Bạn chưa có cổ phiếu theo dõi nào! Nhấn [+] để thêm.
Thêm mã
  • VN-Index 0.00 0 (0%)
  • HNX-Index 0.00 0 (0%)
  • UPCOM-Index 0.00 0 (0%)
Công ty Cổ phần MT Gas (MTGAS)
Mã CK:      MTG      7.70      ■■ 0 (0%)      (cập nhật 11:00 27/01/2023)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: UPCOM
Nhóm ngành: Gas, Nước & DV tiện ích
Website: http://www.mtgas.com.vn
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thời gian Tiêu đề
15/04/2016 MTG: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2016
06/04/2016 MTG: Giải trình ý kiến kiểm toán loại trừ và điều chỉnh hồi tố
08/03/2016 MTG: 17/03/2016, ngày GDKHQ tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2016
23/02/2016 MTG: Báo cáo quản trị công ty năm 2015
12/11/2015 MTG: Ông Vũ Đại Bách - Tổng Giám đốc đã mua 600.000 CP
21/10/2015 MTG: Ông Vũ Đại Bách - Tổng Giám đốc đăng ký mua 600.000 CP
12/10/2015 MTG: Quyết định xử lý vi phạm về thuế
21/08/2015 MTG: Ông Nguyễn Thanh Trường giữ chức Trưởng BKS từ 18/8
05/08/2015 MTG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2015
03/08/2015 6 tháng, 2 sàn hủy niêm yết 26 cổ phiếu
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng)
Năm tài chính 2012 2013 2014 2015
Doanh thu bán hàng và CC DV 0 0 0 0
Lợi nhuận gộp 0 0 0 0
LN thuần từ HĐKD 0 0 0 0
LNST thu nhập DN 0 0 0 0
LNST của CĐ cty mẹ 0 0 0 0
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng)
Năm tài chính 2012 2013 2014 2015
Tổng tài sản 0 0 0 0
Tài sản ngắn hạn 0 0 0 0
Nợ phải trả 0 0 0 0
Nợ ngắn hạn 0 0 0 0
Vốn chủ sở hữu 0 0 0 0
Lợi ích của CĐ thiểu số 0 0 0 0
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH
Năm tài chính 2012 2013 2014 2015
EPS (VNĐ) 241 196 -2,869 175
BVPS (VNĐ) 0 0 0 0
ROS (%) 0 0 0 0
ROE (%) 1.96 1.58 -26.15 0
ROA (%) 0.9 0.67 -10.85 0