Bạn chưa có cổ phiếu theo dõi nào! Nhấn [+] để thêm.
Thêm mã
  • VN-Index 0.00 0 (0%)
  • HNX-Index 0.00 0 (0%)
  • UPCOM-Index 0.00 0 (0%)
CTCP Giao nh?n V?n t?i Ngo?i thuong
Mã CK:      VINATRANSH      0      ■■ 0 (0%)      (cập nhật 04:18 30/11/1999)
Ngừng giao dịch
Sàn giao dịch: OTC
Nhóm ngành: Các dịch vụ hỗ trợ
Website: Đang cập nhật
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thời gian Tiêu đề
Thông tin tài chính
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm Tiêu đề
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) 0
P/E 0
P/B 0
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) 0
SLCP Niêm Yết 0
SLCP Lưu Hành 0
Vốn hóa (tỷ đồng) 0.00
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá Thay đổi KLGD (nghìn) GTGD (tỷ)
(ĐVT: 1,000 VNĐ)
Xem thêm...
Doanh nghiệp cùng ngành
Sàn Giá (+/-) EPS P/E
ABI UPCOM 26.00 2.20 4,546 5.72
AIRIMEX OTC 27.00 16.00 3 9,000.00
ALSIMEXCO OTC 15.00 -13.00 0 0
APTCO OTC 0.00 ■■ 0.00 0 0
IHK UPCOM 16.00 ■■ 0.00 1,870 8.56
ARTEXTL OTC 9.00 -2.00 0 0
BAROTEX OTC 15.00 ■■ 0.00 523 28.68
BIGIMEXCO OTC 15.00 4.00 0 0
BITAHACO OTC 15.50 ■■ 0.00 0 0
BITEX OTC 15.50 ■■ 0.00 0 0
Xem thêm...
Giới thiệu doanh nghiệp

T?n doanh nghi?p ph?t h?nh: C?ng ty C? ph?n Giao nh?n V?n t?i Ngo?i thuong

T?n giao d?ch:? THE FOREIGN TRADE FORWARDING AND TRANSPROTATION JOINT STOCK COMPANY

T?n vi?t t?t : VINATRANS H? N?I???????????????????????????

V?n di?u l? t?nh d?n th?ng 12/2007:? 54.720.000.000 VN?

L?ch s? h?nh th?nh: Th?ng 6 nam 1996 C?ng ty Giao nh?n kho v?n?ngo?i thuong th?nh ph? H? Ch? Minh (Vinatrans) ?th?nh l?p chi nh?nh t?i ph?a B?c mang t?n?Vinatrans H? n?i.?Qua m?t th?i gian chi nh?nh kh?ng ng?ng l?n m?nh v? ph?t tri?n, t? s? lu?ng 3 c?n b? c?ng nh?n vi?n ban?d?u ,?d?n?nam 2003?tang l?n 200 ngu?i,?da ph?n l? lao?d?ng tr?nh?d? cao, 90% t?t nghi?p t? tru?ng???i h?c?Ngo?i thuong, H?ng H?i. Doanh thu v? d?ch v? cung c?p?ng?y c?ng tang v? m? r?ng.

Theo ch? truong c? ph?n h?a c?a nh? nu?c, th?ng 4?nam 2003 chi nh?nh c? ph?n h?a v? chuy?n th?nh C?ng ty C? ph?n giao nh?n v?n t?i ngo?i thuong-Vinatrans H? n?i. Chuy?n sang m? h?nh m?i c?ng ty d? gi? v?ng v? ti?p t?c ph?t huy nh?ng th?nh t?u d? d?t du?c. T? s? v?n ban d?u l? 12 t? , nh? nu?c chi?m 10% sau hai nam d? tang l?n 24 t? b?ng ngu?n l?i nhu?n d? l?i, c? t?c h?ng nam lu?n d?t tr?n 25% v? cho d?n nay d? m? r?ng quy m? l?n 54,72 t?.??

Linh v?c ho?t d?ng:

Nh?n ?y th?c c?a c?c don v? kinh t?, c?c t? ch?c v? c? nh?n trong v? ngo?i nu?c d? t? ch?c giao nh?n v?n t?i h?ng h?a xu?t nh?p kh?u, h?ng qu? c?nh, h?ng ngo?i giao, h?ng h?i ch? tri?n l?m, thi?t b? cho c?c cu?c bi?u di?n van h?a ngh? thu?t, h?ng c?ng tr?nh, d? d?ng c? nh?n, h?ng bi?u t?ng, h?ng m?u, t?i li?u ch?ng t?, b?ng du?ng bi?n h?ng kh?ng trong nu?c v? qu?c t?;

Kinh doanh c?c d?ch v? giao nh?n kho v?n, thu? v? cho thu? kho b?i, phuong ti?n v?n t?i, b?c x?p (t?u bi?n, s? lan, ? t?, m?y bay, v? container, xe n?ng, c?n c?u ?.). Kinh doanh kho CFS, b?i containers. Th?c hi?n d?ch v? kinh doanh v?n t?i c?ng c?ng b?ng du?ng b?, thu gom, chia l?, b?o qu?n, d?ng g?i, d?nh k? m? hi?u, t?i ch? ph?n lo?i h?ng h?a, s?a ch?a bao b?;

Nh?n l?m d?i l? t?u bi?n, d?i l? luu cu?c gom h?ng, d?i l? chia l? h?ng cho c?c h?ng giao nh?n, h?ng t?u, h?ng h?ng kh?ng, l?m d?i l? di?u h?nh container, d?i l? k? g?i, d?i l? khai h?i quan, d?i l? b?n v? v?n t?i h?nh kh?ch, d?ch v? th? t?c h?i quan, ki?m ki?n, ki?m nghi?m, gi?m d?nh, mua b?o hi?m h?ng h?a xu?t nh?p kh?u theo d?ng quy d?nh c?a Nh? nu?c. Nh?n l?m m?i gi?i thu? v? cho thu? t?u cho c?c ch? h?ng, v? ch? t?u trong v? ngo?i nu?c;

Th?c hi?n c?c d?ch v? tu v?n v? giao nh?n v?n t?i, xu?t nh?p kh?u, th?ng tin th? tru?ng theo y?u c?u, c?a c?c t? ch?c c? nh?n trong v? ngo?i nu?c;

Li?n doanh, li?n k?t h?p t?c d?u tu v?i c?c t? ch?c kinh t? trong v? ngo?i nu?c d? ph?t tri?n c?c ho?t d?ng kinh doanh v? giao nh?n v?n t?i thuong m?i c?a C?ng ty;

Thu? v? cho thu? van ph?ng l?m vi?c;

Kinh doanh xu?t nh?p kh?u v? nh?n ?y th?c xu?t nh?p kh?u h?ng h?a c?c ng?nh h?ng: th? c?ng m? ngh?, b?ch h?a, th?c ph?m ch? bi?n, n?ng s?n, th?y h?i s?n, l?m s?n, may m?c, phuong ti?n v?n t?i, v?t tu thi?t b? cho s?n xu?t, h?ng ti?u d?ng;

Th?c hi?n c?c d?ch v? thuong m?i;

Xem thêm ...
Thông tin liên hệ

Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website:

  • Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.
  • Điện thoại: (+84) 24 66873314
  • Email: contact@sanotc.com
Follow VinaCorp
Đã được cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 1472/ GP - TTĐT Ghi rõ nguồn "VinaCorp" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
© Copyright 2008-2023 VINACORP.VN. All Rights Reserved - OTC Vietnam Corp