Bạn chưa có cổ phiếu theo dõi nào! Nhấn [+] để thêm.
Thêm mã
  • VN-Index 0.00 0 (0%)
  • HNX-Index 0.00 0 (0%)
  • UPCOM-Index 0.00 0 (0%)
CTCP V?n T?i v? Thu? T?u Bi?n Vi?t Nam
Mã CK:      VITRANSCHA      0      ■■ 0 (0%)      (cập nhật 14:57 30/11/1999)
Ngừng giao dịch
Sàn giao dịch: OTC
Nhóm ngành: Vận tài công nghiệp
Website: Đang cập nhật
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thời gian Tiêu đề
Thông tin tài chính
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm Tiêu đề
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) 0
P/E 0
P/B 0
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) 0
SLCP Niêm Yết 0
SLCP Lưu Hành 0
Vốn hóa (tỷ đồng) 0.00
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá Thay đổi KLGD (nghìn) GTGD (tỷ)
(ĐVT: 1,000 VNĐ)
Xem thêm...
Doanh nghiệp cùng ngành
Sàn Giá (+/-) EPS P/E
ALTC OTC 10.00 ■■ 0.00 2,170 4.61
CAG HNX 8.20 0.10 454 18.06
CASHIN OTC 10.50 ■■ 0.00 0 0
CCHP UPCOM 8.50 ■■ 0.00 1,244 6.83
HPPO HNX 15.00 ■■ 0.00 1,262 11.89
CLPI UPCOM 13.00 2.00 0 0
THR UPCOM 41.70 -41.70 1,415 29.47
DANASHIP OTC 10.50 4.50 0 0
DHPL OTC 8.50 ■■ 0.00 0 0
DNPJsc OTC 28.71 0.00 6,009 4.78
Xem thêm...
Giới thiệu doanh nghiệp

T?n doanh nghi?p ph?t h?nh: C?ng ty C? ph?n V?n T?i v? Thu? T?u Bi?n Vi?t Nam

T?n giao d?ch: VIET NAM SEA TRANSPORT AND CHARTERING JOINT STOCK COMPANY

T?n vi?t t?t: VITRANSCHART JSC

V?n di?u l?: 400 t? d?ng

Gi?y ?KKD s?: 4103008926 do S? K? ho?ch ??u tu TP H? Ch? Minh c?p ng?y 31/12/2007

L?ch s? h?nh th?nh v? ph?t tri?n: C?ng ty V?n t?i v? Thu? t?u bi?n Vi?t Nam (Vitranschart) du?c th?nh l?p v?o ng?y 25 th?ng 6 nam 1975. C?ng ty lu?n l? C?ng ty V?n t?i bi?n qu?c gia l?n th? 2 c?a Vi?t Nam, v? d? d?ng g?p d?ng k? cho s? ph?t tri?n kinh t? c?a ??t nu?c. Nam 2000, d?i t?u C?ng ty c? 14 t?u v?i t?ng tr?ng t?i d?t 182.000 t?n, tu?i b?nh qu?n l? 19. Tuy nhi?n, d?n nam 2001, C?ng ty b?n 4 t?u cu k?m hi?u qu?, tr?ng t?i t?u gi?m 19%, mua th?m 1 t?u handysize 22.300 dwt v?o 2003 v? nh?n d?ng m?i t?u 6.500 dwt v?o nam 2004 n?ng t?ng tr?ng t?i d?i t?u C?ng ty l?n g?n 160.000 dwt. Hi?n nay d?i t?u c? 18 chi?c, t?ng tr?ng t?i l? 237.533 dwt v?i d? tu?i trung b?nh l? 17. S?n lu?ng v?n chuy?n C?ng ty li?n t?c tang d?u qua c?c nam? t? 1,038 tri?u t?n l?n 1,998 tri?u t?n v?i s?n lu?ng lu?n chuy?n chi?m 15% d?i t?u qu?c gia. C?ng v?i nh?ng n? l?c k? tr?n, vi?c ?p d?ng chi?n lu?c kinh doanh linh ho?t m?i hu?ng d?n hi?u qu? kinh doanh c?a d?i t?u dem l?i C?ng ty doanh thu l?n nh?t v? tang tru?ng qua c?c nam t? 2000 v?i 14,6 tri?u usd d?n nam 2006 l? 43,2 tri?u usd. C?c m?ng kinh doanh kh?c chi?m kho?ng 20% t?ng doanh thu v? d?t 3,6 tri?u usd nam 2000 v? tang nh?y v?t l?n 72,4 tri?u usd nam 2006.

Li?n ti?p t? 2007 - 2008. Cty d?u tu d?ng m?i 1 t?u mua 2 t?u : VTC-Dragon (22,662 dwt), VTC-Sun (23,581 dwt) v? VTC-Planet (22,176 dwt).

- S?n lu?ng v?n t?i bi?n : 8.474 tri?u t?n (d?nh k?m bi?u d?: xem trang S?n lu?ng).

- Doanh thu v?n t?i bi?n : 928 t? d?ng ( d?nh k?m bi?u d?: xem trang Doanh thu).

- Doanh thu ho?t d?ng kh?c : 185 t? d?ng.

Ng?nh ngh? kinh doanh:

Kinh doanh v?n t?i bi?n. ??o t?o ngh?.

Xu?t kh?u lao d?ng. S?a ch?a t?u bi?n.

Mua b?n phuong ti?n, thi?t b?, ph? t?ng ph?c v? ng?nh v?n t?i bi?n, v?t tu h?a ch?t, son ph?c v? s?a ch?a v? b?o du?ng t?u bi?n, d?u nh?t, nguy?n v?t li?u ng?nh x?y d?ng.

Cung ?ng t?u bi?n.

??i l? kinh doanh xang d?u. X?y d?ng nh? ?. D?ch v? giao nh?n h?ng h?a.

Kinh doanh v?n t?i da phuong th?c qu?c t?. D?ch v? ti?p v?n.

D?ch v? khai thu? h?i quan. Kinh doanh b?t d?ng s?n. Cho thu? kho b?i, container.


Xem thêm ...
Thông tin liên hệ

Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website:

  • Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.
  • Điện thoại: (+84) 24 66873314
  • Email: contact@sanotc.com
Follow VinaCorp
Đã được cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 1472/ GP - TTĐT Ghi rõ nguồn "VinaCorp" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
© Copyright 2008-2023 VINACORP.VN. All Rights Reserved - OTC Vietnam Corp