Bạn chưa có cổ phiếu theo dõi nào! Nhấn [+] để thêm.
Thêm mã
  • VN-Index 0.00 0 (0%)
  • HNX-Index 0.00 0 (0%)
  • UPCOM-Index 0.00 0 (0%)
CTCP Du l?ch L?m ??ng
Mã CK:      DALATTOURI      0      ■■ 0 (0%)      (cập nhật 19:53 30/11/1999)
Ngừng giao dịch
Sàn giao dịch: OTC
Nhóm ngành: Các dịch vụ hỗ trợ
Website: Đang cập nhật
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thời gian Tiêu đề
Thông tin tài chính
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm Tiêu đề
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) 0
P/E 0
P/B 0
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) 0
SLCP Niêm Yết 0
SLCP Lưu Hành 0
Vốn hóa (tỷ đồng) 0.00
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá Thay đổi KLGD (nghìn) GTGD (tỷ)
(ĐVT: 1,000 VNĐ)
Xem thêm...
Doanh nghiệp cùng ngành
Sàn Giá (+/-) EPS P/E
ABI UPCOM 24.20 0.80 4,546 5.32
AIRIMEX OTC 27.00 16.00 3 9,000.00
ALSIMEXCO OTC 15.00 -13.00 0 0
APTCO OTC 0.00 ■■ 0.00 0 0
IHK UPCOM 14.80 ■■ 0.00 1,870 7.91
ARTEXTL OTC 9.00 -2.00 0 0
BAROTEX OTC 15.00 ■■ 0.00 523 28.68
BIGIMEXCO OTC 15.00 4.00 0 0
BITAHACO OTC 15.50 ■■ 0.00 0 0
BITEX OTC 15.50 ■■ 0.00 0 0
Xem thêm...
Giới thiệu doanh nghiệp

T?n doanh nghi?p ph?t h?nh: C?ng ty C? ph?n Du l?ch L?m ??ng

T?n giao d?ch: DALAT TOURIST JOINT STOCK COMPANY

T?n vi?t t?t: DALATTOURIST

V?n di?u l?: 200.000.000.000 d?ng

L?ch s? h?nh th?nh v? ph?t tri?n: C?ng ty C? ph?n du l?ch L?m ??ng ti?n th?n l? C?ng ty Du L?ch L?m ??ng du?c th?nh l?p t? nam 1976 v?i ch?c nang l? "Ban Giao t?" c?a t?nh L?m ??ng. B?t d?u t? v?i co s? d?n ti?p kh?ch luu tr? v? ph?c v? an u?ng, sau m?t th?i gian ho?t d?ng C?ng ty d? du?c UBND t?nh L?m ??ng c?p th?m m?t s? co s? kinh doanh. ??ng th?i, v?i nh?ng ngu?n l?c s?n c? c?a m?nh, C?ng ty d? mua l?i m?t s? bi?t th? c?a tu nh?n nh?m tang cu?ng nang l?c ph?c v? c?a C?ng ty.

Th?c hi?n Ngh? d?nh 388/H?BT c?a H?i d?ng B? tru?ng (nay l? Ch?nh Ph?), C?ng ty du?c th?nh l?p l?i theo Quy?t d?nh s? 648/Q?/UB-TC ng?y 09/10/1992 c?a UBND t?nh L?m ??ng v? Gi?y ph?p dang k? kinh doanh s? 103906 ng?y 26/10/1992 c?a Tr?ng t?i kinh t? T?nh.

Nam 1993, theo quy?t d?nh c?a UBND t?nh, C?ng ty D?ch v? Du l?ch ?? L?t tr?c thu?c UBND th?nh ph? ?? L?t du?c s?p nh?p v?o C?ng ty Du l?ch L?m ??ng v? c? tr? s? t?i s? 04 Tr?n Qu?c To?n ? th?nh ph? ?? L?t v?i v?n kinh doanh l? 7,383 t? d?ng. Kinh doanh c?c ng?nh ngh? ch? y?u: L? h?nh, v?n chuy?n, an u?ng, hu?ng d?n du l?ch v? c?c d?ch v? kh?c.

Nam 1998, UBND t?nh L?m ??ng c? quy?t d?nh s? 3142/Q?-UB v? vi?c th?nh l?p C?ng ty D?ch v? Du l?ch ?? L?t tr?n co s? t?ch c?c co s? hi?n c? c?a C?ng ty Du l?ch L?m ??ng k? t? ng?y 01/01/1999, di?u ch?nh co s? c?a C?ng ty Du l?ch L?m ??ng bao g?m: 01 kh?ch s?n, 02 nh? h?ng v? 02 di?m tham quan. Nhi?m v? ch? y?u c?a C?ng ty giai do?n n?y l? duy tr? b? m?y qu?n l? v? th?c hi?n c?ng t?c k?u g?i v?n d? th?c hi?n li?n doanh trong v? ngo?i nu?c nh?m ph?t tri?n ng?nh du l?ch L?m ??ng.

Th?ng 8/2004, nh?m t?o di?u ki?n dua ng?nh du l?ch tr? th?nh ng?nh kinh t? d?ng l?c c?a t?nh, UBND t?nh d? s?p nh?p C?ng ty Du l?ch L?m ??ng v?o C?ng ty Du l?ch D?ch v? Xu?n Huong v? d?i t?n th?nh C?ng ty Du L?ch L?m ??ng theo Quy?t d?nh s? 107/2004/Q?-UB c?a UBND T?nh L?m ??ng.

Ng?nh ngh? kinh doanh:

-?? ?Kh?ch s?n, nh? ngh?, nh? h?ng an u?ng v? c?c ho?t d?ng d?ch v? du l?ch kh?c.

-?? ?T? ch?c kinh doanh c?c khu danh lam, th?ng c?nh, khu vui choi gi?i tr?.

-?? ?T? ch?c c?c ho?t d?ng l? h?nh ? v?n chuy?n.

-?? ?T? ch?c c?c d?ch v? van h?a, th? d?c th? thao (Karaoke, dancing, qu?n v?t, b? boi),

d? lu?n, leo n?i, c?m tr?i ...

-?? ?Mua b?n c?c m?t h?ng ru?u bia, nu?c gi?i kh?t.

-?? ?Kinh doanh c?c d?ch v? thuong m?i kh?c: trung t?m mua s?m, cham s?c s?c kh?e,

t? ch?c h?i ngh? - h?i th?o ?

-?? ?Kinh doanh c?c lo?i hoa, thi?t k? x?y d?ng vu?n hoa c?y c?nh.

-?? ?X?y d?ng, thuong m?i, t?i ch?nh ch?ng kho?n.

Xem thêm ...
Thông tin liên hệ

Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website:

  • Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.
  • Điện thoại: (+84) 24 66873314
  • Email: contact@sanotc.com
Follow VinaCorp
Đã được cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 1472/ GP - TTĐT Ghi rõ nguồn "VinaCorp" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
© Copyright 2008-2024 VINACORP.VN. All Rights Reserved - OTC Vietnam Corp