Bạn chưa có cổ phiếu theo dõi nào! Nhấn [+] để thêm.
Thêm mã
 • VN-Index 0.00 0 (0%)
 • HNX-Index 0.00 0 (0%)
 • UPCOM-Index 0.00 0 (0%)
CTCP Nước sạch Quảng Trị
Quang Tri Clean Water JSC
Mã CK:      NQT      8      ■■ 0 (0%)      (cập nhật 12:45 09/02/2023)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: UPCOM
Nhóm ngành: Bất Động Sản
Website: http://qtwaco.vn/
Đồ thị giá
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng)
Năm tài chính 2013 2014 2015 2016
Doanh thu bán hàng và CC DV 71,108 83,812 94,661 81,980
Lợi nhuận gộp 18,720 20,953 21,779 25,240
LN thuần từ HĐKD 1,379 2,068 471 8,409
LNST thu nhập DN 1,067 1,710 1,521 6,550
LNST của CĐ cty mẹ 1,067 1,710 1,521 6,550
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng)
Năm tài chính 2013 2014 2015 2016
Tổng tài sản 0 224,911 266,795 280,749
Tài sản ngắn hạn 0 59,464 75,153 93,191
Nợ phải trả 0 82,060 87,616 91,866
Nợ ngắn hạn 0 24,729 33,141 43,282
Vốn chủ sở hữu 0 142,851 179,178 188,882
Lợi ích của CĐ thiểu số 0 0 0 0
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH
Năm tài chính 2013 2014 2015 2016
EPS (VNĐ) 0 121 85 359
BVPS (VNĐ) 0 10,105 9,977 10,359
ROS (%) 1.5 2.04 1.61 7.99
ROE (%) 0 1.2 0.94 3.56
ROA (%) 0 0.76 0.62 2.39
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) 492
P/E 16.26
P/B 0.77
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) 10,376
SLCP Niêm Yết 18,233,269
SLCP Lưu Hành 0
Vốn hóa (tỷ đồng) 0.00
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá Thay đổi KLGD (nghìn) GTGD (tỷ)
09/02 8.00 0 (0%) 0 0
08/02 8.00 0 (0%) 0 0
07/02 8.00 0 (0%) 0 0
06/02 8.00 0 (0%) 0 0
03/02 8.00 0 (0%) 0 0
02/02 8.00 0 (0%) 0 0
01/02 8.00 0 (0%) 0 0
31/01 8.00 0 (0%) 0 0
30/01 8.00 0 (0%) 0 0
27/01 8.00 0 (0%) 0 0
(ĐVT: 1,000 VNĐ)
Xem thêm...
Doanh nghiệp cùng ngành
Sàn Giá (+/-) EPS P/E
HLPC OTC 0.00 ■■ 0.00 0 0
NLSH OTC 0.00 ■■ 0.00 0 0
HNPETRO OTC 20.00 ■■ 0.00 0 0
FHH OTC 20.00 ■■ 0.00 0 0
IDJR OTC 16.00 ■■ 0.00 759 21.08
BTMN OTC 44.50 ■■ 0.00 0 0
MSFC UPCOM 87.00 ■■ 0.00 0 0
NAMDUOC OTC 13.00 -5.00 0 0
SOTRANS OTC 20.50 -0.25 0 0
DSC UPCOM 23.50 0.60 1,759 13.36
Xem thêm...
Giới thiệu doanh nghiệp
 • Công ty cổ phần Nước sạch Quang Trị tiền thân Xí nghiệp nước Đông Hà được thành lập ngày 14/7/1977 dưới sự lãnh đạo trực tiếp của UBND tinh và sờ Xây Dựng Quảng Trị, chính thức được chuyến đồi sang hoạt động theo Luật Doanh nghiệp theo Quyết định số 1214/QĐ-UBND ngày 08/6/2007. Quá trình phát triển của Công ty như sau:
 •     Trước năm 1972: Từ   tháng 11/1976. UBND tinh Bình Trị Thiên phẻ duyệt dự án xây dựng Nhà máy nước Đông Hà với tổng mức đầu tư năm 1977: 564.323 đồng, năm 1978: 682.091 đồng và năm 1979: 894.822 đồng. Công suất thiết kế 7.000 m3/ngày - đêm. Để quản lý đầu tư xây dựng, UBND) tỉnh Bình Trị Thiên đã có quyết định số 780 QĐ/UB ngày 12/3/1977 về việc thành lập Ban kiến thiết Xí nghiệp nước Đông Hà. ngày 14/7/1977 khánh thành Nhà máy và đưa vào hoạt động. Tuy nhiên, trong thời kỳ này sản lượng thực tế sản xuất đạt 14.000 m3 /năm. Năm 1978 là 210.000 m3 /năm, lực lượng quản lý và công nhân kỹ thuật chỉ có 15 người, trong đó có 01 Kỹ sư cấp nước, 01 Trung cấp Kế toán số còn lại là trướng thành trong chiến đấu bao vệ tổ quốc. Sau 10 năm đi vào hoạt động số Lao động tăng lên 71 người, sản lượng sản xuất đạt 540.000 m3/năm, nhiệm vụ chủ yếu là cấp nước chưa qua xử lý phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho nhân dân trên địa bàn Thị xã Đông Hà.
 • Năm 1989: Tỉnh Quang Trị được lập lại sau khi chia tách tỉnh Bình Trị Thiên (tháng 7/1989). Xí nghiệp nước Đông Hà trực thuộc sự chỉ dạo trực tiếp của Sở Xây Dựng Quảng Trị.
 •     Năm 1990: Xí nghiệp nước Đông Hà được ƯBND tĩnh, Sở Xây Dựng phê duyệt luận chứng kinh tế kỹ thuật đẩu tư xây dựng nâng cấp bàng nguồn vốn ngân sách nhàm đáp ứng nhu cầu dùng nước sạch cua nhân dân thị xã Dông Hà. Sau gần 15 năm dưa vào sử dụng, khai thác vận hành cấp nước, tháng 5/1991 chính thức cung cấp nước sạch cho nhân dân bằng công nghệ xử lý hoá chất tại khu xử  lý trạm bơm cấp II - Đông Hà, đây là một sự phấn đấu nỗ lực cua CBCNV trong toàn Xí nghiệp.
 • Ngày 28/11/1992. ủy ban Nhân dân tinh Quáng Trị ban hành Quyết định số 742QD IJB chuyển Xí nghiệp nước Dông Hà thành Công ty cấp thoát nước Quáng Trị.
 • Tuy gặp nhiều khó khăn do điều kiện của một tỉnh còn nghèo, cơ sở hạ tầng kém phát triển, thời tiết khắc nghiệt, nhưng tập thề CBCNV Công ty đã có nhiều cố gắng khắc phục khó khăn, nồ lực phấn đấu vươn lên nhằm dáp ứng mọi nhu cầu sử dụng nước sạch cho sán xuất và sinh hoạt của nhân dàn ngày càng tăng cả khối lượng và chất lượng.
 • Thực hiện Quyết định số 1214/QĐ-UBND ngày 08/6/2007 cua UBND tỉnh Quàng Trị phê duyệt Phương án chuyên dôi Công ty cấp thoát nước Quáng Trị thành Công t\ l'NHH một thành viên cấp nước và Xây dựng Quang Trị. Công ty chính thức di vào hoạt động theo luật Doanh nghiệp kể từ ngày 19/11/2007 theo giấy chứng nhận dăng ký kinh doanh số 3200041908 do Sớ Kế hoạch và Đầu tư Quang Trị cấp;
 • Ngày 05/11/2015. UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định số 2435/QĐ-UBND về việc phè duyệt phương án và chuvển Công ty TNHH MTV cấp nước và Xây dựng Quảng Trị thành công ty cổ phần.
 • Ngày 22/12/2015. Công ty đã tổ chức bán đấu giá cổ phần lần đầu ra bên ngoài tại Sơ Giao dịch chứng khoán Hà Nội với số lượng cô phần dưa ra đấu giá là 5.393.827 cô phần, số lượng cổ phần bán đấu giá thành công là 21.300 cổ phần, giá đấu thành công cao nhất là 10.000 đồng/cổ phần, giá đấu thành công bình quân là 10.000 đồng/cổ phần.
 • Ngày 01/04/2016, Công ty chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần theo  Giấy chứng nhận ĐKKD số 3200041908 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị cấp ngày 31/03/2016 với số vốn điều lệ là 179.592.270.000 đồng.
 • Ngày 04/08/2016, Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Trị được ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ đăng ký Công ty đại chúng theo công văn số 5069/ƯBCK- GSĐC.
 • Ngày 23/11/2016, Công ty được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 151/2016/GCNCP-VSD và cấp mã chứng khoán “NQT” cho Công ty.
 • Ngày 02/12/2016, Công ty được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận giao đăng ký giao dịch 18.233.269 cổ phiếu theo Quyết định số 792/QĐ-SGDHN
Lĩnh vực sản xuất kinh doanh
 • Sản xuất, kinh doanh nước sạch; 
 • Tư vấn lập dự án đầu tư, giám sát thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật cấp, thoát nước và xây dựng;
 • Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị công nghệ cho các công trình cấp thoát nước, xử lý nước thải;
 • Thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi; 
 • Kiểm định đồng hồ đo nước lạnh;
 • Sản xuất, kinh doanh các loại vật tư, thiết bị công nghệ chuyên ngành cấp, thoát nước và xây dựng
Xem thêm ...
Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Trãi - P. 1 - TP. Đông Hà - T. Quảng Trị
Điện thoại: (84.233) 355 5869
Fax: (84.233) 385 2062
Email: capnuocquangtri@yahoo.com.vn
Website: http://qtwaco.vn/

 • Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.
 • Điện thoại: (+84) 24 66873314
 • Email: contact@sanotc.com
Follow VinaCorp
Đã được cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 1472/ GP - TTĐT Ghi rõ nguồn "VinaCorp" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
© Copyright 2008-2023 VINACORP.VN. All Rights Reserved - OTC Vietnam Corp