Bạn chưa có cổ phiếu theo dõi nào! Nhấn [+] để thêm.
Thêm mã
  • VN-Index 0.00 0 (0%)
  • HNX-Index 0.00 0 (0%)
  • UPCOM-Index 0.00 0 (0%)
CTCP XNK Thủy Sản Miền Trung
Mã CK:      SEAPRODEXD      0      ■■ 0 (0%)      (cập nhật 05:01 30/11/1999)
Ngừng giao dịch
Sàn giao dịch: OTC
Nhóm ngành: Nông sản- Thủy, hải sản & CBTP
Website: Đang cập nhật
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thời gian Tiêu đề
Thông tin tài chính
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm Tiêu đề
2017 Tài liệu cổ đông năm 2017
Xem thêm ...
2016 Tài liệu cổ đông năm 2016
Xem thêm ...
2015 Tài liệu cổ đông năm 2015
Xem thêm ...
2014 Tài liệu cổ đông năm 2014
Xem thêm ...
2013 Tài liệu cổ đông năm 2013
Xem thêm ...
2012 Tài liệu cổ đông năm 2012
Xem thêm ...
2011 Tài liệu cổ đông năm 2011
Xem thêm ...
2010 Tài liệu cổ đông năm 2010
Xem thêm ...
2009 Tài liệu cổ đông năm 2009
Xem thêm ...
2008 Tài liệu cổ đông năm 2008
Xem thêm ...
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) 0
P/E 0
P/B 0
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) 0
SLCP Niêm Yết 0
SLCP Lưu Hành 0
Vốn hóa (tỷ đồng) 0.00
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá Thay đổi KLGD (nghìn) GTGD (tỷ)
(ĐVT: 1,000 VNĐ)
Xem thêm...
Doanh nghiệp cùng ngành
Sàn Giá (+/-) EPS P/E
AESC OTC 45.00 ■■ 0.00 0 0
SAFE UPCOM 25.00 ■■ 0.00 5,210 4.80
AGRIMEXCM OTC 10.00 -1.00 4,764 2.10
AIRSERCO OTC 14.00 ■■ 0.00 0 0
APFCO UPCOM 63.00 ■■ 0.00 6,772 9.30
SAPT OTC 12.00 5.00 -7,655 0
BASEAFOOD OTC 11.00 -1.33 4,547 2.42
BESEACO OTC 12.00 ■■ 0.00 0 0
BIANFISHCO OTC 5.00 ■■ 0.00 -18,652 0
BSDN OTC 15.00 4.50 0 0
Xem thêm...
Giới thiệu doanh nghiệp

T?n doanh nghi?p ph?t h?nh: C?ng ty C? ph?n Xu?t nh?p kh?u Th?y s?n Mi?n Trung

T?n giao d?ch: DA NANG SEAPRODUCTS IMPORT-EXPORT CORPORATION

T?n vi?t t?t: SEAPRODEX DANANG

V?n di?u l?: 55.000.000.000 d?ng

L?ch s? h?nh th?nh v? ph?t tri?n: C?ng ty XNK Th?y S?n Mi?n Trung du?c th?nh l?p theo quy?t d?nh s? 242/TS-Q? ng?y 31/3/1993 c?a B? Th?y S?n, l? doanh nghi?p nh? nu?c, h?ch to?n d?c l?p, th?nh l?p v? t? ch?c ho?t d?ng kinh doanh v? thu? s?n, ph?c v? s?n xu?t kinh doanh thu? s?n v? c?c ng?nh ngh? kh?c theo qui d?nh c?a ph?p lu?t. C?ng ty c? quy?n t? ch? kinh doanh, t? ch? v? t?i ch?nh.

Th?c hi?n ch? truong c?a nh? nu?c v? s?p x?p, d?i m?i doanh nghi?p, Seaprodex Danang kh?ng thu?c di?n gi? l?i l? doanh ngh??p nh? nu?c n?n B? Th?y S?n d? c? quy?t d?nh s? 1226/Q?-BTS ng?y 21/10/2005 v? vi?c? c? ph?n ho? v? th?nh l?p Ban ch? d?o c? ph?n ho? C?ng ty c? ph?n XNK Thu? S?n Mi?n Trung. Ng?y 09 th?ng 12 nam 2006, C?ng ty d? t? ch?c th?nh c?ng ??i h?i c? d?ng th?nh l?p C?ng ty C? Ph?n XNK Thu? S?n Mi?n Trung, v? ng?y 01/01/2007, C?ng ty C? Ph?n XNK Thu? S?n Mi?n Trung ch?nh th?c di v?o ho?t d?ng. SEAPRODEX DANANG? l? nh? s?n xu?t-ch? bi?n-xu?t kh?u thu? s?n chuy?n nghi?p t?i Vi?t Nam. An to?n v? sinh th?c ph?m, kh? nang truy xu?t ngu?n g?c s?n ph?m l? nh?ng v?n d? du?c c?ng ty d?t l?n h?ng d?u. Ho?t d?ng c?a c?ng ty kh?p k?n trong chu?i gi? tr? : t? s?n xu?t th?c an nu?i thu? s?n d?n ch? bi?n - d?ch v? kho v?n - xu?t kh?u thu? s?n. C?c s?n ph?m thu? s?n c?a C?ng ty d?u d?p ?ng du?c c?c ti?u chu?n ch?t lu?ng c?a c?c th? tru?ng tr?n th? gi?i.

B?n c?nh xu?t kh?u, kinh doanh h?ng ho? nh?p kh?u cung l? m?t linh v?c truy?n th?ng c?a Seaprodex Danang. V?i ngu?n l?c t?i ch?nh m?nh v? kh? nang d?p ?ng nhanh c?c y?u c?u c?a kh?ch h?ng, tu v?n kh?ch h?ng, doanh s?, hi?u qu?, uy t?n trong linh v?c kinh doanh nh?p kh?u c?a Seaprodex Danang kh?ng ng?ng du?c tang l?n.

Ng?nh ngh? kinh doanh:

- S?n xu?t - kinh doanh th?c an nu?i thu? s?n

- Ch? bi?n - xu?t kh?u thu? s?n

- Kinh doanh v?t tu nh?p kh?u


- Kinh doanh d?ch v? kho v?n

Xem thêm ...
Thông tin liên hệ

Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website:

  • Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.
  • Điện thoại: (+84) 24 66873314
  • Email: contact@sanotc.com
Follow VinaCorp
Đã được cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 1472/ GP - TTĐT Ghi rõ nguồn "VinaCorp" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
© Copyright 2008-2023 VINACORP.VN. All Rights Reserved - OTC Vietnam Corp