Bạn chưa có cổ phiếu theo dõi nào! Nhấn [+] để thêm.
Thêm mã
  • VN-Index 0.00 0 (0%)
  • HNX-Index 0.00 0 (0%)
  • UPCOM-Index 0.00 0 (0%)
CTCP Sản xuất Thương mại Dịch vụ GFC
GFC Manufacturing - Trading & Service JCS
Mã CK:      GENTRACOFE      6.20      ■■ 0 (0%)      (cập nhật 14:51 30/11/1999)
Ngừng giao dịch
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thời gian Tiêu đề
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng)
Năm tài chính 2009 2010 2011 2012
Doanh thu bán hàng và CC DV 973,434 1,078,538 1,408,371 1,042,257
Lợi nhuận gộp 34,603 44,982 80,022 -5,249
LN thuần từ HĐKD -3,333 6,219 -14,042 -69,267
LNST thu nhập DN 6,626 6,115 -10,367 -55,807
LNST của CĐ cty mẹ 6,924 6,115 -10,367 -55,807
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng)
Năm tài chính 2009 2010 2011 2012
Tổng tài sản 455,751 677,536 779,958 843,339
Tài sản ngắn hạn 340,066 533,390 638,283 745,130
Nợ phải trả 358,265 588,026 705,290 824,478
Nợ ngắn hạn 356,223 587,282 704,171 767,172
Vốn chủ sở hữu 86,480 89,510 74,668 18,862
Lợi ích của CĐ thiểu số 11,007 0 0 0
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH
Năm tài chính 2009 2010 2011 2012
EPS (VNĐ) 857 757 -1,269 -6,581
BVPS (VNĐ) 10,703 11,078 8,805 2,224
ROS (%) 0.68 0.57 -0.74 -5.35
ROE (%) 10.31 6.95 -12.63 -119.33
ROA (%) 1.72 1.08 -1.42 -6.88
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm Tiêu đề
2013 Tài liệu cổ đông năm 2013
Xem thêm ...
2012 Tài liệu cổ đông năm 2012
Xem thêm ...
2011 Tài liệu cổ đông năm 2011
Xem thêm ...
2010 Tài liệu cổ đông năm 2010
Xem thêm ...
2009 Tài liệu cổ đông năm 2009
Xem thêm ...
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) -6,581
P/E -0.94
P/B 2.79
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) 2,224
SLCP Niêm Yết 0
SLCP Lưu Hành 8,480,000
Vốn hóa (tỷ đồng) 52.58
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá Thay đổi KLGD (nghìn) GTGD (tỷ)
(ĐVT: 1,000 VNĐ)
Xem thêm...
Doanh nghiệp cùng ngành
Sàn Giá (+/-) EPS P/E
AESC OTC 45.00 ■■ 0.00 0 0
SAFE UPCOM 25.00 ■■ 0.00 5,210 4.80
AGRIMEXCM OTC 10.00 -1.00 4,764 2.10
AIRSERCO OTC 14.00 ■■ 0.00 0 0
APFCO UPCOM 63.00 ■■ 0.00 6,772 9.30
SAPT OTC 12.00 5.00 -7,655 0
BASEAFOOD OTC 11.00 -1.33 4,547 2.42
BESEACO OTC 12.00 ■■ 0.00 0 0
BIANFISHCO OTC 5.00 ■■ 0.00 -18,652 0
BSDN OTC 15.00 4.50 0 0
Xem thêm...
Giới thiệu doanh nghiệp

Tên doanh nghi?p phát hành: Công ty C? ph?n Th?y S?n Gentraco

Tên giao d?ch: GENTRACO FEED JOINT STOCK COMPANY

Tên vi?t t?t: GENTRACOFEED

 V?n di?u l?: 80.800.000.000 d?ng

 S? lu?ng phát hành: 8.080.000 cp

Gi?y ?KKD s?: 1800688429 dang ký l?n d?u ngày 31/12/2007, dang ký thay d?i và c?p l?i l?n 4 ngày 31/12/2009 do S? KH&?T TPC?n Tho c?p.

L?ch s? hình thành và phát tri?n: Công ty C? ph?n th?y s?n Gentraco (GENTRACO FEED) ti?n thân là Chi nhánh ch? bi?n kinh doanh nguyên li?u th?c an th?y s?n tr?c thu?c Công ty c? ph?n GERTRACO. Trong th?i gian qua Chi nhánh dã t?ng bu?c kh?ng d?nh tên tu?i trên th? tru?ng cung c?p nguyên li?u ch? bi?n chan nuôi nói chung và cho ngành th?y s?n nói riêng.

Cùng v?i phát tri?n m?nh m? c?a ngành nuôi tr?ng th?y s?n t?i khu v?c ?BSCL trong th?i gian qua cho th?y nhu c?u v? nguyên li?u ch? bi?n th?c an th?y s?n là r?t l?n. M?t khác, v?i m?c tiêu phát tri?n Chi nhánh này m?nh hon, kh?ng d?nh v? trí thuong hi?u cao hon trong th?i gian t?i. Do dó, t?i ngh? quy?t d?i h?i d?ng c? dông Công ty C? ph?n GENTRACO ngày 22 tháng 12 nam 2007 dã chính th?c quy?t d?nh thành l?p CÔNG TY C? PH?N TH?Y S?N GENTRACO (GENTRACO FEED).

Công ty này chính th?c di vào ho?t d?ng ngày 16 tháng 01 nam 2008 v?i hình th?c ho?t d?ng ho?ch toán d?c l?p. M?t dù di vào ho?t d?ng trong th?i gian ng?n, h? th?ng t? ch?c chua ?n d?nh, song v?i d?i ngu lãnh d?o tr?, nang d?ng và linh ho?t trong kinh doanh, bu?c d?u dã t?o nên s?c b?t dáng k? cho Công ty trong th?i gian qua nhu:  M?nh d?n d?u tu phát tri?n co s? h? t?ng, c?i thi?n h? th?ng t? ch?c, linh ho?t trong kinh doanh….dây là n?n t?ng thúc d?y GENTRACO FEED ngày càng hoàn thi?n, phát tri?n m?nh m? và b?n v?ng hon trong th?i gian t?i.

Ngành ngh? kinh doanh:

-  Nuôi tr?ng th?y s?n, kinh doanh nguyên li?u th?c an gia súc, th?c an th?y s?n.

-  ??i lý th?c an gia súc, thu mua và ch? bi?n nông s?n.

-  S?n xu?t và kinh doanh cá gi?ng, kinh doanh thu?c thú y th?y s?n.

-  Kinh doanh ch?t ph? gia ph?c v? s?n xu?t th?c an chan nuôi.

Xem thêm ...
Thông tin liên hệ

Địa chỉ: 72 Nguyễn Thái Học - P.Thốt Nốt - Q.Thốt Nốt - Tp.Cần Thơ
Điện thoại: (84.292) 361 1366
Fax: (84.292) 361 1556
Email: info@gentracofeed.com.vn
Website: http://www.gentracofeed.com.vn

  • Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.
  • Điện thoại: (+84) 24 66873314
  • Email: contact@sanotc.com
Follow VinaCorp
Đã được cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 1472/ GP - TTĐT Ghi rõ nguồn "VinaCorp" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
© Copyright 2008-2023 VINACORP.VN. All Rights Reserved - OTC Vietnam Corp