Bạn chưa có cổ phiếu theo dõi nào! Nhấn [+] để thêm.
Thêm mã
  • VN-Index 0.00 0 (0%)
  • HNX-Index 0.00 0 (0%)
  • UPCOM-Index 0.00 0 (0%)
CTCP ??u tu v? X?y d?ng VIWASEEN-HU?
Mã CK:      VIWASEENHU      0      ■■ 0 (0%)      (cập nhật 13:48 30/11/1999)
Ngừng giao dịch
Sàn giao dịch: OTC
Nhóm ngành: Bất động sản
Website: Đang cập nhật
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thời gian Tiêu đề
Thông tin tài chính
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm Tiêu đề
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) 2,521
P/E 0
P/B 0
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) 0
SLCP Niêm Yết 0
SLCP Lưu Hành 0
Vốn hóa (tỷ đồng) 0.00
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá Thay đổi KLGD (nghìn) GTGD (tỷ)
(ĐVT: 1,000 VNĐ)
Xem thêm...
Doanh nghiệp cùng ngành
Sàn Giá (+/-) EPS P/E
AGRC OTC 11.00 0.02 0 0
APC1 OTC 8.00 ■■ 0.00 20 400.00
BCRES OTC 19.00 -2.50 0 0
BTNH OTC 10.00 -1.00 0 0
UDJ UPCOM 9.30 0.20 689 13.50
CAVICOID OTC 9.75 -0.25 863 11.30
CECICO579 OTC 10.50 -4.50 0 0
COTECLAND OTC 42.00 -0.50 4,380 9.59
PHGC OTC 34.00 ■■ 0.00 2,818 12.07
COTECSUN OTC 10.50 ■■ 0.00 0 0
Xem thêm...
Giới thiệu doanh nghiệp

Tên doanh nghi?p phát hành: Công ty C? ph?n ??u tu và Xây d?ng VIWASEEN-HU?

Tên giao d?ch: VIWASEEN – HUE INVESTMENT AND CONTRUCTION JOINT-STOCK COMPANY

Tên vi?t t?t: VIWASEEN - HU?

V?n di?u l?: 60.000.000.000 d?ng

S? lu?ng phát hành: 6.000.000 cp

Gi?y ?KKD s?: 3300365310 (s? cu 3103000081) do S? K? ho?ch và ??u tu Th?a Thiên Hu? c?p ngày 07 tháng 6 nam 2004; dang ký thay d?i l?n th? 7 ngày 03 tháng 6 nam 2009.

L?ch s? hình thành và phát tri?n: Công ty c? ph?n ??u tu & Xây d?ng VIWASEEN - Hu? du?c hình thành trên co s? s?p x?p l?i t? ch?c, co c?u l?i ngu?n v?n c?a Công ty c? ph?n B?t d?ng s?n Sông ?à (SDP) theo van b?n ch? d?o c?a B? Xây d?ng và ch? truong mua c? ph?n Công ty c? ph?n B?t d?ng s?n Sông ?à du?c lãnh d?o T?ng Công ty Xây d?ng Sông ?à & T?ng Công ty ??u tu xây d?ng C?p thoát nu?c và Môi tru?ng Vi?t Nam - VIWASEEN th?ng nh?t. K? t? ngày 01/6/2006, Công ty chính th?c di vào ho?t d?ng v?i thuong hi?u VIWASEEN - Hu? và ti?p t?c th?c hi?n các công vi?c do Công ty c? ph?n B?t d?ng s?n Sông ?à tru?c dây dã tri?n khai.

Hi?n nay, Công ty VIWASEEN - Hu? dang tri?n khai d?u tu nhi?u d? án l?n trên d?a bàn Thành ph? Hu? - T?nh Th?a Thiên Hu?, trong dó có các d? án n?m trên các khu d?t, tr?c du?ng d?c d?a c?a Thành ph? nhu: D? án Siêu th? và Cao ?c van phòng - s? 02 Nguy?n Tri Phuong – Thành ph? Hu?; D? án m? r?ng Khách s?n Heritage - s? 09 Lý Thu?ng Ki?t – Thành ph? Hu?; ... ??c bi?t, trong nam 2007 VIWASEEN - Hu? dã d?u tu xây d?ng hoàn thi?n h? t?ng k? thu?t d? án Khu dân cu Ki?m Hu? - phu?ng Xuân Phú – Thành ph? Hu?, m?t d? án h? t?ng có v? trí d?p nh?t khu v?c và là khu dân cu ki?u m?u c?a Thành ph? Hu?.

Ngành ngh? kinh doanh:

??u tu và kinh doanh b?t d?ng s?n; ??u tu xây d?ng h? t?ng khu dô th?, khu công nghi?p; ??u tu và kinh doanh trong siêu th?, Trung tâm thuong m?i; D?ch v? cho thuê can h? và van phòng cao c?p;

+ Kinh doanh Khách s?n, Nhà hàng, d?ch v? vui choi gi?i trí và các d?ch v? du l?ch. V?n t?i hành khách và di?u hành tua du l?ch qu?c t? và n?i d?a;

+ Xây d?ng công trình dân d?ng, công nghi?p: Tu v?n, thi công, t?ng th?u thi công xây l?p các công trình dân d?ng, công nghi?p, giao thông, th?y l?i, di?n ...;

+ S?n xu?t, khai thác và phân ph?i các s?n ph?m v?t li?u xây d?ng bao g?m bê tông thuong ph?m, dá, cát, s?i, d?t sét ....

+ Các linh v?c kinh doanh khác.

Xem thêm ...
Thông tin liên hệ

Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website:

  • Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.
  • Điện thoại: (+84) 24 66873314
  • Email: contact@sanotc.com
Follow VinaCorp
Đã được cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 1472/ GP - TTĐT Ghi rõ nguồn "VinaCorp" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
© Copyright 2008-2024 VINACORP.VN. All Rights Reserved - OTC Vietnam Corp