ sung 5.796.899 cp 77 +2.10 (+2.75%)
15/07/2019 KPF HOSE Giao dịch 857.896 cp niêm yết bổ sung 9 -0.03 (-0.34%)
15/07/2019 16/07/2019 29/07/2019 EMG UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp) 31 0 (0%)
15/07/2019 16/07/2019 20/08/2019 FT1 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (3.200đ/cp) 47 -1.50 (-3.21%)
15/07/2019 15/07/2019 15/07/2019 KOS HOSE Hủy ĐKGD cổ phiếu 39 +0.05 (+0.13%)
15/07/2019 16/07/2019 16/08/2019 FCN HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (500 đ/cp) 15 +0.25 (+1.62%)
15/07/2019 16/07/2019 30/07/2019 CKV HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 13 0 (0%)
15/07/2019 16/07/2019 25/07/2019 DHT HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000 đ/cp) 59 -1.20 (-2.03%)
15/07/2019 NVL HOSE Giao dịch 52.500.000 cp niêm yết bổ sung 15 +0.40 (+2.74%)
15/07/2019 16/07/2019 24/07/2019 VNE HOSE Chi trả cổ tức còn lại năm 2018 (400 đ/cp) 12 -0.10 (-0.82%)
12/07/2019 15/07/2019 05/08/2019 AGP UPCOM Trả cổ tức (1.200 đ/cp), bán ưu đãi 10.000 đ/cp (tỷ lệ 3:1) 31 +1 (+3.24%)
12/07/2019 12/07/2019 E1VFVN30 HOSE Thay đổi niêm yết 1.000.000 ccq 19 -0.02 (-0.11%)
12/07/2019 15/07/2019 15/08/2019 PVM UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (350đ/cp) 14 -0.10 (-0.71%)
12/07/2019 12/07/2019 HDG HOSE Niêm yết bổ sung 23.729.253 cp 38 +1.50 (+4.00%)
12/07/2019 15/07/2019 24/07/2019 TVA UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (3.500đ/cp) 19 0 (0%)
12/07/2019 15/07/2019 05/08/2019 AGP UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.200đ/cp), phát hành cổ phiếu (tỷ lệ 33,33%) 31 +1 (+3.24%)
12/07/2019 15/07/2019 30/07/2019 NQT UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (320đ/cp) 8 0 (0%)
12/07/2019 15/07/2019 12/07/2019 PRT UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 15 -0.50 (-3.33%)
12/07/2019 12/07/2019 TV2 HOSE Niêm yết bổ sung 2.462.508 cp 31 -0.20 (-0.65%)
12/07/2019 12/07/2019 12/07/2019 GEG HOSE Giao dịch 9.709.127 cổ phiếu niêm yết bổ sung 17 -0.15 (-0.90%)
12/07/2019 15/07/2019 12/07/2019 SMN HNX Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 13 0 (0%)
11/07/2019 12/07/2019 11/07/2019 SFI HOSE Trả cổ tức năm 2018 (tỷ lệ 100:15) 34 0 (0%)
12/07/2019 15/07/2019 12/07/2019 IKH UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 8 -7.90 (-100.00%)
12/07/2019 15/07/2019 22/07/2019 LMI UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.200đ/cp) 9 -0.30 (-3.45%)
12/07/2019 15/07/2019 10/08/2019 DNA UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 25 +3.20 (+12.96%)
12/07/2019 15/07/2019 15/08/2019 KBC HOSE Trả cổ tức đợt 1 năm 2018 (500 đ/cp) 28 +0.10 (+0.36%)
12/07/2019 15/07/2019 12/07/2019 BT6 UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 4 +0.30 (+8.33%)
10/07/2019 10/07/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 1.500.000 ccq niêm yết bổ sung 19 -0.02 (-0.11%)
12/07/2019 15/07/2019 29/07/2019 PBP HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (700 đ/cp), trả cổ tức bằng cp (tỷ lệ 5%) 13 -0.20 (-1.56%)
12/07/2019 CLG UPCOM ĐHĐCĐ thường niên 2019 1 +0.10 (+11.11%)
12/07/2019 15/07/2019 12/07/2019 TMW UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 12 0 (0%)
12/07/2019 15/07/2019 29/07/2019 HGW UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (150,1đ/cp) 10 0 (0%)
12/07/2019 15/07/2019 25/07/2019 PTG UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000đ/cp) 0 0 (0%)
12/07/2019 15/07/2019 26/07/2019 SMC HOSE Trả cổ tức đợt cuối năm 2018 bằng tiền (500 đ/cp) và cổ phiếu (tỷ lệ 10:1) 13 +0.05 (+0.38%)
11/07/2019 12/07/2019 24/07/2019 HWS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (349,8đ/cp) 13 +0.40 (+3.10%)
11/07/2019 12/07/2019 31/07/2019 VCP UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000đ/cp) 27 -0.40 (-1.48%)
11/07/2019 12/07/2019 30/07/2019 SZL HOSE Chi trả cổ tức đợt 2/2018 (1.500 đ/cp) 52 0 (0%)
11/07/2019 12/07/2019 22/07/2019 SGT HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 12 -0.05 (-0.40%)
11/07/2019 12/07/2019 11/07/2019 VLC UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 17 -0.20 (-1.21%)
11/07/2019 12/07/2019 11/07/2019 SFI HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (tỷ lệ 100:15) 34 0 (0%)
11/07/2019 12/07/2019 31/07/2019 PMJ UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.650đ/cp) 21 0 (0%)
03/07/2019 11/07/2019 Giao dịch lần đầu 13.800.000 cp 0 0 (0%)
11/07/2019 12/07/2019 30/07/2019 CDG UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.200đ/cp) 3 0 (0%)
10/07/2019 10/07/2019 VSC HOSE Niêm yết bổ sung 5.010.494 cp 29 +0.35 (+1.21%)
10/07/2019 10/07/2019 HBC HOSE Niêm yết bổ sung 9.800.421 cp 9 +0.09 (+1.01%)
10/07/2019 10/07/2019 TNA HOSE Niêm yết bổ sung 4.466.764 cp 7 -0.04 (-0.59%)
09/07/2019 09/07/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 200.000 ccq niêm yết bổ sung 19 -0.02 (-0.11%)
09/07/2019 10/07/2019 09/07/2019 KHS HNX Thưởng cp (tỷ lệ 100:13) 14 0 (0%)
10/07/2019 10/07/2019 10/07/2019 SOV UPCOM Giao dịch 1.914.900 cổ phiếu đăng ký giao dịch 26 -26.10 (-100.00%)
10/07/2019 10/07/2019 10/07/2019 HDO UPCOM Giao dịch 2.000.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung 1 +0.10 (+12.50%)
10/07/2019 PNJ HOSE Giao dịch 55.664.978 cp niêm yết bổ sung 72 +0.40 (+0.56%)
09/07/2019 09/07/2019 SHI HOSE Niêm yết bổ sung 1.700.844 cp 14 +0.20 (+1.48%)
08/07/2019 08/07/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 3.600.000 ccq niêm yết bổ sung 19 -0.02 (-0.11%)
09/07/2019 10/07/2019 30/07/2019 NTW UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp) 16 +1.20 (+7.36%)
09/07/2019 10/07/2019 09/08/2019 SBT HOSE Chi trả cổ tức niên độ 2017-2018 (400 đ/cp) 17 +0.70 (+4.09%)
09/07/2019 09/07/2019 09/07/2019 FGL UPCOM Giao dịch 8.194.977 cổ phiếu niêm yết bổ sung 13 0 (0%)
09/07/2019 10/07/2019 09/07/2019 KHS HNX Thưởng cp (tỷ lệ 13%) 14 0 (0%)
09/07/2019 10/07/2019 09/07/2019 VE1 HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 4 -0.30 (-7.50%)
09/07/2019 10/07/2019 24/07/2019 TVP UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.200đ/cp) 26 -1.70 (-6.54%)
09/07/2019 09/07/2019 HCM HOSE Niêm yết bổ sung 176.125.505 cp 27 +0.50 (+1.88%)
08/07/2019 08/07/2019 TCM HOSE Niêm yết bổ sung 3.786.863 cp 51 -0.10 (-0.19%)
09/07/2019 HTT UPCOM ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 1 +0.10 (+7.69%)
09/07/2019 10/07/2019 09/07/2019 CMI UPCOM Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 3 +0.10 (+3.45%)
09/07/2019 HTT UPCOM ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 1 +0.10 (+7.69%)
09/07/2019 10/07/2019 30/07/2019 CDC HOSE Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018 (1.500 đ/cp) 19 -0.05 (-0.27%)
09/07/2019 10/07/2019 28/08/2019 TLT UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (450đ/cp) 16 0 (0%)
09/07/2019 09/07/2019 09/07/2019 BHG UPCOM Giao dịch 5.078.978 cổ phiếu niêm yết bổ sung 14 0 (0%)
09/07/2019 10/07/2019 09/07/2019 HID HOSE Trả cổ tức năm 2017 (tỷ lệ 100:3) 4 -0.11 (-2.90%)
25/06/2019 08/07/2019 AST HOSE Giao dịch 9.000.000 cp niêm yết bổ sung 60 +0.30 (+0.50%)
08/07/2019 KDH HOSE Giao dịch 124.205.756 cp niêm yết bổ sung 30 +0.05 (+0.16%)
08/07/2019 09/07/2019 22/07/2019 DRI UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 9 -0.10 (-1.14%)
08/07/2019 09/07/2019 08/07/2019 HHV HOSE Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 14 +0.05 (+0.36%)
08/07/2019 09/07/2019 25/07/2019 LBC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (850đ/cp) 12 0 (0%)
05/07/2019 08/07/2019 05/07/2019 VIB HOSE Trả cổ phiếu thưởng (tỷ lệ 3,181%) 23 +0.55 (+2.35%)
04/07/2019 04/07/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 500.000 ccq niêm yết bổ sung 19 -0.02 (-0.11%)
04/07/2019 05/07/2019 10/09/2019 CEO HNX Trả cổ tức năm 2018 (1.000 đ/cp), bán ưu đãi 10.000 đ/cp (tỷ lệ 3:2) 26 -0.20 (-0.77%)
08/07/2019 09/07/2019 08/08/2019 SJ1 HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (600 đ/cp), trả cổ tức bằng cp (tỷ lệ 6%) 13 0 (0%)
05/07/2019 08/07/2019 22/07/2019 KGM UPCOM Grả cổ tức bằng tiền mặt (460đ/cp) 7 0 (0%)
05/07/2019 05/07/2019 05/07/2019 LTC UPCOM Giao dịch 4.586.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 1 +0.10 (+7.69%)
05/07/2019 05/07/2019 05/07/2019 ATD Giao dịch 1.544.300 cổ phiếu đăng ký giao dịch 0 0 (0%)
04/07/2019 PGN HNX Giao dịch đầu tiên 3.300.000 cổ phiếu niêm yết 9 +0.10 (+1.12%)
05/07/2019 08/07/2019 05/07/2019 VDL HNX Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 13 0 (0%)
03/07/2019 03/07/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 900.000 ccq niêm yết bổ sung 19 -0.02 (-0.11%)
03/07/2019 04/07/2019 03/07/2019 S99 HNX Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 100:5) 9 -0.60 (-6.38%)
05/07/2019 08/07/2019 09/08/2019 FBC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (5.000đ/cp) 4 0 (0%)
05/07/2019 05/07/2019 05/07/2019 CMD UPCOM Giao dịch 15.000.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 19 -0.20 (-1.06%)
05/07/2019 08/07/2019 25/07/2019 HPH UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp) 16 0 (0%)
05/07/2019 08/07/2019 05/07/2019 DDG HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 9 0 (0%)
05/07/2019 08/07/2019 08/08/2019 TCH HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (690 đ/cp) 9 -0.04 (-0.45%)
02/07/2019 02/07/2019 KPF HOSE Niêm yết bổ sung 857.896 cp 9 -0.03 (-0.34%)
02/07/2019 02/07/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 1.000.000 ccq niêm yết bổ sung 19 -0.02 (-0.11%)
04/07/2019 04/07/2019 04/07/2019 VTP UPCOM Giao dịch 17.129.323 cổ phiếu niêm yết bổ sung 39 -0.10 (-0.26%)
04/07/2019 04/07/2019 04/07/2019 LNC UPCOM Giao dịch 8.230.067 cổ phiếu đăng ký giao dịch 10 0 (0%)
04/07/2019 05/07/2019 22/07/2019 SBL UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp) 9 -1.60 (-17.02%)
04/07/2019 04/07/2019 04/07/2019 GVR HOSE Giao dịch 3.872.045.669 cổ phiếu ĐKGD bổ sung 18 +0.05 (+0.28%)
04/07/2019 05/07/2019 31/07/2019 PSN UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (700đ/cp) 9 0 (0%)
04/07/2019 05/07/2019 04/07/2019 D2D HOSE Thưởng cp (tỷ lệ 1:1) 28 -0.15 (-0.53%)
04/07/2019 05/07/2019 04/07/2019 TCB HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 32 +0.65 (+2.01%)
04/07/2019 04/07/2019 04/07/2019 NTF UPCOM Giao dịch 6.000.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 21 0 (0%)
04/07/2019 05/07/2019 10/09/2019 CEO HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp), bán ưu đãi (tỷ lệ 3:2) 26 -0.20 (-0.77%)
03/07/2019 04/07/2019 03/07/2019 S99 HNX Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 5%) 9 -0.60 (-6.38%)
03/07/2019 04/07/2019 03/07/2019 V11 UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 1 +0.10 (+12.50%)
03/07/2019 04/07/2019 28/07/2019 PNC HOSE ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 10 0 (0%)
03/07/2019 03/07/2019 03/07/2019 IPH UPCOM Giao dịch 38.431 cổ phiếu đăng ký giao dịch 69 0 (0%)
03/07/2019 04/07/2019 29/07/2019 QLT UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.627đ/cp) 12 0 (0%)
03/07/2019 04/07/2019 22/07/2019 CAN HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (500 đ/cp) 45 0 (0%)
02/07/2019 03/07/2019 02/07/2019 PDV UPCOM Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 133:105) 13 -0.10 (-0.75%)
02/07/2019 03/07/2019 17/07/2019 DHG HOSE Trả cổ tức đợt cuối năm 2018 (500 đ/cp) 126 +8.20 (+6.50%)
02/07/2019 03/07/2019 02/07/2019 NHV UPCOM Tham dự Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 3 -0.20 (-6.06%)
02/07/2019 03/07/2019 15/07/2019 TND UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (4.000đ/cp) 8 +0.20 (+2.63%)
02/07/2019 03/07/2019 19/07/2019 NVL HOSE Trả cổ tức đợt cuối năm 2018 (500 đ/cp) 15 +0.40 (+2.74%)
01/07/2019 02/07/2019 01/07/2019 ABR HOSE Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 13 0 (0%)
01/07/2019 01/07/2019 PNJ HOSE Niêm yết bổ sung 55.664.978 cp 72 +0.40 (+0.56%)
01/07/2019 01/07/2019 KDH HOSE Niêm yết bổ sung 124.205.756 cp 30 +0.05 (+0.16%)
01/07/2019 02/07/2019 19/07/2019 BHK UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.200đ/cp) 12 0 (0%)
01/07/2019 ANV HOSE Giao dịch 2.495.000 cp niêm yết bổ sung 35 +0.25 (+0.71%)
01/07/2019 02/07/2019 17/07/2019 HEM UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp) 21 +0.30 (+1.45%)
30/06/2019 KSH UPCOM ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 1 +0.10 (+11.11%)
30/06/2019 STK HOSE Giao dịch 10.789.146 cp niêm yết bổ sung 28 0 (0%)
30/06/2019 KSH UPCOM ĐHĐCĐ thường niên 2019 1 +0.10 (+11.11%)
29/06/2019 NKG HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 17 +0.40 (+2.40%)
29/06/2019 BBC HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 56 -1.40 (-2.50%)
29/06/2019 NKG HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2019 17 +0.40 (+2.40%)
29/06/2019 BBC HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2019 56 -1.40 (-2.50%)
28/06/2019 01/07/2019 22/07/2019 SKG HOSE Trả cổ tức năm 2018 (1.000 đ/cp) và bằng cổ phiếu (tỷ lệ 10:1) 20 +0.95 (+4.66%)
28/06/2019 01/07/2019 15/07/2019 AAV HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 6 -0.10 (-1.59%)
28/06/2019 01/07/2019 28/06/2019 NNG UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 16 0 (0%)
28/06/2019 BTP HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 17 +0.15 (+0.91%)
28/06/2019 28/06/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 500.000 ccq niêm yết bổ sung 19 -0.02 (-0.11%)
28/06/2019 01/07/2019 28/06/2019 DTI UPCOM Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 1000:38) 7 +0.40 (+5.41%)
28/06/2019 HPG HOSE Giao dịch 637.166.949 cp niêm yết bổ sung 23 +0.10 (+0.44%)
28/06/2019 01/07/2019 22/07/2019 BSC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (300 đ/cp) 13 0 (0%)
28/06/2019 01/07/2019 28/06/2019 DTI UPCOM Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 3,8%) 7 +0.40 (+5.41%)
28/06/2019 01/07/2019 28/06/2019 MPT UPCOM Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 10%) 1 +0.10 (+12.50%)
28/06/2019 01/07/2019 28/06/2019 HAV UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 3 +0.10 (+3.23%)
28/06/2019 01/07/2019 09/07/2019 NET HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500 đ/cp) 42 +0.40 (+0.94%)
28/06/2019 TIE UPCOM ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 6 -0.40 (-6.25%)
28/06/2019 01/07/2019 28/06/2019 IKH UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 8 -7.90 (-100.00%)
28/06/2019 01/07/2019 28/06/2019 HKT HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 7 -0.10 (-1.52%)
28/06/2019 PTL HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2019 4 +0.02 (+0.48%)
28/06/2019 01/07/2019 22/07/2019 SKG HOSE Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (1.000 đ/cp) và cổ phiếu (tỷ lệ 10:1) 20 +0.95 (+4.66%)
28/06/2019 28/06/2019 28/06/2019 KHB UPCOM Giao dịch 29.075.499 cổ phiếu đăng ký giao dịch 2 0 (0%)
28/06/2019 KAC UPCOM ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 21 0 (0%)
28/06/2019 28/06/2019 28/06/2019 XMC UPCOM Giao dịch 54.991.980 cổ phiếu đăng ký giao dịch 8 -0.10 (-1.32%)
28/06/2019 FPT HOSE Giao dịch 61.654.716 cổ phiếu thay đổi niêm yết 85 +1 (+1.18%)
28/06/2019 01/07/2019 16/07/2019 HSM UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (300đ/cp) 7 0 (0%)
28/06/2019 28/06/2019 28/06/2019 HDP UPCOM Giao dịch 709.205 cổ phiếu niêm yết bổ sung 16 0 (0%)
19/06/2019 28/06/2019 VPG HOSE Giao dịch 3.449.882 cp niêm yết bổ sung 19 +0.35 (+1.86%)
28/06/2019 01/07/2019 22/07/2019 PJS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 43 +5.50 (+12.70%)
28/06/2019 ITA HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2019 6 -0.10 (-1.72%)
28/06/2019 01/07/2019 16/07/2019 ADP UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (700đ/cp) 21 +0.30 (+1.43%)
18/06/2019 28/06/2019 FTS HOSE Giao dịch 10.930.363 cp niêm yết bổ sung 29 +0.45 (+1.56%)
27/06/2019 27/06/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 1.200.000 ccq niêm yết bổ sung 19 -0.02 (-0.11%)
27/06/2019 28/06/2019 11/07/2019 HLC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (800 đ/cp) 12 -0.10 (-0.85%)
27/06/2019 28/06/2019 10/07/2019 DC1 UPCOM Trả cổ tức (1.500 đ/cp), và bằng cổ phiếu (tỷ lệ 100:5) 8 0 (0%)
27/06/2019 28/06/2019 27/06/2019 DDN UPCOM Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 100:15), thưởng cổ phiếu (tỷ lệ 100:5) 10 +0.10 (+1.04%)
27/06/2019 28/06/2019 10/07/2019 POV UPCOM Trả cổ tức năm 2018 (800 đ/cp) và bằng cổ phiếu (tỷ lệ 100:25) 9 -0.30 (-3.23%)
27/06/2019 28/06/2019 09/07/2019 AMC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000 đ/cp) 22 0 (0%)
27/06/2019 28/06/2019 10/07/2019 DC1 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp), trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 5%) 8 0 (0%)
27/06/2019 28/06/2019 24/07/2019 CCL HOSE Trả cổ tức năm 2017 (200 đ/cp) 7 +0.02 (+0.28%)
27/06/2019 28/06/2019 25/07/2019 VNR HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.200 đ/cp) 25 0 (0%)
27/06/2019 28/06/2019 26/07/2019 VHD UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp) 9 +0.20 (+2.15%)
27/06/2019 28/06/2019 10/07/2019 YRC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (800đ/cp) 6 -6.30 (-100.00%)
27/06/2019 28/06/2019 01/08/2019 BCM HOSE Trả cổ tức bằng tiền mặt (600đ/cp) 80 +0.70 (+0.88%)
27/06/2019 28/06/2019 27/06/2019 DDN UPCOM Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 15%), trả cổ phiếu thưởng (tỷ lệ 5%) 10 +0.10 (+1.04%)
27/06/2019 28/06/2019 15/07/2019 SHE HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 12 +0.60 (+5.00%)
27/06/2019 28/06/2019 19/07/2019 APC HOSE Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 13 +0.05 (+0.39%)
27/06/2019 28/06/2019 19/07/2019 SEP UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.572đ/cp) 31 0 (0%)
27/06/2019 LTC UPCOM Hủy niêm yết 4.586.000 cổ phiếu 1 +0.10 (+7.69%)
27/06/2019 LCG HOSE ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 13 -0.25 (-1.94%)
27/06/2019 28/06/2019 10/07/2019 POV UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (800đ/cp), trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 25%) 9 -0.30 (-3.23%)
26/06/2019 27/06/2019 26/06/2019 VE9 UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 3 0 (0%)
27/06/2019 28/06/2019 30/08/2019 VHL HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (3.000 đ/cp) 19 0 (0%)
27/06/2019 DTA HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm tài khóa 2018 6 -0.04 (-0.62%)
26/06/2019 26/06/2019 26/06/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 1.300.000 ccq niêm yết bổ sung 19 -0.02 (-0.11%)
27/06/2019 28/06/2019 29/07/2019 PBT UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (483đ/cp) 7 0 (0%)
27/06/2019 28/06/2019 18/07/2019 MAC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (500 đ/cp) 10 0 (0%)
27/06/2019 28/06/2019 15/08/2019 VIT HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.600 đ/cp) 17 +0.20 (+1.18%)
27/06/2019 28/06/2019 25/07/2019 NBP HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (700 đ/cp) 15 -0.10 (-0.69%)
26/06/2019 27/06/2019 10/10/2019 PVP HOSE Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 13 -0.05 (-0.38%)
26/06/2019 TCT HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 26 -0.10 (-0.39%)
26/06/2019 26/06/2019 26/06/2019 BKH UPCOM Giao dịch 1.750.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 27 0 (0%)
26/06/2019 27/06/2019 11/07/2019 NBR UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (800đ/cp) 9 +1.10 (+12.22%)
26/06/2019 SJF HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2019 4 -0.17 (-4.25%)
26/06/2019 27/06/2019 26/07/2019 TDH HOSE Trả cổ tức 2018 (1.000 đ/cp), thưởng cp (tỷ lệ 100:15) 6 -0.35 (-6.36%)
26/06/2019 27/06/2019 26/06/2019 CCV UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 32 0 (0%)
26/06/2019 EVS HNX Giao dịch đầu tiên 60.000.400 cổ phiếu niêm yết 14 0 (0%)
26/06/2019 CMG HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2019 46 +1 (+2.20%)
26/06/2019 FLC UPCOM ĐHĐCĐ thường niên 2019 4 0 (0%)
25/06/2019 25/06/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 5.100.000 ccq niêm yết bổ sung 19 -0.02 (-0.11%)
25/06/2019 26/06/2019 25/06/2019 SCI HNX Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 100:10) 13 -0.10 (-0.77%)
25/06/2019 26/06/2019 25/06/2019 TPP HNX Bán ưu đãi 10.000 đ/cp (tỷ lệ 100000:4047) 11 0 (0%)
26/06/2019 27/06/2019 29/08/2019 ANV HOSE Trả cổ tức đợt 2 năm 2018 (300 đ/cp) 35 +0.25 (+0.71%)
26/06/2019 CMG HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2019 46 +1 (+2.20%)
26/06/2019 27/06/2019 10/07/2019 PTP UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 13 0 (0%)
26/06/2019 27/06/2019 26/06/2019 DPC HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 11 0 (0%)
25/06/2019 26/06/2019 26/07/2019 PTI HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (800 đ/cp) 33 -2.30 (-6.93%)
24/06/2019 24/06/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 1.700.000 ccq niêm yết bổ sung 19 -0.02 (-0.11%)
24/06/2019 25/06/2019 24/06/2019 DAT HOSE Trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu (tỷ lệ 100:5) 11 +0.10 (+0.91%)
25/06/2019 26/06/2019 25/06/2019 SHG UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 2 +0.20 (+9.52%)
14/06/2019 25/06/2019 SGN HOSE Giao dịch 9.585.739 cp niêm yết bổ sung 74 +0.50 (+0.68%)
19/06/2019 25/06/2019 SAV HOSE Giao dịch 643.887 cp niêm yết bổ sung 17 -0.20 (-1.18%)
25/06/2019 26/06/2019 25/06/2019 TRS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (3.000đ/cp), trả cổ phiếu thưởng (tỷ lệ 20%) 35 +4.50 (+12.93%)
25/06/2019 26/06/2019 25/06/2019 TPP HNX Bán ưu đãi (tỷ lệ 100:40,47) 11 0 (0%)
25/06/2019 25/06/2019 AST HOSE Niêm yết bổ sung 9.000.000 cp 60 +0.30 (+0.50%)
25/06/2019 26/06/2019 25/06/2019 JVC HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 4 -0.01 (-0.24%)
25/06/2019 26/06/2019 25/06/2019 DTD HNX Thưởng cp (tỷ lệ 10:1) 29 +0.50 (+1.72%)
25/06/2019 26/06/2019 25/06/2019 SCI HNX Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 10%) 13 -0.10 (-0.77%)
24/06/2019 25/06/2019 26/07/2019 HAT HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (3.000 đ/cp) 29 0 (0%)
25/06/2019 26/06/2019 12/07/2019 VPH HOSE Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (700 đ/cp), bằng cp (tỷ lệ 100:10) 6 -0.29 (-4.60%)
25/06/2019 LDG HOSE Giao dịch 49.597.997 cp niêm yết bổ sung 5 +0.10 (+1.88%)
25/06/2019 26/06/2019 10/07/2019 ABC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 17 -0.60 (-3.47%)
25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 DNB UPCOM Giao dịch 50.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 7 0 (0%)
24/06/2019 24/06/2019 HPG HOSE Niêm yết bổ sung 637.166.949 cp 23 +0.10 (+0.44%)
21/06/2019 21/06/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 1.400.000 ccq niêm yết bổ sung 19 -0.02 (-0.11%)
24/06/2019 25/06/2019 24/06/2019 VCW UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 32 0 (0%)
24/06/2019 25/06/2019 24/06/2019 BDF UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 16 -16 (-100.00%)
24/06/2019 TDG HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 5 +0.29 (+5.57%)
24/06/2019 25/06/2019 10/07/2019 DCG UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (3.000đ/cp) 16 0 (0%)
24/06/2019 25/06/2019 11/07/2019 PNP UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000đ/cp) 19 0 (0%)
24/06/2019 25/06/2019 10/07/2019 SFG HOSE Trả cổ tức đợt 2 năm 2018 (400 đ/cp) 9 -0.01 (-0.11%)
24/06/2019 25/06/2019 09/07/2019 HTT UPCOM ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 1 +0.10 (+7.69%)
24/06/2019 25/06/2019 24/06/2019 TPB HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 19 +0.25 (+1.34%)
24/06/2019 25/06/2019 26/07/2019 AGM HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (500 đ/cp) 6 -0.43 (-7.50%)
24/06/2019 25/06/2019 24/06/2019 HLB UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 260 0 (0%)
24/06/2019 25/06/2019 24/06/2019 DAT HOSE Phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 (tỷ lệ 100:5) 11 +0.10 (+0.91%)
24/06/2019 TTF HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 6 -0.03 (-0.54%)
22/06/2019 AGR HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 13 +0.25 (+1.95%)
20/06/2019 21/06/2019 20/06/2019 GMC HOSE Trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu (tỷ lệ 100:15) 9 0 (0%)
20/06/2019 21/06/2019 20/06/2019 TV2 HOSE Trả cổ tức đợt 2/2018 bằng cổ phiếu (tỷ lệ 10:2) 31 -0.20 (-0.65%)
21/06/2019 21/06/2019 21/06/2019 ALV UPCOM Giao dịch 3.157.936 cổ phiếu đăng ký giao dịch 4 -0.10 (-2.38%)
21/06/2019 SIC HNX Giao dịch đầu tiên 3.999.779 cổ phiếu niêm yết bổ sung 26 -2.80 (-10.81%)
21/06/2019 FMC HOSE giao dịch 1.200.000 cp niêm yết bổ sung 42 +0.10 (+0.24%)
21/06/2019 DIC UPCOM ĐHĐCĐTN 2019 2 +0.20 (+12.50%)
21/06/2019 24/06/2019 21/06/2019 IVS HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 8 +0.70 (+8.43%)
21/06/2019 24/06/2019 09/07/2019 HVT HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500 đ/cp) 59 0 (0%)
21/06/2019 24/06/2019 21/06/2019 SDP UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 1 0 (0%)
21/06/2019 21/06/2019 21/06/2019 ASA UPCOM Giao dịch 10.000.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 13 0 (0%)
21/06/2019 24/06/2019 10/07/2019 GND UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.100đ/cp) 26 0 (0%)
21/06/2019 EIB HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 lần thứ 2 21 -0.10 (-0.48%)
20/06/2019 21/06/2019 09/07/2019 BDT UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (606đ/cp) 17 +0.30 (+1.82%)
20/06/2019 21/06/2019 20/06/2019 GMC HOSE Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 (tỷ lệ 100:15) 9 0 (0%)
20/06/2019 21/06/2019 20/06/2019 PSD HNX Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 100:20) 16 +0.20 (+1.29%)
20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 TEG HOSE Trả cổ tức năm 2018 (tỷ lệ 10:1) 11 +0.25 (+2.36%)
20/06/2019 21/06/2019 20/06/2019 TV2 HOSE Trả cổ tức đợt 2 năm 2018 (tỷ lệ 10:2) 31 -0.20 (-0.65%)
20/06/2019 21/06/2019 10/07/2019 BSL UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (600đ/cp) 10 0 (0%)
20/06/2019 DGC HOSE Giao dịch đầu tiên 16.169.805 cổ phiếu niêm yết bổ sung 63 +4.10 (+6.50%)
20/06/2019 21/06/2019 19/07/2019 DAS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (300đ/cp) 10 0 (0%)
19/06/2019 NTH HNX Giao dịch đầu tiên 10.802.053 cổ phiếu niêm yết 60 +0.90 (+1.50%)
19/06/2019 20/06/2019 19/07/2019 MDC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (600 đ/cp) 12 +0.10 (+0.81%)
19/06/2019 19/06/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 500.000 ccq niêm yết bổ sung 19 -0.02 (-0.11%)
19/06/2019 20/06/2019 19/06/2019 APG HOSE ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 8 +0.03 (+0.39%)
18/06/2019 18/06/2019 FTS HOSE Niêm yết bổ sung 10.930.363 cp 29 +0.45 (+1.56%)
19/06/2019 20/06/2019 19/06/2019 PPP HNX Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 10%) 14 -1.40 (-10.29%)
19/06/2019 20/06/2019 27/06/2019 BLW UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (129đ/cp) 11 0 (0%)
19/06/2019 20/06/2019 01/07/2019 PTX UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.300đ/cp) 1 0 (0%)
19/06/2019 20/06/2019 19/06/2019 HFC UPCOM Trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 6%) 13 0 (0%)
19/06/2019 19/06/2019 VPG HOSE Niêm yết bổ sung 3.449.882 cp 19 +0.35 (+1.86%)
19/06/2019 19/06/2019 SAV HOSE Niêm yết bổ sung 643.887 cp 17 -0.20 (-1.18%)
18/06/2019 18/06/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 300.000 ccq niêm yết bổ sung 19 -0.02 (-0.11%)
19/06/2019 20/06/2019 15/07/2019 SAL UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (382đ/cp) 5 0 (0%)
19/06/2019 20/06/2019 25/07/2019 TVT HOSE Trả cổ tức năm 2018 (10.000 đ/cp) 25 +0.20 (+0.80%)
19/06/2019 20/06/2019 28/08/2019 DVP HOSE Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018 (1.500 đ/cp) 54 -0.90 (-1.66%)
19/06/2019 20/06/2019 10/07/2019 DNS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (950đ/cp) 15 -1 (-6.67%)
19/06/2019 20/06/2019 10/07/2019 PAC HOSE Chi quyết toán cổ tức năm 2018 (500 đ/cp) 31 +1.20 (+3.91%)
19/06/2019 20/06/2019 19/06/2019 BSI HOSE Trả cổ tức năm 2018 (tỷ lệ 100:10) 33 +0.55 (+1.69%)
19/06/2019 20/06/2019 15/07/2019 SHS HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500 đ/cp) 13 +0.40 (+3.15%)
19/06/2019 20/06/2019 01/07/2019 DSV UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (800đ/cp) 10 0 (0%)
19/06/2019 20/06/2019 19/06/2019 PC1 HOSE Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 (tỷ lệ 100:20) 30 -0.10 (-0.34%)
19/06/2019 20/06/2019 19/06/2019 PRO UPCOM Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 8 0 (0%)
19/06/2019 ITD HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2019 12 -0.15 (-1.27%)
18/06/2019 19/06/2019 18/06/2019 GIL HOSE Phát hành cổ phiếu trả cổ tức (tỷ lệ 100:21) 26 -0.10 (-0.38%)
17/06/2019 18/06/2019 17/06/2019 CXH UPCOM Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 100:15) 7 -7 (-100.00%)
18/06/2019 FRT HOSE ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 58 +0.90 (+1.55%)
18/06/2019 19/06/2019 18/06/2019 POT HNX Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 21 +0.80 (+3.77%)
18/06/2019 19/06/2019 18/06/2019 TGP UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 6 0 (0%)
18/06/2019 19/06/2019 18/06/2019 NAU UPCOM Thực hiện tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 5 +0.10 (+1.92%)
18/06/2019 19/06/2019 18/06/2019 CLG UPCOM ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 1 +0.10 (+11.11%)
18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019 VSF UPCOM Giao dịch 385.169.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung 8 0 (0%)
18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019 QNS UPCOM Giao dịch 58.513.854 cổ phiếu niêm yết bổ sung 44 +0.20 (+0.46%)
18/06/2019 KHB UPCOM Hủy niêm yết 29.075.499 cổ phiếu 2 0 (0%)
18/06/2019 19/06/2019 11/07/2019 STP HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (800 đ/cp) 7 0 (0%)
18/06/2019 19/06/2019 28/06/2019 CIA HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000 đ/cp) 12 -0.20 (-1.72%)
17/06/2019 17/06/2019 LDG HOSE Niêm yết bổ sung 49.597.997 cp 5 +0.10 (+1.88%)
17/06/2019 18/06/2019 28/06/2019 TBC HOSE Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018 (500 đ/cp) 34 -0.55 (-1.61%)
17/06/2019 18/06/2019 04/07/2019 KMT HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (700 đ/cp) 10 0 (0%)
17/06/2019 17/06/2019 17/06/2019 BPW UPCOM Giao dịch 2.431.858 cổ phiếu niêm yết bổ sung 19 0 (0%)
17/06/2019 18/06/2019 26/07/2019 TVS HOSE Trả cổ tức 2018 bằng tiền (500 đ/cp), bằng cp (20%); thưởng cp (tỷ lệ 100:3.5) 32 -0.10 (-0.31%)
17/06/2019 18/06/2019 28/06/2019 HBE HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (700 đ/cp) 8 +0.10 (+1.33%)
17/06/2019 18/06/2019 17/06/2019 CXH UPCOM Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 15%) 7 -7 (-100.00%)
17/06/2019 18/06/2019 17/06/2019 TMG UPCOM Tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 57 0 (0%)
17/06/2019 18/06/2019 05/07/2019 STK HOSE Trả cổ tức năm 2018 (1.500 đ/cp) 28 0 (0%)
17/06/2019 18/06/2019 28/06/2019 ICC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (4.700đ/cp) 25 0 (0%)
17/06/2019 18/06/2019 17/06/2019 TFC HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 7 0 (0%)
17/06/2019 18/06/2019 28/06/2019 D2D HOSE Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018 (1.500 đ/cp) 28 -0.15 (-0.53%)
15/06/2019 TCH HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 9 -0.04 (-0.45%)
15/06/2019 TCH HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 9 -0.04 (-0.45%)
14/06/2019 14/06/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 400.000 ccq niêm yết bổ sung 19 -0.02 (-0.11%)
14/06/2019 14/06/2019 14/06/2019 SDD UPCOM Giao dịch 16.007.685 cổ phiếu đăng ký giao dịch 3 -0.10 (-3.13%)
14/06/2019 17/06/2019 01/07/2019 CAG HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (196 đ/cp) 8 0 (0%)
14/06/2019 14/06/2019 14/06/2019 TQW UPCOM Giao dịch 8.933.200 cổ phiếu đăng ký giao dịch 9 0 (0%)
14/06/2019 17/06/2019 28/06/2019 TAW UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (800đ/cp) 10 0 (0%)
14/06/2019 14/06/2019 SGN HOSE Niêm yết bổ sung 9.585.739 cp 74 +0.50 (+0.68%)
04/06/2019 14/06/2019 DPG HOSE Giao dịch 14.999.848 cp niêm yết bổ sung 34 +0.10 (+0.30%)
14/06/2019 14/06/2019 14/06/2019 MKP UPCOM Giao dịch 3.828.187 cổ phiếu niêm yết bổ sung 27 0 (0%)
14/06/2019 17/06/2019 14/06/2019 PID UPCOM Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 2 -0.30 (-13.04%)
14/06/2019 14/06/2019 14/06/2019 HD3 UPCOM Giao dịch 2.000.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 10 -10 (-100.00%)
14/06/2019 14/06/2019 14/06/2019 CMI UPCOM Giao dịch 16.000.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 3 +0.10 (+3.45%)
14/06/2019 17/06/2019 14/06/2019 CTF HOSE Trả cổ tức năm 2018 (tỷ lệ 10:1), thưởng cp (tỷ lệ 20:1) 37 +0.20 (+0.55%)
14/06/2019 17/06/2019 10/07/2019 LWS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (480đ/cp) 7 -0.30 (-4.62%)
14/06/2019 17/06/2019 14/06/2019 NHH HOSE Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 16 +0.10 (+0.63%)
14/06/2019 17/06/2019 27/06/2019 FRT HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (1.000 đ/cp) 58 +0.90 (+1.55%)
14/06/2019 17/06/2019 28/06/2019 BCE HOSE Trả cổ tức năm 2018 (1.000 đ/cp) 7 -0.01 (-0.15%)
14/06/2019 ALV UPCOM Hủy niêm yết 3.157.936 cổ phiếu 4 -0.10 (-2.38%)
14/06/2019 17/06/2019 14/06/2019 TID UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 28 -0.40 (-1.44%)
14/06/2019 17/06/2019 28/06/2019 BFC HOSE Chi trả cổ tức đợt cuối năm 2018 (500 đ/cp) 18 -0.10 (-0.55%)
14/06/2019 ICF UPCOM ĐHĐCĐ thường niên 2019 3 -0.10 (-4.00%)
14/06/2019 17/06/2019 25/10/2019 VPD HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (1.100 đ/cp) 26 0 (0%)
14/06/2019 17/06/2019 14/06/2019 MPC UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 18 0 (0%)
14/06/2019 14/06/2019 14/06/2019 EVS HNX Hủy ĐKGD cổ phiếu 14 0 (0%)
14/06/2019 17/06/2019 27/06/2019 OPC HOSE Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018 (1.000 đ/cp) 23 +0.25 (+1.07%)
14/06/2019 17/06/2019 17/07/2019 PCM UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (123,7đ/cp) 12 -0.80 (-6.96%)
14/06/2019 17/06/2019 14/06/2019 THN UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 4 0 (0%)
14/06/2019 17/06/2019 14/06/2019 SBT HOSE Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 17 +0.70 (+4.09%)
14/06/2019 14/06/2019 14/06/2019 CER UPCOM Hủy ĐKGD cổ phiếu của Công ty 11 0 (0%)
14/06/2019 17/06/2019 03/07/2019 LAS HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (300 đ/cp) 11 +0.10 (+0.93%)
13/06/2019 13/06/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 7.100.000 ccq niêm yết bổ sung 19 -0.02 (-0.11%)
13/06/2019 14/06/2019 28/06/2019 C22 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.400đ/cp) 14 0 (0%)
13/06/2019 14/06/2019 28/06/2019 HLE UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (650đ/cp) 5 +1.40 (+31.11%)
13/06/2019 14/06/2019 13/06/2019 DHM HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 8 +0.05 (+0.59%)
13/06/2019 14/06/2019 25/06/2019 VND HOSE Trả cổ tức năm 2018 (500 đ/cp) 19 +0.85 (+4.49%)
13/06/2019 14/06/2019 28/06/2019 L10 HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (1.000 đ/cp) 20 0 (0%)
13/06/2019 14/06/2019 13/06/2019 SPI HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 3 -0.30 (-9.68%)
13/06/2019 ASA UPCOM Hủy niêm yết 10.000.000 cổ phiếu 13 0 (0%)
13/06/2019 14/06/2019 17/07/2019 FOX UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 58 -0.30 (-0.52%)
13/06/2019 14/06/2019 24/06/2019 DSS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (960đ/cp) 6 -6 (-100.00%)
13/06/2019 14/06/2019 26/06/2019 TAP UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (4.158đ/cp) 12 0 (0%)
13/06/2019 14/06/2019 13/06/2019 SON UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 8 -1.10 (-14.67%)
13/06/2019 14/06/2019 15/07/2019 VNF HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 9 -0.40 (-4.40%)
13/06/2019 14/06/2019 28/06/2019 PLC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.600 đ/cp) 36 -0.70 (-1.96%)
13/06/2019 14/06/2019 28/06/2019 NLS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (520đ/cp) 6 0 (0%)
13/06/2019 14/06/2019 13/06/2019 VHG UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 3 -0.20 (-5.88%)
12/06/2019 12/06/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 7.200.000 ccq niêm yết bổ sung 19 -0.02 (-0.11%)
12/06/2019 13/06/2019 12/06/2019 SJM UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 5 +0.50 (+10.64%)
13/06/2019 14/06/2019 13/06/2019 STS UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 37 0 (0%)
13/06/2019 14/06/2019 11/07/2019 IMP HOSE Trả cổ tức năm 2018 (2.000 đ/cp) 61 +3.10 (+5.08%)
13/06/2019 14/06/2019 13/06/2019 TNG HNX Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 5:1) 20 +0.20 (+1.00%)
13/06/2019 14/06/2019 13/06/2019 HDO UPCOM Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 1 +0.10 (+12.50%)
13/06/2019 14/06/2019 27/06/2019 GMX HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 21 0 (0%)
13/06/2019 14/06/2019 31/07/2019 HPP UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp) 55 +0.80 (+1.44%)
13/06/2019 14/06/2019 26/06/2019 DPM HOSE Chi trả cổ tức bằng tiền đợt cuối năm 2018 (500 đ/cp) 33 +0.40 (+1.20%)
13/06/2019 13/06/2019 13/06/2019 IDC HNX Giao dịch 109.012.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung 42 -0.10 (-0.24%)
12/06/2019 13/06/2019 12/06/2019 TSJ UPCOM Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 50 +6.50 (+12.97%)
12/06/2019 FCN HOSE Giao dịch 19.503.180 cp niêm yết bổ sung 15 +0.25 (+1.62%)
12/06/2019 13/06/2019 27/06/2019 TCO HOSE Trả cổ tức đợt 2 năm 2018 (300 đ/cp) 8 +0.13 (+1.60%)
12/06/2019 13/06/2019 12/06/2019 NAF HOSE Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2018 (tỷ lệ 100:15) 13 -0.40 (-3.03%)
12/06/2019 13/06/2019 28/06/2019 TRA HOSE Trả cổ tức còn lại năm 2018 (1.000 đ/cp) 92 +1.60 (+1.74%)
12/06/2019 13/06/2019 12/06/2019 EMG UPCOM Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 31 0 (0%)
12/06/2019 NRC HNX Giao dịch đầu tiên 3.000.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung 6 0 (0%)
12/06/2019 13/06/2019 02/07/2019 STU UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (800đ/cp) 20 -19.90 (-100.00%)
12/06/2019 13/06/2019 12/06/2019 VEA UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 38 -0.20 (-0.52%)
12/06/2019 13/06/2019 26/06/2019 THR UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (800đ/cp) 42 -41.70 (-100.00%)
11/06/2019 11/06/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 9.800.000 ccq niêm yết bổ sung 19 -0.02 (-0.11%)
11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 NDW UPCOM Giao dịch 34.311.748 cổ phiếu đăng ký giao dịch 5 0 (0%)
11/06/2019 12/06/2019 11/06/2019 HDG HOSE Trả cổ tức đợt 2/2018 (tỷ lệ 100:25) 38 +1.50 (+4.00%)
11/06/2019 12/06/2019 25/06/2019 DDH UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (151đ/cp) 23 0 (0%)
11/06/2019 12/06/2019 26/06/2019 DHA HOSE Trả cổ tức bằng tiền phần còn lại của năm 2018 (2.000 đ/cp) 39 +0.25 (+0.64%)
11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 VGI UPCOM Giao dịch 800.000.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung 23 -0.50 (-2.17%)
11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 PWA UPCOM Giao dịch 10.000.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 5 -0.50 (-10.87%)
11/06/2019 12/06/2019 11/06/2019 TEL UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 4 0 (0%)
11/06/2019 12/06/2019 11/06/2019 STT UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 2 +0.20 (+9.52%)
11/06/2019 12/06/2019 11/06/2019 CT3 UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 7 0 (0%)
11/06/2019 12/06/2019 11/06/2019 GTN HOSE ĐHCĐ thường niên năm 2019 19 0 (0%)
11/06/2019 12/06/2019 18/07/2019 TYA HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (1.770 đ/cp) 11 -0.10 (-0.87%)
11/06/2019 DHG HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2018 126 +8.20 (+6.50%)
11/06/2019 12/06/2019 11/06/2019 HDG HOSE Trả cổ tức đợt 2 năm 2018 (tỷ lệ 100:25) 38 +1.50 (+4.00%)
11/06/2019 12/06/2019 28/06/2019 VGR UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (800đ/cp) 34 0 (0%)
11/06/2019 12/06/2019 11/06/2019 KDH HOSE Lấy ý kiến CĐ bằng văn bản; trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (500 đ/cp), bằng cp (tỷ lệ 100:5); thưởng cp (tỷ lệ 100:25) 30 +0.05 (+0.16%)
10/06/2019 11/06/2019 28/06/2019 TKU HNX Trả cổ tức năm 2018 (750 đ/cp) và bằng cp (tỷ lệ 1000:75) 12 0 (0%)
10/06/2019 11/06/2019 25/06/2019 NLG HOSE Trả cổ tức đợt cuối năm 2018 (2,92%) 33 +0.60 (+1.82%)
11/06/2019 12/06/2019 24/06/2019 VGT UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (600đ/cp) 13 -0.20 (-1.59%)
11/06/2019 AMD HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 1 +0.08 (+5.88%)
11/06/2019 12/06/2019 26/06/2019 UDJ UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.200đ/cp) 11 -0.10 (-0.88%)
11/06/2019 12/06/2019 12/07/2019 HEM UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp) 21 +0.30 (+1.45%)
11/06/2019 12/06/2019 28/06/2019 VIN UPCOM rả cổ tức bằng tiền mặt (900đ/cp) 19 -0.40 (-2.11%)
10/06/2019 11/06/2019 10/06/2019 CC4 UPCOM Thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 15 0 (0%)
10/06/2019 11/06/2019 20/06/2019 NFC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (400 đ/cp) 12 0 (0%)
10/06/2019 11/06/2019 25/06/2019 HFB UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (450đ/cp) 12 0 (0%)
10/06/2019 11/06/2019 10/06/2019 DTA HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm tài khóa 2018 6 -0.04 (-0.62%)
10/06/2019 11/06/2019 10/06/2019 DSP UPCOM Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 11 -0.20 (-1.87%)
10/06/2019 11/06/2019 27/06/2019 RAT UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 22 0 (0%)
10/06/2019 11/06/2019 25/06/2019 NLG HOSE Trả cổ tức bằng tiền đợt cuối năm 2018 33 +0.60 (+1.82%)
10/06/2019 11/06/2019 10/06/2019 PMG HOSE Trả cổ tức năm 2018 (tỷ lệ 100:11) 10 -0.05 (-0.49%)
10/06/2019 10/06/2019 10/06/2019 MHY UPCOM Giao dịch 31.800 cổ phần đăng ký giao dịch 19 -18.80 (-100.00%)
10/06/2019 10/06/2019 10/06/2019 BXT UPCOM Giao dịch 63.400 cổ phần đăng ký giao dịch 11 0 (0%)
10/06/2019 11/06/2019 21/06/2019 BMI HOSE Trả cổ tức năm 2018 (1.200 đ/cp) 24 -0.35 (-1.47%)
10/06/2019 11/06/2019 28/06/2019 NNB UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (9,58đ/cp) 10 0 (0%)
10/06/2019 10/06/2019 10/06/2019 TAN UPCOM Giao dịch 1.343.505 cổ phần đăng ký giao dịch 41 0 (0%)
10/06/2019 11/06/2019 10/06/2019 HNM UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 9 +0.10 (+1.10%)
10/06/2019 11/06/2019 10/06/2019 L44 UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 1 +0.10 (+12.50%)
10/06/2019 11/06/2019 28/06/2019 TKU HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (750 đ/cp), trả cổ tức bằng cp (tỷ lệ 1000:75) 12 0 (0%)
10/06/2019 TAC HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2019 55 -1.40 (-2.53%)
10/06/2019 LBM HOSE Giao dịch 1.500.000 cp niêm yết bổ sung 47 0 (0%)
07/06/2019 10/06/2019 07/06/2019 QTC HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 13 0 (0%)
07/06/2019 10/06/2019 20/08/2019 TTG UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (200đ/cp) 6 0 (0%)
07/06/2019 10/06/2019 07/06/2019 VPB HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 20 0 (0%)
07/06/2019 10/06/2019 07/06/2019 HFS UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 29 -28.60 (-100.00%)
07/06/2019 10/06/2019 24/06/2019 HTN HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (1.500 đ/cp) 15 +0.30 (+1.97%)
07/06/2019 10/06/2019 20/06/2019 HAS HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (600 đ/cp) 9 -0.58 (-6.66%)
07/06/2019 10/06/2019 26/06/2019 WCS HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (20.000 đ/cp) 168 0 (0%)
07/06/2019 10/06/2019 28/06/2019 LKW UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp) 30 0 (0%)
07/06/2019 10/06/2019 07/06/2019 TTZ HNX Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 2 0 (0%)
07/06/2019 07/06/2019 07/06/2019 APT UPCOM Giao dịch 8.800.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 3 0 (0%)
07/06/2019 10/06/2019 07/06/2019 CTX HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 8 0 (0%)
07/06/2019 10/06/2019 07/06/2019 SHX UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 2 0 (0%)
07/06/2019 10/06/2019 07/06/2019 CEN UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 6 +0.20 (+3.23%)
07/06/2019 10/06/2019 07/06/2019 PCN UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 8 -1.30 (-15.48%)
07/06/2019 10/06/2019 26/06/2019 MCH UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (4.500đ/cp) 74 -0.90 (-1.22%)
07/06/2019 10/06/2019 21/06/2019 HNB UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (800đ/cp) 15 0 (0%)
07/06/2019 10/06/2019 15/07/2019 BPC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 9 0 (0%)
07/06/2019 10/06/2019 10/07/2019 IDC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 42 -0.10 (-0.24%)
07/06/2019 10/06/2019 17/06/2019 DVN UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (300đ/cp) 19 +0.10 (+0.53%)
07/06/2019 10/06/2019 07/06/2019 VLP UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 1 0 (0%)
07/06/2019 TTE HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 10 0 (0%)
07/06/2019 10/06/2019 25/06/2019 NBT UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (450đ/cp) 15 0 (0%)
07/06/2019 10/06/2019 25/06/2019 TV4 HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (500 đ/cp) 13 -0.20 (-1.60%)
07/06/2019 10/06/2019 15/07/2019 MDG HOSE Trả cổ tức năm 2018 ,tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 (400 đ/cp) 13 +0.85 (+6.51%)
07/06/2019 07/06/2019 07/06/2019 NHT HOSE Giao dịch 3.419.318 cổ phiếu ĐKGD bổ sung 13 -0.10 (-0.79%)
07/06/2019 10/06/2019 07/06/2019 L14 HNX Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 10:1) 46 -0.60 (-1.30%)
07/06/2019 10/06/2019 25/06/2019 MEF UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (3.500đ/cp) 2 0 (0%)
07/06/2019 10/06/2019 26/06/2019 SPV UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 15 0 (0%)
07/06/2019 10/06/2019 28/06/2019 HAD HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (7.000 đ/cp) 19 -1 (-5.26%)
07/06/2019 10/06/2019 21/06/2019 HJS HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 33 -3.40 (-10.46%)
07/06/2019 10/06/2019 24/06/2019 CDH UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (334đ/cp) 3 0 (0%)
07/06/2019 10/06/2019 07/06/2019 VCG HOSE Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 21 -0.05 (-0.23%)
06/06/2019 07/06/2019 06/06/2019 DIH HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 29 +0.10 (+0.35%)
06/06/2019 07/06/2019 06/06/2019 VGC HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 44 +1 (+2.28%)
06/06/2019 07/06/2019 06/06/2019 BCP UPCOM Tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 10 +0.50 (+5.05%)
06/06/2019 07/06/2019 29/06/2019 BBC HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 56 -1.40 (-2.50%)
06/06/2019 07/06/2019 06/06/2019 CNH UPCOM Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 5 -0.90 (-17.65%)
06/06/2019 CMI UPCOM Hủy niêm yết 15.002.500 cổ phiếu 3 +0.10 (+3.45%)
06/06/2019 07/06/2019 06/06/2019 KAC UPCOM ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 21 0 (0%)
06/06/2019 07/06/2019 20/06/2019 A32 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (700đ/cp) 30 0 (0%)
06/06/2019 07/06/2019 06/06/2019 CMW UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 13 0 (0%)
06/06/2019 06/06/2019 06/06/2019 SIP UPCOM Giao dịch 69.048.195 cổ phiếu đăng ký giao dịch 108 -1.90 (-1.77%)
06/06/2019 07/06/2019 19/06/2019 HGM HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (5.500 đ/cp) 52 +4.70 (+9.04%)
22/04/2019 06/06/2019 TV2 HOSE Giao dịch lần đầu 12.313.159 cp 31 -0.20 (-0.65%)
06/06/2019 07/06/2019 24/06/2019 PMS HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500 đ/cp) 28 0 (0%)
06/06/2019 07/06/2019 06/06/2019 LTG UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 30 +0.20 (+0.68%)
06/06/2019 07/06/2019 28/06/2019 CPC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.100 đ/cp) 17 0 (0%)
06/06/2019 07/06/2019 06/06/2019 CHS UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 10 0 (0%)
06/06/2019 07/06/2019 19/06/2019 TKC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (750 đ/cp) 2 -0.10 (-6.67%)
06/06/2019 07/06/2019 17/06/2019 CH5 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp) 6 0 (0%)
06/06/2019 07/06/2019 19/06/2019 EVE HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (1.000 đ/cp) 17 +0.35 (+2.08%)
06/06/2019 07/06/2019 28/06/2019 PTL HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 4 +0.02 (+0.48%)
06/06/2019 07/06/2019 26/06/2019 TCT HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 26 -0.10 (-0.39%)
06/06/2019 07/06/2019 18/10/2019 SHI HOSE Trả cổ tức năm 2018 còn lại bằng tiền (500 đ/cp) và bằng cổ phiếu (tỷ lệ 100:2) 14 +0.20 (+1.48%)
06/06/2019 07/06/2019 08/07/2019 SBH UPCOM rả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 41 -5.40 (-13.30%)
06/06/2019 07/06/2019 25/06/2019 NDC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000đ/cp) 145 +3.90 (+2.69%)
05/06/2019 05/06/2019 VIC HOSE Niêm yết bổ sung 154.314.159 cp 52 -0.10 (-0.19%)
05/06/2019 06/06/2019 08/07/2019 VIB HOSE Trả cổ tức bằng tiền mặt (567đ/cp) 23 +0.55 (+2.35%)
05/06/2019 05/06/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 900.000 ccq thay đổi niêm yết 19 -0.02 (-0.11%)
05/06/2019 PLP HOSE Giao dịch 10.000.000 cp niêm yết bổ sung 6 -0.19 (-3.06%)
05/06/2019 06/06/2019 05/06/2019 VNI UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 9 0 (0%)
05/06/2019 06/06/2019 19/06/2019 POB UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (180đ/cp) 51 0 (0%)
05/06/2019 06/06/2019 17/06/2019 SCS HOSE Trả cổ tức còn lại năm 2018 (3.700 đ/cp) 69 +1 (+1.46%)
05/06/2019 06/06/2019 19/06/2019 TSB HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (200 đ/cp) 36 +1.30 (+3.61%)
05/06/2019 06/06/2019 05/06/2019 TTT HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 39 0 (0%)
05/06/2019 06/06/2019 05/06/2019 IN4 UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 99 0 (0%)
05/06/2019 06/06/2019 05/06/2019 HDC HOSE Trả cổ tức năm 2018 (tỷ lệ 100:15) 37 +0.70 (+1.89%)
05/06/2019 06/06/2019 28/06/2019 VGI UPCOM Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 23 -0.50 (-2.17%)
05/06/2019 06/06/2019 05/06/2019 PNJ HOSE Thưởng cp (tỷ lệ 3:1) 72 +0.40 (+0.56%)
05/06/2019 06/06/2019 05/06/2019 MFS UPCOM Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 29 -0.50 (-1.75%)
05/06/2019 06/06/2019 26/06/2019 VNM HOSE Chi trả cổ tức còn lại của năm 2018 (1.500 đ/cp) 66 +0.30 (+0.46%)
05/06/2019 06/06/2019 19/06/2019 HTU UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (61đ/cp) 9 -8.80 (-97.78%)
05/06/2019 06/06/2019 20/06/2019 KSE UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.400đ/cp) 29 -29 (-100.00%)
05/06/2019 06/06/2019 20/06/2019 SPD UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 12 0 (0%)
05/06/2019 06/06/2019 28/06/2019 NCT HOSE Chi trả cổ tức còn lại năm 2018 (5.000 đ/cp) 90 +0.40 (+0.44%)
05/06/2019 06/06/2019 01/07/2019 PTT UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 10 -1.70 (-17.53%)
05/06/2019 06/06/2019 20/06/2019 EBS HNX Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên, trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 10 0 (0%)
04/06/2019 05/06/2019 25/06/2019 VTP UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp), trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 41.4%) 39 -0.10 (-0.26%)
04/06/2019 04/06/2019 MSH HOSE Niêm yết bổ sung 2.381.400 cp 36 +0.40 (+1.12%)
04/06/2019 04/06/2019 DPG HOSE Niêm yết bổ sung 14.999.848 cp 34 +0.10 (+0.30%)
04/06/2019 05/06/2019 04/06/2019 OCH HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 8 -0.20 (-2.50%)
04/06/2019 05/06/2019 04/06/2019 FLC UPCOM ĐHCĐ thường niên năm 2019 4 0 (0%)
04/06/2019 05/06/2019 19/06/2019 VDB UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.076đ/cp) 1 0 (0%)
04/06/2019 05/06/2019 17/06/2019 HNI UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000đ/cp) 22 -0.30 (-1.38%)
04/06/2019 05/06/2019 24/06/2019 HHV HOSE Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.328đ/cp) 14 +0.05 (+0.36%)
04/06/2019 05/06/2019 25/06/2019 ARM HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000 đ/cp) 37 0 (0%)
04/06/2019 05/06/2019 04/06/2019 HAB UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 76 +0.80 (+1.05%)
04/06/2019 05/06/2019 25/06/2019 VTP UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp), trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 41.4%) 39 -0.10 (-0.26%)
04/06/2019 04/06/2019 FCN HOSE Niêm yết bổ sung 19.503.180 cp 15 +0.25 (+1.62%)
04/06/2019 05/06/2019 26/06/2019 CMG HOSE ĐHCĐ thường niên năm 2019 46 +1 (+2.20%)
04/06/2019 05/06/2019 04/06/2019 HPG HOSE Trả cổ tức năm 2018 (tỷ lệ 10:3) 23 +0.10 (+0.44%)
04/06/2019 05/06/2019 24/06/2019 HAH HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (1.500 đ/cp) 45 +1.65 (+3.71%)
04/06/2019 SDD UPCOM Hủy niêm yết 16.007.685 cổ phiếu 3 -0.10 (-3.13%)
04/06/2019 HAI UPCOM ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 2 0 (0%)
04/06/2019 05/06/2019 17/06/2019 THI HOSE Chi trả cổ tức còn lại năm 2018 (1.000 đ/cp) 25 +1.25 (+4.92%)
04/06/2019 05/06/2019 21/06/2019 HTC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (300 đ/cp) 22 0 (0%)
04/06/2019 05/06/2019 29/08/2019 TOW UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.400đ/cp) 17 0 (0%)
04/06/2019 05/06/2019 04/06/2019 NQN UPCOM Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 13 +0.50 (+3.85%)
04/06/2019 05/06/2019 04/06/2019 DNA UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 25 +3.20 (+12.96%)
04/06/2019 05/06/2019 04/06/2019 DLD UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 9 0 (0%)
04/06/2019 05/06/2019 20/06/2019 BMP HOSE Chi trả cổ tức đợt 2/2018 (2.500 đ/cp) 88 +5.70 (+6.46%)
04/06/2019 05/06/2019 08/07/2019 SID UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (600đ/cp) 12 -0.20 (-1.64%)
04/06/2019 05/06/2019 20/06/2019 VTB HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (1.500 đ/cp) 12 0 (0%)
03/06/2019 03/06/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 4.000.000 ccq niêm yết bổ sung 19 -0.02 (-0.11%)
03/06/2019 04/06/2019 03/06/2019 VSC HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu (tỷ lệ 100:10), bằng tiền (1.500 đ/cp) 29 +0.35 (+1.21%)
03/06/2019 03/06/2019 03/06/2019 CFV UPCOM Giao dịch 6.256.100 cổ phiếu đăng ký giao dịch 25 -0.20 (-0.82%)
03/06/2019 04/06/2019 01/07/2019 SVG UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (60đ/cp) 5 0 (0%)
03/06/2019 04/06/2019 17/06/2019 CSV HOSE Trả cổ tức đợt 3/2018 (1.600 đ/cp) 33 +1.50 (+4.56%)
03/06/2019 04/06/2019 03/06/2019 BMD UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 10 0 (0%)
03/06/2019 04/06/2019 28/06/2019 DOC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (420đ/cp) 7 -1.10 (-16.18%)
03/06/2019 03/06/2019 03/06/2019 PVV UPCOM Giao dịch 30.000.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 2 -0.40 (-16.67%)
03/06/2019 04/06/2019 12/06/2019 PTS HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (700 đ/cp) 10 0 (0%)
03/06/2019 04/06/2019 28/06/2019 PCE HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.200 đ/cp) 23 0 (0%)
03/06/2019 AAA HOSE giao dịch 1.700.000 cp niêm yết bổ sung 11 0 (0%)
03/06/2019 04/06/2019 22/06/2019 QCG HOSE ĐHCĐ thường niên năm 2019 11 +0.68 (+6.42%)
03/06/2019 04/06/2019 20/06/2019 LQN UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 4 -0.40 (-11.43%)
03/06/2019 04/06/2019 14/06/2019 CSC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 34 -0.30 (-0.88%)
03/06/2019 04/06/2019 29/06/2019 NKG HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 17 +0.40 (+2.40%)
03/06/2019 04/06/2019 20/06/2019 KTU UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (3.292,2đ/cp) 14 -7.90 (-57.25%)
03/06/2019 04/06/2019 03/06/2019 HTK UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 12 0 (0%)
03/06/2019 04/06/2019 21/06/2019 KHP HOSE Trả cổ tức đợt 2 năm 2018 (200 đ/cp) 10 -0.10 (-0.98%)
03/06/2019 04/06/2019 20/06/2019 HHA UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000đ/cp) 71 -71.10 (-100.00%)
03/06/2019 04/06/2019 14/06/2019 DSC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (3.000đ/cp) 22 +0.20 (+0.93%)
03/06/2019 04/06/2019 10/06/2019 VCS HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000 đ/cp) 56 -0.20 (-0.36%)
03/06/2019 04/06/2019 03/06/2019 VSC HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu (tỷ lệ 100:10), bằng tiền (1.500 đ/cp) 29 +0.35 (+1.21%)
31/05/2019 03/06/2019 31/05/2019 SDD UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 3 -0.10 (-3.13%)
31/05/2019 03/06/2019 31/05/2019 PHP UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 22 -0.70 (-3.18%)
31/05/2019 03/06/2019 04/07/2019 PSL UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.500đ/cp) 13 0 (0%)
31/05/2019 03/06/2019 26/06/2019 TNC HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (950 đ/cp) 58 0 (0%)
31/05/2019 03/06/2019 31/05/2019 KHA UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 9 0 (0%)
31/05/2019 03/06/2019 20/06/2019 CTB HNX Trả cổ tức bằng tiền (1.000 đ/cp), thưởng cp (tỷ lệ 5:1) 21 0 (0%)
31/05/2019 31/05/2019 31/05/2019 DLR UPCOM Giao dịch 4.500.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 9 0 (0%)
31/05/2019 03/06/2019 31/05/2019 VT8 UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 26 +3.30 (+12.79%)
31/05/2019 03/06/2019 31/05/2019 ROS HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 3 -0.05 (-1.79%)
31/05/2019 31/05/2019 31/05/2019 IRC UPCOM Giao dịch 17.500.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung 8 0 (0%)
31/05/2019 03/06/2019 31/05/2019 KTL UPCOM Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019 28 0 (0%)
31/05/2019 31/05/2019 31/05/2019 DCS UPCOM Giao dịch 60.310.988 cổ phiếu đăng ký giao dịch 1 +0.10 (+12.50%)
31/05/2019 03/06/2019 31/05/2019 ASA UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 13 0 (0%)
31/05/2019 03/06/2019 28/06/2019 HVN HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (1.000 đ/cp) 14 -0.15 (-1.11%)
31/05/2019 31/05/2019 31/05/2019 PCN UPCOM Giao dịch 3.924.550 cổ phiếu đăng ký giao dịch 8 -1.30 (-15.48%)
31/05/2019 03/06/2019 18/06/2019 SBM UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.300đ/cp) 30 0 (0%)
31/05/2019 03/06/2019 15/06/2019 DNH UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.200đ/cp) 39 0 (0%)
31/05/2019 31/05/2019 31/05/2019 VHG UPCOM Giao dịch 150.000.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 3 -0.20 (-5.88%)
31/05/2019 03/06/2019 31/05/2019 VC7 HNX Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 20 +1.20 (+6.15%)
31/05/2019 03/06/2019 31/05/2019 CTC HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 3 +0.20 (+6.67%)
31/05/2019 03/06/2019 31/05/2019 VSF UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 8 0 (0%)
31/05/2019 03/06/2019 31/05/2019 LIC UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 19 -0.40 (-2.08%)
31/05/2019 DTL HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 35 -0.30 (-0.87%)
31/05/2019 03/06/2019 18/06/2019 BLT UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 36 -0.30 (-0.85%)
31/05/2019 DBC HOSE Giao dịch đầu tiên 8.281.363 cổ phiếu niêm yết bổ sung 19 -0.35 (-1.81%)
31/05/2019 03/06/2019 01/07/2019 HTE UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (900đ/cp) 4 -0.20 (-4.65%)
30/05/2019 31/05/2019 24/06/2019 GTA HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (1.150 đ/cp) 18 0 (0%)
30/05/2019 31/05/2019 22/06/2019 RIC UPCOM ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 7 -0.70 (-9.59%)
30/05/2019 31/05/2019 23/07/2019 PLX HOSE Trả cổ tức năm 2018 (2.600 đ/cp) 38 -0.30 (-0.79%)
30/05/2019 31/05/2019 30/05/2019 IRC UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 8 0 (0%)
30/05/2019 31/05/2019 25/06/2019 DTK HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (550đ/cp) 11 -0.30 (-2.80%)
30/05/2019 31/05/2019 30/05/2019 BSA UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 17 0 (0%)
30/05/2019 31/05/2019 17/06/2019 VT1 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (400đ/cp) 29 -29 (-100.00%)
30/05/2019 31/05/2019 20/06/2019 MGC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (150đ/cp) 4 +0.10 (+2.27%)
30/05/2019 31/05/2019 30/05/2019 SPP UPCOM ĐHĐCĐ thường niên 2019, bán ưu đãi 10.000 đ/cp (tỷ lệ 1488:1000) 0 -0.10 (-50.00%)
30/05/2019 31/05/2019 24/10/2019 CTW UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (573đ/cp) 17 0 (0%)
30/05/2019 31/05/2019 14/06/2019 IDV HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 37 +0.30 (+0.80%)
30/05/2019 TLG HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 56 +0.20 (+0.36%)
30/05/2019 31/05/2019 28/06/2019 THT HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (800 đ/cp) 12 +0.10 (+0.83%)
30/05/2019 TLG HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2018 56 +0.20 (+0.36%)
30/05/2019 31/05/2019 30/05/2019 PMJ UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2019 21 0 (0%)
30/05/2019 31/05/2019 30/05/2019 SSF UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 10 0 (0%)
30/05/2019 31/05/2019 30/05/2019 HBW UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 7 -7.10 (-100.00%)
30/05/2019 31/05/2019 30/05/2019 FOX UPCOM Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 100:10) 58 -0.30 (-0.52%)
30/05/2019 31/05/2019 30/05/2019 SRB UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 3 -0.20 (-7.41%)
30/05/2019 31/05/2019 17/06/2019 NSS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (3.500đ/cp) 3 0 (0%)
30/05/2019 31/05/2019 02/07/2019 DRC HOSE Thanh toán cổ tức còn lại năm 2018 (600 đ/cp) 21 -0.20 (-0.97%)
30/05/2019 31/05/2019 30/05/2019 HIG UPCOM Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 8 -0.30 (-3.90%)
30/05/2019 31/05/2019 14/06/2019 SKV UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.340đ/cp) 28 -0.50 (-1.81%)
30/05/2019 31/05/2019 24/06/2019 NAS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.500đ/cp) 31 0 (0%)
30/05/2019 31/05/2019 20/06/2019 PET HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (1.000 đ/cp) 27 +0.70 (+2.61%)
30/05/2019 31/05/2019 30/05/2019 VSA HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 23 -0.70 (-3.07%)
30/05/2019 31/05/2019 14/06/2019 VBC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.200 đ/cp) 19 0 (0%)
30/05/2019 31/05/2019 14/06/2019 DHP HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (500 đ/cp) 12 +1.10 (+9.09%)
30/05/2019 31/05/2019 21/06/2019 TRC HOSE Trả cổ tức đợt 2 năm 2018 (800 đ/cp) 29 0 (0%)
30/05/2019 31/05/2019 21/06/2019 VTO HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (900 đ/cp) 9 -0.11 (-1.26%)
30/05/2019 31/05/2019 26/06/2019 MGG UPCOM rả cổ tức bằng tiền mặt (3.500đ/cp) 27 -4.50 (-16.67%)
30/05/2019 31/05/2019 18/06/2019 KPF HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (500 đ/cp) và cổ phiếu (tỷ lệ 100:5) 9 -0.03 (-0.34%)
30/05/2019 31/05/2019 30/05/2019 FOX UPCOM Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 10%) 58 -0.30 (-0.52%)
30/05/2019 31/05/2019 30/05/2019 RGC UPCOM Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 10 +0.20 (+2.11%)
30/05/2019 31/05/2019 30/05/2019 AVF UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 1 +0.10 (+12.50%)
30/05/2019 31/05/2019 11/06/2019 MC3 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 8 0 (0%)
29/05/2019 29/05/2019 FUESSV50 HOSE Giao dịch 2.400.000 ccq niêm yết bổ sung 16 +0.32 (+1.95%)
29/05/2019 30/05/2019 10/06/2019 TMP HOSE Chi trả cổ tức còn lại năm 2018 (1.500 đ/cp) 55 +1.60 (+2.89%)
29/05/2019 30/05/2019 01/07/2019 HAP HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (600 đ/cp) 6 +0.01 (+0.18%)
29/05/2019 30/05/2019 14/06/2019 LAW UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (786đ/cp) 20 0 (0%)
29/05/2019 30/05/2019 25/06/2019 DPC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 11 0 (0%)
29/05/2019 30/05/2019 07/06/2019 LSS HOSE Chi trả cổ tức năm 2017-2018 (700 đ/cp) 13 +0.80 (+6.20%)
29/05/2019 30/05/2019 24/06/2019 XDH UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000đ/cp), trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 40%) 15 -0.70 (-4.83%)
29/05/2019 30/05/2019 14/06/2019 IBC HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (900 đ/cp) , thưởng cp (tỷ lệ 100:11) 3 -0.09 (-3.44%)
29/05/2019 30/05/2019 12/06/2019 BBM UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (800đ/cp) 10 -0.20 (-2.00%)
29/05/2019 30/05/2019 29/05/2019 TNA HOSE Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 100:15) 7 -0.04 (-0.59%)
29/05/2019 30/05/2019 29/05/2019 TCK UPCOM Tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 4 0 (0%)
29/05/2019 30/05/2019 30/07/2019 SPA UPCOM ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, trả cổ tức bằng tiền mặt (600đ/cp) 9 0 (0%)
29/05/2019 30/05/2019 29/05/2019 VLG UPCOM Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 4 -0.10 (-2.70%)
29/05/2019 30/05/2019 26/06/2019 NBW HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (800 đ/cp) 27 +0.30 (+1.09%)
29/05/2019 30/05/2019 17/06/2019 TV3 HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 16 +1.10 (+6.92%)
29/05/2019 30/05/2019 17/06/2019 HTR UPCOM rả cổ tức bằng tiền mặt (800đ/cp) 10 0 (0%)
29/05/2019 30/05/2019 29/05/2019 FCC UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 10 0 (0%)
29/05/2019 30/05/2019 18/06/2019 BRS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.400đ/cp) 24 +3.10 (+12.70%)
29/05/2019 30/05/2019 26/06/2019 GEG HOSE Trả cổ tức bằng tiền mặt (700đ/cp) 17 -0.15 (-0.90%)
29/05/2019 30/05/2019 18/07/2019 C32 HOSE Chi trả cổ tức còn lại năm 2018 (1.200 đ/cp) 19 0 (0%)
28/05/2019 29/05/2019 28/05/2019 TCM HOSE Thưởng cổ phiếu (tỷ lệ 100:7) 51 -0.10 (-0.19%)
29/05/2019 30/05/2019 29/05/2019 DST HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 5 -0.10 (-2.00%)
29/05/2019 30/05/2019 10/06/2019 GCB UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (800đ/cp) 16 0 (0%)
29/05/2019 30/05/2019 29/05/2019 VTL UPCOM Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 13 +0.10 (+0.80%)
28/05/2019 TV2 HOSE Hủy niêm yết 12.313.159 cổ phiếu 31 -0.20 (-0.65%)
28/05/2019 29/05/2019 28/05/2019 ATB UPCOM Tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019 1 +0.10 (+11.11%)
28/05/2019 FRT HOSE Giao dịch 680.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung 58 +0.90 (+1.55%)
28/05/2019 29/05/2019 28/05/2019 APF UPCOM Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 10%) 70 +0.20 (+0.29%)
22/05/2019 28/05/2019 VPH HOSE Giao dịch 586.053 cp niêm yết bổ sung 6 -0.29 (-4.60%)
28/05/2019 29/05/2019 28/05/2019 TKC HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 2 -0.10 (-6.67%)
28/05/2019 VSH HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 40 0 (0%)
28/05/2019 29/05/2019 28/05/2019 KLF HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 1 0 (0%)
28/05/2019 29/05/2019 10/06/2019 CVH UPCOM rả cổ tức bằng tiền mặt (600đ/cp) 13 0 (0%)
28/05/2019 29/05/2019 28/05/2019 TCM HOSE Trả cổ phiếu thưởng (tỷ lệ 100:7) 51 -0.10 (-0.19%)
28/05/2019 29/05/2019 28/05/2019 LBC UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 12 0 (0%)
28/05/2019 29/05/2019 10/06/2019 PTD HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 14 0 (0%)
28/05/2019 29/05/2019 12/06/2019 PEQ UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.800đ/cp), trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 28%) 42 0 (0%)
28/05/2019 29/05/2019 17/06/2019 MVB HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.200đ/cp) 19 -0.10 (-0.53%)
28/05/2019 29/05/2019 28/05/2019 FRC UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 26 0 (0%)
27/05/2019 28/05/2019 27/05/2019 CKV HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 13 0 (0%)
27/05/2019 28/05/2019 27/06/2019 PIA HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (4.000đ/cp) 25 -1 (-4.00%)
27/05/2019 27/05/2019 27/05/2019 SCJ UPCOM Giao dịch 19.516.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 5 -0.30 (-6.25%)
27/05/2019 28/05/2019 27/05/2019 VNP UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 14 -0.20 (-1.39%)
27/05/2019 HSG HOSE Giao dịch 38.479.161 cp niêm yết bổ sung 17 +0.20 (+1.21%)
27/05/2019 27/05/2019 27/05/2019 SLC UPCOM Hủy ĐKGD cổ phiếu của Công ty 11 -0.30 (-2.86%)
27/05/2019 28/05/2019 27/06/2019 NCS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.200đ/cp) 20 -0.10 (-0.50%)
27/05/2019 VHM HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2019 56 +0.10 (+0.18%)
27/05/2019 27/05/2019 27/05/2019 PPI UPCOM Giao dịch 48.290.629 cổ phiếu đăng ký giao dịch 1 +0.10 (+14.29%)
27/05/2019 28/05/2019 28/06/2019 NBC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 13 0 (0%)
27/05/2019 28/05/2019 14/06/2019 TC6 HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (500 đ/cp) 9 -0.10 (-1.06%)
27/05/2019 28/05/2019 12/06/2019 BSI HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (800 đ/cp) 33 +0.55 (+1.69%)
27/05/2019 28/05/2019 18/06/2019 FRT HOSE ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 58 +0.90 (+1.55%)
27/05/2019 28/05/2019 12/06/2019 BAX HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 55 0 (0%)
27/05/2019 28/05/2019 07/06/2019 HND UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (250đ/cp) 16 +0.10 (+0.63%)
27/05/2019 28/05/2019 27/05/2019 HPI UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 16 0 (0%)
27/05/2019 28/05/2019 12/06/2019 DBM UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 35 +1.70 (+4.90%)
27/05/2019 28/05/2019 25/06/2019 M10 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.200đ/cp) 18 0 (0%)
27/05/2019 28/05/2019 21/06/2019 DTV UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.200đ/cp) 37 -2.70 (-7.30%)
27/05/2019 28/05/2019 27/05/2019 IPA HNX Tham dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 17 +0.40 (+2.30%)
27/05/2019 28/05/2019 27/06/2019 VE4 HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (400 đ/cp) 125 0 (0%)
27/05/2019 28/05/2019 27/05/2019 ACV UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 79 +1.40 (+1.77%)
27/05/2019 28/05/2019 27/05/2019 SRA HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 5 0 (0%)
27/05/2019 27/05/2019 27/05/2019 BUD UPCOM Giao dịch 6.495.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung 14 0 (0%)
27/05/2019 28/05/2019 12/06/2019 HEC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.500đ/cp) 51 0 (0%)
17/05/2019 27/05/2019 AAM HOSE Giao dịch 2.410.710 cp niêm yết bổ sung 11 -0.20 (-1.87%)
26/05/2019 EIB HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 lần 2 21 -0.10 (-0.48%)
25/05/2019 MCP HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2019 29 -0.10 (-0.35%)
25/05/2019 MCP HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2019 29 -0.10 (-0.35%)
25/05/2019 DTT HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 14 0 (0%)
25/05/2019 CRC HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 6 +0.22 (+3.48%)
24/05/2019 27/05/2019 24/05/2019 VMS HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 19 +1.70 (+8.85%)
24/05/2019 27/05/2019 29/06/2019 DLG HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 3 -0.04 (-1.22%)
24/05/2019 27/05/2019 24/05/2019 LLM UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 8 0 (0%)
24/05/2019 24/05/2019 PLP HOSE Niêm yết bổ sung 10.000.000 cp 6 -0.19 (-3.06%)
24/05/2019 27/05/2019 17/06/2019 SBV HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (1.200 đ/cp) 10 0 (0%)
24/05/2019 27/05/2019 24/05/2019 DTG UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 24 0 (0%)
24/05/2019 27/05/2019 24/05/2019 TS4 UPCOM ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 1 0 (0%)
24/05/2019 27/05/2019 12/06/2019 THW UPCOM rả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 9 0 (0%)
24/05/2019 27/05/2019 24/05/2019 SVL UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 19 0 (0%)
24/05/2019 24/05/2019 24/05/2019 IBD UPCOM Giao dịch 9.000.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 10 0 (0%)
24/05/2019 27/05/2019 20/06/2019 SAV HOSE Trả cổ tức năm 2018 (500 đ/cp), thưởng cổ phiếu (tỷ lệ 100:5) 17 -0.20 (-1.18%)
24/05/2019 27/05/2019 24/05/2019 HGW UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 10 0 (0%)
24/05/2019 27/05/2019 24/05/2019 NSG UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 13 0 (0%)
24/05/2019 27/05/2019 24/05/2019 DL1 HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 5 0 (0%)
24/05/2019 HT1 HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2019 15 -0.15 (-1.00%)
24/05/2019 27/05/2019 24/05/2019 LDW UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 13 0 (0%)
24/05/2019 DHC HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2019 42 -0.40 (-0.95%)
24/05/2019 27/05/2019 26/06/2019 PGC HOSE Chi trả cổ tức còn lại năm 2018 (2.000 đ/cp) 16 -0.10 (-0.63%)
24/05/2019 27/05/2019 19/06/2019 ITD HOSE ĐHCĐ thường niên năm 2019 12 -0.15 (-1.27%)
24/05/2019 27/05/2019 06/06/2019 MTH UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (600đ/cp) 12 0 (0%)
24/05/2019 27/05/2019 17/06/2019 LHG HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (1.600 đ/cp) 27 -0.05 (-0.18%)
24/05/2019 HT1 HOSE ĐHCĐ thường niên năm 2019 15 -0.15 (-1.00%)
24/05/2019 27/05/2019 17/06/2019 SPH UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 14 0 (0%)
24/05/2019 27/05/2019 24/05/2019 SJE HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 26 -2.60 (-10.00%)
24/05/2019 27/05/2019 24/05/2019 HRB UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 59 +7.60 (+12.99%)
24/05/2019 27/05/2019 27/06/2019 LCG HOSE ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 13 -0.25 (-1.94%)
24/05/2019 DLR UPCOM Hủy niêm yết 4.500.000 cổ phiếu 9 0 (0%)
24/05/2019 27/05/2019 10/06/2019 CNG HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (2.500 đ/cp) 34 -0.10 (-0.30%)
24/05/2019 PVV UPCOM Hủy niêm yết 30.000.000 cổ phiếu 2 -0.40 (-16.67%)
24/05/2019 DCS UPCOM Hủy niêm yết 60.310.988 cổ phiếu 1 +0.10 (+12.50%)
23/05/2019 24/05/2019 23/05/2019 VIX HOSE Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 100:15) 11 +0.50 (+4.46%)
23/05/2019 24/05/2019 10/06/2019 BSQ UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.200đ/cp) 25 -2 (-8.16%)
23/05/2019 24/05/2019 30/05/2019 DHD UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (700đ/cp) 21 -0.10 (-0.47%)
23/05/2019 24/05/2019 23/05/2019 BVS HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 23 +0.20 (+0.86%)
23/05/2019 24/05/2019 23/05/2019 VPG HOSE Trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu (tỷ lệ 100:15) 19 +0.35 (+1.86%)
23/05/2019 24/05/2019 23/05/2019 BHT UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 13 0 (0%)
23/05/2019 24/05/2019 24/06/2019 NS2 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.065đ/cp) 7 0 (0%)
23/05/2019 24/05/2019 04/06/2019 CMK UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (800đ/cp) 10 0 (0%)
23/05/2019 23/05/2019 23/05/2019 HGW UPCOM Giao dịch 7.399.456 cổ phiếu niêm yết bổ sung 10 0 (0%)
23/05/2019 24/05/2019 07/06/2019 HEP UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (703đ/cp) 15 0 (0%)
23/05/2019 24/05/2019 06/06/2019 SPB UPCOM rả cổ tức bằng tiền mặt (4.000đ/cp) 19 0 (0%)
23/05/2019 24/05/2019 07/06/2019 SKN UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (484đ/cp) 9 -0.90 (-10.11%)
23/05/2019 24/05/2019 20/06/2019 HTI HOSE Trả cổ tức năm 2018 (1.200 đ/cp) 16 +0.05 (+0.30%)
23/05/2019 24/05/2019 10/06/2019 BTR UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (800đ/cp) 10 -9.80 (-100.00%)
23/05/2019 24/05/2019 10/06/2019 PTH UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp) 15 0 (0%)
23/05/2019 24/05/2019 07/06/2019 GDW HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 36 +2.50 (+7.04%)
23/05/2019 24/05/2019 23/05/2019 ONE HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 6 0 (0%)
23/05/2019 24/05/2019 10/06/2019 NAC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (8.000đ/cp) 1 0 (0%)
23/05/2019 24/05/2019 23/05/2019 SJF HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 4 -0.17 (-4.25%)
23/05/2019 24/05/2019 10/06/2019 GTH UPCOM ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, trả cổ tức bằng tiền mặt (300đ/cp) 3 +0.30 (+10.71%)
23/05/2019 24/05/2019 06/06/2019 THG HOSE Chi trả cổ tức đợt cuối năm 2018 (2.000 đ/cp) 48 -0.45 (-0.94%)
23/05/2019 24/05/2019 11/06/2019 SDN HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.700 đ/cp) 50 0 (0%)
23/05/2019 24/05/2019 06/06/2019 CLL HOSE Chi trả cổ tức đợt cuối năm 2018 (200 đ/cp) 32 -0.25 (-0.79%)
23/05/2019 24/05/2019 23/05/2019 AMD HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 1 +0.08 (+5.88%)
23/05/2019 24/05/2019 17/06/2019 YBM HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 8 -0.09 (-1.19%)
23/05/2019 24/05/2019 12/06/2019 VNS HOSE Trả cổ tức năm 2018 (1.000 đ/cp) 18 -0.15 (-0.85%)
23/05/2019 24/05/2019 23/05/2019 CDO UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 1 +0.10 (+7.69%)
23/05/2019 24/05/2019 14/06/2019 HES UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (600đ/cp) 19 0 (0%)
23/05/2019 PCN UPCOM Hủy niêm yết 3.924.550 cổ phiếu 8 -1.30 (-15.48%)
23/05/2019 24/05/2019 12/06/2019 PVG HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (500 đ/cp) 9 0 (0%)
23/05/2019 24/05/2019 23/05/2019 TDG HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 5 +0.29 (+5.57%)
23/05/2019 24/05/2019 23/05/2019 GLT HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 21 +1.50 (+7.28%)
23/05/2019 24/05/2019 23/05/2019 VNB UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 11 -0.30 (-2.73%)
23/05/2019 24/05/2019 24/06/2019 TTF HOSE ĐHCĐ thường niên năm 2019 6 -0.03 (-0.54%)
23/05/2019 OGC HOSE ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 (lần 2) 9 -0.02 (-0.22%)
23/05/2019 24/05/2019 10/06/2019 UIC HOSE Chi trả cổ tức còn lại năm 2018 (2.100 đ/cp) 33 +0.45 (+1.38%)
23/05/2019 24/05/2019 25/06/2019 TIX HOSE Trả cổ tức đợt 3/2018 (500 đ/cp), tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 (1.500 đ/cp) 38 0 (0%)
23/05/2019 24/05/2019 14/06/2019 DND UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp) 16 0 (0%)
23/05/2019 24/05/2019 23/05/2019 VIR UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 7 0 (0%)
23/05/2019 24/05/2019 11/06/2019 MWG HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (1.500 đ/cp) 41 +0.75 (+1.81%)
23/05/2019 24/05/2019 23/05/2019 VPG HOSE Trả cổ tức năm 2018 (tỷ lệ 100:15) 19 +0.35 (+1.86%)
23/05/2019 24/05/2019 23/05/2019 SP2 UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 16 0 (0%)
23/05/2019 VIC HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 52 -0.10 (-0.19%)
23/05/2019 24/05/2019 30/09/2019 SJS HOSE Chi trả cổ tức năm 2017 (1.000 đ/cp) 43 +0.10 (+0.23%)
22/05/2019 22/05/2019 VPH HOSE Niêm yết bổ sung 586.052 cp 6 -0.29 (-4.60%)
22/05/2019 22/05/2019 22/05/2019 MSR UPCOM Giao dịch 15.902.430 cổ phiếu niêm yết bổ sung 18 -0.10 (-0.57%)
22/05/2019 23/05/2019 17/06/2019 VLB UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp) 32 0 (0%)
22/05/2019 23/05/2019 22/05/2019 ART HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 1 -0.10 (-7.69%)
22/05/2019 23/05/2019 22/05/2019 FTI UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 4 0 (0%)
22/05/2019 23/05/2019 12/06/2019 HUB HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (1.500 đ/cp) 18 0 (0%)
22/05/2019 23/05/2019 22/05/2019 SJG UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 16 0 (0%)
22/05/2019 22/05/2019 22/05/2019 RAT UPCOM Giao dịch 1.400.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung 22 0 (0%)
22/05/2019 23/05/2019 28/06/2019 ITA HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 6 -0.10 (-1.72%)
22/05/2019 23/05/2019 22/05/2019 HKB UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 1 +0.10 (+12.50%)
22/05/2019 DIG HOSE Giao dịch 47.463.661 cp niêm yết bổ sung 21 +0.10 (+0.48%)
22/05/2019 23/05/2019 28/06/2019 TIE UPCOM ĐHCĐ thường niên năm 2019 6 -0.40 (-6.25%)
21/05/2019 21/05/2019 FRT HOSE Niêm yết bổ sung 680.000 cp 58 +0.90 (+1.55%)
20/05/2019 20/05/2019 FUESSV50 HOSE Giao dịch 100.000 ccq niêm yết bổ sung 16 +0.32 (+1.95%)
20/05/2019 20/05/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 100.000 ccq niêm yết bổ sung 19 -0.02 (-0.11%)
21/05/2019 22/05/2019 10/06/2019 NTL HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (1.500 đ/cp) 22 -0.55 (-2.45%)
21/05/2019 22/05/2019 17/06/2019 PMB HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 11 +0.10 (+0.88%)
21/05/2019 22/05/2019 21/05/2019 SGN HOSE Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (3.000 đ/cp), bằng cp (tỷ lệ 10:4) 74 +0.50 (+0.68%)
21/05/2019 22/05/2019 10/06/2019 VEE UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 10 -10 (-100.00%)
21/05/2019 22/05/2019 21/05/2019 X18 UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 4 -3.90 (-100.00%)
21/05/2019 22/05/2019 31/05/2019 SRF HOSE Chi trả cổ tức đợt cuối năm 2018 (800 đ/cp) 10 -0.20 (-2.04%)
21/05/2019 22/05/2019 21/05/2019 VOC UPCOM Tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 24 -0.50 (-2.08%)
21/05/2019 22/05/2019 10/07/2019 CLW HOSE Trả cổ tức năm 2018 (800 đ/cp) 30 -2.25 (-7.44%)
21/05/2019 22/05/2019 06/06/2019 BTG UPCOM Tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, trả cổ tức bằng tiền mặt (150đ/cp) 8 0 (0%)
21/05/2019 22/05/2019 12/06/2019 HCM HOSE Thanh toán cổ tức đợt 2/2018 (1.900 đ/cp) 27 +0.50 (+1.88%)
21/05/2019 22/05/2019 04/06/2019 PNJ HOSE Trả cổ tức đợt 3 năm 2018 (200 đ/cp) 72 +0.40 (+0.56%)
21/05/2019 22/05/2019 25/06/2019 GVT UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (3.200đ/cp) 82 +10.50 (+12.88%)
21/05/2019 PDR HOSE Giao dịch 61.268.965 cp niêm yết bổ sung 17 +0.60 (+3.55%)
21/05/2019 22/05/2019 04/06/2019 DPH UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (200đ/cp) 38 0 (0%)
21/05/2019 22/05/2019 30/05/2019 VGL UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp) 26 0 (0%)
21/05/2019 22/05/2019 21/05/2019 VMG UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 4 +0.20 (+4.76%)
20/05/2019 21/05/2019 31/05/2019 SEB HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (900 đ/cp) 43 0 (0%)
20/05/2019 21/05/2019 12/06/2019 RTS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.300đ/cp) 20 -0.10 (-0.50%)
20/05/2019 OGC HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 9 -0.02 (-0.22%)
20/05/2019 20/05/2019 20/05/2019 ICF UPCOM Giao dịch 12.807.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 3 -0.10 (-4.00%)
20/05/2019 21/05/2019 31/05/2019 PJT HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (1.500 đ/cp) 10 -0.05 (-0.48%)
20/05/2019 21/05/2019 20/05/2019 AST HOSE Trả cổ tức đợt 2 năm 2018 (tỷ lệ 4:1) 60 +0.30 (+0.50%)
20/05/2019 21/05/2019 05/06/2019 X26 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.400đ/cp) 22 0 (0%)
18/05/2019 CTI HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 14 0 (0%)
17/05/2019 17/05/2019 AAM HOSE Niêm yết bổ sung 2.410.710 cp 11 -0.20 (-1.87%)
17/05/2019 20/05/2019 20/06/2019 VRE HOSE Chi trả cổ tức (tỷ lệ 1.050 đ/cp) 27 -0.20 (-0.75%)
17/05/2019 20/05/2019 17/05/2019 JOS UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 1 +0.10 (+9.09%)
17/05/2019 20/05/2019 17/05/2019 PWS UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 11 0 (0%)
17/05/2019 20/05/2019 31/05/2019 BMC HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (800 đ/cp) 14 0 (0%)
17/05/2019 20/05/2019 05/06/2019 APF UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.022đ/cp) 70 +0.20 (+0.29%)
17/05/2019 20/05/2019 03/06/2019 ACS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 8 0 (0%)
17/05/2019 20/05/2019 07/06/2019 FPT HOSE Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (1.000 đ/cp) và bằng cổ phiếu (tỷ lệ 10:1) 85 +1 (+1.18%)
17/05/2019 20/05/2019 30/05/2019 CCR HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (400đ/cp) 12 0 (0%)
17/05/2019 17/05/2019 17/05/2019 PNP UPCOM Giao dịch 16.100.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 19 0 (0%)
17/05/2019 20/05/2019 17/05/2019 SDB UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 1 +0.10 (+9.09%)
17/05/2019 17/05/2019 17/05/2019 HEM UPCOM Giao dịch 1.904.650 cổ phiếu niêm yết bổ sung 21 +0.30 (+1.45%)
17/05/2019 20/05/2019 30/05/2019 ADS HOSE Trả cổ tức năm 2018 (2.000 đ/cp) 15 -0.05 (-0.33%)
17/05/2019 PXT UPCOM ĐHĐCĐ thường niên 2019 5 -0.10 (-2.04%)
17/05/2019 20/05/2019 17/05/2019 KDC HOSE ĐHCĐ thường niên năm 2019 65 0 (0%)
17/05/2019 20/05/2019 17/05/2019 KDF UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 47 +0.20 (+0.43%)
17/05/2019 20/05/2019 11/06/2019 TDW HOSE Trả cổ tức năm 2018 (950 đ/cp) 44 0 (0%)
17/05/2019 20/05/2019 12/06/2019 MCF HNX Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, trả cổ tức bằng tiền mặt (668 đ/cp) 8 -0.10 (-1.33%)
17/05/2019 20/05/2019 03/06/2019 SIV UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp) 38 0 (0%)
17/05/2019 20/05/2019 03/06/2019 BT1 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.600đ/cp) 14 0 (0%)
17/05/2019 20/05/2019 06/06/2019 VHC HOSE Chi trả cổ tức đợt 2/2018 (2.000 đ/cp) 61 -0.50 (-0.83%)
17/05/2019 20/05/2019 28/05/2019 TDB UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp) 43 0 (0%)
17/05/2019 20/05/2019 20/06/2019 DVW UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.500đ/cp) 11 0 (0%)
17/05/2019 20/05/2019 28/05/2019 AVC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 46 0 (0%)
17/05/2019 20/05/2019 29/05/2019 THB HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (3.750 đ/cp) 13 0 (0%)
17/05/2019 20/05/2019 04/06/2019 PPC HOSE Chi trả cổ tức còn lại năm 2018 (1.200 đ/cp) 17 +0.50 (+2.99%)
17/05/2019 ANV HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 35 +0.25 (+0.71%)
17/05/2019 17/05/2019 17/05/2019 PWS UPCOM Giao dịch 14.798.179 cổ phiếu niêm yết bổ sung 11 0 (0%)
17/05/2019 20/05/2019 20/06/2019 QSP UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.600đ/cp) 21 +0.60 (+2.84%)
17/05/2019 ANV HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2019 35 +0.25 (+0.71%)
16/05/2019 17/05/2019 03/06/2019 BDF UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp) 16 -16 (-100.00%)
16/05/2019 16/05/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 100.000 ccq niêm yết bổ sung 19 -0.02 (-0.11%)
16/05/2019 17/05/2019 30/05/2019 X20 HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 10 0 (0%)
16/05/2019 17/05/2019 31/05/2019 VMA UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 5 0 (0%)
16/05/2019 17/05/2019 27/05/2019 SBA HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (1.200 đ/cp) 25 0 (0%)
16/05/2019 17/05/2019 14/06/2019 HPD UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (700đ/cp) 20 0 (0%)
16/05/2019 17/05/2019 05/06/2019 CNN UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (923đ/cp) 38 +0.80 (+2.11%)
16/05/2019 CIG HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2019 lần 2 6 +0.07 (+1.10%)
16/05/2019 16/05/2019 HSG HOSE Niêm yết bổ sung 38.479.161 cp 17 +0.20 (+1.21%)
16/05/2019 17/05/2019 04/06/2019 HC3 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 33 +2 (+6.06%)
16/05/2019 17/05/2019 29/05/2019 VCA HOSE Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000đ/cp) 10 0 (0%)
16/05/2019 17/05/2019 31/05/2019 MQB UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (200đ/cp) 9 0 (0%)
16/05/2019 17/05/2019 16/05/2019 RTB UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 21 0 (0%)
16/05/2019 17/05/2019 27/05/2019 THS HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000 đ/cp) 12 0 (0%)
16/05/2019 17/05/2019 28/05/2019 SAS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.490đ/cp) 25 0 (0%)
16/05/2019 17/05/2019 16/05/2019 DIC UPCOM ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 2 +0.20 (+12.50%)
16/05/2019 17/05/2019 27/05/2019 VDS HOSE Chi trả cổ tức đợt 2/2018 (200 đ/cp) 12 +0.10 (+0.81%)
16/05/2019 17/05/2019 03/06/2019 VCI HOSE Chi trả cổ tức đợt 2/2018 (700 đ/cp) 35 +0.80 (+2.30%)
16/05/2019 17/05/2019 16/05/2019 MCO HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 5 0 (0%)
16/05/2019 17/05/2019 03/06/2019 SKH UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.222đ/cp) 26 +0.50 (+1.95%)
16/05/2019 17/05/2019 16/05/2019 S12 UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 3 -0.60 (-17.65%)
16/05/2019 17/05/2019 03/06/2019 C21 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 14 +0.60 (+4.41%)
16/05/2019 17/05/2019 16/05/2019 API HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 15 -0.20 (-1.37%)
16/05/2019 17/05/2019 05/06/2019 TDN HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 11 -0.20 (-1.83%)
16/05/2019 17/05/2019 04/06/2019 SBD UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 9 0 (0%)
16/05/2019 17/05/2019 25/06/2019 NDP UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.700đ/cp) 18 0 (0%)
15/05/2019 16/05/2019 31/05/2019 CMN UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (3.300đ/cp) 64 0 (0%)
15/05/2019 16/05/2019 30/05/2019 CLC HOSE Trả cổ tức đợt cuối năm 2018 (2.000 đ/cp) 36 0 (0%)
15/05/2019 16/05/2019 03/06/2019 HPU UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.200đ/cp) 7 -6.40 (-86.49%)
15/05/2019 16/05/2019 07/06/2019 MTC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (100đ/cp) 8 0 (0%)
15/05/2019 15/05/2019 DIG HOSE Niêm yết bổ sung 47.463.661 cp 21 +0.10 (+0.48%)
15/05/2019 16/05/2019 30/05/2019 HMC HOSE Chi trả cổ tức đợt cuối năm 2018 (2.500 đ/cp) 10 -0.20 (-1.95%)
15/05/2019 16/05/2019 15/05/2019 EIN UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 4 -0.20 (-5.13%)
15/05/2019 16/05/2019 29/05/2019 VSI HOSE Trả cổ tức năm 2018 (1.500 đ/cp) 17 0 (0%)
15/05/2019 16/05/2019 28/05/2019 INN HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000 đ/cp) 36 0 (0%)
15/05/2019 16/05/2019 15/05/2019 PGV HOSE Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 24 0 (0%)
15/05/2019 16/05/2019 06/06/2019 HOT UPCOM Chi trả cổ tức năm 2018 (2.040 đ/cp) 19 0 (0%)
15/05/2019 16/05/2019 06/06/2019 PPY HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 10 +0.10 (+1.04%)
15/05/2019 16/05/2019 31/05/2019 TMC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (900 đ/cp) 10 +0.50 (+5.26%)
07/05/2019 15/05/2019 ILB HOSE Giao dịch lần đầu 24.502.245 cp 32 0 (0%)
15/05/2019 16/05/2019 28/05/2019 MTS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (600đ/cp) 13 +1.50 (+11.63%)
14/05/2019 15/05/2019 14/05/2019 IVS HNX Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 8 +0.70 (+8.43%)
14/05/2019 15/05/2019 30/05/2019 SGS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.350đ/cp) 16 +0.80 (+4.91%)
14/05/2019 14/05/2019 PDR HOSE Niêm yết bổ sung 61.268.965 cp 17 +0.60 (+3.55%)
14/05/2019 15/05/2019 11/06/2019 DHG HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 126 +8.20 (+6.50%)
14/05/2019 15/05/2019 11/06/2019 DHG HOSE Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 126 +8.20 (+6.50%)
13/05/2019 13/05/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 3.100.000 ccq niêm yết bổ sung 19 -0.02 (-0.11%)
14/05/2019 15/05/2019 28/05/2019 HLB UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trả cổ tức bằng tiền mặt (10.000đ/cp) 260 0 (0%)
14/05/2019 15/05/2019 31/05/2019 BMN UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (840đ/cp) 8 0 (0%)
14/05/2019 15/05/2019 31/05/2019 BNW UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (545đ/cp) 9 0 (0%)
14/05/2019 15/05/2019 24/05/2019 TTD UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.100đ/cp) 67 -9.90 (-14.86%)
14/05/2019 15/05/2019 29/05/2019 BGW UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (223đ/cp) 15 0 (0%)
14/05/2019 SCS HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 69 +1 (+1.46%)
14/05/2019 15/05/2019 03/06/2019 MTP UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 10 +0.40 (+4.00%)
14/05/2019 15/05/2019 14/05/2019 HAI UPCOM ĐHCĐ thường niên năm 2019 2 0 (0%)
14/05/2019 15/05/2019 30/05/2019 BMG UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp) 19 -0.10 (-0.52%)
14/05/2019 15/05/2019 14/05/2019 NVP UPCOM Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 7 0 (0%)
14/05/2019 15/05/2019 14/05/2019 TAC HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 55 -1.40 (-2.53%)
14/05/2019 15/05/2019 24/05/2019 PME HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (2.000 đ/cp) 90 0 (0%)
14/05/2019 15/05/2019 15/06/2019 TCH HOSE ĐHCĐ thường niên năm 2019 9 -0.04 (-0.45%)
14/05/2019 15/05/2019 23/05/2019 BTU UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 11