Logo Vinacorp

VN-Index :   +1.53
769.04   (+0.20%)
GTGD :   3,036.8 tỷ VNĐ
HNX-Index :   +0.33
98.35   (+0.34%)
GTGD :   474.1 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   +0.21
56.96   (+0.36%)
GTGD :   85.0 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +2.03
757.10   (+0.27%)
GTGD :   1,201.2 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   +1.29
180.04   (+0.72%)
GTGD :   218.1 tỷ VNĐ
Công ty LCG trình mức trả cổ tức 5% bằng tiền năm 2011
Đăng 17/03/2012 | 10:19 GMT+7  |  
Công ty sẽ phát hành 250-300 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp trong quý II và quý III năm nay.

Ngày 17/3, công ty cổ phần Licogi 16, mã LCG, họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2012. Công ty dự kiến 2 phương án kinh doanh.

Theo phương án thứ nhất, nếu công ty được hạch toán doanh thu bất động sản theo tiến độ dự án, doanh thu dự kiến là 1.100 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 102 tỷ đồng, giảm lần lượt 63% và 15,5% so với năm 2011. Công ty dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 12% vốn điều lệ.

Trong trường hợp thứ hai, không dược hạch toán doanh thu bất động sản, doanh thu dự kiến còn 735 tỷ đồng, lợi nhuận và cổ tức cùng bằng 0.

Sau khi trao đổi với cổ đông lớn, Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông thông qua mức trả cổ tức 5% bằng tiền năm 2011. Trước đó, tổng mức cổ tức được đề xuất là 15%, trong đó 5% bằng tiền và 10% bằng cổ phiếu.

Để huy động vốn cho dự án D25 Nguyễn Phong Sắc, LCG dự kiến phát hành 250-300 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp, kỳ hạn 3-5 năm trong quý II hoặc quý III năm 2012.

Thị trường
VN-Index +1.53 769.04 (+0.20%)
HNX-Index +0.33 98.35 (+0.34%)
UPCOM-Index +0.21 56.96 (+0.36%)
VN30-Index +2.03 757.10 (+0.27%)
HNX30-Index +1.29 180.04 (+0.72%)

USD/VND

GBP 31,504.25 -335.44 -1.06% 32,009.8 -335.44
EUR 24,814.87 -140.31 -0.57% 25,111.93 -140.31
USD 22,300 40 0.18% 22,370 40