Bạn chưa có cổ phiếu theo dõi nào! Nhấn [+] để thêm.
Thêm mã
 • VN-Index 0.00 0 (0%)
 • HNX-Index 0.00 0 (0%)
 • UPCOM-Index 0.00 0 (0%)
CTCP Container Phía Nam
Mã CK:      VICONSHIPS      0      ■■ 0 (0%)      (cập nhật 23:37 30/11/1999)
Ngừng giao dịch
Sàn giao dịch: OTC
Nhóm ngành: Các dịch vụ hỗ trợ
Website: Đang cập nhật
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thời gian Tiêu đề
Thông tin tài chính
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm Tiêu đề
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) 0
P/E 0
P/B 0
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) 0
SLCP Niêm Yết 0
SLCP Lưu Hành 0
Vốn hóa (tỷ đồng) 0.00
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá Thay đổi KLGD (nghìn) GTGD (tỷ)
(ĐVT: 1,000 VNĐ)
Xem thêm...
Doanh nghiệp cùng ngành
Sàn Giá (+/-) EPS P/E
ABI UPCOM 26.20 ■■ 0.00 4,546 5.76
AIRIMEX OTC 27.00 16.00 3 9,000.00
ALSIMEXCO OTC 15.00 -13.00 0 0
APTCO OTC 0.00 ■■ 0.00 0 0
IHK UPCOM 16.00 ■■ 0.00 1,870 8.56
ARTEXTL OTC 9.00 -2.00 0 0
BAROTEX OTC 15.00 ■■ 0.00 523 28.68
BIGIMEXCO OTC 15.00 4.00 0 0
BITAHACO OTC 15.50 ■■ 0.00 0 0
BITEX OTC 15.50 ■■ 0.00 0 0
Xem thêm...
Giới thiệu doanh nghiệp

C?ng ty C? ph?n Container Ph?a Nam ( Viconship Saigon ) , ti?n th?n l? C?ng ty Container du?c th?nh l?p theo Quy?t d?nh s? 4890/Q?-TC c?a B? GTVT ng?y 7 th?ng 12 nam 1976, du?c c? ph?n h?a t? nam 1999, l? C?ng ty d?u ti?n t?i Vi?t Nam sau nam 1975 du?c nh? nu?c cho ph?p th?c hi?n c?c d?ch v? li?n quan d?n v?n t?i container ? m?t phuong th?c v?n t?i h?ng h?a ho?n to?n m?i m? d?i v?i Vi?t Nam l?c d?.

Sau tr?n 30 nam ho?t d?ng kh?ng ng?ng ph?t tri?n c?ng v?i s? tang tru?ng kinh t? c?a d?t nu?c, ng?y nay, v?i d?i ngu c?ng nh?n vi?n c? tr?nh d? cao v? d?y nhi?t huy?t, Viconship Saigon kh?ng ng?ng ph?t tri?n, m? r?ng ho?t d?ng v? ng?y c?ng ho?n thi?n ch?t lu?ng ph?c v? kh?ch h?ng trong nu?c v? qu?c t?.

Viconship Saigon s?n s?ng d?p ?ng m?i nhu c?u c?a kh?ch h?ng li?n quan d?n c?c l?nh v?c kinh doanh c?a C?ng ty.??

C?c ng?nh, ngh? kinh doanh c?a C?ng ty:

 • Kinh doanh v?n t?i bi?n, m?i gi?i h?ng h?i, thu? v? cho thu? t?u bi?n.
 • Kinh doanh khai th?c kho b?i, c?ng th?ng quan n?i d?a (ICD ? Inland Clearance Depot) v? d?ch v? giao nh?n h?ng h?a.
 • Xu?t kh?u v? cho thu? lao d?ng c? th?i h?n ? nu?c ngo?i.
 • Kinh doanh v?t tu ng?nh h?ng h?i, phuong ti?n v?n t?i, x?p d?.
 • Thu?, cho thu? co s? h? t?ng, phuong ti?n, thi?t b? chuy?n d?ng d? b?c x?p, b?o qu?n v? v?n chuy?n h?ng h?a.
 • T? ch?c v? th?c hi?n d?ch v? v?n t?i da phuong th?c d?i v?i container v? c?c lo?i h?ng h?a kh?c.
Xem thêm ...
Thông tin liên hệ

Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website:

 • Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.
 • Điện thoại: (+84) 24 66873314
 • Email: contact@sanotc.com
Follow VinaCorp
Đã được cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 1472/ GP - TTĐT Ghi rõ nguồn "VinaCorp" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
© Copyright 2008-2023 VINACORP.VN. All Rights Reserved - OTC Vietnam Corp