Logo Vinacorp

VN-Index :   -2.12
759.74   (-0.28%)
GTGD :   2,641.2 tỷ VNĐ
HNX-Index :   -1.03
96.93   (-1.05%)
GTGD :   518.4 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   -0.41
55.94   (-0.72%)
GTGD :   79.6 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +1.07
729.54   (+0.15%)
GTGD :   1,327.3 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   -2.26
178.31   (-1.25%)
GTGD :   234.9 tỷ VNĐ
Đấu giá - Cổ phần hóa
Thông báo đấu giá bán cổ phần của đấu giá bán cổ phần của CTCP Cấp thoát nước Quảng Nam do Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam sở hữu
Đăng 21/12/2016 | 14:28 GMT+7  |   Vinacorp
[hnx.vn] Thông báo đấu giá bán cổ phần của đấu giá bán cổ phần của CTCP Cấp thoát nước Quảng Nam do Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam sở hữu như sau:
- Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam
- Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam
- Địa chỉ: Số 86 - 88 Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
- Ngành nghề kinh doanh: Thi công và kinh doanh cấp thoát nước; Kinh doanh nước tinh khiết đóng chai; Kinh doanh bất động sản;  ...
- Vốn điều lệ: 216.000.000.000 đồng
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần
- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 3.304.800 cổ phần
- Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 3.304.800 cổ phần
- Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
+ Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 30/11/2016 đến 15 giờ 30 phút ngày 21/12/2016 (Sáng từ 08h30 – 12h00; chiều từ 13h30 - 17h00 các ngày làm việc)
+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)
- Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 26/12/2016
+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
- Thời gian và địa điểm đấu giá:
+ Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 28/12/2016
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 29/12/2016 đến 16 giờ ngày 07/01/2017
- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 30/12/2016 đến ngày 05/01/2017
 

Tài liệu đính kèm:
1. Quy che dau gia co phan CTCP Cap thoat nuoc Quang Nam.doc
2. Quyet dinh phe duyet Phuong an CPH.pdf
3. Cong van cua UBCKNN.pdf
4. Dieu le Cong ty.pdf
5. Bang cong bo thong tin.pdf
6. BCTC kiem toan 2013.pdf
7. BCTC kiem toan 2014.pdf
Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia.doc
Thị trường
VN-Index -2.12 759.74 (-0.28%)
HNX-Index -1.03 96.93 (-1.05%)
UPCOM-Index -0.41 55.94 (-0.72%)
VN30-Index +1.07 729.54 (+0.15%)
HNX30-Index -2.26 178.31 (-1.25%)

USD/VND

GBP 31,504.25 -335.44 -1.06% 32,009.8 -335.44
EUR 24,814.87 -140.31 -0.57% 25,111.93 -140.31
USD 22,300 40 0.18% 22,370 40