Logo Vinacorp

VN-Index :   +1.90
763.16   (+0.25%)
GTGD :   78.4 tỷ VNĐ
HNX-Index :   +0.10
100.97   (+0.10%)
GTGD :   23.4 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   0.00
54.12   (-0.01%)
GTGD :   16.1 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +1.72
739.92   (+0.23%)
GTGD :   40.8 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   -0.01
185.90   (0.00%)
GTGD :   6.6 tỷ VNĐ
Danh sách công ty Sàn UPCOM
Thị trường
VN-Index +1.90 763.16 (+0.25%)
HNX-Index +0.10 100.97 (+0.10%)
UPCOM-Index 0.00 54.12 (-0.01%)
VN30-Index +1.72 739.92 (+0.23%)
HNX30-Index -0.01 185.90 (0.00%)

USD/VND

GBP 31,504.25 -335.44 -1.06% 32,009.8 -335.44
EUR 24,814.87 -140.31 -0.57% 25,111.93 -140.31
USD 22,300 40 0.18% 22,370 40